НАВЧАЛЬНА РОБОТА

  1 С:Олимпиада - программирование не только для бухгалтера// Информатика и образование.- 2006.- №8.- С. 60-63.
  Атамчук П.  Раціонально-логічні та емоційні начала в підготовці майбутнього педагога/ П.Атамчук, В.Мендерецький// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С. 24-31.
  Баєва О.  Фізіологічні засади інтерактивних методів навчання менеджменту// Персонал.- 2006.- №7.- С. 72-75.
  Базилевич В.  Олімпіада - ефективна форма реалізації принципів системності, творчості та індивідуалізації/ В.Базилевич, М.Садовий// Вища школа.- 2006.- №2.- С. 53-76.
37
С 69
Базильчук В.Б.   Ставлення студенток до традиційного змісту занять з фізичного виховання/ В.Б.Базильчук, О.В.Базильчук// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 163-165.
  Балыхин Г.А.  Интеграция науки и образования в контексте приоритетногонационального проекта "Образование" - путь к инновационному развитию// Высшее образование сегодня.- 2006.- №7.- С. 2-5.
  Бархаев Б.П.  Методологические предпосылки разработки учебника нового типа по педагогической психологии// Инновации в образовании.- 2006.- №1.- С. 28-55.
  Бєлий В.  Зв'язки "школа - ВНЗ" в нових умовах// Завуч.- 2006.- № 6.- С. 4-5.
  Бикчинтаева Л.Г.  Принципы конструирования психологии как учебной дисциплины// Инновации в образовании.- 2005.- №6.- С. 90-92.
  Бідниченко О.    Організація навчально-виховного процесу в технічних вищих навчальних закладах// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 38-44.
  Бобіна О.    Теорія та практика гуманітаризації вищої технічної освіти: новий етап і нові проблеми// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 45-47.
  Болотова Е.    Общенаучные термины в гуманитарном дискурсе: особенности функционирования// Alma mater.- 2006.- №7.- С. 49-50.- [Терминоведение: предмет, методы , структура].
  Бордовский Г.А.  Педагогическое образование: современные вызовы// Высшее образование сегодня.- 2005.- №12.- С. 14-20.- [Многоуровневая педагогическая система образования].
   Бурлакова Н.В.  Изменение функции и роли преподавателя в условиях использования новых образовательных технологий// Инновации в образовании.- 2006.- №3.- С. 33-37.
37
С 69
Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання// Педагогіка толерантності.- 2006.- №2-3.- С. 219-241.
  Быстрай Е.   Формирование межкультурной педагогической компетентности учителя// Alma mater.- 2006.- №6.- С. 14-18.
  Васильева Е.  Оценка и самооценка: мотивы улучшения качества деятельности преподавателей вуза// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 25-31.
  Василюк Т.  Методика використання загальнокультурного компонента в процесі естетичного розвитку майбутніх учителів іноземної мови// Рідна школа.- 2006.- №5.- С.60-63.
  Вєтохов О.М.  Актуальні питання комунікативного навчання іноземних мов// Педагогіка іпсихологія.- 2006.- №1.- С. 91-99.
  Вишпольська В.Ф.   Застосування ділової гри в процесі підготовки майбутніх спеціалістів// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 42-43.
  ВНЗ зобов'язані зараховувати результати зовнішнього оцінювання// Освіта України.- 2006.- №41-42.- С. 1-2.
  Воєвода З.  Незалежне оцінювання без вигадок і міфів// Дзеркало тижня.- 2006.- № 26.- С. 14.- [Тести].
  Волкова І.  Мовна й мовленнєва компетенції у (психо)лінгвістичній проекції на методику навчання української мови// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 48-50.
  Вольхин С.  Технология реализации дидактической системы профессионально-предметной подготовки будущих учителей-предметников// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 47-49.
  Ганзенко П.М.  Розвиток нових інтерактивних моделей навчання в економічних науках/ П.М.Ганзенко, О.В.Лепьохіна// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2006.- №1,Т.2.- С. 191-193.
  Гильманшина С.И.  Профессиональное мышление учителя// Высшее образование сегодня.- 2005.- №12.- С. 50-53.
  Гірняк А.   Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника// Психологія і суспільство.- 2006.- №3.- С. 124-140.
  Гнатенко Н.   Фахова інвестиційна освіта та її системний аналіз// Економіка та держава.- 2006.- №7.- С. 65-68.
  Гнатенко Н.Ф.    Фахова інвестиційна освіта та її системний аналіз// Інвестиції : практика та досвід.- 2006.- №17.- С. 20-24.
  Гнілуша Н.В.  Професійна підготовка студентів педагогічних університетів до екологічної діяльності// Безпека життєдіяльності.- 2005.- №12.- С. 32-35.
  Голубкин В.   Образовательные программы как элемент управления корпоративным знанием/ В.Голубкин, С.Календжян, Л.Клеева// Вопросы экономики.- 2006.- №7.- С. 129-139.
  Гончаренко А.    Собственные университеты// Бизнес.- 2006.- №41.- С. 60-62.- [Бизнес-образование ].
  Григор'єва Т.  Особливості навчання іноземних мов дорослих// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С. 78-83.
  Григорук Т.  Педагогічні основи формування професійних компетенцій фахівців-маркетологів// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 60-63.
37
П 84
Грицева А.П.   Вироблення власного професійного стилю вчителя-словесника// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 84-88.
378
А43
Грицева А.П.   Системне навчання і контроль знань студентів// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 104-106.
  Гуляєва Н.   Параметри співпраці університетів і роботодавців на ринку освітніх послуг// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №5.- С. 11-14.
  Гуменний В.  Особливості фізичного виховання студентів політехнічних вузів// Теорія і методика фізичного виховання.- 2005.- №4.- С. 37-40.
  Гурч Л.  Перспективи підготовки конкурентоспроможних менеджерів у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору// Персонал.- 2006.- №7.- С. 76-80.
   Гусак Т.  Методологія викладання іноземних мов// Рідна школа.- 2006.- №2.- С. 58-62.
  Давыдов Е.М.   Проектное обучение - парадигма элитного инженерного образования в России/ Е.М.Давыдов, Р.В.Мещеряков, А.А.Шелупанов// Высшее образование сегодня.- 2006.- №8.- С. 9-15.
  Демченко О.  Дидактична система організації самостійної роботи студентів// Ріднашкола.- 2006.- №5.- С. 68-70.
  Дем'яненко Н.  Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс// Рідна школа.- 2006.- №3.- С. 11-16.
  Денисенко В.  К проблеме синтеза педагогики и экономики в сфере образования// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 54-55.- [Логико-экономические основы качества образования в учебных заведениях].
  Денисенко В.А.  Инновационное направление развития современной науки образования// Инновации в образовании.- 2006.- №3.- С. 5-12.
  Денисенко В.А.  Инновационный способ оценки совокупного качества учебного процесса вуза// Инновации в образовании.- 2006.- №1.- С. 56-58.
  Долгов О.  Система безперервної освіти: досвід міжгалузевої організації/ О.Долгов, А.Головченко// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 69-74.
  Домбровський В.   Актуальні питання підготовки і підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби підприємств в умовах використання комп'ютерних облікових систем// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №10.- С. 45-50.
  Дорофеев А.  Моделирование математической учебной деятельности будущего педагога// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 20-23.
  Дубяга С.  Підготовка майбутніх учителів до розв'язання непередбачуваних педагогічних ситуацій// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 28-29.
  Ельберхт О.  Проблеми розвитку професійної відповідальності викладача// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С.137-145.- [Формування особистості педагога].
  Емельянова И.  Функции университета на современном этапе развития отечественной высшей школы// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 34-38.- [Обучающая, исследовательская, воспитательная, инновационная и предпринимательская функции].
  Євтух М.    Вища освіта інвалідів: рівні права -рівні можливості// Педагогічна газета.- 2006.- №10.-C. 3,6.
  Єрмоленко С.    Розвиток зв'язного мовлення у ВНЗ// Українська мова та література.- 2006.- №35-36.- С. 53-56.
  Єрмоленко С.    Синергетика на заняттях із синтаксису у ВНЗ// Українська мова і література в школі.- 2006.- №3.- С. 49-54.
  Жорнова О.   Інтеракція в культуротворчому формуванні студентів// Рідна школа.- 2006.- №11.- С. 24-26.
  Жукова Т.А.  Дидактическая игра как значимый элемент подготовки специалистов// Инновации в образовании.- 2006.- №1.- С. 132-134.
  Заболотська О.  Концепція розвитку індивідуальності майбутнього вчителя іноземних мов// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С. 33-39.
  Заболотьська О.О.  Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов// Педагогіка і психологія.- 2005.- №3.- С. 61-70.
  Заболоцька Л.  Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземної мови// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С. 49-55.
  Завидівська Н.   Психологічні аспекти викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах// Рідна школа.- 2006.- №11.- С. 22-24.
  Запорожець Т.  Впровадження зовнішнього оцінювання в систему вітчизняної освіти// Освіта України.- 2006.- № 1.- С. 2.
  Землянська В.  Підготовка майбутнього вчителя в умовах особистісно орієнтованої освіти// Шлях освіти.- 2006.- №1.- С. 31-35.
  Зюзіна Т.  Науки про культуру та мистецтво в структурі гуманітарної університетської освіти: аналіз зарубіжних тенденцій// Вища школа.- 2005.- №5.- С. 89-103.
  Илькова В.  Моделирование рефлексивной культуры будущего педагога// Alma mater.- 2006.- №5.- С. 11-13.
  Иньков Н.А.   Теоретические подходы к организации коммерческой деятельности в современной бизнес-среде: педагогический аспект// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2006.- №5.- С.101-118.
37
П84
Іващенко Л.О.   Впровадження інновацій у процесі організації додаткового навчання з економічних дисциплін (за вибором)// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 88-97.
  Касимов Н.С.    От экологического образования к образованию для устойчивого развития// Экология и жизнь.- 2006.- №9.- С. 30-34.
  Касьянов А.Е.    Профессора - к ответу!// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 44-46.- [Динамическая модель обучения].
  Кіреєва І.    Методичні аспекти впровадження новітніх технологій у підготовку менеджерів освіти// Рідна школа.- 2006.- №6.- С. 48-50.
  Кірсанов В.  Шляхи вдосконалення підготовки фахівців для сфери дозвілля// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 37-41.
  Коваленко О.  Підготовка інженерів-педагогів: нові підходи// Професійно-технічнаосвіта.- 2006.- №1.- С. 7-8.
  Козлакова Г.    Основні напрями науково-освітньої діяльності педагогічної кафедри в технічному університеті// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 49-53.
  Колесник Н.  К вопросу о применении традиционного и интерактивного обучения в педагогике// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 32-33.
  Колесов В.П.  О классификации компетенций// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 20-22.- [Создание образовательных стандартов нового поколения, гибкого профиля и модульного принципа построения учебных планов].
  Колесов В.П.  О классификации компетенций// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 20-22.- [Создание образовательных стандартов нового поколения, гибкого профиля и модульного принципа построения учебных планов].
   Колот А.  Фундаметалізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 59-71.
  Комар В.  Інтелектуальні ігри з конституційного, адміністративного та господарського права// Історія України.- 2006.- №40.- С. 9-12.
  Комар В.   Інтелектуальні ігри з конституційного, адміністративного та господарського права// Історія України.- 2006.- №36.- С. 19-21.
  Кононенко П.  Стан і перспективи українознавства в системі вищої школи// Персонал.- 2005.- №12.- С. 5-9.
  Конох А.П.  Удосконалення освітнього процесу в професійній підготовці майбутніх фахівців із туризму у вищих навчальних закладах// Теорія та методика фізичного виховання.- 2006.- №2.- С. 6-8.
  Корець М.  Професійна спрямованість фундаментальних навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів технологій// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 39-53.
  Кремнева Т.  Перспективы использования опыта подготовки зарубежных социальных работников в отечественной практике// Alma mater.- 2006.- №4.- С. 50-53.
  Кроль В.М.  Психологические методы в современной электронной педагогике/ В.М.Кроль, А.С.Колоколова, Е.Д.Сотникова// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2005.- №6.- С. 107-110.
  Крутова О.  Дополнительное профессиональное образование социальных педагогов// Социальная педагогика.- 2005.- №3.- С. 101-109.
  Круцевич Т.  Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури/ Т.Круцевич, М.Зайцева// Теорія і методика фізичного виховання.- 2005.- №4.- С. 41-44.
  Кузнецова Л.Г.  Интеграция математики и информатики в обучении студентов экономических специальностей// Информатика и образование.- 2006.- №7.- С. 102-103.
  Кулик Є.  Дидактична характеристика процесу самоосвіти// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 102-107.
  Курілець М.    Проблеми і перспективи іншомовної підготовки майбутніх економістів// Економіст.- 2006.- №4.- С. 35-37.
37
С 69
Кустовська І.М.   Кооперативне навчання як засіб формування комунікативної культури студентів економічних спеціальностей// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 51-53.
  Кучер З.   Система організації самостійної роботи майбутніх учителів у модульній технології навчання// Трудова підготовка.- 2006.- №4.- С. 49-51.
  Лапшина І.  Умови і результати підготовки кадрів з вищою економічною освітою (підсумки одного соціологічного дослідження)// Вісник Тернопільського державного економічного університету.- 2006.- №2.- С. 124-128
  Лебедева Л.  Особенности организации самостоятельной работы магистрантов// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 52-54.
  Левченко О.  Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду// Україна: аспекти праці.- 2006.- №1.- С. 30-35.
  Левшин М.  Різновекторна модельованість навчального матеріалу в контексті здійснення особистісно орієнтованого підходу// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 13-17.
37
С 69
Линець М.М.   Формування зацікавленості студенток до урочних форм занять з фізичного виховання/ М.М.Линець, Є.М.Свіргунець, В.М.Гумен// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 159-163.
  Лисак В.  Психолого-педагогічна підготовка студентів у вищому навчальному закладі економічного спрямування// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С.71-77.
  Лихобабина Ю.В.   Некоторые аспекты подготовки специалистов для активизации инновационной деятельности отечественных предприятий/ Ю.В.Лихобабина, Г.И.Жиц// Инновации.- 2006.- №2.- С. 80-83.
  Лобашов В.Д.   Элементы частных моделей учебного процесса// Инновации в образовании.- 2006.- №5.- С. 49-62.- [Инновационные модели обучения].
  Локшин В.  Професійна компетентність фахівців з управління в соціокультурній сфері як технології модернізації вищої освіти// Ріднашкола.- 2006.- №4.- С.54-57.- [Організація навчально-виховного процесу, формування особистості].
  Лузік Е.   Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України// Вища освіта України.- 2006.- №3.- С. 76-82.- [Методологія і методика освітнього процесу].
  Лукашевич М.    Упровадження гуманітарної освіти в Україні: міфи та реалії/ М.Лукашевич, А.Морозова// Вища освіта України.- 2006.- №3.- С. 16-25.
  Лунин В.В.  Математика в университете: из практики химического факультета МГУ// Высшее образование сегодня.- 2006.- №7.- С. 34-37.
  Лушин П.В.  Самостоятельная работа студентов или так ли близка европейская перспектива: "голографические тексты" для проблематизации// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №2.- С. 19-27.- [Психологія у ВНЗ].
  Ляпунова В.  Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 26-28.
  Мазак А.    До проблеми зовнішнього тестування// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 27-31.
  Мазур Н.З.  Экономико-правовые аспекты использования программных продуктов на рынке образовательных услуг// Информатика и образование.- 2006.- №11.- С. 44-47.
  Майборода В.П.  Использование экспертных технологий для управления ресурсным обеспечением научно-инновационной деятельности/ В.П.Майборода, А.В.Титов// Инновации.- 2005.- №8.- С. 73-75.
  Максимов Н.И.   О проблемах разработки требований к содержанию образовательных программ подготовки специалистов для текстильной и легкой промышленности// Известия высших учебных заведений. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.- 2006.- №1.- С. 3-8.
  Максимов О.  Системний підхід до вивчення дисциплін вищої школи// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 17-18.
  Малихін А.    Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі// Рідна школа.- 2006.- №6.- С. 9-11.
  Манчуленко Л.  Головні етапи та модель формування творчого стилю педагогічної діяльності майбутнього педагога у процесі педагогічної практики// Серія педагогічна. Вісник Львівськогоуніверситету.- 2005.- №1.- С.41-47.
  Мартыненко О.О.  Инновационное проектирование учебного процесса// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 12-17.- [Внедрение системы зачетных единиц и модульной организации учебного процесса].
  Мацкевіч Ю.Р.   Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №11.- С. 26-30.
  Мисиков Б.   О содержании профессиональных программ подготовки специалистов экономики и бизнеса// Alma mater.- 2006.- №8.- С. 53-54.
  Мінаєв О.  Формування технічної освіти на сучасному етапі розвитку освітянсько-наукового простору// Вища школа.- 2006.- №2.- С. 23-39.
  Мних Є.  Гармонізація міжнародних і національних стандартів освіти у підготовці фахівців з обліку та аудиту в Україні// Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- №12.- С. 42-45.- [Система підготовки кадрів].
  Можаева Т.П.  Формирование компетентных специалистов в техническом вузе// Методы менеджмента качества.- 2005.- №12.- С. 15-18.
  Моргун В.Ф.  Кваліфікаційні наукові роботи з психології. Методичні поради студентам/ В.Ф.Моргун, Л.С.Москаленко// Практична психологія та соціальнаробота.- 2006.- №5.- С. 57-61.
  Мудрік В.  Функції педагогічного управління фізичним вихованням студентів// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 78-84.
  Мурадова Н.С.   Структурно-функциональная модель процесса формирования социально-экономической культуры студентов - будущих педагогов в системе вузовского педагогического образования// Инновации в образовании.- 2006.- №4.- С. 94-107.
  Назаров А.И.  Принципы проектирования предметного содержания и представления учебного материала в электронных учебно-методических комплексах по физике/ А.И.Назаров, С.Д.Ханин// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2006.- №3.- С. 25-33.
  Насалевич Т.  Мовна практика як вид позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах/ Т.Насалевич, Н.Ольховська// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 46-47.- [Методика викладання іноземних мов ].
   Некос В.  Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні/ В.Некос, А.Некос// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 32-36.
  Овчиннікова І.    Формування ефективних способів самостійної роботи з текстовою інформацією// Психолог.- 2006.- №22.- 53 с.
  Окалєлов В.   Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів / В.Окалєлов, Л.Шевцова, Є.Молчалін// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 57-62.
378
А43
Остапенко В.О.   Про шляхи забезпечення кваліфікаційного рівня випускників вищих технічних навчальних закладів та розвиток ефективності виробництва підприємств в умовах перехідної економіки// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 78-81.
378
А43
Островський К.С.   Про зміст базової екологічної освіти та організація навчально-виховного процесу// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 61-63.
  Папукова Г.  Экологическая ответственность как системообразующее понятие экологического образования// Alma mater.- 2006.- №1.- С. 16-19.
  Писаренко В.И.  Использование технических средств в обучении иностранным языкам// Высшее образование сегодня.- 2006.- №3.- С. 60-63.
  Поліщук В.  Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти/ В.Поліщук, Ю.Тесля, Ю.Триус// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 35-52.
  Пчелинцева И.Г.    Толерантность речевого поведения студентов в ходе дискуссии// Высшее образование сегодня.- 2006.- №5.- С. 58-60.
37
П 84
Ребрік В.Є.   Формування творчих здібностей при вивченні спеціальних дисциплін// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 69-73.
  Родігіна І.В.  Педагогічний аналіз у системі моніторингових досліджень// Педагогіка іпсихологія.- 2006.- №1.- С. 38-46.
378
А43
Руденок А.І.   Вивчення професіоналізації в зарубіжній психології// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 27-28.
  Рычаго М.  К вопросу о содержании математического образования гуманитариев// Alma mater.- 2006.- №5.- С. 14-16.
  Рябова В.    Теоретичні засади модульного підходу в освіті// Освіта.- 2006.- №16.- С. 5.- [Модульно-розвивальна система].
  Сайфуллина А. Зимняя школа молодых преподавателей:реформировать систему образования "снизу"//Alma mater.- 2006.- №2.- С. 10-11.
  Сащак Н.І.  Викладання ділової англійської мови в технічному ВНЗ// Педагогіка і психологія.- 2006.- №2.- С. 55-59.
  Свістельник І.Р.    Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти// Теорія та методика фізичного виховання.- 2006.- №1.- С. 29-31.
  Симоненко Т.   Лінгводидактичні засади формування професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів// Українська мова і література в школі.- 2006.- №6.- С. 38-41.
  Ситиров В.   Персонализация обучения: требования к содержанию образования/ В.Ситиров, В.Грачев// Alma mater.- 2006.- №8.- С. 11-15.
  Сідляр Т.   Розвиток пізнавальних процесів. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу// Психолог.- 2006.- №41.- С. 27-32.
37
С 69
Скиба М.Є.   Курс "Державна молодіжна політика України" у вузі/ М.Є.Скиба, М.А.Дудар// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 8-12.
37
С 69
Скиба М.Є.   Курс "Державна молодіжна політика України" у вузі/ М.Є.Скиба, М.А.Дудар// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 8-12.
  Сметанський М.    Проблема професіоналізму у вищій школі// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 67-72.- [Контроль за якістю підготовки спеціалістів].
  Смирнов А.    Фундаментальное высшее образование: новые проблемы// Alma mater.- 2006.- №3.- С. 23-24.- [Подготовка культорологов].
  Смирнова И.  Модели обучения в системе высшего образования// Инновации в образовании.- 2006.- №1.- С. 5-15.- [Контекстное, имитационное, проблемное, модульное, дистанционное обучение].
37
С 69
Сніцар І.В.   Забезпечення мотиваційної готовності студентів до роботи з розвитку творчих здібностей// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 23-25.
  Сокольский А.Г.  Исследование самоконтроля как важного средства самоуправления в учебной деятельности/ А.Г.Сокольский, Н.В.Сокольская// Инновации в образовании.- 2006.- №1.- С. 99-105.
  Солодникова С.В.   Разработка содержания электронного учебного пособия в аспекте гуманизации и гуманитаризации// Инновации в образовании.- 2006.- №5.- С. 141-145.
37
С 69
Сосна В.П.   Гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 12-14.
  Спешилова Н.  Выбор вектора управления процессом обучения с учетом факторов индивидуально-личностного характера// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 49-51.
  Статінова Н.   Інтелектуальна самодентифікація студента як фактор успішності навчання/ Н.Статінова, Л.Сокол// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №5.- С. 128-132.
  Столярчук О.  Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 79-83.
  Телешова И.    Магистратура как новая форма подготовки кадров в области управления// Проблемы теории и практики управления.- 2006.- №8.- С. 111-119.
  Терещенко Ю.    Поняття "педагогіка вищої школи": від наявного до нового// Освіта.- 2006.- № 9.- С. 2-3.
37
С 69
Томаржевська І.В.   Особливості професійної підготовки студентів за соціономічним профілем (психологічний аспект)// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 27-28.
378
А43
Томаржевська І.В.   Професійна підготовка практичних психологів: гуманістична парадигма// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 34-36.
37
С 69
Торхова А.В.   Вариативная множественность как основа профессиональной подготовки педагога// Высшее образование сегодня.- 2006.- №8.- С. 57-59.
  Туркот Т.І.    Технологія самостійної роботи студентів, що зберігає їхнє здоров'я (з досвіду роботи)/ Т.І.Туркот, І.В.Осадчук// Педагогіка і психологія.- 2006.- №3.- С. 65-73.
  Турська О.О.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності/ О.О.Турська, О.О.Бугаєнко// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №12.- С. 21-23.
  Федорова О.  Педагогічні умови професійної підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми/ О.Федорова, Н.Федоров// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 24-26.
  Фолькман К.  Підприємництво - академічна дисципліна нового століття// Вища школа.- 2006.- №2.- С. 89-98.
  Фроловская М.  Преподаватель - студент: возможность понимания// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 29-33.- [Гуманитарные основы педагогического образования].
  Фроловская М.  Преподаватель - студент: возможность понимания// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 29-33.- [Гуманитарные основы педагогического образования].
37
С 69
Хворостовська Н.В.   Курс "Основи педагогічної майстерності" як умова розвитку комунікативних здібностей майбутнього педагога/ Н.В.Хворостовська, М.Є.Скиба// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки.- 2005.- С. 17-18.
  Холмська Г.Д.  Віртуальний освітній простір - результат комплексної інформатизації випускової кафедри технічного університету// Педагогіка і психологія.- 2006.- №2.- С. 75-86.
  Хрутьба В.О.  Інтеграція знань із вищої математики у процес викладання природничих дисциплін// Безпека життєдіяльності.- 2006.- №10.- С. 27-29.
  Цвілик С.  Рейтингова система оцінювання якості засвоєння студентами графічних дисциплін// Трудова підготовка.- 2006.- №2.- С. 50-53.
  Ципко В.   Врахування профілю навчального закладу у процесі навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам// Рідна школа.- 2006.- №10.- С. 35-37.
  Чапаева Е.Ф. Профессиональная подготовка менеджеров: современные требования и ориентиры среднего управленческого звена// Инновации в образовании.- 2006.- №5.- С. 73-79.
  Шакирова Д.М.  Интеграция умений критически мыслить и работать в команде при обучении студентов вуза/ Д.М.Шакирова, Н.Ф.Плотникова// Инновации в образовании.- 2006.- №3.- С. 120-133.
  Шалар О.Г.  Діагностика творчої активності студентів// Теорія та методика фізичного виховання.- 2006.- №2.- С. 16-19.
  Шахов А.    Об использовании мультимедийных программ в самостоятельной работе студентов (на примере физкультурно-спортивной подготовки)// Alma mater.- 2006.- №7.- С. 61-62.
37
С 69
Шевчук Л.І.   Теоретико-методологічні основи підготовки педагога професійної школи// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 17-21.
  Шимко І.  Проблеми організації самостійної роботи у вищій школі// Безпека життєдіяльності.- 2006.- №1.- С. 34-37.
  Шихова О.Ф.  Сертификация стандартов высшего профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2006.- №1.- С. 38-39.
  Шишкіна О.О.  Інноваційний підхід до організації викладання хімічних дисциплін у вищій педагогічній школі// Педагогіка і психологія.- 2005.- №3.- С. 57-61.
  Шиян В.Д.    Наукові основи викладання курсу "Безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах/ В.Д.Шиян, В.Ю.Чернишов, О.М.Хлонь// Безпека життєдіяльності.- 2006.- №8.- С. 31-33.
  Шкребтій Ю.  Запровадження елементів європейської кредитно - трансферної та акумулюючої системи в сфері вищої фізкультурної освіти/ Ю.Шкребтій, Л.Харченко// Теорія і методика фізичного виховання.- 2005.- №4.- С. 76-79.
  Шмачилина С.    Допрофессиональная подготовка социального педагога: теория, и практика// Социальная педагогика.- 2005.- №4.- С. 94-96.
  Щербань В.   Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 63-67.
  Щетина Н.   Удосконалення професійної майстерності майбутніх учителів креслення// Трудова підготовка.- 2006.- №5.- С. 49-52.
  Юрій С.  В університеті має домінувати не кафедра, а випускаючий за фахом професор// Вища школа.- 2005.- №4.- С. 3-20.
  Яковлева Е.    Некоторые аспекты формирования логической культуры в процессе профессиональной юридической подготовки// Alma mater.- 2006.- №7.- С. 50-52.
378
А43
Якубова Л.А.   Креактивність: дефінітивний аналіз// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 41-42.
  Ямалиева Л.  Формирование профессионально-технологических компетенций при изучении курса "Процессы и аппараты химической технологии"// Alma mater.- 2006.- №5.- С. 47-49.
37
П 84
Яшук Ї.П.   Інноваційні підходи до професійної підготовки вчителя// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 159-161.