ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


1. Андрущенко В. Філософічність освіти: теорія, методологія, практика// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 10-19.
2. Андрущенко В. Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування./ В.Андрущенко, Ю.Руденко// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 13-20.
3. Андрущенко Т. Освіта України в системі цінностей «розколотого світу»// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 31-37.- [У статті аналізуються система цінностей української дійсності, їхнє співвідношення з цінностями західних і східних культур].
4. Астахова Е. Глобальна криза як виклик та стимул розвитку сучасної освіти// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 13-17.
5. Думанська В. Освіта в системі інститутів людського розвитку// Україна: аспекти праці.- 2009.- №5.- С. 25-29.
6. Елканова Т.М. Концептуальная модель локальной гуманитарно-развивающей образовательной среды// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 56-58.
7. Ерохин А.К. К вопросу об изменении целей высшего образования// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 21-25.- [Философия высшего образования].
8. Завгородня О. Шлях до Європи: світоглядне річище (філософські тексти й сучасні контексти)// Вища школа.- 2009.- №7.- С. 99-110.
9. Карякин Ю.В.Образование как процесс// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 23-29.- [Философия образования].
10. Касьян А.А. Мировозренческая позиция преподавателя// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 48-51.
11. Корсак К. Прогрес України у світлі можливої конкуренції між поняттями "інтелекту нації" та "людського капіталу"// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 37-43.
12. Кочетков А.И. Высшее образование как фактор социокультурной адаптации молодежи/ А.И.Кочетков, Г.А.Самара// Alma mater.- 2009.- №2.- С. 17-22.- [Философия образования].
13. Кремень В. Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 5-13.
14. Кузнецова М.Д. Перспективы субъектного подхода в образовании// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 49-52.
15. Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 33-35.
16. Лызь Н.Н. Современные представления о высшем образовании в свете парадигмального анализа// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 25-30.- [Философия образования].
17. Монаєнко А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2009.- №7.- С. 31-35.
18. Пелех Ю. Цінності і смисл як інтерпретація педагогічно сущого// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 21-29.- [Філософія освіти].
19. Порус В.Н. Высшее образование для 21 века (Ответы экспертов на заданные вопросы)// Alma mater.- 2009.- №2.- С. 17-22.- [Философия образования].
20. Порус В.Наука и богословие: от проблем методологии к проблемам философии культуры// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 94-109.
21. Савчук В. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку// Економіка та держава.- 2009.- №3.- С. 43-46.
22. Савчук В.А. Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів закладів освіти// Інвестиції : практика та досвід.- 2009.- №5.- С. 37-41.
23. Сафонова В. Аналіз витрат, результативності та ефективності освітньої діяльності// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2009.- №1.- С. 185-190.
24. Скрипник М.Нотатки до нарисів із історії андрагічних концепції// Управління освітою.- 2008.- №35.- С. 6-9.- [Філософія освіти].
25. Сулейментов Т.О роли философской конценции в развитии современного образования// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 21-36.
26. Терепищий С. Філософські проблеми стандартизації вищої освіти в соціокультурних вимірах Нового та Новітнього часів// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 50-57.
27. Терепищий С. Філософсько-освітній зміст поняття «стандартизація вищої освіти»// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 98-106.
28. Ткаченко В. Історичні знання в контексті політизації історії та історизації політики// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 13-28.- [Філософія, зміст і прогнозування вищої освіти].
29. Чопик В. Концепція біоцентризму в контексті глобалізації// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 131-136.