НАУКОВА РОБОТА

Волков О.  У пошуку нових форм організації науково-творчої роботи студентів// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 3.
Глікін М.   Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації - фундамент розвитку України// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 26-32.- [Наукова діяльність ВНЗ].
Горохов Є.  Інтеграція науки, освіти і виробництва// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 3.
Горячев В.Д.  Информационно-вычислительная система поддержки научных исследований и математического моделирования с распараллеливанием для кластерных вычислительных ресурсов/ В.Д.Горячев, Е.М.Миронов, Е.М.Смирнов// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2005.- №6.- С. 39-45.
Згуровський М.  Реалізувати науковий потенціал студентської молоді// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 3.
Концепція науково-дослідної роботи студентів// Економіст.- 2006.- №4.- С. 59-61.- [Білоцерківська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України].
Латуха О.  Научно-исследовательская работа как составная часть совокупной инновационной деятельности в вузе/ О.Латуха, В.Титова// Инновации.- 2006.- №7.- С. 66-68.
Методика оцінювання наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 8.
Митяй З.  Роль науково-дослідницької діяльності при підготовці майбутніх фахівців// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 9.
Мокіна Ю.В.  Комп'ютерне моделювання процесу визначення ефективності діяльності докторів наук та професорів ВНЗ із підготовки науково-педагогічних кадрів та створення якісної наукової продукції/ Ю.В.Мокіна, І.М.Штельмах// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- №4.- С. 42-49.
Молодиченко В.  Організація наукової роботи// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 5-6.
Патон Б.  Співробітництво науковців ВНЗ і НАНУ сприяє підвищенню рівня освіти в Україні// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 4.
Пахомкина М.Е.  Роль иностранного языка в подготовке научных кадров// Высшее образование сегодня.- 2006.- №1.- С. 42-46.
Підтримка наукових досліджень ВНЗ// Освіта України.- 2006.- №95.- С.5.- [Інформаційно-аналітичні матеріали Державного фонду  фундаментальних досліджень].
Положення про проведення конкурсу відбору МОН України наукових проектів, які виконуються підвідомчими ВНЗ 3-4рівнів акредитації за рахунок коштів фонду державного бюджету// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 11.
Попов А.Д.  О бедном ученом замолвите слово: Еще раз о проблеме выживания вузовской науки// Высшее образование сегодня.- 2006.- №7.- С. 20-24
Рейтенгові оцінки наукової та науково-технічної діяльності за групами вищих навчальних закладів у 2005 році// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 7.
Рекомендації міжгалузевої наради з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 1-2.
Розанова Н.   Вузы в XXI веке: вызов со стороны исследовательской работы/ Н.Розанова, Е.Савицкая// Вопросы экономики.- 2006.- №7.- С. 118-128.
Рудавський Ю.  Навчально-наукова співпраця із зарубіжними ВНЗ// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 3.
Участь вищих навчальних закладів у виконанні державних науково-технічних програм// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 4.
Шаповаленко О.  Експеремент у системі присудження наукових ступенів// Освіта України.- 2006.- №93.- С. 2.
Юлдашев О.   Чи потрібен Україні ВАК. Шляхи вдосконалення державної регуляторної політики в галузі науки// Науковий світ.- 2006.- №8.- С. 8-9.