МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

1. Бабин І.І.  Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Європейського простору вищої освіти// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 61-72.
2. Балыхин М.  Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 22-28.- [Проблемы и перспективы интернационализации высшего образования].
3. Бершадская М.Д.  Высшее образование стран мира в контексте международных показателей (Аналитический обзор)// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 47-49.- [Международные рейтинги университетов].
4. Бесчасний В.  Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу// Економіка та держава.- 2009.- №9.-С. 77-79.
5. Бойко А.  Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С.44-49.
6. Бондаренко Е.Н.  Воззрения на профессиональные компетенции современного учителя в различных странах мира// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 42-44.
7. Брага д.К.М.Современные вызовы европейской университетской культуре// Высшее образование сегодня.- 2008.- №2.- С. 22-25.
8. Вакарчук І.    Якість освіти і вільна траєкторія студента// Освіта.- 2009.- №15-16.- С. 3.- [ECTS - Європейська кредитно-трансферна система].
9. Верба С.  Роль та місце української освіти в європейському освітянському просторі// Університетські наукові записки.- 2008.- №4.- С. 348-351.
10. Винницкий М.    Впровадження третього циклу вищої освіти — ключ до успіху Болонського процесу// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 20-27.- [Докторська школа НаУКМА зможе стати базою для визначення моделі функціонування аспірантури нового типу].
11. Всемирный доклад по образованию: новые данные свидетельствуют о смене тенденций в мобильности студентов// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 47-48.
12. Гардашук Т.  Євроінтеграційні виміри освіти// Сучасність.- 2009.- №3-4.- С. 235-245.
13. Глайсснер О.Ю.    Из практики применения системы кредитных единиц в вузах Германии// Alma mater.- 2009.- №6.- С. 57-64.
14. Голубенко О.  Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 44-57.
15. Голубенко О.    Тест на стипендію чи перепустка до Європи?/ О.Голубенко, М.Смирний// Освіта.- 2009.- №13-14.- С. 4-5.- [Успішність навчання студентів: якість підготовки].
16. Гребнев Л. Кредит-часы, зачетные единицы и оплата труда преподавателей// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 21-31.
17. Грозж Т.    Европейская система перезачета и начисления кредитов: аьтернативный метод подсчета баллов ECTS/ Т.Грозж, Д.Баркьези// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 6-12.
18. Джура О.  Болонський процес як прояв модернізації освіти// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 58-65.
19. Джура О.  Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 38-43.
20. Еш С.    Адаптація програми дисципліни "Фінансовий ринок" до кредитно-модульної системи навчального процесу// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 36-50.
21. Жерноклєєв І.    Практика євроінтеграційного процесу в освітній сфері// Трудова підготовка.- 2009.- №1-2.- 44-45.
22. Загвоздкін В.  Стандарти освіти у міжнародному контексті// Шлях освіти.- 2009.- №3.- С. 21-22.
23. Зайцев В.    Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 50-59.
24. Калінічева Г.  Євроінтеграційний поступ системи вищої освіти України: нові можливості чи нові проблеми?// Віче.- 2009.- №16.- C. 16-19.  
25. Калінічева Г.    Євроінтеграційний поступ системи вищої освіти України: нові можливості чи нові проблеми?// Віче.- 2009.- №16.- C. 16-19.
26. Капітанець О.    Конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції України// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2009.- №1.- С. 65-69.
27. Кендюхов О. Ілюзія освіти// Дзеркало тижня.- 2008.- №44.- С. 13.- [Ключові наслідки приєднання України до Болонського процесу].
28. Козлова М. Крокуймо до Європи і світу із знанням іноземних мов// Педагогіка толерантності.- 2008.- №3.- С. 123-148.
29. Костенко І.  Наукова титулатура: від болонського університету до болонського процесу// Часопис Київського університету права.- 2008.- №4.- С. 35-42.
30. Кривенко Л.    Стратегия развития национальной системы образования и науки в контексте европейского выбора/ Л.Кривенко, Л.Дмитриченко// Вісник економічної науки України.- 2009.- №1(15).- С. 103-107.
31. Крижанівський В.П.Інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір: глобальний та національний виміри// Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2008.- №75, Ч.2.- С. 15-17.
32. Крохмалюк Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні// Вісник Національного банку України.- 2008.- №11.- С. 60-64.
33. Крячко Ю.  Інтегруватися в європейську систему вищої освіти чи зберігати свою ідентичність: (Міркування і пропозиції у контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту») // Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 65-72.
34. Кулик О.    Вивчення іноземних мов за умов входження до європейського освітнього простору// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 19-24.
35. Лантух А.  Тенденції вищої школи в сучасному українському суспільстві/ А.Лантух, В.Гаргін, М.Мірошниченко// Новий колегіум.- 2009.- №2.- С. 47-51.- [Реформування освіти в Україні, переход на Болонську систему освіти].
36. Луговий В.Болонський процес у вищій школі України// Педагогічна газета.- 2008.- №11.- С. 3.- [Реалізація принципів Болонського процесу у вищій школі України].
37. Луговий В.І.  Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 13-26.
38. Луговий В.І.    Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 5-17.
39. Лупак Р.Л.  Економічне відтворення вищої освіти України в контексті Болонського процесу// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №5,Т.2.-С. 53-56.
40. Міленіна М.    Країна винаходів та винахідників// Управління освітою.- 2009.- №6.- С. 22-30.- [Британський досвід забезпечення роботи з обдарованими дітьми].
41. Монастырская Т.И.    Оценка нагрузки студентов в рамках европейской системы зачетных единиц/ Т.И.Монастырская, В.Шатц// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 8-13.- [Европейская система перевода кредитов (ECTS)].
42. Москаль Ю.    Проблеми отримання інформації, накопичення та обміну знаннями в епоху Інтернет-глобалізації// Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство.- 2009.- №2.- С. 128-135.- [Болонський процес].
43. Моцик О.    Знання долає кордони. Україна і Польща в освітній сфере// Освіта України.- 2009.- №37.- С. 1-2.
44. Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу до VI міністерської конференції// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 3-26.
45. Оболенська Т.  Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої освіти/ Т.Оболенська, І.Решетнікова// Маркетинг в Україні.- 2009.- №4.- С. 66-70.
46. Олуйко В.    Роль вищих навчальних закладів у процесі євроатлантичної інтеграції України// Економічний часопис - XXI.- 2009.- №1-2.- С. 22-24.
47. Перфильев О.В. Международные стратегии непрерывного образования: роль и опыт вузов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 4-12.
48. Петренко О.  Підводні камені освітньої реформи, або Інститути будуть коледжами, а половина студентів не стане й бакалаврами// Молодь України.- 2009.- №109.- С. 1,2.
49. Реалізація європейського досвіду компетентністного підходу у вищій школі України// Освіта і управління.- 2009.- №2.- С. 7-16.
50. Ренев В.  Европейское образование в Украине: миф или реальность/ В.Ренев, Ю.Журавлев, Е.Петрова// Новий колегіум.- 2009.- №4.-С. 17-24.- [Международное сотрудничество украинских университетов].
51. Рідей Н.    Міжнародні екологічні програми підготовки магістрів дослідницького спрямування НУБіП України спільно з ЄС/ Н.Рідей, Ю.Рибалко// Освіта і управління.- 2009.- №2.- С. 83-92.
52. Савчук В.  Міжнародна діяльність національного університету// Подільські вісті.- 2009.- №148-149.- С. 3.- [Кам'янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка].
53. Сазонов Б. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагрузки// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 3-21.- [Кредитно-трансферная система].
54. Сиченко В.  Запровадження європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ в Україні// Економіка та держава.- 2009.- №9.- С. 73-76. 
55. Степко М.Ф.    Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 34-40.
56. Таланова Ж.  Проблема ідентифікації найвищого освітнього рівня за Міжнародною стандартною класифікацією освіти в Україні..// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 18-24.- [Болонський процес і Україна].
57. Хирш Н. Бойкот Болонскому процессу: беспорядки в защиту образования ?// Alma mater.- 2009.- №4.- С. 54-56.
58. Чернова К.    Менеджмент вищої освіти в контексті євроінтеграції// Соціальна психологія.- 2009.- №4(36).- С. 106-112.
59. Швець В.  Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу// Бухгалтерський облік і аудит.- 2009.- №7.- С. 4-7.
60. Шевченко С. Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднення України до Болонського процесу// Вища школа.- 2008.- №11.- С. 14-24.
61. Шльосек Ф.    Ефективна співпраця польських та українських педагогів// Освіта України.- 2009.- №37.- С. 4.
62. Яновський М.  Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи"/ М.Яновський, Л.Яновська// Соціальна психологія.- 2008.- №6 (32).- С. 108-112.
63. Ярошовець В.  Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: «постболонські» реалії і викладання історії філософії// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 98-103.