ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ

1. Акимова М.К. Тренинг и развитие коммуникативной компетентности педагога/ М.К.Акимова, О.А.Галстян// Высшее образование сегодня.- 2007.- №12.- С. 40-44.
2. Батракова С. Становление педагога как "человека культуры"// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 24-27.
3. Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 44-53.
4. Ваврик Р. Функції викладачів загальновійськових дисциплін у процесі підготовки до педагогічної діяльності// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С.81-92.
5. Валеев Г.Х. Развитие познавательного интереса студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход/ Г.Х.Валеев, Л.Ф.Нуганова// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 30-32.
6. Видра О. Розвиток психологічної культури майбутніх учителів трудового навчання// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 108-116.
7. Гаврилова М.А. Особенности формирования компетенции учителей математики в педагогическом вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 31-33.
8. Деркач О. Арт-терапевтичні техніки в роботі соціального педагога// Соціальний педагог.- 2008.- №2.- С. 15-29.
9. Донченко Т. Системно-методичне забезпечення підготовки вчителя української мови та літератури// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 62-67. Закирова Ф.М. Содержательный аспект информационно-коммуникационной подготовки преподавателей высшей школы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 82-83
10. Дронь Н. Педагогічні здібності майбутніх педагогів у процесі підготовки у ВНЗ// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 116-122.
11. Зінченко с. Творчість як основа інноваційної діяльності у підготовці майбутніх дизайнерів-викладачів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 39-47.
12. Имамедова Р.Я. Пути отимизации развития педагогических способностей будущего учителя в педвузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 48-49.
13. Имматдинова Р.А. Подготовка будущего учителя на основе личностно ориентированного обучения// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 75-78.
14. Кислицька Ю. Інноваційна діяльність як основа творчої самореалізації вчителя// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 79-84.
15. Кондаурова И.К. Профессиональная подготовка учителя математики к работе с одаренными детьми/ И.К.Кондаурова, Кулибаба// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 32-37.
16. Корносенко О. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в методиці проведення рухливих ігор// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 102-107.
17. Кривець С. Теоретичне обгрунтування критеріїв та ознак сформованості інформаційно-пошукової компетентності майбутніх учителів// Рідна школа.- 2008.- №1-2.- С. 60-63.
18. Кушнір Н. Вчинок як особлива форма дії у процесі формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №4.- С. 151-165.
19. Лапа О. Зміст практичної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах// Вісник книжкової палати.- 2007.- №12.- С.37-39.- [Дослідження змісту практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах.].
20. Лобашев В.Д. Педагогика профессионального образования и культура труда// Инновации в образовании.- 2008.- №3.- С. 45-56.
21. Лобашев В.Д. Этнокультурный компонент в творческо-технологической подготовке студентов педагогического вуза// Инновации в образовании.- 2008.- №6.- С.17-24.
22. Лукьянчук Л.А. Программа формирования профессиональной педагогической компетентности у магистрантов технического вуза - будущих педагогов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 20-22.
23. Мачинська Н. Ретроспективний аналіз форм професійної підготовки майбутніх учителів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №2.- С. 145-153.
24. Мирзоев М.С. Формирование математической культуры будущих учителей информатики в условиях использования средств ИКТ в обучении// Информатика и образование.- 2008.- №5.- С. 96-98.
25. Мукан Н.В. Сучасні дослідження в галузі підвищення кваліфікації вчителів у системі неперервної професійної освіти англомовного світу// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2007.- №12(586).- С. 29-36.
26. Налаев С.В. Система профессиональной подготовки педагогов-психологов в условиях информатизации образования/ С.В.Налаев, О.В.Авдеев, Н.А.Александрова// Информатика и образование.- 2008.- №5.- С. 102-105.
27. Петров О. Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх учителів іноземних мов як педагогічне поняття// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 52-54.
28. Прокопенко І. Минуле, сучасне та майбутнє педагогічної освіти в Україні// Вища школа.- 2008.- №6.- С. 3-15.
29. Саенко Л.А. Амбивалентный подход в моделировании условий подготовки социальных педагогов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 52-54.
30. Семеног О. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів-словесників при вивченні психолого-педагогічних курсів// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №4.- С. 41-51.
31. Смолінська О. Етико-естетичні аспекти педагогічного рішення// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №4.- С. 143-151.
32. Стрельников В. Підготовка викладачів до проектування дидактичних систем// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №2.- С. 9-24.
33. Сунгатуллина Р.И. Моделирование готовности учителя к деятельности по развитию математических способностей учащихся в процессе повышения квалификации// Инновации в образовании.- 2008.- №2.- С. 42-48.
34. Тушева В. Методологічні орієнтири у дослідницькій діяльності педагога// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С. 51-60.
35. Чистикова В.М. Основы интегративного подхода к содержанию профессиональной подготовки// Инновации в образовании.- 2008.- №3.- С. 11-21.- [Управление учебной деятельностью студентов педагогических вузов].
36. Чуб Е.В. Компетентностный подход в образовании// Инновации в образовании.- 2008.- №3.- С. 21-26.- [Педагогическое образование].
37. Якса Н. Професійна педагогічна підтримка суб'єктів освітнього процесу// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №3.- С. 16-25.
38. Яремчук Н. Підготовка студентів університету до виховної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 165-174.