ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

Бачинська Є.М. Механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 79-89.
Васильев В.Л. Организационно-экономические механизмы финансирования инновационной деятельности высшей школы/ В.Л.Васильев, З.Г.Шигапов, А.В.Бакаев// Инновации.- 2007.- №5.- С. 51-56.
Гликман И.З. Основы мотивации учения// Инновации в образовании.- 2007.- №3.- С. 64-81.- [Психологическое обеспечение внедрения инноваций в образовательной сфере].
Емельянов С.Б.Л. Интегрированная оценка инновационного потенциала вуза/ С.Б.Л.Емельянов, Н.Цуканова// Инновации.- 2006.- №6.- С. 93-98
Ефремов О.Ю. Педагогическая диагностика в процессе изучения иностранных языков: инновационный подход/ О.Ю.Ефремов, Н.Е.Пантелеева// Инновации в образовании.- 2007.- №2.- С. 15-19.
Загородній А. Європейська система забезпечення якості вищої освіти// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 15-22.- [Вища освіта України і Болонський процес].
Захарьев В.В. Инновационные вызовы для системы образования в условиях экономики знаний// Инновации.- 2007.- №4.- С. 81-85.
Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу// Економіка України.- 2007.- №1.- С. 88-93.
Клименко Т.К. Традиции и инновации в педагогическом образовании// Инновации в образовании.- 2007.- №3.- С. 13-20.
Климов В.Г. Инновационные процессы в сфере образования на основе информационных технологий обучения// Инновации.- 2006.- №11.- С. 72-74.
Княженко Л.П. Инновационный стиль преподавателя. Условие его формирования// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 68-71.
Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця (Сучасний етап)// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 92-97.
Колесник Н. К вопросу о применении традиционного и интерактивного обучения в педагогике// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 32-33Колесник Н. К вопросу о применении традиционного и интерактивного обучения в педагогике// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 32-33
Локшина О.І. Європейська довідкова система як інструмент упровадження компетентнісного підходу в освіту країн-членів Європейського Союзу// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 123-131.
Манако А.Ф. Системные аспекты моделирования целенаправленного развития инновационных информационных технологий "учебные объекты"// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 10-19.
Мотин В.В. Деятельность института повышения квалификации в условиях инноваций// Инновации в образовании.- 2007.- №4.- С. 13-22.
На инновационный путь развития встанет высшая школа в 21 веке// Высшее образование сегодня.- 2006.- №12.- С. 3
Никонов Н.В. Принципы формирования комплексного программного средства учебного назначения , основанные на интеграции традиционных и инновационных подходов// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 109-112.
Ніколаєнко С. Інноваційний розвиток педагогічної освіти - вимога часу// Освіта України.- 2007.- №36.- С. 1,3-4.
Новикова Е.А. Инновации в учебном проектировании// Инновации в образовании.- 2007.- №4.- С.23-29.
Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 14-20.
Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 42-50.
Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки// Персонал.- 2007.- №8.- С. 65-69.
Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки// Персонал.- 2007.- №8.- С. 65-69.
Павко А. Про шляхи розв'язання проблеми еквівалентності національних учених ступенів у європейському освітньо-науковому просторі// Трибуна.- 2007.- №3-4.- С. 31.
Панарина Л. Инновационное развитие вуза: некоторые особенности// Экономические стратегии.- 2007.- №4.- С. 122-124.
Панарина Л. Инновационное развитие вуза: некоторые особенности// Экономические стратегии.- 2007.- №4.- С. 122-124.
Пархоменко Г. За проведення Болонських реформ Україна отримала "четвірку"// Освіта України.- 2007.- №39-40.- С. 3.
Петранка А. О таинствах укладки кирпича или камень в огород болонской системе// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 29-31.
Печончик Т. Болонський процес: до Болоньї через хутір Михайлівський/ Т.Печончик, А.Ігнатович// Дзеркало тижня.- 2007.- № 14.- С. 14.- [Про впровадження додаткових вступних іспитів при зарахуванні до магістратури].
Пихорович В. Процесс пошел...// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 4-7.- [Достоинства и недостатки кредитно-трансферной системы оценки знаний].
Півняк Г. Інноваційний розвиток вищої освіти// Освіта України.- 2007.- №17-18.- С. 8.-9.
Півняк Г. Інноваційний розвиток вищої освіти// Освіта України.- 2007.- №17-18.- С. 8.-9.
Полонский В.М. Инновации в образовании (методологический анализ)// Инновации в образовании.- 2007.- №2.- С. 4-15.
Полонський В.Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір"// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №5.- С. 76-81.
Полонський В.М. Инновации в образовании (методологический анализ)// Инновации в образовании.- 2007.- №3.- С. 4-13.
Пономаренко В. Болонская система - сколько здесь нового, а сколько старого?// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 25-28.
Реформа вищої освіти України і Болонський процес: [Інтерв'ю з міністром освіти і науки С.Ніколаєнком]// Голос України.- 2007.- № 99.- С. 14-15.
Реформа вищої освіти України і Болонський процес// Освіта України.- 2007.- №41.- С. 4.- [Розповісти про сьогоднішню вищу освіту та інтеграцію її в європейський простір попросили міністра освіти і науки С. Ніколаєнка].
Романенкова Л.О. Співробітництво із закордонними партнерами як додатковий ресурс у підготовці фахівців для роботи у галузі охорони здоров'я// Практична психологія та соціальна робота.- 2007.- №6.- С. 66-74.- [Болонський процес].
Рябенко Л.І. Досвід переходу до європейських стандартів оцінювання знань та вмінь студентів у Донбаському державному технічному університеті/ Л.І.Рябенко, Б.М.Борисенко, К.С.Семикіна// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2005.- №2 (547).- С. 341-344.
Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження// Освіта.- 2007.- №13-14.- С. 8-9.
Саллі В.І. Досвід використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу під час підготовки фахівців за напрямом "менеджмент" в Національному гірничому університеті/ В.І.Саллі, З.С.Стеханова, В.О.Чмихун// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2005.- №2 (547).- С. 334-341.
Сбруєва А. Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти// Шлях освіти.- 2007.- №2.- С. 14-19.
Скрипченко О.В. Навчальні системи. Традиційність розвитку і ... болонський акцент/ О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська// Освіта.- 2007.- №11-12.- С. 3.- [Ідею Болонської системи при ії впровадженні слід розглядати у розвитку із врахуванням досвіду минулих освітніх систем на Україні].
Спіріна Ю. Профспілки і Болонський процес/ Ю.Спіріна, С.Куцій// Освіта України.- 2007.- №13.- С. 10
Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір// Вища школа.- 2007.- №2.- С. 31-37.
Студентське самоврядування на шляху до європейського простору вищої освіти. Спецвипуск// Освіта України.- 2007.- №49-50.- С. 1-15.
Сулейманов Н.Т. Стратегический инновационный менеджмент вуза// Инновации.- 2007.- №1.- С. 52-56.
Тойвонен Н.Р. Формирование инновационной образовательной среды в классическом университете. Опыт Сант-Петербургского государственного университета/ Н.Р.Тойвонен, И.А.Дементьев// Инновации.- 2007.- №2.- С. 47-57.
Торгунская Н.Л. Педагогическая сущность инноваций в вузе// Высшее образование сегодня.- 2007.- №4.- С. 49-50.
Ходанович А.И. Педагогические инновации в условиях информатизации образования/ А.И.Ходанович, Н.В.Шель// Инновации.- 2007.- №3.- С. 55-58.
Хор'яков В.А. Модульна технологія навчання з фізичного виховання студентів ВНЗ в контексті Болонського процесу/ В.А.Хор'яков, Л.І.Безугла// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №4.- С. 39-43.
Чернелевський Л. Удосконалення підготовки фахівців із спеціальності "Облік і аудит" у світлі Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2006.- №12.- С. 43-46.- [Система підготовки кадрів]
Шилов К.В. Классификация инноваций// Инновации в образовании.- 2007.- №3.- С. 52-58.- [Инновационная культура преподавателя вуза].