МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС


Башмакова Н.И. Мировые тенденции развития образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С. 28-30.- [Реформы образования. Болонский процесс].
Безугла Л.І. Впровадження самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів ВНЗ у контексті Болонського процесу// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №3.- С. 3-6.
Бєлова Ю. Кредитно-модульна система навчання в підготовці майбутніх учителів трудового навчання// Трудова підготовка.- 2007.- №4.- С. 46-47.
Болонский процесс: за и против// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 8-23.- [Круглый стол: мнение студентов и преподавателей о реформе образования на Украине].
Бондар О.І. Світові тенденції в екологічній освіті/ О.І.Бондар, Т.В.Саєнко// Екологічний вісник.- 2006.- №4.- С. 18-22
Бузунов Р. Місце кредитно-модульної системи організації навчального процесу в системі державного управління// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- №12.- С. 23-27
Васильев Л.И. Компетентностый подход при модульной технологии обучения в вузе/ Л.И.Васильев, А.Н.Мамцев// Высшее образование сегодня.- 2006.- №12.- С.40-43.- [Научно-методические основы модульной технологии обучения]
Гагкуев С. Проблемы развития образования в международном прочтении// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 19-22.- [Министры стран Европы и Центральной Азии обсудили проблемы развития образования]
Голубенко О. До проблеми оновлення стандартів вищої освіти в контексті болонських реформ/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2006.- №5-6.- С. 10-19.
Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації/ Б.Данилишин, В.Куценко// Вісник НАН України.- 2007.- №3.- С. 14-23.- [Прорив України в європейську цивілізацію неможливий без нарощення освітньо-наукового потенціалу. і певну роль у цьому відіграватимуть вимоги Болонськой декларації].
Едвардс К. Європейська мета структури кваліфікацій для сфери освіти// Вища школа.- 2007.- №2.- С. 37-46.
Євтух М. Шлях до європейських стандартів вищої школи// Педагогічна газета.- 2007.- №3.- С. 6.
Жулинський М. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 5.- [Аналізуються інноваційні зміни, ініційовані болонськими домовленостями].
Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 15-22.- [Вища освіта України і Болонський процес].
Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця (Сучасний етап)// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 92-97.
Локшина О.І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського Союзу// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 123-131.
Локшина О.І. Міжнародні порівняльні дослідження якості знань учнів як інструмент діагностики якості освітніх систем// Педагогіка і психологія.- 2007.- №2.- С. 60-71.
Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 14-20.
Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 42-50.
Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 42-50.
Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки// Персонал.- 2007.- №8.- С. 65-69.
Павко А. Про шляхи розв'язання проблеми еквівалентності національних учених ступенів у європейському освітньо-науковому просторі// Трибуна.- 2007.- №3-4.- С. 31.
Пархоменко Г. За проведення Болонських реформ Україна отримала "четвірку"// Освіта України.- 2007.- №39-40.- С. 3.
Петранка А. О таинствах укладки кирпича или камень в огород болонской системе// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 29-31.
Печончик Т. Болонський процес: до Болоньї через хутір Михайлівський/ Т.Печончик, А.Ігнатович// Дзеркало тижня.- 2007.- № 14.- С. 14.- [Про впровадження додаткових вступних іспитів при зарахуванні до магістратури].
Пихорович В. Процесс пошел...// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 4-7.- [Достоинства и недостатки кредитно-трансферной системы оценки знаний].
Полонський В.Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №5.- С. 76-81.
Пономаренко В. Болонская система - сколько здесь нового, а сколько старого?// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 25-28.
Реформа вищої освіти України і Болонський процес: [Інтерв'ю з міністром освіти і науки С.Ніколаєнком]// Голос України.- 2007.- № 99.- С. 14-15.
Рефома вищої освіти України і Болонський процес// Освіта України.- 2007.- №41.- С. 4.- [Розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір попросили міністра освіти і науки С. Ніколаєнка].
Романенкова Л.О. Співробітництво із закордонними партнерами як додатковий ресурс у підготовці фахівців для роботи у галузі охорони здоров'я// Практична психологія та соціальна робота.- 2007.- №6.- С. 66-74.- [Болонський процес].
Рябенко Л.І. Досвід переходу до європейських стандартів оцінювання знань та вмінь студентів у Донбаському державному технічному університеті/ Л.І.Рябенко, Б.М.Борисенко, К.С.Семикіна// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2005.- №2 (547).- С. 341-344.
Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження// Освіта.- 2007.- №13-14.- С. 8-9.
Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті/ В.І.Саллі, З.С.Стеханова, В.О.Чмихун// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2005.- №2 (547).- С. 334-341.
Сбруєва А. Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти// Шлях освіти.- 2007.- №2.- С. 14-19.
Скрипченко О.В. Навчальні системи. Традиційність розвитку і ... болонський акцент/ О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська// Освіта.- 2007.- №11-12.- С. 3.- [Ідею Болонської системи при ії впровадженні слід розглядати у розвитку із врахуванням досвіду минулих освітніх систем на Україні].
Спіріна Ю. Профспілки і Болонський процес/ Ю.Спіріна, С.Куцій// Освіта України.- 2007.- №13.- С. 10
Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір// Вища школа.- 2007.- №2.- С. 31-37.
Студентське самоврядуання на шляху до європейського простору вищої освіти. Спецвипуск// Освіта України.- 2007.- №49-50.- С. 1-15.
Фрид Й. Частное высшее образование в Европе: сравнительный анализ с точки зрения целей Болонского процесса/ Й.Фрид, А.Баумгартл// Высшее образование сегодня.- 2007.- №2.- С. 26-30.
Хор'яков В.А. Модульна технологія навчання з фізичного виховання студентів ВНЗ в контексті Болонського процесу/ В.А.Хор'яков, Л.І.Безугла// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №4.- С. 39-43.
Чернелевський Л. Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності "Облік і аудит" у світлі Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №12.- С. 43-46.- [Система підготовки кадрів]