ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Абдыкаримов Б.  Синергетическая концепция образования для устойчивого развития/ Б.Абдыкаримов, З.Жабаев// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 56-57.
Александров В.  Освітня послуга: суть та моделі якості// Освіта і управління.- 2006.- №1.Т9.- С. 156-165.- [Ринкові відносини в освітній галузі].
Андрущенко В.  Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне/ В.Андрущенко, М.Михальченко// Вища освіта України.- 2005.- №4.- С. 5-13.
Анищенко І.В.  Освітня складова державного механізму сприяння формуванню конкурентоздатного трудового потенціалу// Інвестиції: практика та досвід.- 2006.- №3.- С. 27-32.
Аронов Д.  Рейтиг есть- проблемы остаються/ Д.Аронов, П.Машегов, В.Садков// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 8-14.- [Системные основы качества образования].
Балацкий Л.  Куда же идут наши университеты?!// Высшее образование сегодня.- 2006.- №1.- С. 48-50.- [Атмосфера клуба вместо духа познания].
Батіщев В.   Ціна освіти: вимушена податкова оптимізація// Бухгалтерія: Право, податки, консультації. Бухгалтерія.- 2006.- №47.- С. 44-48.
Боголіб Т.    Фінансове забезпечення науково-технічної сфери вищих навчальних закладів// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №10.- С. 170-175.
Боголіб Т.  Механізм комерціалізації вищих навчальних закладів// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №6.- С.167-169.
Боголіб Т.   Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №8.- С. 57-61.- [Фінансове право].
Бугай І.В.  Інноваційні стратегії на ринку освітніх послуг// Економіка та підприємництво.Держава та регіони.- 2006.- №5.- С. 44-49.
Бужикова Р.   Нові пріоритети розвитку сучасної освіти// Вища освіта України.- 2006.- №3.- С. 83-87.
Букало Н.А.  Конкурентоспроможність закладів освіти України як фактор якості одержуваних споживачем освітніх послуг// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №3.- С. 84-88.
Буяльська Т.  Гуманізація освіти - вичерпане гасло чи не виконане завдання?// Освіта.- 2006.- №26-27.- С. 4-5.
Бюджет освіти. Пропозиції профспілки// Освіта України.- 2006.- №70.- С. 3.
Вербицький А.  Гуманизация, компетентность, контекст - поиски оснований интеграции// Alma mater.- 2006.- №5.- С. 19-25.
Вікторов В.  Основні критерії та показники якості освіти// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 54-59.- [Моніторинг якості освіти].
Вільчинський Ю.  Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти// Сучасність.- 2006.- №1.- С. 104-112.
Вільчинський Ю.  Ідея університету і чергові завдання державної політики в сфері вищої освіти// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №4.- С. 63-66.
Власенко Н.А.  Критерии построения общества знаний в контексте деятельности ЮНЕСКО/ Н.А.Власенко, А.А.Максименко// Управляющие системы и машины.- 2005.- №6.- С. 10-17.- [Проанализированы подходы в определении "постиндустриального" этапа развития общества, описаны (предлагаемые ЮНЕСКО) критерии построения общества знаний и некоторые черты грядущего "постиндустриального" общества].
Воронка Г.  Аудит організації навчально-педагогічного процесу в закладах вищої освіти та фінансування ВНЗ// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 72-78.
Гончаренко М.  Стратегическое управление высшим образовательным учреждением// Економіка розвитку.- 2005.- №4.- С. 121-123.  
Горбунова Л.Л.   Эволюция организационных моделей общего образования// Инновации.- 2006.- №2.- С. 95-101.

Гресь Н.  Облік використання робочого часу професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.-№11.- С. 47-56.

Гужій А.  Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні/ А.Гужій, В.Гапон// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 23-31.- [Структура мережі вищих навчальних закладів, частка спеціальностей за галузями знань, динаміка загального контингенту студентів ВНЗ.].
Гужій А.  Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні/ А.Гужій, В.Гапон// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 23-31.- [Структура мережі вищих навчальних закладів, частка спеціальностей за галузями знань, динаміка загального контингенту студентів ВНЗ.].
Гужій А.  Методологічні засади оцінювання та прогнозування розвитку вищої освіти в Україні/ А.Гужій, В.Гапон// Вища освіта України.- 2006.- №1.- С. 23-31.- [Структура мережі вищих навчальних закладів, частка спеціальностей за галузями знань, динаміка загального контингенту студентів ВНЗ.].
Гуревич П.  Специфика элитарного образования// Alma mater.- 2006.- №4.- С.24-26.
Данильєв А.  Світова глобалізація: український формат// Управління освітою.- 2006.- №22.- С. 5-11.
Денисенко В.  К проблеме синтеза педагогики и экономики в сфере образования// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 54-55.- [Логико-экономические основы качества образования в учебных заведениях].
Для здобуття якісної освіти// Освіта.- 2006.- № 1.- С. 3.- [Інформація про засідання  Верховної Ради України з питань науки і освіти.].
Дмитренко Г.    Стратегічна спрямованість розвитку системи освіти в контексті трансформації українського суспільства// Персонал.- 2006.- №9.- С. 73-79.
Емельянова И.  Функции университета на современном этапе развития отечественной высшей школы// Alma mater.- 2005.- №10.- С. 34-38.- [Обучающая, исследовательская, воспитательная, инновационная и предпринимательская функции].
Емчура Т.  Новые каналы социализации: рынок труда и предпринимательство// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 42-46.- [Рынок и образование].
Емчура Т.  Новые каналы социализации: рынок труда и предпринимательство// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 42-46.- [Рынок и образование].
Ефременко Д.   Коммуникация риска как научная проблема и как вызов системе образования// Alma mater.- 2006.- №8.- С. 22-28.- [Глобализация образования и политические риски].
Жук Ю.  Якість освіти: теоретичні і практичні аспекти// Педагогічна газета.- 2006.- №12.- С. 3.
Жулинський М.  Національний гуманітарний простір: проблеми і перспективи// Слово і час.- 2006.- №6.- С. 3-7.
Загородній А.  Визначення оптимальної ціни освітніх послуг/ А.Загородній, Н.Подольчак// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 53-58.
Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по МОН України за 2005 рік// Освіта України.- 2006.- № 28.- С.2-8.
Згуровський М.  Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти України// Дзеркало тижня.- 2006.- № 6.- С. 14.
Ильин Г.  Педагогические проблемы современного отечественного высшего образования// Alma mater.- 2005.- №11.- С. 35-42.- [Проблемы, возникшие перед педагогикой в постиндустриальном обществе].
Исаев В.А. Оценка и мониторинг степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг/ В.А.Исаев, В.И.Воротилов//Инновации.- 2005.- №9.- С. 82-84.
Каламбет С.В.   Проблеми фінансування навчання у вищих навчальних закладах/ С.В.Каламбет, А.М.Якимова// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2006.- №3.- С. 131-134.
Капелюк З.  Потребительский мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг в вузе/ З.Капелюк, С.Донецкая, Л.Струминская// Стандарты и качество.- 2006.- №1.- С. 62-66.
Карпов О.А.   К проблеме аттрактивной политики вуза// Инновации в образовании.- 2006.- №4.- С. 69-93.- [Отбор качественного состава абитуриентов, формирование мотиваций обучения].
 Касьян А.  Образование и встреча мировоззрений// Alma mater.- 2006.- №4.- С. 26-30.- [Философия образования].
Кір'ян В.    Держава і освіта: сутність стратегічного управління на етапі трансформації/ В.Кір'ян, Г.Дмитренко// Економіка та держава.- 2006.- №4.- С. 67-70.
Коваленко О.  Університети: шикування за рейтингом// Освіта України.- 2006.- №51-52.- С. 7.
Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки// Вища школа.- 2006.- №3.- С. 114-119.
Корінєв В.  Фінансовий механізм функціонального управління вищими навчальними закладами// Економіка та підприємництво.  Держава та регіони.- 2006.- №1.- С. 133-136.
Корсак К.    Освіта й виховання для суспільства знань// Науковий світ.- 2006.- №10.- С. 2-4.
Косянчук Т.Ф.  Якість освіти як головний чинник формування людського капіталу/ Т.Ф.Косянчук, Н.І.Майорова// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №2,Т.2.- С. 45-49.
Кремень В.    Сьогодення потребує інноваційного мислення// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 192.- С. 7.- [Освіта].
Кремень В.    Філософія освіти має стати предметним полем стратегічного прориву в майбутнє// Освіта України.- 2006.- № 43-44.- С. 5.
Кремень В.  Про наукову діяльність АПН України в 2005 році та завдання на 2006 рік: Тези доповіді президента АПН України В. Кремня// Педагогічна газета.- 2006.- № 3.- С. 1.
Кремень В.  Якість освіти - основа розвитку// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 247.- С. 6.
Кремень В.Г.   Інноваційність і освіта// Трибуна.- 2006.- №7-8.- С. 17-18.
Критерии отбора инновационных вузов (проект)// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2006.- №1.- С. 13-16.- [Управление вузом, образовательные программы, международная деятельность].
Ліфанова Я.В.    Маркетингова концепція прогнозування контингенту ВНЗ із застосуванням системи управління та логістичної моделі// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2006.- №4.- С. 207-210.
Ліфанова Я.В.  Прогнозна модель контингенту вищого навчального закладу// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2006.- №2.- С. 167-171.
Лукашевич М.   Упровадження гуманітарної освіти в Україні: міфи та реалії/ М.Лукашевич, А.Морозова// Вища освіта України.- 2006.- №3.- С. 16-25.
Майер В.   Инновационные подходы к управлению научно-педагогическими кадрами// Alma mater.- 2006.- №8.- С. 15-17.
Матицина Г.    Актуальні проблеми функціонування вищих навчальних закладів України в умовах ринкової економіки// Економіст.- 2006.- №4.- С. 23-25.
Модернізацію вищої школи України підтримує світовий банк// Освіта України.- 2006.- № 5.- С. 1,2.
Модернізація освіти в Україні// Управління освітою.- 2006.- №16.- С. 6-15.- [Аналітичний огляд за результатами всеукраїнського опитування керівників ].
Моренець В.  Незалежна акредитація вищих навчальних закладів: шляхи реалізації// Освіта.- 2006.- №24.- С. 3
Мочалова И.  Античные идеалы образованности: история и современность// Alma mater.- 2006.- №1.- С. 41-42.
Напорядку денному ДАК проблеми якості освітніх послуг у сфері вищої освіти// Освіта України.- 2006.- № 34.- С. 1-2.- [ДАК - Державна акредитаційна комісія, яку очолює міністр освіти і науки С.Ніколаєнко].
Навальна М.  Гармонізація розвитку вищої освіти - наша стратегія, якість вищої освіти та її конкурентоздатність - наша мета// Освіта України.- 2006.- №23.- С. 6.
 Ніколаенко С.  Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє// Вища школа.- 2006.- №2.- С. 3-23.
Ніколаєнко С.  Пріоритети МОН - якісна освіта, демократизація, духовність// Освіта України.- 2006.- №64-65.- С. 2-4.
Ніколаєнко С.   Вища школа змінює підходи// Урядовий кур'єр.- 2006.- № 212.- С. 8.
Одерій С.   ЮНЕСКО та оновлення підходів до забезпечення якості вищої освіти// Рідна школа.- 2006.- №10.- С. 5-7.
Онопрієнко В.  Інноваційним шляхом до суспільства знань (Міжнародна конференція "Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці і вченим")// Вісник НАН України.- 2006.- №3.- С. 65-74.
Освіта в інноваційному поступі суспільства: Тези доповіді міністра освіти і науки С.Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України// Освіта України.- 2006.- №60-61.- С. 2-21.
Паладій М.  Формування інтелектуального капіталу нації залежить від розвитку освіти і науки в державі// Освіта України.- 2006.- №95.- С.12.- [Інформаційне суспільство].
Пашко П.  Правові підстави визначення стажу науково-педагогічної діяльності кандидата на заміщення посади керівника вищого навчального закладу/ П.Пашко, Б.Новосад// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 20-26.
Підвищення ефективності вищої освіти - визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави: Рішення МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2006.- №10-11-12.- С.3-15.
Підвищення ефективності вищої освіти визначальний чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави: Матеріали до доповіді міністра освіти і науки на підсумкової колегії МОН України 23.02.06// Освіта України.- 2006.- № 13.- С. 2-9.

Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики// Педагогіка і психологія.- 2006.- №3.- С. С.49-55.

Поліщук О.   Формування конкурентоспроможного працівника як стратегічне завдання системи управління вищої освіти України// Економіка та держава.- 2006.- №7.- С. 69-71.
Положення про організацію наукової. науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IYрівнів акредитації:Наказ МОН України// Освіта України.- 2006.- №95.- С. 9.
Применение самооценки в деятельности ВУЗа/ Н.Гуськова, В.Митрохин, Т.Салимова, Ю.Еналеева//Стандарты икачество.- 2006.- №4.- С. 62-66.
Про організаційні заходи щодо інститутційного розвитку системи зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості :Наказ МОН України// Освіта України.- 2006.- №91.- С.1-2.
Прус Л.  Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів// Вісник Тернопільського державного економічного університету.- 2006.- №2.- С. 114-123.
Прус Л.Р.  Конкурентні переваги ВНЗ// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2005.- №4,Ч.2,Т.1.- С. 214-217.
Розвиток вищої освіти в Україні у 2005 р.// Вища школа.- 2006.- №1.- С. 89-125.
Романова А.А.    Потребители и рынок образовательных услуг// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 15-18.
Рубчевский К.В.  Модернизация высшего образования: очевидны ли цели?// Высшее образование сегодня.- 2005.- №12.- С. 56-57.
Рыбкин В.   Образование и религиозная идея// Высшее образование сегодня.- 2006.- №10.- С. 39-43.
Саніцька В.    Концептуальні підходи до вдосконалення менеджменту освіти// Економіст.- 2006.- №4.- С. 20-22.
Сегедина Н.Н.    Инновационные процессы в сфере образования глазами тех, кто учит// Высшее образование сегодня.- 2006.- №9.- С. 56-58.
Сенешенко В.    Интеграционные процессы в сфере образования// Alma mater.- 2006.- №3.- С. 13-19.- [Тенденции и проблеми, порождаемые процессом глобализации образования].
Сенько Ю.    Образование: обращенность в будущее// Alma mater.- 2006.- №3.- С. 3-10.- [Образование должно быть ориентированным, выдерживать баланс трех полюсов: человек, культура, общество].
Слуцкая Е.С.  Финансовая система для вузов - решение от компании "Инфосьют"// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2006.- №3.- С. 165-167.
Спіцина Л.В.  Дослідження організаційної культури як чинника ефективного управління вищим навчальним закладом// Практична психологія та соціальна робота.- 2006.- №12.- С. 14-18.
Станіслав Ніколаєнко: вперше освітяни отримали не бюджет функціонування, а бюджет розвитку// Освіта України.- 2006.- № 7.- С. 1, 2.
Станіслав Ніколаєнко: у забезпеченні якісної освіти основним є питання кадрів// Освіта України.- 2006.- №4.- С. 2.
Створити систему якості вищої освіти . Підсумкова колегія Міносвіти і науки України// Освіта України.- 2006.- №19.- С. 3-4.
Талан М.  Вища освіта - індикатор розвитку країни// Соціальний захист.- 2006.- №3.- С. 6-8.
Тітарчук В.  Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки// Віче.- 2006.- №21-22.- С. 37-39.
Трілленберг Г.  Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки"// Вісник Тернопільської академії народного господарства.- 2005.- №4.- С. 97-107.
Українська освіта в світовому просторі// Освіта України.- 2006.- №80.- С.1,2.- [Матеріали міжнародного конгресу].
Українська освіта в світовому просторі// Освіта України.- 2006.- №80.- С.1,2.- [Матеріали міжнародного конгресу].
Чапаева Е.  Качество образования и основные направления его обеспечения// Высшее образование сегодня.- 2006.- №7.- С. 46-48.
Шинкарук В.  На порядку денному ДАК- проблеми якості освітніх послуг// Освіта України.- 2006.- №49-50.- С. 4.
Шихов Ю.А.  Мониторинг качества подготовки специалистов// Высшее образование сегодня.- 2006.- №2.- С. 54-55.
Язвінська О.   Ступенева освіта в Україні - відродження традицій// Науковий світ.- 2006.- №8.- С. 2-4., 10-11.- [Реформа вищої освіти України - це відродження традицій і здобутки вітчизняної системи вищої школи, що складалися віками].
Яновчик В.О.  Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої освіти/ В.О.Яновчик, В.М.Гельман// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2006.- №2.- С. 291-297.
Ярмакеев И. Ценности и смыслы гуманитарного образования//Alma mater.- 2006.- №2.- С. 40-42.