НАУКОВА РОБОТА

1. Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 23-49.- [Освітньо-наукові школи].
2. Анисимова В.А. Исследовательская деятельность студентов в контексте личностноразвивающего профессионального образования/ В.А.Анисимова, О.Л.Карпова// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 38-41.
3. Бешта О. Науково-дослідна діяльність Національного гірничого університету// Вища школа.- 2009.- №2.- С. 15-22.
4. Буреш О. Интеграция НИРС в учебный процесс и качество образования/ О.Буреш, А.Реннер// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 132-136.
5. Вакарчук І. Університетська наука - гарант високоінтелектуального і високотехнологічного майбутнього України// Освіта.- 2009.- №19-20.- С. 5.
6. Велитченко Л.К. Методологічна сутність категорії підходу в науковому дослідженні// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 72-82.
7. Давыденко Т.М. Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей/ Т.М.Давыденко, М.В.Беняш// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 18-21.
8. Девятова И. Наука в современном вузе: две ипостаси// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 77-82.- [Участие в НИР преподавателей и студентов].
9. Єрмаков С.С. Рейтинг наукових видань з фізичного виховання і спорту// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №3.- С. 12-17.
10. Жуков В.Н. О прикладной и фундаментальной науке// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 19-22.
11. Карлаш Ю. Наука в університетах// Освіта України.- 2008.- №92.- С. 2-3.- [Чергове засідання Колегії МОН України. Предметом обговорення було питання про стан виконання програми "Наука в університетах"].
12. Кирюшина О.Н. Научный потенциал реформирования системы образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 69-71.
13. Коваленко О. Новое в положенні про присвоєння вчених звань// Освіта України.- 2009.- №9.- С. 1,5.
14. Колісник Л. Докторант, яким він є// Дзеркало тижня.- 2009.- №22-23.- С. 17.- [Розширення освітнього простору, наукової мобільності.].
15. Коноваленко В. Дотримання авторських прав у навчальній літературі і наукових публікаціях// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 53-61.
16. Корінєв В. Управління розвитком науково-дослідного потенціалу приватного вищого навчального закладу// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2009.- №2.- С. 91-96.
17. Криворученко В.К. От традиции к новаторству. Автореферат диссертации: каким ему быть?// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 13-16.
18. Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень// Бухгалтерський облік і аудит.- 2009.- №7.- С. 8-11.- [Стаття спрямована на надання допомоги у формулюванні завдань наукових досліджень аспірантам і здобувачам наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит".].
19. Лобанова Л. Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції// Вісник НАН України.- 2009.- №1.- С. 42-56.
20. Лобанова Л.С. Архітектура наукових ступенів:міжнародна практика і вітчизняні традиції// Бюлетень ВАК України.- 2009. - №10 - С. 2-14.
21. Мачулін В.Ф. Про необхідність регуляторної політики формування наукового кадрового потенціалу з основних напрямів фундаментальних досліджен// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 2-6.
22. Мачулін В.Ф. Атестація наукових кадрів вищої кваліфікації як важлива складова розвитку наукового кадрового потенціалу України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №4.- С. 2-4.
23. Меркулова Л.В. Технология формирования речевой компетентности аспирантов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 29-31.
24. Новиков Г.В. Об ошибках в научных публикациях// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 56-58.
25. Партико З.В. Що захищаємо: дисертації в цілому чи лише положення для захисту?// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №2.- С. 19-25.
26. Перестюк М. Наукові школи в галузі математики та механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка/ М.Перестюк, І.Парасюк// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 16-31.
27. Писаренко Р.О. Стратегічні напрямки розвитку науково-технічної діяльності у ВНЗ// Інвестиції : практика та досвід.- 2008.- №22.- С. 45-47.
28. Про наукові парки: Закон України від 25 червня 2009 р. № 1563-VI// Голос України.- 2009.- №149.- С. 10-11.
29. Свіженко В. Наука в університетах: перши кроки . Державна цільова науково-технічна та соціальна програма// Освіта України.- 2009.- №33-34.- С. 2.
30. Суржик Л. Університет приростає наукою// Дзеркало тижня.- 2009.- №38-39.- С. 16.- [Інтерв'ю з ректором КНУ ім.Т.Шевченка академіком НАН України Л.Губерським].
31. Таланова Ж.В. Реалізація компетентнісного підходу в докторській підготовці: європейський досвід// Педагогіка і психологія.- 2009.- №3.- С. 90-98.- [Типи, види, форми докторської підготовки фахівців вищого освітнього рівня в світі Болонського процесу].
32. Терещенко Ю. Дефініція «педагогічна наука»: смислове завантаження новим// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 60-64.
33. Якубович М. Студенти як науковці: досвід Острозької академії// Освіта України.- 2009.- №57-58.- С. 5.