НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. Акмаєв А. Міцні зв'язки з виробництвом - запорука підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищій технічній школі// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 36-45.
2. Аллай В.В.  Творческий потенциал многоуровневого образования в развитии математического творчества студентов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 70-72.
3. Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2007.- №12(586).- С. 11-15.
4. Арганович Б.Л.  Онтореническое проектирование учебного курса/ Б.Л.Арганович, Ю.В.Карякин// Alma mater.- 2008.- №6.- С.20-24.- [Учебная деятельность и ее средства].
5. Аржанова И.В. Решительный шаг к инновациям// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 10-13.- [Подготовка педагогических кадров ].
6. Атаманчук Ю. Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 46-48.
7. Атаманчук Ю. Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 46-48.
8. Ахкиямова Г. Подготовка педагога к воспитанию межнациональной толерантности// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 141-143.
9. Бажал Ю. Магістерська програма з економічної теорії в Україні: концепція форми і змісту// Економічна теорія.- 2008.- №1.- С. 66-80.
10. Балакшин М.Е. Информационная система тренингового обучения/ М.Е.Балакшин, А.С.Евдокименко// Инновации в образовании.- 2008.- №7.- С. 48-52.
11. Бардыкина В.А. Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 39-41.
12. Бар'яхтар В.Г. Практичний аспект підготовки студентів у процесі навчання/ В.Г.Бар'яхтар, А.Б.Данилевич// Педагогіка і психологія.- 2007.- №4.- С. 40-43.
13. Батыршина А.Р.  Технология организации самостоятельной работы студентов ( на опыте изучения курса истории психологии)// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 82-84.
14. Берднова Е.В. Адаптация дидактики к новым условиям профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 61-62.
15. Білик В.    Комунікативна підготовка як ключовий чинник професійної компетентності менеджера туристичного підприємства// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2008.- №5.- С. 114-120.
16. Білоус І.І. Школа молодого вчителя// Все для вчителя.- 2008.- №9.- С. 37-42.
17. Блинов А. Методический подход к оценке мотивации обучения/ А.Блинов, А.Сидорова// Статистика України.- 2008.- №1.- С. 26-31.
18. Блинов А. Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов/ А.Блинов, А.Сидорова// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №11.- С. 104-111.
19. Бодряков В.Ю.    Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся/ В.Ю.Бодряков, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 55-61.
20. Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 44-53.
21. Боровских А.В.    Прагматизм как методологический принцип в педагогике// Педагогика.- 2008.- №8.- С. 3-9.
22. Боярский Е.А. Оценивание обобщенных компетенций выпускников вузов/ Е.А.Боярский, С.М.Коломиець// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 31-35.
23. Бродський Я. Управління якістю математичної освіти на основі моніторингових досліджень/ Я.Бродський, О.Павлов// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 19-35.
24. Буренніков Ю.А. Фактори адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому технічному закладі/ Ю.А.Буренніков, І.В.Хом'юк// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №3.- С. 93-97.
25. Буркова Л. Цільова і змістова складові професійної підготовки фахівців у ВНЗ// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 13-16.
26. Буряк В. Методологічні засади педагогічної освіти// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 35-47.
27. Буряк В. Самостійна робота як системоутворюючий елемент навчальної діяльності студентів// Вища школа.- 2008.- №5.- С. 10-25.
28. Буянов А.А. Динамика учебной мотивации студентов-психологов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 48-51.
29. Вайсеро З.В.    Активизация самостоятельной работы студентов - путь к повышению качества подготовки специалистов среднего звена// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 4-9.
30. Валькова Н.В. Аналіз змісту дисциплін "фінансовий облік" та "фінансовий облік ІІ" з огляду на сучасні проблеми викладання// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №2,Т.2.- С. 114-116.
31. Валькова Н.В. Аналіз змісту дисципліни "Бухгалтерський облік" з огляду на сучасні проблеми викладання// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №6,Т.2.- С. 222-224.
32. Васильева Е. Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса как критерий социальной эффективности функционирования вуза// Alma mater.- 2007.- №11.- С. 9-15.
33. Великоднева Ю. Использование воспитательных технологий в формировании профессиональной готовности будущих социальных педагогов к работе в сельской школе// Социальная педагогика.- 2007.- №3.- С. 89-95.
34. Вербовий О.    Про викладання літератури і вплив часу// Українська мова та література.- 2008.- №37.- С. 3.
35. Вітер О. Використання елементів алгоритмізації у викладанні економічних дисциплін// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 31-39.
36. Власенко К. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів// Рідна школа.- 2008.- №3-4.- С. 25-27.
37. Волик Л. Соціокультурна освіта майбутнього педагога: теоретико-емпіричний аспект// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 34-38.
38. Гагарін О.О. Дослідження і аналіз методів та моделей інтелектуальних систем безперервного навчання/ О.О.Гагарін, С.В.Титенко// Наукові вісті Національного технічного університету України.- 2007.- №6.- С. 37-48.
39. Гатаулин Р.М. Проблемы формирования социального заказа и подготовка специалистов// Информатика и образование.- 2007.- №11.- С. 15-17.
40. Гвоздева А.В. Теоретические основы моделирования интегративного подхода к дифференцированному обучению в вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 65-67.
41. Гірняк А.  Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника// Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство.- 2008.- №2.- С.116-138.- [Експерементальна психологія].
42. Глузман О.  Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти// Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство.- 2008.- №2.- С. 8-45.
43. Гнатышина Е.А. Концептуальные основы инновационного развития учреждения профессионально-педагогического образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 57-59.
44. Голдованская И.Б. Формирование коммуникативной компетентности как приоритетное направление подготовки специалистов для пенитенциарной системи// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 87-89.
45. Голубенко О. Освітні стандарти чи навчальні плани?/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 55-64.
46. Гончаренко С. Про цілісність педагогічного процесу: методологічний аспект// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С. 7-18.
47. Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 2-6.
48. Гортішев Ю.Ф.    О многоуровневой системе образования в техническом вузе/ Ю.Ф.Гортішев, Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польский// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 35-38.- [Организация учебного процесса в двухступенчатой системе образования].
49. Гресь Н. Виробнича практика студента: досвід роботи за фахом випускника внз// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 100-106.
50. Гресь Н. Виробнича практика студента: досвід роботи за фахом випускника внз// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 100-106.
51. Греченко В. Історичні дисципліни у вищій школі// Урядовий кур'єр.- 2008.- №113.- С. 6.
52. Гришкова Р.    Компаративна технологія як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 56-61.
53. Груздеев М.Л. Особенности информационной подготовки студентов - будущих бухгалтеров к профессиональной деятельности// Информатика и образование.- 2007.- №12.- С. 109-111.
54. Гуменюк О.    Психолого-педагогічна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності викладача вищого навчального закладу// Університетські наукові записки.- 2008.- №2.- С. 406-410.
55. Гуревич Л.И. Когнитивная графика в гегерировании интеллектуального капитала современного вуза/ Л.И.Гуревич, Г.Н.Бойченко// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 46-47.- [Дидактические возможности вузов].
56. Давыдова Н.А. Формирование индивидуальной траектории обучения средствами адаптивных интеллектуальных систем// Информатика и образование.- 2008.- №5.- С. 107-109.
57. Дакснер М. Нові парадигми поведінки в академічній сфері та їх наслідки для наймання університетського персоналу// Вища школа.- 2008.- №3.- С. 84-95.- [Зарубіжний досвід].
58. Девисилов В.А.  Стандарты высшего образования компетентностного формата: вопросы структуры и содержания// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 18-22.
59. Дудукалов В.В. Надпрофессиональные компетенции выпускника вуза в новых стандартах высшего профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №6.- С. 24-26.
60. Економічна освіта в класичному університеті / За ред. В.Д. Базилевича// Вища школа.- 2007.- №6.- С. 4-152.
61. Ермаков П.Н. Образовательная парадигма как характеристика учебного процесса в классическом университете// Инновации в образовании.- 2008.- №1.- С. 27-31.
62. Еш С.  Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 60-71.
63. Ємчик Л. Адаптація моделі сприйняття інформації до процесу навчання// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С. 60-65.
64. Єрмоленко С. Набуття професійної компетенції на заняттях із синтаксису у внз// Українська мова та література.- 2008.- №12.- С. 16-21.
65. Жабенко О. Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління// Економіка та держава.- 2008.- №5.- С. 70-74.
66. Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу/ В.Жованик, Г.Жованик// Економіст.- 2007.- №11.- С. 66-69.- [Академічна безпека, її зміст, завдання і моделювання].
67. Жовтяк Н. Сучасний стан екологічної освіти. Шляхи вдосконалення./ Н.Жовтяк, Н.Семенюк// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 14-15.
68. Жукова Т.А. Социально-профессиональная адаптация студентов в системе университетского образования// Инновации в образовании.- 2007.- №12.- С. 103-110.
69. Загірняк М. Проблеми підготовки фахівців з електромеханіки із застосуванням віртуальних технологій/ М.Загірняк, В.Євстіфєєв// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 85-90.
70. Зайниев Р.М. Преемственность математического образования в техническом вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 28-30.
71. Зайниев Р.М.  Преемственность содержания математического образования в системе "школа-колледж-вуз"// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 28-32.
72. Засадна Х.О. Структура і зміст дисципліни "Безпека банківської діяльності"// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №1,Т.2.- С. 48-51.
73. Захаров И.Г. Методологические и исторические основы формирования социальной компетенции студентов технических вузов// Инновации в образовании.- 2008.- №1.- С. 31-42.
74. Зенкина С.В. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 22-28.
75. Зимняя И.А. Интегративный подход к оценке единой социально-профессиональной компетентности выпускников вузов/ И.А.Зимняя, Е.В.Земцов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 14-19.- [Качество подготовки специалистов].
76. Зимняя И.А. Социальные компетентности выпускников вузов/ И.А.Зимняя, М.Д.Лаптева, Н.А.Морозова// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 22-27.- [Образовательные стандарты].
77. Иванова А.В. Развитие познавательного интереса студентов вуза в современных социокультурных условиях/ А.В.Иванова, А.П.Иванова, Л.А.Дарбасова// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 25-26.
78. Исаев И.Ф. Концептуальные основания профессионально-педагогической самореализации личности преподавателя вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 45-47.
79. Карпенко О.    Модернізація змісту й методики викладання управлінського обліку// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2008.- №5.- С. 98-113.
80. Карпова О.Л.  Педагогическое содействие самообразовательной деятельности студентов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 51-54.
81. Кизименко Л. Інженерно-педагогічна підготовка у Національному університеті "Львівська політехніка/ Л.Кизименко, Г.Козлакова// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 42-46.
82. Кириченко В.І. Теоретичні й методичні засади розроблення когнітивної моделі інформаційно-дидактичної системи навчальної дисципліни// Педагогіка і психологія.- 2007.- №4.- С. 43-53.
83. Коваленко А.В. Технологическая культура будущих учителей иностранного языка// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 75-79.
84. Ковчин Н.  Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 42-49.
85. Кодацький В. Проблеми організації учбового процесу з дисципліни "фінанси"// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- №1.- С. 127-129.- [Ділові ігри].
86. Коломіець А. Міжпредметні та надпредметні проекти як спосіб розвитку інформаційної культури студента/ А.Коломіець, Д.Коломієць// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №2.- С. 24-33.
87. Колотилова Г.В. К вопросу о формировании модели профессиональной подготовки технолога швейного производства/ Г.В.Колотилова, Н.Л.Корнилова, В.В.Веселов//Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.- 2007.- №5.- С. 92-95.
88. Комар Ю.М. Формування управлінського типу мислення студентів шляхом реалізації системно-діяльнісного підходу у навчанні// Університетські наукові записки.- 2006.- №2.- С. 423-426.
89. Копцева Н.П. Теория и практика инновационной образовательной программы по эстетическому циклу дисциплин// Высшее образование сегодня.- 2007.- №12.- С. 9-13.
90. Корносенко О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в методиці проведення рухливих ігор// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 102-107.
91. Королюк М. Формування навичок оздоблення одягу в майбутніх вчителів трудового навчання/ М.Королюк, Л.Корницька// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 156-158.
92. Костюкевич Р.  Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету// Вища школа.- 2008.- №8.- С. 29-42.
93. Кравчук Г.Т. Проблеми застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у навчальній діяльності ВНЗ// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №1,Т.2.- С. 75-78.
94. Красовський О.С.  Дидактичні основи формування змісту електронних підручників// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С.134-143.
95. Кузьмин С.Ю. Методологические аспекты формирования математической культуры у студентов педвузов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 73-75.
96. Кукуев А.И. Эволюция принципов образования взрослых в контексте смены образовательных парадигм// Инновации в образовании.- 2008.- №2.- С. 17-34.
97. Куликов Г.Г. Совершенствование бизнес-процессов выпускающей кафедры образовательного учреждения/ Г.Г.Куликов, К.А.Конев, Г.В.Старцев// Методы менеджмента качества.- 2008.- №2.- С. 24-29.
98. Куриляк В. Методологічні проблеми міжнародного та міжкультурного менеджменту як галузей знань// Вища школа.- 2008.- №4.- С. 62-75.
99. Курмишева Н. Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів: тотожність чи розбіжності?// Вища школа.- 2008.- №1.- С. 75-81.
100. Лазарук Г.    Комп'ютерне тестування як засіб перевірки якості знань з іноземної мови студентів в ВНЗ// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 43-47.
101. Леушин И.О. О пользе консерватизма при реформировании высшего технического образования/ И.О.Леушин, И.В.Леушина// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 67-70.
102. Линенко О.А.  Экологическое сознание и культура как цель и результат экологического образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 89-92.
103. Лобашев В.Д.    Педагогические категории нелинейных систем обучения// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 13-24.
104. Лобашов А.Д. Системы и наборы элементарных учебных элементов// Инновации в образовании.- 2007.- №12.- С. 40-53.- [Новые педагогические технологии].
105. Ломоносов А. Залежність базового середньорічного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів від чисельності студентів// Економіст.- 2007.- №12.- С. 41-43.
106. Ляховченко Н.В. Порівняння результатів проведення вступних випробувань до внз за тестовими технологіями та за змішаною системою/ Н.В.Ляховченко, Б.І.Мокін// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2007.- №2.- С. 97-100.
107. Малитиков Е. Образование взрослых - важный фактор общественного развития// Проблемы теории и практики управления.- 2008.- №1.- С. 22-27.- [Непрерывное образование взрослых в течение всей жизни].
108. Маняхина В.Г. Возможности информационно-коммуникационной учебной среды для организации самостоятельной работы// Информатика и образование.- 2008.- №7.- С. 94-97.
109. Маршавін Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці// Україна: аспекти праці.- 2008.- №2.- С. 20-24.
110. Маслова Т.А.    Эмоционально-ценностный компонент подготовки будущих педагогов// Педагогика.- 2008.- №8.- С. 50-57.
111. Матвєєнко Н.В.  Кадрова політика вищих навчальних закладів щодо підбору персоналу// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №9.- С. 123-127.
112. Матушкин Н.Н. Формирование перечня профессиональных компетенций выпускника высшей школы/ Н.Н.Матушкин, И.Д.Столбова// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 28-30.
113. Мелик-Гайказян И.    Моделирование образовательных систем: исследовательская программа// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 89-93.
114. Мельник С.В. Формування ефективної системи управління підготовкою кадрів як напрям підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.1.- С. 240-243.
115. Миронова С.    Системний підхід до організації та змісту багаторівневої професійної підготовки корекційного педагога// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 107-115.
116. Митяева А.М.    Содержание многоуровневого высшего образования в условиях реализации компетентностной модели// Педагогика.- 2008.- №8.- С. 57-64.
117. Михайлов О. "Подводные камни" рейтенговой системы// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 29-34.
118. Молочкова И.В. Оценка качества образовательного процесса в ходе самоанализа структуры учебной деятельности и мотивационной сферы// Высшее образование сегодня.- 2007.- №11.- С. 66-70.
119. Назаров О.В. Повышение эффективности обучения с помощью проведения занятий на основе запроса обучаемых// Инновации в образовании.- 2008.- №4.- С. 104-112.- [Инновационные педагогические технологии].
120. Нечипоренко В. Проективно-рефлексивні засади організації самостійної навчальної роботи студентів// Соціальний педагог.- 2008.- №9.- С. 45-48.
121. Ніколаєнко С. Рейтингові системи - складова національного моніторингу якості вищої освіти// Вища школа.- 2007.- №4.- С. 3-15.
122. Ніколаєнко С.М. Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу загальноосвітніх навчальних закладів// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №10.- С. 5-9.
123. Ніколаєску І.  Професійний імідж соціального педагога// Соціальний педагог.- 2008.- №11.- С. 27-35.
124. Ніколаєску І.    Професійний імідж соціального педагога// Соціальний педагог.- 2008.- №11.- С. 27-35.
125. Новикова Л. Тройственный союз: бакалавр, специалист, магистр// Профессиональное образование.- 2008.- №8.- С. 46-47.
126. Носков М.В.  Междисциплинарная интеграция в условиях компетентостного подхода/ М.В.Носков, В.А.Шершнев// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С.23-25.- [Качество образования].
127. Ольштынский Л.И. Место гуманитарных и социально-экономических дисциплин в государственном стандарте высшего образования третьего поколения// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 50-53.
128. Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу// Рідна школа.- 2007.- №11-12.- С. 54-55.
129. Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті// Шлях освіти.- 2007.- №4.- С. 33-37.
130. Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в системі педагогічної освіти// Шлях освіти.- 2007.- №4.- С. 13-18.
131. Остапчук О.Є.  Синергетичний потенціал авторського проектування педагогічних систем// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 86-100.
132. Пабат В.В. Індивідуалізація процесу підготовки фахівців-економістів світового рівня на заняттях з української словесності// Економіка АПКЕкономіка АПК.- 2008.- №5.- С. 134-138.
133. Павко А. Курс політичної історії України у ВНЗ - вимога часу// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 58.- С. 17.
134. Павлова Э.Н.  Проектирование содержания профессионального туристского образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 67-70.
135. Павлова Э.Н.  Содержания обучения студентов туристических вузов туристским дестинациям// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 40-43.
136. Пархоменко В.    Національна система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку// Інтелектуальна власність.- 2008.- №10.- С. 48-52.
137. Пеняев С.А.  Дидактические условия формирования рефлексивных стратегий познавательной деятельности студентов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 57-60.
138. Перевощикова Е.Н. Рейтинговая система оценивания деятельности студентов как средство управления качеством образовательного процесса по специальности/ Е.Н.Перевощикова, А.И.Голубева// Инновации в образовании.- 2007.- №12.- С. 73-91.
139. Пермилова Л.М.    Учебный предмет как объект дидактического конструирования// Педагогика.- 2008.- №8.- С.16-21.
140. Петришин О. Педагогічні проблеми екологічної підготовки майбутніх інженерів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 40-49.
141. Петров В. Критерии оценки качества подготовки кадров высшей квалификации/ В.Петров, В.Столбов, М.Гитман// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С.13-20.
142. Петрова А. Педагогічне забезпечення процесу формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів ЗЕД// Рідна школа.- 2008.- №5.- С. 40-44.
143. Петунин О.В.  Проблема активизации познавательной самостоятельности обучающихся с позиций цивилизационного подхода// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 68-70.- [Переход от репродуктивно-педагогической к рефлективно-педагогической цивилизации и развития познавательной самостоятельности].
144. Покроєва Л.Д. Якісна освіта - шлях до безпечного майбутнього// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №12.- С. 40-41.
145. Полищук О.И. Использование рейтенговых систем оценивания в учебном процессе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 91-93.
146. Полякова Е.И. Ролевые игры как средство стимулирования у студентов интереса к освоению опыта межкультурного взаимодействия// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 39-41.
147. Попов Н.    Фундаментализация подготовки специалистов-математиков в условиях университетского образования// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 32-35.
148. Проблемы количественного оценивания качества в высшем образовании/ А.Краснов, А.Воробьева, Ю.Кузнецова, М.Ананьев// Стандарты и качество.- 2007.- №11.- С. 50-53.
149. Прусак В. Екологічний аспект у професійній підготовці майбутніх дизайнерів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №3.- С. 54-62.
150. Прусак В. Педагогічні засади інтеграції загальнохудожніх і професійних знань у підготовці дизайнерів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №2.- С. 42-50.
151. Рагозин Ю.И. Рынок труда и ситема образования: реалии и перспективы/ Ю.И.Рагозин, В.В.Лукин// Информатика и образование.- 2007.- №11.- С. 29-32.
152. Разумова Е.Д. Формирование основ корпоративной культуры у студентов экономических специальностей в процессе обучения в вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 24-26.
153. Ратникова Е.В. Диагностика типов профессионального мастерства преподавателя// Профессиональное образование.- 2008.- №4.- С. 10-11.
154. Рижиков В. Адаптація економічної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням специфіки їхньої професії// Рідна школа.- 2007.- №11-12.- С. 11-13.
155. Рідей Н. Визначення соціальної екології й екологічної соціології як самостійних наук на основі евристичного підходу/ Н.Рідей, В.Радчук// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 106-116.
156. Рідей Н. Магістерська програма "екологічний менеджмент і політика" напряму "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"/ Н.Рідей, Д.Шофолов// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 151-163.
157. Роготцева Е.    Аксиологические пределы моделирования образовательных систем// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 99-102.
158. Розенцовайг А. Об инновациях в системе образования/ А.Розенцовайг, Ю.Смирнова// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 88- 92.
159. Рудишин С. Науковець, викладач, кафедра у вищій школі України: погляд на проблему// Науковий світ.- 2007.- №12.- С. 14-15.
160. Савчук Л. Використання технологій особистісно орієнтованого навчання у викладанні зарубіжної літератури// Зарубіжна література.- 2007.- №47.- С. 17-21.
161. Сагитов Р. Компетентность менеджера: что дает изучение математики?// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 22-23.
162. Садковий В.П. Основні завдання створення галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки "Охорона праці"/ В.П.Садковий, Ю.В.Уваров, Ю.В.Буц// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №11.- С. 15-16.
163. Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №12.- С. 12-14.
164. Садовська І.Л. Концепція методів навчання: дидактичний аспект// Безпека життєдіяльності.- 2008.- №1-2.- С. 19-21.
165. Саєнко С. Методичні підходи до розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу в державних університетах 3-4 рівнів акредитації/ С.Саєнко, Г.Чорномаз// Освіта і управління.- 2008.- №1,т.11.- С. 94-100.
166. Сапронов А.Г. Внутривузовская СМК в подготовке специалистов для легкой промышленности/ А.Г.Сапронов, Н.П.Воронова// Швейная промышленность.- 2008.- №1.- С. 10.
167. Саух П. Чого бракує нашій освіті?// Шлях освіти.- 2007.- №4.- С. 2-6.- [Реформування освіти].
168. Сахарова О.Н.    Методика организации деловых игр по математике// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 38-48.
169. Сахневич І.    Умови ефективної організації самостійної роботи із вивчення іноземної мови майбутніми технічними перекладачами в позааудиторний час// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 48-55.
170. Семенова Е.А. Психологичекое сопровождение становления профессионального самосознания студентов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 36-38.
171. Семушкина Е.И. Информатизация математической подготовки будущих экономистов на основе междисциплинарной интеграции математики и экономических дисциплин// Информатика и образование.- 2008.- №7.- С. 124-126.
172. Сенашко В. Введение зачетных единиц как организационно-педагогическая проблема/ В.Сенашко, В.Кузнецов, В.Кузнецова// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 20-28.
173. Синюта В. Стилі мовлення. Додатковий матеріал для вчителя// Українська мова та література.- 2007.- №44.- С. 13-18.
174. Синюта В. Формули ввічливості в дипломатичному листуванні// Українська мова та література.- 2007.- №44.- С. 18-22.
175. Ситров В.А.    Психологические особенности студенческой молодежи с различным уровнем самореализации в обучении/ В.А.Ситров, А.И.Шутенко, Е.Н.Шутенко// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 49-54.- [Высшая школа и развитие личности]
176. Сікорський П.  До проблеми математичної обробки результатів психолого-педагогічних досліджень/ П.Сікорський, Н.Сікорська// Шлях освіти.- 2008.- №3.- С.12-19.
177. Скубашевська О. Необхідність і реалії інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 30-37.
178. Сметанский Н.И. Профессиональная активность учителя: взгляд из Украины// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 62-68.
179. Сойфер В.А. Инновационная программа подготовки специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий/ В.А.Сойфер, Е.В.Шахматов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 5-9
180. Сорокин Г. Педагогические особенности гуманитаризации технического образования в вузе// Alma mater.- 2008.- №1.- С. 14-16.
181. Сотников О.А.  Содержательные связи курса алгебры педагогического вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 69-72.
182. Степанов Н.С.  Демонстационные эксперементы на лекциях как способ повышения эффективности учебного процесса/ Н.С.Степанов, П.В.Казарин, Н.Ф.Услугин// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 36-39.
183. Столбова И.Д.  Инновационные подходы к подготовке лекционного материала: конспект или видео/ И.Д.Столбова, Е.С.Дударь// Alma mater.- 2008.- №6.- С. 29-34.- [Организация видео-лекций].
184. Стрельніков В. Можливості акселеративного навчання для розвитку особистості студента// Шлях освіти.- 2008.- №2.- С. 31-35.
185. Тарандушка Л.А.    Математична модель навчання у вищому навчальному закладі/ Л.А.Тарандушка, С.М.Одокієнко// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2008.- №5.- С. 197-200.
186. Терепищей С. Стандартизація вищої освіти в інформаційному суспільстві// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 38-43.
187. Тимкин С.    Мотивация студента в модели смешанного обучения// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 116-119.
188. Тимофеев В. О содержании дипломных проектов студентов в соответствии с квалификационными требованиями специальности "Менеджмент организации"// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №10.- С. 117-126.
189. Тугай Н. Формування загальної культури інженерних кадрів як соціальна проблема ...// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 44-48.
190. Тупчій А.    Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку у ВНЗ// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 62-67.
191. Федоров А.В. Анализ культурной мифологии медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2008.- №4.- С. 60-81.
192. Федоров А.В. Иконографический анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2008.- №2.- С. 73-91.
193. Федоров А.В. Структурный анализ на медиаобразовательных занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2008.- №6.- С. 101-112
194. Федоров А.В. Этический анализ процессов функционирования медиа в социуме и медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2007.- №12.- С. 73-91.
195. Федорук П.И. Модели и методы диагностики знаний с использованием адаптивных тестов// Управляющие системы и машины.- 2007.- №5.- С. 68-75.
196. Фоменко Н. Якісні показники стандартизації туристської освіти// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 189-199.
197. Хуснетдинов Д.Н. Некоторые проблемы школьного и вузовского образования в современных условиях// Информатика и образование.- 2008.- №5.- С. 83-86.
198. Чепига М. Керування тематичною самостійною роботою студентів// Вища школа.- 2008.- №5.- С. 25-33.
199. Чистикова В.М. Интегративно-модульная технология непрерывной профессиональной подготовки специалистов технического профиля// Инновации в образовании.- 2008.- №2.- С. 48-54.
200. Чистикова В.М. Проектирование интегративного содержания двухуровневой профессиональной подготовки специалистов технического профиля// Инновации в образовании.- 2008.- №4.- С. 81-104.
201. Чихова Е.В. Методические проблемы использования результатов тестирования знаний студентов/ Е.В.Чиыхова, А.Т.Терехин// Инновации в образовании.- 2008.- №6.- С. 36-47.
202. Шеремета О. Виховний потенціал історичних дисциплін у контексті сучасних освітніх завдань// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 88-95.
203. Шмелев В.Е. Обучение моделированию в проектно-технической подготовке будущих учителей технологии/ В.Е.Шмелев, В.М.Заенчик, П.Н.Медведев// Школа и производство.- 2007.- №8.- С. 67-72.
204. Шурпенкова Р.К. Особливості організації самостійної роботи студентів// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №1,Т.2.- С. 154-157.
205. Щедролесева К. Впровадження технології тренінгу творчості при вивченні спеціальних дисциплін// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 54-63.
206. Щербак О. Зв'язок стандартів професійної освіти з вимогами ринку праці// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 181- 189.
207. Яковлєва В.А.    Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 9 - 10.- С. 18-19.
208. Якупова А.Р. Междисциплинарный принцип формирования содержания гуманитарного образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 67-70.
209. Якупова А.Р. Роль вуза в воспроизводстве профессионального потенциалу общества/ А.Р.Якупова, С.Б.Сатенова, А.А.Скворцов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 59-65.
210. Ялмурзина Г.С.  Специфика развития творческого потенциала студентов университета в процессе изучения дисциплин по безопасности жизнедеятельности// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 67-69.
211. Янушевич О. Інтерактивні технології: до проблеми особистісно орієнтованої освіти// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 66-74.
212. Яценко С. Формування соціально адаптованої і компетентної особистості в системі особистісно орієнтованого навчання// Зарубіжна література.- 2007.- №47.- С. 22-24.