ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Васильева Е.  Оценка и самооценка: мотивы улучшения качества деятельности преподавателей вуза// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 25-31.
Верещагина А.  Технология управления качеством профессиональной подготовки в вузе// Alma mater.- 2006.- №1.- С. 9-13.
Гликман И.  О качестве подготовки учителей и этике вузовского преподавателя// Alma mater.- 2006.- №1.- 43-45.
Ефективне державне управління освітою - запорука її високої якості// Управління освітою.- 2006.- № 8.- С.1-3. Вкладка
Жук Ю.   Системний підхід в організації моніторингу якості освіти// Педагогічна газета.- 2006.- №11.- С.3.
Карнаухов Н.    Структурирование деятельности вуза с позиции всеобщего управления качеством/ Н.Карнаухов, Ю.Якубовский, А.Платонов// Стандарты и качество.- 2006.- №5.- С. 50-52.
Коваленко О.   Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе. Або майже все// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 15-25.- [Система управління якістю вищого навчального закладу].
Корнєєва Л.  Якість освітніх послуг з позицій міжнародних стандартів серії ISO 9000:6000/ Л.Корнєєва, М.Сіницький// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 87-91.
Кремень В.    Нові вимоги до якісної освіти// Освіта України.- 2006.- №45-46.- С. 6-7.
Мережко Н.   Розробка моделі системи управління якістю освітньої діяльності/ Н.Мережко, Л.Калиновська// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №5.- С. 121-127.
Ніколаєнко С.   Рейтингові системи - складові національного моніторингу якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 3-14.
Створити систему якості вищої освіти . Підсумкова колегія Міносвіти і науки України// Освіта України.- 2006.- №19.- С. 3-4.
Федько А.  Якість освіти як об'єкт управління/ А.Федько, Ю.Федько// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 84-87.- [Підвищення якості освіти в сучасних умовах].
Цимбалюк С.    Оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: сучасний стан і напрями вдосконалення// Україна: аспекти праці.- 2006.- №3.- С. 46-51.
Шихов Ю.А.  Мониторинг качества подготовки специалистов// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 54-55.