ВИХОВНА РОБОТА


1. Агрант Ю.В.  К вопросу о содержании и структуре поликультурной личности будущих специалистов социальной сферы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 64-67.
2. Архипова С. Саморозвиток особистості соціального працівника// Соціальний педагог.- 2008.- №4.- С. 36-39.
3. Барбаш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов/ Н.Барбаш, О.Рыбников// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 26-28.
4. Бех І.Д. Виховний процес з глибинним психозануренням як інноваційний задум// Педагогіка і психологія.- 2007.- №4.- С. 5-21.
5. Бех І.Д.  Цілісність особистості як теоретико-прикладна проблема// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 40-49.
6. Боширевський М.Й.  Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 49-58.
7. Вайсеро К.И.    Средства культуры и искусства как фактор социально-культурной идентификации студенческой молодежи// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 63-68.- [Актуальные проблемы воспитательной работы в образовательной среде].
8. Виховний процес: глибинні психологічні чинники оптимізації// Рідна школа.- 2008.- №1-2.- С. 11-16.
9. Вострокнов С.И.  Особенности организации самоуправления и общественной деятельности студентов в высшем учебном заведении// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 54-61.
10. Грищенко В.Н. Концепция компететентстного подхода и профессиональное воспитание в высшей школе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 81-84.
11. Гуревич П. Личностный рост как проблема молодежи// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 30-37.
12. Емельянова И.Н. Компоненты воспитательно-развивающей среды университета// Высшее образование сегодня.- 2008.- №6.- С.63-66.
13. Емец Е.В.  Модель формирования экологического мировозрения студентов технического вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 63-65.
16. Жадько В. Відродження історичної пам'яті як основний метод проекту в культурно-інформаційній діяльності з виховання молоді// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 11-18.
17. Зарипов Р.    Управление воспитательной системой вуза: процессный подход// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 153-156.
18. Зарівна О. Роль освіти у формуванні толерантності студентської молоді// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 103-108.
19. Зарімова О. Толерантність як елемент світогляду і культури// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 21-23.
20. Карнаух А. Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді// Політичний менеджмент.- 2007.- №6(27).- С. 82-88.
21. Кваша О. Особливості розуміння вчителями компонентів самовдосконалення своєї особистості// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 122-129.
23. Кікінежді О.М. Формування гендерної культури молоді/ О.М.Кікінежді, О.Б.Кізь// Практична психологія та соціальна робота.- 2007.- №10.- С. 19-36.
24. Колесникова И.А.    Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных перемен// Педагогика.- 2008.- №9.- С. 25-33.

25. Колісник О. Конфлікт і гармонія в саморозвитку особистості та спільноти// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №1.- С. 93-108.
26. Костенко С.С.  К вопросу о внутриличностных факторах саморазвития студентом компетенции жизнеутверждающей адаптации// Высшее образование сегодня.- 2008.- №8.- С. 36-41.- [Развитие личности студента в вузе].
27. Кремень В.Г.  Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 5-15.
28. Кудін В. Освіта і виховання в інформаційному суспільстві// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №5.- С. 9-18.
29. Кулик Л. Особливості моральних суджень і психологічна адаптація особистості// Соціальна психологія.- 2007.- №6(26).- С. 86-92.
30. Кухарук Формування ціннісних орієнтацій учнівської та студентської молоді в позанавчальній діяльності// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №6.- С. 148-157.
31. Кушнір Н. Роль моралі в педагогічному процесі// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №2.- С. 119-129.
32. Лазаренко Л.М.    Виховання екологічної свідомості в екологічній освіті/ Л.М.Лазаренко, В.В.Дивак// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 9 - 10.- С. 20-21.
33. Лановенко Ю. Життєва і професійна криза: проблема переживання// Соціальна психологія.- 2007.- №6(26).- С. 78-86.- [Психологія особистості].
34. Ларкина Н.В.    К уточнению понятия "профессиональный идеал личности студента"// Инновации в образовании.- 2008.- №9.- С. 9-13.
35. Леко Б. Розвиток вольових якостей у студентів-спортсменів/ Б.Леко, Г.Чуйко, М.Комісарик// Теорія та методика фізичного виховання.- 2008.- №5.- С. 6-10.
36. Лєнь Т. Система гендерної соціалізації в сучасних умовах// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 63-70.
37. Луков В. Социальные и культурные ценностные ориентации молодежи// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 46-55.
38. Максимовська Н.    Актуалізація соціального виховання у навчально-виховному процесі ВНЗ// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 93-100.
39. Метелиця О. Сучасні проблеми соціалізації та становлення студентської молоді// Соціальний педагог.- 2008.- №1.- С. 18-22.
40. Москалик Г.    Особливості професійної орієнтації та самовизначення особистості в системі ринкових трансформацій// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 107-115.
41. Мурашко М. Інтерактивні технології у формуванні здорового способу життя студентської молоді/ М.Мурашко, М.Почерніна, О.Кривенко// Теорія та методика фізичного виховання.- 2008.- №8.- С. 25-29.
42. Надирова Н. Духовність в Україні: "знищити не можна, відродити"// Управління освітою.- 2008.- №5.- С. 3-4.
43. Низовских Н.А.    Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих групп// Вопросы психологии.- 2008.- №5.- С. 73-83.

44. Низовских Н.А.    Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих групп// Вопросы психологии.- 2008.- №5.- С. 73-83.
45. Никитина А.А. Проблемы социализации молодежи в условиях информационного общества/ А.А.Никитина, Ю.В.Земледельцева// Информатика и образование.- 2007.- №11.- С. 32-34.
46. Патрикеєва О. Навчати дбати про себе і світ// Управління освітою.- 2007.- №24.- С. 2-13.- [Профілактичні програми для молоді].
47. Передера О.    Деякі з соціально-психологічних передумов формування ідентичності студента в сучасному ВНЗ// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 84-87.
48. Перехейда О.    Духовна культура педагога: проблема формування// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 68-74.
49. Пешко С. Освітній чинник у формуванні екологічного світогляду// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 109-114.
50. Помиткін Е. Вікова періодизація духовного сходження особистості// Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2006.- №3.- С. 87-99.
51. Решетникова М.И. Материальные и духовные ценности народа в воспитании личности как человека культуры// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 20-23.
52. Рожкова Н. Особливості формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя// Шлях освіти.- 2008.- №2.- С. 34-40.
53. Рябченко В. Актуалізація особистості студента як фактор розвитку вищої школи// Освіта.- 2008.- №9.- С. 6-7.
54. Рябченко В. Вищий навчальний заклад як засіб формування цінностей громадянського суспільства та цивілізаційного визначення молоді// Вища освіта України.- 2007.- №3.- С. 88-96.
55. Селиверстова О.В.  Концепт " Социально-профессиональная культура " в контексте личностного бытия человека// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 58-63.
56. Серегина Г.А. Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №1.- С. 51-53.
57. Столяренко О. Методологічні та теоретичні засади розвитку толерантності у міжособистісних взаєминах студентів// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 17-20.
58. Сурикова Я.А. Взаимосвязь ценностных ориентации и значимых событий субъективной картины жизненного пути личности// Высшее образование сегодня.- 2007.- №12.- С. 62-66.
59. Сухомлинська О. Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 12-19.
60. Сухомлинська О.В. Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі// Педагогіка і психологія.- 2008.- №1.- С. 31-40.
61. Тадля О. Формування колективних взаємин у студентській академічній групі// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 48-51.
62. Тадля О. Формування колективних взаємин у студентській академічній групі// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 48-51.
63. Тахохов Б.А. Политкультурная компетентность - фактор развития толерантности студентов/ Б.А.Тахохов, Н.А.Богатых// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 24-26.
64. Ткаченко Л. Стратегія гуманності: соціально орієнтована освіта особистості// Управління освітою.- 2008.- №17.- С. 8-10.
65. Толкачев В.А. Самоорганизующаяся инновационная система воспитания студентов в образовательном процессе Современной гуманитарной академии/ В.А.Толкачев, Н.В.Черепанова// Инновации в образовании.- 2008.- №1.- С. 75-86.
66. Трушников Д.Ю. Аксиологическая модель воспитания в инженерном вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №6.- С. 66-71.
67. Трушников Д.Ю. Реализация психолого-педагогической модели воспитания в инженерном вузе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №5.- С. 63-66.
68. Тугай Н. Роль суспільних наук у формуванні духовної культури інженерних кадрів// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 46-51.
69. Федосов А.Ю. Информационно-коммуникационные средства поддержки воспитательного процесса// Информатика и образование.- 2008.- №4.- С. 102-105.
70. Филиппов В.М. Межкультурный диалог в студенческом кампусе// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 6-9.
71. Формирование гражданственности студентов вуза как педагогическая проблема// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 67-71.
72. Циринг Д.А. Самостоятельность и беспомощность у студентов высших учебных заведений// Высшее образование сегодня.- 2008.- №6.- С. 48-51.- [Психология личности].
73. Черенцова Л.А.  Модели кураторства в условиях технического университета// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 61-63.
74. Череповська Н.    Роль медіа-культури у формуванні молодіжних субкультур в Україні// Соціальний педагог.- 2008.- №11.- С. 51-62.
75. Черкашин И.А. Развитие духовно-нравственных качеств юношей с девиантным поведением в спортивном клубе// Высшее образование сегодня.- 2007.- №12.- С. 76-78.
76. Щербань П. Формування національної самосвідомості студентов// Освіта.- 2008.- №22-23.- С. 6-7.
77. Щур Ю. Характеристика ціннісних орієнтацій неформальної молоді/ Ю.Щур, О.Москалюк// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.- 2007.- Т.1.- С. 213-215.