ВИХОВНА РОБОТА

  Абрамов М.Г.  Интернет как инструмент трансформации личности// Экология и жизнь.- 2006.- №5.- С. 38-41.
  Алексєєва О.В.  Формування громадянської позиції сучасної молоді// Педагогіка і психологія.- 2006.- №2.- С. 31-43.
  Антимонова Е.  Модель проектирования воспитательного пространства факультета/ Е.Антимонова, А.Мосина// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 61-63.
  Артюхина А.  Проектирование и создание образовательной среды для профессионально-личностного развития студентов// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 15-21.
  Балмасов Л.  Мы "наш", "мы" новый мир построим.// Высшее образование сегодня.- 2006.- №1.- С. 16-24.- [Молодежные движение в России, гражданское воспитание студентов].
  Беляев Г.Ю.   Воспитание как функция культуры// Инновации в образовании.- 2006.- №4.- С. 33-46.- [Разум, рациональность, духовность, мораль, адаптивность, воля].
  Березина Б. Воспитание будущего педагога: поиск продолжается//Alma mater.- 2006.- №2.- С. 45-46.
  Бирченко Е.В.  Вожатское движение в непрофильном вузе// Инновации в образовании.- 2005.- №6.- С. 25-31.- [Социализация молодежи].
  Виховання й навчання сучасного студентства: Матеріали науково-практичноїконференції "Морально-професійне становлення студентської молоді"// Педагогікатолерантності.- 2006.- №1.- С. 140-172.
  Виховання патріотизму: що це означає сьогодні?// Управління освітою.- 2006.- №9.- С. 2.
  Вольфовська Т.О.  Соціальні уявлення молоді про способи й моделі взаємодій у суспільстві// Педагогіка і психологія.- 2005.- №3.- С. 98-106.
  Габдуллин Г. Воспитательный потенциал гуманитарного образования в современных условиях//Alma mater.- 2006.- №2.- С. 43-45.
  Гарифуллина Р.   Этический идеал как ценностно-нормативная основа духовно-нравственного воспитания// Alma mater.- 2006.- №6.- С.35-41.
  Гончарова О.  Вплив інформатизації освіти на мотивацію навчання студентів// Серія педагогічна. Вісник Львівського університету.- 2005.- №1.- С. 106-111.
37П84 Дацюк О.А.   Вплив духовного фактору на професійне формування особистості// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 3-7.
  Драчук А.  Соціально - психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави// Теорія і методика фізичного виховання.- 2005.- №4.- С. 84-86.
  Дубина М.  Патріотичне виховання молоді/ М.Дубина, Ю.Руденко// Освіта України.- 2006.- №8.- С. 5.
  Елизаров Л.Е.  Инновационная культура личности и общества: сущность и условия формирования/ Л.Е.Елизаров, Л.А.Холодкова, В.П.Чернолес// Инновации в образовании.- 2006.- №3.- С. 74-84.
  Зязюн Т.  Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення// Рідна школа.- 2006.- №5.- С. 19-23.
  Карпенков С.Х.    Духовно-нравственные ориентиры и современная цивилизация// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С.21-26.
  Коваленко О.М.    Теоретична модель виховної роботи у вищому навчальному закладі в умовах загрози світової екологічної катастрофи/ О.М.Коваленко, В.О.Коваленко// Педагогіка і психологія.- 2006.- №3.- С. 55-65.
  Конох М.  Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки/ М.Конох, А.Хрідочкін// Право України.- 2006.- №3.- С. 82-85.
  Корсак К.  Як виховувати громадянина суспільства знань// Науковий світ.- 2006.- №3.- С. 17-19.
  Косилова М.  "Потерянное" поколение?// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 34-39.- [Общесто и молодежь: система ценностей].
  Кремень В.Г.  Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації// Педагогіка і психологія.- 2006.- №2.- С. 18-30.
  Кролевецкая Е.    К проблеме субъект-субъектных отношений между куратором и студенческой группой// Alma mater.- 2006.- №7.- С. 11-14.
  Лактионова Г.  Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики// Шлях освіти.- 2005.- №4.- С. 2-6.
  Логвіна Т.  Роль куратора у професійному становленні студентів та самоврядуванні// Рідна школа.- 2006.- №1.- С. 61-65.
  Максимова Н.    Розвиток соціальності жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі ВНЗ: до визначення понять// Рідна школа.- 2006.- №9.- С. 28-31.
  Матвєєв В.  Актуалізація проблеми самореалізації особистості в сучасній Україні та можливість залучення релігійного потенціалу// Персонал.- 2006.- №2.- С. 65-69.
  Микрюков В.Ю.  Инновации в формировании и развитии у учащихся личностных качеств и свойств гражданина и патриота// Инновации в образовании.- 2006.- №3.- С. 112-120.
  Морозова А.Ю.    Педагогическая поддержка самовоспитания студентов// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 54-55.
  Морщакова О.   Єдність культури та особистості: феномен творчості// Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство.- 2006.- №3.- С. 70-80.
  Олесюк В.   Творчий потенціал особистості як змістовий аспект її життєвого шляху// Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство.- 2006.- №3.- С. 85-90.
  Проблемы духовного образования в контексте современных вызовов Церкви.//Alma mater.- 2006.- №2.- С. 23-35.- [Кирилл- митрополит Смоленский и Калининградский о духовном образовании].
  Радул В.   Соціалізація й розвиток особистості// Шлях освіти.- 2006.- №2.- С. 7-13.
  Разинкова Л.  Педагогическая направленность личности: методология и практика// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 22-27.- [Мотивацийно-ценностный компонент, рефлексивный компонент, эмоциональный компонент].
  Рейзенкіна Т.  Мистецтво кіно як фактор організації модульно-рейтингового підходу до навчання в поліхудожньому вихованні молоді// Рідна школа.- 2006.- №3.- С. 58-61.
37П84 Романюк Я.І.   Національне виховання студентів засобами гуцульської дерев'яної архітектури// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи.- 2005.- С. 73-78.
   Савченко Л.  Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді// Безпека життєдіяльності.- 2006.- №1.- С. 30-33.
  Світайло С.  Роль мистецтва у формуванні світогляду// Вісник книжкової палати.- 2005.- №10.- С.40-41.- [Значення мистецтва для формування світогляду творчої особистості, індивідуальної та суспільної свідомості].
  Сізанов О.М.  Концептуально-методологічні підходи до створення модульного курсу по попередженню паління серед підлітків і молоді/ О.М.Сізанов, М.М.Поплавський, В.О.Хриптович// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №2.- С. 59-64.
378
 А43
Сокольська Л.П.   Формування творчої особистості студента в процесі його професійної підготовки// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 31-32.
378
 А43
Сосна В.П.   Проблеми формування гуманістичного способу мислення у студентів// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 63-65.
  Филарет М.и.С. (Филарет, Минский и Слуцкий)   Воспитание личности и современное общество/ Филарет, М.и.С.митрополит// Alma mater.- 2006.- №3.- С. 30-33.- [Воспитание гармоничной личности христианина].
378А43 Хворостовська Н.В.   Навички, знання і здібності як основа розвитку та вдосконалення вмінь// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2005.- С. 36-38.
  Черезова І.    Організація виховної роботи зі студентами// Рідна школа.- 2006.- №6.- С. 21-23.
  Черемис І.    Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції// Вища освіта України.- 2006.- №2.- С. 84-88.- [Розширення можливостей самореалізації особистості].
  Черемних К.  Вплив професійного самовизначення студентів на їхню самооцінку та ідентифікацію// Психологія і суспільство.- 2006.- №1.- С. 127-134.
  Шушляпин О.И.   Инновационный подход: метод "внутренней игры" в образовательно-воспитательном и наставническом процессе креативного лидера// Инновации в образовании.- 2006.- №4.- С. 107-114.- [Актуализация творческой и лидерской одаренности студентов вузов].
  Ярмакеев И.Э.  Воспитание будущего учителя: потенциалориентированный подход// Высшее образование сегодня.- 2005.- №12.- С. 53-55.