МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Болюбаш Я.  Один з принципів Болонського процесу - мобільність студентів у європейському просторі// Освіта України.- 2006.- № 5.- С. 4.
Елькін М.  Організація навчального процесу// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 4-5.- [Кредитно-модульна система навчання].
Жованик В.І.  Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні/ В.І.Жованик, Г.В.Жованик// Актуальні проблеми економіки.- 2005.- №12.- С. 112-120.
Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти// Вища школа.- 2005.- №4.- С. 20-24.- [Привабливість Загальноєвропейського простору вищої освіти та співпраця з іншими регіонами світу].
Згага П.  Современные тенденции в сфере высшего образования в Европе// Высшее образование сегодня.- 2005.- №12.- С. 22-28.- [Сохранение национальных систем образования вошло в противоречие с логикой общеевропейского процесса объединения].
Коміренко В.  Приєднання до Болонського процесу, як євроінтеграційна стратегія України: аспекти, проблеми, прогнози// Вісник економічної науки України.- 2005.- №2.- С. 52-55.
Коцур В.  Підготовка вчителів в умовах європейського вибору// Освіта України.- 2006.- №4.- С.1, 5.
 Майкова Е.  Соціологічна освіта і Болонський процес// Вища школа.- 2005.- №4.- С. 33-39.
Мачулин В.  ВАК України в контексті Болонського процесу/ В.Мачулин, Р.Бойко, Л.Шкляр// Вища школа.- 2005.- №4.- С. 26-32.
Овчарук О.  Якість освіти в діяльності освітянських організацій міжнародної спільноти// Шлях освіти.- 2005.- №4.- С. 22-25.
Першукова О.  Тенденція глобалізації англійської мови як педагогічна проблема в школах Європи// Шлях освіти.- 2005.- №4.- С. 25-30.
Базилевич В.  Інтелектуалізація та індивідуалізація -основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу// Вища школа.- 2005.- №6.- С. 28-42.- [Реформування системи вищої економічної освіти в Україні з метою наближення до єдиних європейських вимог ].
Голубенко О.  Етапи інтеграції Далівського університету в європейський освітній простір// Вища школа.- 2005.- №5.- С.10-20.- [Болонський процес].
Згага П.  Современные тенденции в сфере высшего образования в Европе. Статья вторая// Высшее образование сегодня.- 2006.- №1.- С. 27-34.- [Переход к сопоставимым системам степеней и общим стандартам в области обеспечения качества].
 Калашніков В.  Болонський процес: досвід Німеччини та реалізація в Україні// Освіта України.- 2006.- № 12.- С. 3.
Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу// Вища школа.- 2005.- №6.- С.44-47.- [Метою Концепції є визначення пріоритетних напрямів реформування системи вищої освіти на економічних факультетах класичних університетів].
Маліца М.  Входження країн Чорноморського регіону до європейського простору вищої освіти// Вища школа.- 2005.- №5.- С. 35-57.- [Людські ресурси, цикли навчання та залікові одиниці, мобільність студентів та викладачів, зайнятість, якість].
Морозова Т.  Освітні стандарти в контексті болонських реформ і можливостей інформатизації// Вища школа.- 2005.- №5.- С. 26-34.
Сікорський П.  Наступність модульно-рейтингової і кредитно-модульної технологій навчання// Вища школа.- 2005.- №5.- С. 59-70.
Сущенко В.  Проблемні питання реформування правничої освіти в Україні в контексті Болонського процесу// Вища школа.- 2005.- №5.- С. 21- 25.
Шубин О.  Адаптація університету до Болонського процесу// Вища школа.- 2005.- №6.- С. 13-23.- [Освітня діяльність Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського. Анкета оцінки модуля.].
Кузнецов Г.  Науково-методичні та соціально-педагогічні аспекти безперервної освіти в контексті Болонського процесу/ Г.Кузнецов, Т.Калюжна// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 75-79.- [Розвиток виробничої і соціальної сфер привів до створення теоретичних моделей безперервної освіти].
Ларионова М.В.  Интеграционные процессы образовании: европейский опыт// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 46-52.- [Основные цели и принципы сотрудничества в сфере образования в Европейском экономическом сообществе].
Півняк Г.  Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 64-66.
Бабкіна О.  Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 91-95.
Ларионова М.В.  Интеграционные процессы в образовании: европейский опыт. Статья вторая// Высшее образование сегодня.- 2006.- №3.- С. 44-49.- [Болонский процесс].
Ларионова М.В.  Интеграционные процессы в образовании: европейский опыт.// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 46-52.- [Основные цели и принципы сотрудничества в сфере образования в Европейском экономическом сообществе].
Мартиненко О.О.  Инновационное проектирование учебного процесса// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 12-17.- [Внедрение системы зачетных единиц и модульной организации учебного процесса].
Таранчук А. Язык до университета доведет//Обучение зарубежом.- 2006.- №4.- С. 19-21.- [Языковая подготовка для поступления в зарубежные вузы].
Экзамен TOEFL претерпел изменения//Заграница.- 2006.- №19.- С. 11.- [Тест на знание языка будущих студентов зарубежных вузов].
Дзвінчук Д.    Засади управління і вибір цілей діяльності освітньої системи в контексті європейського виміру// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 20-26.- [Синергетичні підходи до стану і тенденції розвитку вищої освіти України].
Применко В.І.    Болонський процес - перший досвід роботи у ВНЗ/ В.І.Применко, Г.М.Білокінь, А.В.Лук'янчиков// Безпека життєдіяльності.- 2006.- №5.- С. 40.
Бабак В.  Для нас Болонський процес - явище звичне, кредитно-модульна система - не новина// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 3-20.- [В. Бабак - ректор Національного авіаційного університету].
 Гурч Л.  Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору// Персонал.- 2006.- №6.- С. 69-75.
Згуровський М.  Визначення університетських рейтингів-складова євроінтеграції в освітній сфері// Дзеркало тижня.- 2006.- №28.- С. 13.
Кудін А.  Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу: забезпечення мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 27-34.
Сухарників Ю.  Національні особливості впровадження додатка до диплома загальноєвропейського зразка у вищій освіті України// Вища школа.- 2006.- №2.- С. 76-88.- [У межах Болонського процесу Україна намагається узгодити систему вищої освіти до єдиного стандарту].
Волинець Л.    Актуалізація загальної мистецької освіти в умовах європейської інтеграції// Шлях освіти.- 2006.- №3.- С.18-22.
Данилевский П.Н.    Еще кое-что о Болонском процессе// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 62-64.- [Критические заметки ученого].
Колычев Н.М.    Болонский процесс - как он воздействует на наши вузы?/ Н.М.Колычев, Н.К.Чернявская, С.В.Володаский// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 40-43.- [Из опыта Омского государственного университета].
Погорєлова Н.П.    Шляхи підвищення якості підготовки кадрів у системі економічної освіти// Економіка та підприємництво.Держава та регіони.- 2006.- №4.- С. 278-279.- [Кредитно-модульна технологія навчання].
Савельєв Є.    Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ// Журнал Європейської економіки.- 2006.- №3,т.5.- С. 255-266.
Євтух М.   Методологічні засади трансформації вищої освіти України в контексті Болонського процесу/ М.Євтух, М.Волощук// Освіта України.- 2006.- №85.- С. 6.- [Адаптування вищої освіти України до єдиних європейських стандартів].
Скінарь О.   Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 33-45.- [Психолого-педагогічне забезпечення модульної технології навчання].
Хриков Є.   Порівняльний аналіз підготовки магістрів з управління освітніми установами в Україні та США/ Є.Хриков, С.Будріна// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 46-56.
Коцур А.   Вища освіта в Україні і Болонський процес// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 80-85.- [Збірник наукових праць співробітників Національного транспортного університету "Вища освіта в Україні і Болонський процес" ].
Гитман М.   Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса/ М.Гитман, Е.Гитман, В.Столбова// Alma mater.- 2006.- №8.- С.36-40.- [Подготовка магистров и бакалавров в зарубежных вузах].
Павко А.І.   Інноваційні педагогічні технології в контексті євроінтеграційних тенденцій у сфері вищої освіти України// Трибуна.- 2006.- №9-10.- С. 22-23.
Луковенко Ю.  Сума технологій: до нового змісту освіти// Психологія і суспільство.- 2006.- №4.- С. 115-120.- [Болонський процес].
Система вищої освіти України в контексті європейського освітнього простору:позитивні результати і застереження// Педагогічна газета.- 2006.- №12.- С.1-2.
Цвих В.  Про участь профспілки у здійсненні освітньої політики в контексті сучасних світових тенденцій, реалізації положень болонської декларації у системі вищої освіти України// Освіта України.- 2006.- №92.- С.4-5.