ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Алдошина М.И. О культурной миссии университетов// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 235-38.- [Взаимовлияние культуры и образования].
Андрух О. Особливості формування грошових потоків вищих навчальних закладів освіти України// Держава та регіони.- 2007.- №2.- С. 8-10.
Андрущенко В. Україна і світ: авторитет освіти// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 5-9.
Аронов Д. Рейтиг есть- проблемы остаються/ Д.Аронов, П.Машегов, В.Садков// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 8-14.- [Системные основы качества образования]
Астахова К. Кадровий потенціал вищої школи: глобальні виклики і ризики// Освіта України.- 2007.- №24.- С. 9.
Бажал А. Шляхи до прибуткової науки і освіти// Персонал.- 2007.- №4.- С. 46-48.
Барановский А.И. Методы маркетинга отношений в повышении конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 123-125 .
Богачева Е.А. Подготовка руководителей учебных образовательных учреждений к проектированию здоровьесберегающего образовательного процесса// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 64-67
Бугай І. Нормативне фінансування освіти// Держава та регіони.- 2007.- №2.- С. 48-52.
Вегера С.А. Основи споживчих знань у системі вищої освіти в Україні// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №5.- С. 207-223.
Величко О. Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу// Вища школа.- 2006.- №5-6.- С. 34-40.
Верхоглядова Н. Концепція безперервної освіти як важливий компонент культурного, соціального й економічного сталого розвитку суспільства// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2007.- №3.- С. 37-41.
Виноградова Е.Б. Аксиоматический аппарат и законы теории модернизации образования// Инновации в образовании.- 2007.- №1.- С. 16-24.- [Механизмы запуска процесса модернизации образования].
Воронкова А.Е. Концептуальні основи побудови моделі менеджменту якості надання освітних послуг/ А.Е.Воронкова, Н.Є.Гриньова // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №2.- С. 39-47.
Гальперіна В. Дослідження та аналіз освітньої політики у вітчизняному суспільствознавстві:здобутки, проблеми, перспективи/ В.Гальперіна, В.Савельєв// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 21-27.
Гликман И.З. Победы и поражения учебного рейтинга// Инновации в образовании.- 2007.- №4.- С. 55-63.- [Рейтинговая система организации семинарских занятий].
Голосов А.О. Реформа образования и информатизация в вузах: анализ некоторых итогов конференции/ А.О.Голосов, И.С.Полотнюк// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №1.- С. 104-107.
Гонорська А. Франчайзенг як невід'ємна частина демократизації освітнього процесу// Педагогічна газета.- 2007.- №4.- С. 6.
Дзвінчук Д. Право на освіту/ Д.Дзвінчук, Г.Стасюк// Віче.- 2007.- №11.- С. 29-32.
Добрянський І. Приватний сектор вищої освіти в Україні: стан і перспективи// Рідна школа.- 2007.- №3.- С. 3-4.
Долішній М. Стратегія розвитку університетської освіти: європейський, національний та регіональний контекст/ М.Долішній, Л.Семів, І.Ходикіна// Регіональна економіка.- 2006.- №3.- С. 10-21
Дробноход М. Наша вища школа. Чи зробимо рішучий крок на зустріч прийдешньому?// Освіта і управління.- 2006.- №3-4.- С. 7-18.- [Міжнародний конгрес "Українська освіта у світовому просторі". Освіта і національне виховання, освіта і наука.].
Емельянов О. Реструктуризация вузов потребкооперации и реализация человеческого потенциала// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №2.- С. 121-126.- [Эффективное использование потенциала преподавательского состава вузов].
Жованик В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу/ В.Жованик, Г.Жованик// Економіст.- 2007.- №4.- С. 74-75.- [Оцінка ефективності вищих навчальних закладів в Україні].
Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства: Рішення колегії МОН України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2007.- №12.- С. 3-18.
Звіт про витрачання коштів державного бюджету України по міністерству освіти і науки України за 2006 рік// Освіта України.- 2007.- №33.- С. 3-15.
Знання оптом і вроздріб, або незручні запитання до міністра освіти і науки: [Інтерв'ю з С. Ніколаєнком / Розмову вели: А.Бажал, Т.Галковська, О.Скрипник// Дзеркало тижня.- 2007.- № 20.- С. 1, 13.
Капаров Б.М. Повышение конкурентоспособности современного вуза на основе теории самоорганизации// Экономическое возрождение России.- 2006.- №3.- С. 25-30.
Кізма В. Постнекласична методологія та постнекласична освіта// Освіта і управління.- 2007.- №1.- С. 18-32.
Коган Е.Я. Размышления о стратегии развития высшего образования/ Е.Я.Коган, Н.Ю.Посталюк// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 10-14.
Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010// Освіта і управління.- 2006.- №3-4.- С. 19-24.
Красняков Є. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти// Шлях освіти.- 2006.- №4.- С. 11-14
Кремень В. Суспільство знань і якісна освіта// Освіта.- 2007.- №13-14.- С. 2-3.
Кремень В.Г. Якісна освіта: сучасні вимоги// Педагогіка і психологія.- 2006.- №4.- С. 5-7
Кузьминов Я. Академическая свобода и стандарты поведения/ Я.Кузьминов, М.Юдкевич// Вопросы экономики.- 2007.- №6.- С. 80-93.- [Финансирование образования ].
Кузьмінський А. Виклик часу для викладача вищої школи// Освіта України.- 2007.- №36.- С. 8.
Лапицька І. Стратегічне планування в освіті// Управління освітою.- 2007.- №1.- С. 3-7
Ломоносов А. Визначення кількості штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів що припадають на певний напрям підготовки фахівців/ А.Ломоносов, О.Ломоносова// Економіст.- 2007.- №5.- С. 40-42.
Ломоносов А.В. Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів/ А.В.Ломоносов, О.Е.Ломоносова// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №3.- С. 114-122.
Лопанова Е.В. О развитии профессионального мышления педагога// Высшее образование сегодня.- 2007.- №4.- С. 61-62.
Макаркин Н. Модернизация образования глазами ректора// Высшее образование сегодня.- 2007.- №6.- С. 17-22.- [Финансовая поддержка государства- главное условие обеспечения конкурентности вузов].
Малыгина Е. Комплексная оценка уровня развития высших учебных заведений// Инновации.- 2006.- №9.- С. 84-86
Матюхін В. Стратегія інноваційного розвитку недержавних вищих навчальних закладів// Регіональна економіка.- 2006.- №4.- С. 255-259.
Муштакова Н.А. Подготовка будущего учителя к этнопедагогической деятельности// Высшее образование сегодня.- 2006.- №12.- С. 51-52
Никифорова І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз)// Рідна школа.- 2007.- №3.- С.48-50.
Ніколаєнко С. Без конкурентоспроможної освіти, конкурентоспроможних університетів вивести країну на нову якість соціально-економічного розвитку неможливо// Освіта України.- 2007.- №19.- С. 2-8.- [Розширене засідання підсумкової колегії МОН України].
Ніколаєнко С. Забезпечення якості вищої освіти - важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства// Освіта України.- 2007.- №16-17.- С. 1-21.- [Матеріали до доповіді міністра освіти і науки С. Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 1-2 березня 2007 року, м. Харків].
Ніколаєнко С. У державі перша копійка - освіті// Освіта України.- 2007.- №5.- С. 1, 4.- [Селекторна нарада у міністерстві освіти Ураїни з проблем розвитку освіти в регіонах]
Ніколаєнко С. До 2010 року всі випускники українських вузів отримуватимуть дипломи європейського зразка"// Дзеркало тижня.- 2007.- № 4.- С. 14.
Операйло С.І. До концепції освітньої системи педагогічних університетів// Педагогіка і психологія.- 2006.- №4.- С. 63-69
Осадчук О.Л. Модель профессиональной надежности педагога// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 64-66.
Охременко О. Зростання ролі університетів - вимоги сучасності// Персонал.- 2007.- №6.- С. 78-83.
Патронова И. Технологический подход в развитии профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 59-61
Петрова С.Б. Стратегическое управление в негосударственном вузе// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 40-41.
Подольська Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні// Вища школа.- 2007.- №1.- С. 48-55.
Пономарьова Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом// Вища школа.- 2006.- №5-6.- С. 3-10.
Пошуки освітньо-креативних ідей// Освіта України.- 2007.- №64.- С. 6-7.- [Провідні спеціалісти АПН України про нові педагогічні направлення].
Пріоритети української освіти// Освіта України.- 2007.- №11.- С. 1.- [Про стратегічні завдання вітчизняної освіти на прес-конференції розповів міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко].
Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки// Освіта України.- 2007.- №32.- С. 1-2.
Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 20007-2008 навчальний рік// Освіта України.- 2007.- №55-56.- С. 5.
Про результати роботи державної акредитаційної комісії за 2006 рік// Освіта України.- 2007.- №20.- С. 4.,8.- [Ліцензування та акредитація ВНЗ України].
Про стан виконання державного замовлення вищими навчальними закладами на підготовку фахівців у 2006 році та завдання щодо організації прийому у 2007р.// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2006.- №34.- С.3-22
Про стан роботи щодо викорінення, профілактики та запобігання, проявів хабарництва, порушення фінансово-господарської діяльності у сфері освіти : Рішення колегії МОН// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2007.- №3.- С. 3-19.
Пустовіт Н.А. Визначення потреб України в освіті і в інтересах сталого розвитку// Екологічний вісник.- 2006.- №6.- С. 18-19.
Решетніков Ю.М. Інструменти стратегічного управління у вищому навчальному закладі за умов розвитку ринкових механізмів// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2006.- №5,Т.2.- С. 151-155.
Розвиток студентського самоврядування - важливий чинник забезпечення якості вищої освіти. Спецвипуск// Освіта України.- 2007.- №34-35.- С. 1-16
Руденко О. Наука, освіта, і цивілізація: проект методологічної освіти// Освіта і управління.- 2006.- №3-4.- С.108-122.- [Методологічна концепція освіти і суспільства].
Русяева Т.Л. Задача оптимизации деятельности инновационного университета на основе интегральных рейтинговых критериев оценки его деятельности/ Т.Л.Русяева, М.Ю.Шестопалов// Инновации.- 2007.- №1.- С. 56-61.
Серегин В. К вопросу о государственном регулировании предпринимательской деятельности вузов// Alma mater.- 2006.- №11.- С. 20-21.
Сипченко В. Роль педагогічних дисциплін у формуванні професіоналізму майбутнього вчителя// Рідна школа.- 2007.- №3.- С. 48-50.
Стан травматизму учасників навчально-виховного процесу, створення безпечних умов праці і навчання в установах та закладах освіти і науки: Рішення колегії МОН// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2007.- №3.- С. 19-30.
Стратегія розвитку освіти України. Прес-конференція Міністра МОН України С. Ніколаєнка// Управління освітою.- 2007.- №3.- С. 1(Вкладка)
Ушенко Н. Роль освіти у формуванні людського капіталу України// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2007.- №2.- С. 260-266.
Федічкіна О. Проблеми гуманізації вищої освіти/ О.Федічкіна, В.Голубінцев// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №6.- С. 102-107
Филимонюк Л.А. Формирование проектной культуры будущего педагога// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С.54-56.
Шилова В. Гуманітаризація освіти та її вплив на формування інформаційного суспільства// Економіка та держава.- 2007.- №6.- С. 80-81.
Шинкарук В. Вступна кампанія 2007 року - важливий крок до розширення доступу громадян до якісної вищої освіти// Вища школа.- 2007.- №2.- С. 15-24.
Шитякова Н. Подготовка педагогов к духовно-нравственному воспитанию школьников// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 40-44
Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства// Вища школа.- 2007.- №1.- С. 3-10.- [Управління ВНЗ].
Шулікін Д. Маємо підготувати конкурентоспроможних випускників// Освіта України.- 2007.- №28.- С. 2.
Шулкін Д. В управлінні вищою освітою мають брати участь і студенти// Освіта України.- 2007.- №5.- С. 2
Шулкін Д. Завдання і перспективи вищої освіти// Освіта України.- 2007.- №8.- С. 2.- [Прес-конференція міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка].
Яворський А. Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога)// Рідна школа.- 2007.- №3.- С. 15-19.
Яновский Б.Г. Управление качеством: В чем смысл этого понятия// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 18-21.
Яструбский М.Я. Использование экономико-математического моделирования в управлении финансовыми ресурсами высших учебных заведений/ М.Я.Яструбский, Г.Г.Цегелик// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 33-37.
Яцейко М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 50-60
Яценко М. Демократизація освіти як тенденція її розвитку у XXI столітті// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 34-39.