НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. Ажнюк Б. Інновації в системі української мови та тенденції її розвитку// Освіта і управління.- 2008.- № 2 - 3.- С. 37-42.
2. Андрейчиков А.В. Концептуальные основы проектирования инновационных систем высшей школы/ А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова, А.В.Рождественский// Инновации.- 2008.- №11.- С. 55-60.
3. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 5-14.
4. Андрюшина Т.В. Развитие творческой активности студентов в техническом вузе/ Т.В.Андрюшина, Е.А.Андреева// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 69-74.
5. Арістова Н. Формування критеріїв діагностики рівнів сформованості мотивації вивчення іноземної мови студентів вищих нелінгвістичних закладів освіти// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 58-71.
6. Ахметшина Ю.В. Развитие социально-личностной компетенции студентов экономического вуза// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 35-38.
7. Баврин Г.И. Математическое моделирование в обучении естественнонаучным дисциплинам// Информатика и образование.- 2008.- №10.- С. 102-107.
8. Базилевич В. Зміна базової парадигми економічної освіти — основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 31-36.
9. Баляева С.А. Психолого-педагогические основы построения учебной дисциплины в техническом вузе/ С.А.Баляева, Л.Н.Бородин, А.Н.Углов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 23-27.
10. Барбарш Н.А. Не сосуд наполнить, а факел зажечь/ Н.А.Барбарш, Д.Ю.Кувшинов// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 53-55.- [Искусство чтения лекций].
11. Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 73-75.
12. Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт/ Е.В.Бебенина, Н.П.Калашников// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 3-12.
13. Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт/ Е.В.Бебенина, Н.П.Калашников// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 3-12.
14. Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт/ Е.В.Бебенина, Н.П.Калашников// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 7-12.
15. Березанская Н.Б. Инновации в образовании или инновационное образование?// Инновации.- 2008.- №10.- С. 99-102.
16. Биккулова Г.Р. Развитие критического мышления в контексте медиаобразования// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 4-18.
17. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 28-34.
18. Бикулова Г.Р. Развитие критического мышления в контексте медиаобразования// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 4-18.
19. Бірюк Л. Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя// Шлях освіти.- 2008.- №4.- С. 24-27.
20. Бобрицька В. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до формування здорового способу життя// Рідна школа.- 2009.- №1.- С.52-56.
21. Бобрышева И.В. Профессионализм современного учителя с позиции разных моделей педагогической деятельности// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 11-17.
22. Бодряко В.Ю. Анализ успеваемости студентов-математиков/ В.Ю.Бодряко, А.П.Топоров, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 47-50.
23. Бодряков В.Ю. Мониторинг готовности к профессиональной педагогической деятельности студентов-математиков: тестирование по Амтхауэру/ В.Ю.Бодряков, О.С.Лашкова, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 36-42.
24. Бойко А. Людиноцентризм як принцип особистісно орієнтованого навчання// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 37-44.
25. Бойко Г. Классификация и особенности создания электронных тестов/ Г.Бойко, Н.Золотов, М.Полуєктов// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 127-129.
26. Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах// Рідна школа.- 2009.- №10. -С.19-23.
27. Бондаренко Г. Планування діяльності соціального педагога навчального закладу// Соціальний педагог.- 2009.- №2.- С. 24-30.
28. Бондаренко М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва/ М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка// Вища школа.- 2009.- №5.- С. 58-66.
29. Бугрій О. Творчість у педагогічній діяльності// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 87-92.- [Гуманізація освіти].
30. Бударина А.О. Универсализация подготовки специалистов как тенденция развития профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 82-84.
31. Бурєнніков Ю.А. Стимулювання творчої діяльності студентів вищого навчального закладу в процесі навчання вищої математики/ Ю.А.Бурєнніков, І.В.Хом'юк// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №2.- С. 94-98.
32. Бурлаков И.И. Организующая роль международных стандартов качества ИСО 9001 -2001 в высшем образовании// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 24-31.- [Серия МС ИСО 9000].
33. Бурлакова И.И. Принципы управления качеством подготовки учителя иностранного языка// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 21-29.
34. Бурмистрова Н.А. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов финансовой сферы средствами математических процессов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С.37-39.
35. Бутакова О.А. Структура инновационного образовательного процесса// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 18-21.- [Сущность инновационного обучения].
36. Бухтеева Е.Е. Применение инновационных технологий в образовательном процессе вуза/ Е.Е.Бухтеева, Г.И.Давыдова, И.О.Кравец// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 48-50.
37. Вакарчук І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 3-23.
38. Валеева Л. Формирование критического мышления студентов в процессе обучения иностранному языку// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 120-122.
39. Валькова Н.В. Об'єкти бухгалтерського обліку: теоретичні та прикладні аспекти викладання// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №6. Т.1.- С. 185-187.
40. Вараскина Е.И. Самосовершенствование будущего учителя в учебных исследованиях по дидактике физики// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 78-81.
41. Васильева Е.Ю. Система содействия трудоустройству выпускников// Alma mater.- 2009.- №4.- С. 34-39.
42. Вачевський М. Принципи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 28-37.- [Економічна освіта].
43. Верес О.М. Концептуальна модель бази даних кадрового забезпечення кафедр університету/ О.М.Верес, В.Л.Мельник, Л.Б.Чирун// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2008.- №31(621).- С. 61-68.
44. Виткалов В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань/ В.Виткалов, В.Граб// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 88-96.
45. Вієвська М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень/ М.Вієвська, Л.Красовська// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 63-74.
46. Вірченко Н. Дещо про українську математичну термінологію// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 139-144.
47. Власенко К. Застосування електронного підручника при викладанні дисциплін харчового профілю// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 78-84.
48. Волова С.М. Использование учебных физических задач для формирования информационной компетентности будущего учителя физики// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 45-47.
49. Воронова Є. Проблеми навчання професійно-оріентованій іноземній мові в технічних ВНЗ// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 46-48.
50. Гадяцький В. Конкурсна система обрання вишівських викладачів: критика теперішнього стану та пропозиції щодо демократизації...// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 45-50.
51. Герасименко С.Ю. Вплив занять аеробікою на показники психофункціонального та психофізіологічного стану студенток ВНЗ// Теорія та методика фізичного виховання.- 2009.- №5.- С. 10-13.
52. Гладун Л. Майстерність учителя - вияв творчої активності особистості педагога// Завуч.- 2009.- №4.- С. 3-8.
53. Голубева О.В. Профессиональное самоопределение будущего учителя в процессе педагогической практики// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 70-73.
54. Голубенко О. Результати навчання як об'єкт стандартизації/ О.Голубенко, Т.Морозова// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 24-31.
55. Голубенко О. Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи?/ О.Голубенко, М.Смирний// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 39-50.
56. Горенков Е.М. Учитель как субъект инновационного потенциала школы// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 57-60.
57. Горохов В.Г. Роль фундаментального образования в развитии новейших технологий/ В.Г.Горохов, А.С.Сидоренко// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 40-46.
58. Гресь Н. Економіко-правовии аспект визначення чисельності професорсько-викладацького складу ВНЗ// Освіта і управління.- 2008.- № 2 - 3.- С. 70-79.
59. Гресь Н. Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику/ Н.Гресь, М.Левочко// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 79-89.
60. Губерським Л. Alma mater національної еліти. Київський національний університет ім. Т. Шевченка// Освіта.- 2009. -№45.- С. 1-2.
61. Гудзовский А.А. Изучение особенностей изменения успеваемости студентов в процессе обучения/ А.А.Гудзовский, А.В.Кузьмин// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 72-73.
62. Гуров В.Н. Построение инновационного образовательного пространства в колледже в контексте создания системы непрерывного образования/ В.Н.Гуров, Т.В.Ковтун, Е.Н.Букреева// Инновации в образовании.- 2009.- №4.- С. 4-13. 32.
63. Демига О.А. Проектирование и конструирование модели взаимодействия педагога и студента при изучении иностранного языка/ О.А.Демига, Е.Т.Китова, Э.Г.Скибицкий// Инновации в образовании.- 2009.- №1.- С. 4-12.
64. Джига Н.Д. Рефлексия и образование// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 38-43.- [Рефлексия как средство развития педагогического мастерства].
65. Дзюблюк О. Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти/ О.Дзюблюк, Р.Михайлюк// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 26-34.
66. Дрогобицький І. До питання формування концептуальних засад розвитку системи фінансової освіти// Світ фінансів.- 2009.- №1(18).- С. 168-176.
67. Дынич В.И. Формирование инновационного сознания: амбивалентный статус популяризации науки// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 52-56.
68. Ежова Т.В. Субъект-субъектное диалогическое взаимодействие студента и преподавателя как педагогическое условие построения гуманитарного педагогического дискурса// Инновации в образовании.- 2008.- №11.- С. 16-25.
69. Ерохина Л.И. Формирование системы управления инновационной деятельностью в высшей школе через трансформацию традиционного вуза в инновационный университет/ Л.И.Ерохина, И.А.Калашникова// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №2, Т.1.- С. 149-154.
70. Ефремова Н.Ф. Подготовка к единому государственному экзамену как педагогическая проблема// Высшее образование сегодня.- 2009.- №3.- С. 18-23.
71. Жалдак М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті/ М.Жалдак, Ю.Рамський, М.Рафальська// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 44-53.
72. Жаринов В.М. Принципы систематизации философских наук: от революции в науке к революции в образовании// Инновации в образовании.- 2008.- №12.- С. 14-24.
73. Жарковская Т.Г. Организация духовно-нравственного образования средствами различных учебных дисциплин// Педагогика.- 2008.- №10.- С. 49-53.
74. Жиляєв І. Особливості сучасного правового забезпечення модернізації освіти України// Віче.- 2009.- №3.- С. 26-28.
75. Жорнова О. Новочасні атрибути виробництва та особливості професійної підготовки студентів технічних університетів// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 67-76.- [Інженерна освіта].
76. Заварзин С.В. Педагогические условия и технология практико-ориентированной подготовки студентов в системе непрерывного образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 79-82.
77. Зайниев Р.М. Математическая культура - основа подготовки инженера// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 49-50.
78. Зарубінська І.Б. Дослідження сформованості мотиваційної складової соціальної компетентності студентів ВНЗ// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 27-33.
79. Захарова И.Г. Модель поэтапного формирования социальной компетенции у будущих инженеров// Инновации в образовании.- 2008.- №12.- С. 25-32.
80. Зіньковський Ю. Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах/ Ю.Зіньковський, Г.Мірських// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 29-37.
81. Зязюн І. Підготовка вчителя до забезпечення якості освітньо-виховного процесу в Україні// Трибуна.- 2009.- №7-8.- С. 28-33.
82. Иванов П.А. Развитие операционно-модульного стиля мышления будущего учителя информатики при изучении теории алгоритмов// Информатика и образование.- 2008.- №9.- С. 92-97.
83. Ильинский А. Высокие технологии как фактор повышения качества обучения и преподавания// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 62-67.
84. Ильченко О. Условия персонифицированного обучения в информационной среде// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 116-121.- [Самостоятельная работа студентов].
85. Івасишин С.ЧеревкоІ. Про ефективне співробітництво університетського та академічного підрозділів// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 54-59.
86. Індивідуальна оцінка професіоналізму педагогічного персоналу в малих колективах навчальних закладів/ М.Розенбаум, О.Омельченко, Л.Греченкова, О.Смирнова// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 90-101.
87. Кадиев Р.И. Организация информатизации и инновационных технологий обучения в вузе// Alma mater.- 2009.- №3.- С. 41-44.
88. Казанцева В. Информационная культура личности// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 135-136.
89. Кайдалова Л. Психолого-педагогічна підготовка викладачів/ Л.Кайдалова, С.Мосенццева// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 38-42.
90. Камалеева А.Р. Особенности формирования естественнонаучных компетентностей у стедентов-гуманитариев// Alma mater.- 2009.- №4.- С. 27-33.378.- [Концепция современного естествознания и балло-рейтенговая оценка знаний].
91. Карасаева Х.О. Педагогический мониторинг как система прогнозирования учебного взаимодействия учащегося и преподавателя// Инновации в образовании.- 2009.- №4.- С. 13-19.- [Многообразия технологий, форм и средств обучения].
92. Квіт С. Інноваційність як норма освітніх реформ// Дзеркало тижня.- 2009.- №7.- С. 13.- [Зовнішнє незалежне оцінювання, Болонський процес, університетська автономія].
93. Кириченко I. Роль і місце фізико-математичної освіти в підготовці сучасних фахівців з інформаційно-вимірювальних технологій/ I.Кириченко, О.Полярус// Новий колегіум.- 2009.- №4.-С. 44-49.
94. Клименков В.А. Развитие и совершенствование образовательного процесса и формирование научно-образовательной среды мирового уровня в области неразрушающего контроля// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 47-51.
95. Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 76-80.
96. Кліменко В. Професіоналізація і психологія викладача вищої школи// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 106-113.
97. Коберник О. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання// Трудова підготовка.- 2009.- №3.- С. 37-40.
98. Кобилянський О.В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №4.- С. 99-104.
99. Козарезенко Л. Інституціональні основи розвитку сфери освітніх послуг в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2009.- №8.- С. 69-73.
100. Колгатін А. Експериментальне дослідження впливу коливань уваги на результати комп'ютерного тестування// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 83-90.
101. Колесов Н. Повышать уровень теоретической и методологической подготовки бакалавров и магистров// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 41-50.
102. Кононович В.Г. Характеристика циклічного розвитку технологічних, економічних та освітніх процесів/ В.Г.Кононович, І.В.Кононович, Т.М.Тардаскіна// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №5. Т.2.- С. 86-92.- [У статті розглянуті зміни цілей та змісту професійної освіти в умовах швидкого розвитку нанотехнологій].
103. Корольов Б. Шляхи відновлення системи підвищення кваліфікації// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 112-114.
104. Косарева Т.Б. Психологические аспекты обучения иностранному языку студентов страрших курсов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 48-50.
105. Костогриз С.Г. Академічна лекція в системі моніторингу якості навчального процесу/ С.Г.Костогриз, Г.В.Красильникова, Г.С.Ткачук// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2009.- №2.- С. 237-242.
106. Крысанова О. Инновационная активность как компетенция современного учителя// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 145-148.
107. Кудря Я. Дослідження проблеми науково-освітньої підготовки фахових керівників для корпорацій у машинобудівній галузі економіки України і її розв'язання// Економіка та держава.- 2009.- №7.- С. 26-32.
108. Кудрявцева Е. Городу нужны инженеры// Наука и жизнь.- 2009.- №1.- С. 84-87.- [Перспективные профессии].
109. Кузнецова Н. Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу// Україна: аспекти праці.- 2009.- №4.- С. 39-42.
110. Курмишева Н. Творчий потенціал студентів-економістів як один із чинників їхньої конкурентоспроможності// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 74-81.
111. Кухта І.В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №4.- С. 27-32.
112. Куценко В. Освіта і наука- генератори інновацій: парадигма взаемодії// Економіка та держава.- 2009.- №5.- С. 9-11.
113. Ларионов В.В. Исследовательский технический университет: инновационное содержание фундаментального образования/ В.В.Ларионов, Е.В.Мансуров, Э.В.Поздеев// Инновации в образовании.- 2009.- №5.- С. 48-56.
114. Левин В.И. Формирование культуры мышления: логика и творчество// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 17-20.
115. Левочко М. Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовці фахівців економічної галузі// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 49-58.
116. Лекерова Г.Ж. Формирование немонетарной мотивации у педагогов образовательных учреждений как средство эффективной педагогической деятельности в современных условиях// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 91-106.
117. Лендєл В. Підготовка майбутніх учителів у системі класичного університету: деякі проблеми та шляхи їх розв'язання/ В.Лендєл, В.Староста// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 117-123.
118. Лопатин В.В. Проектное обучение магистров в инновационном научно-образовательном центре «Электроразрядные и пучково-плазменные технологии»/ В.В.Лопатин, Д.В.Жгун// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 41-44.
119. Лукашова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційованого підходу в навчанні хімії// Шлях освіти.- 2008.- №4.- С. 31-36.
120. Львов Л.В. Реализация принципа пролонгированного дифференцированного, диагностичного целеполагания и оценивания// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 27-35.
121. Мазуров А.К. Опыт управления инновационными проектами/ А.К.Мазуров, С.Б.Могильницкий// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 13-16.
122. Майданский А.Д. Лекция в структуре неявного знания// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 16-19.- [Нужна ли лекция в новых образовательных технологиях].
123. Маленков Ю. Проблемы подготовки магистров с высокой добавленной ценностью// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 33-41.- [Подготовка новых стандартов для магистрских работ].
124. Маматов А.В. Инновационные социальные технологии профессионального развития человеческого потенциала// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 12-17.
125. Матушкин Н.Н. Методологические аспекты разработки структуры компетентносной модели выпускника высшей школы/ Н.Н.Матушкин, И.Д.Столбов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 24-29.
126. Матушкин Н.Н. Модель системы управления подготовкой научных кадров в области техники и технологии к инновационной деятельности/ Н.Н.Матушкин, И.Д.Столбова// Инновации в образовании.- 2009.- №5.- С. 4-16.
127. Медведев Л.Д. Педагогическая система подготовки специалистов экономического профиля в условиях глобализации// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 66-69.
128. Мейдер В. О свободе и ответственности в управлении образованием// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 10-16.- [О качестве тестов и проведении тестирования].
129. Мельник Н.М.Средства управления надежностью профессиональной деятельности выпускника вуза// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 20-22.- [Новые требования к профессиональной надежности специалиста].
130. Мельничук Д. З досвіду організації роботи магістратури в Національному університеті біоресурсів і природокористування України/ Д.Мельничук, В.Лисенко, Л.Кліх// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 105-111.
131. Міщенко М. Хто зупинить потік дипломованої псевдоосвіти?// Дзеркало тижня.- 2009.- №35.- С. 11.- [Рівень викладання в технічних вишах].
132. Мкртчян Е.Р. Инновационные процессы в вузе глазами студентов// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 30-32.
133. Молотков Г.С. О совершенствовании учебных баз данных в контексте требований стандарта качества ISO// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 64-68.
134. Морозова Т. Освітні стандарти підготовки фахівців// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 23-31.
135. Мосійчук Л.В. Чинники формування у студентської молоді стійких мотивів та звички до систематичних занять фізичним вихованням/ Л.В.Мосійчук, А.Б.Дзюбановський, Б.І.Мельникович// Теорія та методика фізичного виховання.- 2009.- №2.- С. 46-48.
136. Мудрик В. "Круглий стіл" з проблем фізичного виховання і розвитку учнівської та студентської молоді// Фізичне виховання в школі.- 2009.- №2.- С. 35-36.
137. Мукушев Б.А. Синергетический подход к экологизации образования// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 30-37.
138. Мукушев Б.А. Синергетический подход к экологизации образования// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 30-37.
139. Насонова Н.А. Оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах та тестування в світлі нової парадигми освіти/ Н.А.Насонова, Н.В.Рибко// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №4.- С. 105-109.
140. Нежданова Е.П. Возможности тестов в закреплении изученного материала// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 75-80.
141. Носков В.И. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза (Совершенствование реализации инновационных технгологий)/ В.И.Носков, А.В.Кальянов, О.В.Мирошниченко// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №11.-С. 36-41.
142. Носс И.Н. Акмеологический подход к разработке ассессмент-технологий// Инновации в образовании.- 2009.- №4.- С. 111-128.- [Психологические аспекты инновационной деятельности в образовательной сфере].
143. Огнистий А.В. Самостійна робота як шлях мінімізації аудиторних занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі/ А.В.Огнистий, О.В.Бірюков// Теорія та методика фізичного виховання.- 2009.- №2.- С. 38-43.
144. Онкович Г. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 73-82.- [Методологія трансформації вищої освіти].
145. Осмоловская И.М. Представление об учебном предмете в современной дидактике// Инновации в образовании.- 2008.- №11.- С. 31-43.
146. Павленко А. Про гуманізацію і гуманітаризацію фізичної освіти// Шлях освіти.- 2008.- №4.- С. 10-13.
147. Патрікац Л. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської освіти і науки в Україні// Вісник Національного банку України.- 2009.- №9.- С. 32-35.- [Економічна освіта].
148. Пелех Ю. Аксіопедагогіка: інтелектуальна відповідь на виклики суспільства// Педагогічна газета.- 2009.- №10.-С. 6.- [Особистісно орієнтоване навчання].
149. Перевозова О.В. Формирование конкурентоспособности будущего менеджера как педагогическая проблема// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 18-25.
150. Перевозова О.В. Формирование конкурентоспособности будущего менеджера как педагогическая проблема// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 18-25.
151. Перминова Л.М. Логико-дидактический подход к формированию общеучебных умений и навыков/ Л.М.Перминова, Л.Н.Николаева// Инновации в образовании.- 2008.- №11.- С. 88-94.
152. Петров В. Лабораторний практикум: проблеми, методика, техніка/ В.Петров, І.Милютченко// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 35-40.
153. Петров І.В. Застосування комунікативного методу навчання при вивченні іноземних мов та розвитку творчої особистості гімназистів// Обдарована дитина.- 2009.- №5.- С. 28-30.
154. Пименов В.И. Применение информационных технологий в обучении студентов-технологов/ В.И.Пименов, Е.Н.Якуничева// Известия высших учебных заведенийИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности.- 2008.- №3.- С. 138-141.
155. Пирязев О. Преподавание немецкого языка на основе межкультурной компетенции// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 125-128.
156. Подготовка элитных специалистов и команд профессионалов мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологии// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 7-13.
157. Портных В. О воспитании самостоятельности студентов// Высшее образование в России.- 2006.- №7.-С. 155-157.
158. Практично реалізувати наукові засади мовної освіти/ М.Дубина, В.Астахова, О.Вишневський, І.Зозуля// Українське слово.- 2009.- №34.- С. 10-11, 13.
159. Практично реалізувати наукові засади мовної освіти/ М.Дубина, В.Астахова, О.Вишневський, І.Зозуля// Українське слово.- 2009.- №34.- С. 10-11, 13.
160. Принцип фундаменталізації у професійній підготовці майбутніх інженерів/ П.Сікорський, О.Горіна// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 49-55.
161. Прокопенко М. Существенные факторы , обуславливающие качество знаний студентов/ М.Прокопенко, Н.Сокольская, Ю.Прокопенко// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 58-63.
162. Репринцева А.В. Профессиональное развитие личности будущего педагога в воспитательной системе современного вуза:тревоги и надежды// Alma mater.- 2009.- №6.- С. 42-51.
163. Родак С. Проблеми діяльності спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю у сучасних умовах// Фізичне виховання в школі.- 2009.- №2.- С. 43-48.
164. Родионова Н.В. Концепция гуманитарного парка как форма развития инновационной деятельности гуманитарного образовательного учреждения// Инновации.- 2008.- №10.- С. 92-98.
165. Розенбаум М.Д. Оценка качества педагогического труда преподавателями и учащимися/ М.Д.Розенбаум, Л.М.Греченкова, С.В.Греченков// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №7.- С. 11-19.
166. Ромащенко І. Формування навичок ведення ділових переговорів англійською мовою// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 58-67.
167. Ромащенко І. Професійна спрямованість навчання іноземній мові майбутніх маркетологів з питань товарної політики маркетингу// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 38-46.
168. Рубин Ю. Развитие системы внешнего образовательного аудита и его особенности в организации e-Learnihg// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 45-50.- [Качество образования].
169. Рыжкова И.В. Международный проект как инновационная форма деятельности современного университета// Инновации в образовании.- 2008.- №12.- С. 63-77.
170. Рыжкова И.В. Международный проект в восприятии профессорско-преподавательского состава современного университета: за и против// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 37-53.- [Инновации в образовании].
171. Саввина Н.Н. Оптимизация деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования при помощи института представительства// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 98-115.
172. Садовенко І. Діяльність науково-освітнього центру з вирішення фундаментальних проблем функціонування геотехнічних систем і підготовки фахівців/ І.Садовенко, О.Сдвижова// Вища школа.- 2009.- №2.- С. 23-28.
173. Садон Е.В. Профессиональные компетенции как психологический фактор деловой карьеры выпускника вуза/ Е.В.Садон, Е.А.Могилевкин// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 28-32.
174. Сафранов Т.А. Підготовка фахівців у сфері екологізації туристичної діяльності// Екологічний вісник.- 2003.- №7-8.- С. 14.
175. Сафронова Д. Самостійна навчальна робота студентів коледжу// Новий колегіум.- 2009.- №4.-С. 50-53.
176. Семенова А. Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів// Вища школа.- 2008.- №11.- С. 52-63.
177. Сергієнко Л.П. До проблеми планування вивчення навчальної дисципліни «Методи наукових досліджень у фізичній культурі»// Теорія та методика фізичного виховання.- 2009.- №3.- С. 19-27.
178. Сисоєва С. Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу// Шлях освіти.- 2009.- №2.- С. 2-7.
179. Скалій Т. Техніко-тактична підготовка гандболістів групи ПСМ в умовах ВНЗ// Теорія та методика фізичного виховання.- 2009.- №5.- С. 10-13.
180. Скворцова О.В. Изменение ценностных ориентиров математической подготовки в современном обществе// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 17-29.- [Значение математики в развитии личности].
181. Скиба М.Є. Інноваційний розвиток наукової діяльності в Хмельницькому національному університеті/ М.Є.Скиба, В.Г.Каплун, В.П.Олександренко// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2008.- №6.- С. 7-15.
182. Скрибицкий Э.Г. Механизм оценки педагогической полезности дидактического обеспечения подготовки специалистов/ Э.Г.Скрибицкий, И.Ю.Скрибицкая// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 54-60.
183. Скубашевська О. Дискурс як технологія навчання учнівської та студентської молоді// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 31-36.
184. Сметанський М. Деякі аспекти поліпшення якості педагогічної освіти майбутніх учителів// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 103-110. 70.
185. Соколова И. Интегрированные курсы в подготовке инженеров// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 122-124.
186. Солодовник О. Уперше в Україні - вільна траєкторія студентов// Освіта України.- 2009.- №45.- С. 1.- [Студентові пропонується обрати частину гуманітарного блоку вищої освіти].
187. Солодуха Я. Особистісний підхід у навчанні студентів креслення// Трудова підготовка.- 2009.- №6.- С. 40-43.
188. Сорока Н. Деякі особливості змістового наповнення планів у вузах: теорія проти практики// Віче.- 2009.- №14.- С. 25-29.
189. Сорокин Г.М. Формы гуманитаризации технического образования в вузе// Alma mater.- 2009.- №3.- С. 48-54.
190. Стандарты профессиональной деятельности как основа формирования профессиональной компетентности социальных работников// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 36-38.
191. СтариковЛ Д. Современная трактовка непрерывности образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 76-79.
192. Стародубцев В.А. Чтение лекций с применением аудивизуальных средств и раздаточных материалов/ В.А.Стародубцев, М.К.Медведева// Инновации в образовании.- 2009.- №1.- С. 58-66.
193. Степко М.Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі України// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 42-51.
194. Струкова С.В. Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 75-78.
195. Сура Н.А. Соціальні риси системи професійної освіти України в умовах її модернізації// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 4-10.
196. Сухарніков Ю.В. Сутнісні розбіжності діяльнішого й компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україн// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 32-42.
197. Таланова Ж. Взаємозв'язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 106-113.
198. Тарабаева В.Б. Причины конфликтов инновационного развития// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 22-25.- [Инновационное развитие высшего учебного заведения].
199. Тельнов Г.В. Методика анализа и рейтинговой оценки учебной работы кафедр и факультетов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 22-24.

200. Токмазов Г.В. Структурно-содержательная модель формирования исследовательских умений/ Г.В.Токмазов, С.И.Панькина// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 63-66.- [Научная работа студентов экономических специальностей].
201. Федоров А. Становление профессиональной компетентности будущего учителя: ценностно-смысловой аспект/ А.Федоров, Е.Федорова// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 75-79.
202. Федоров А.В. Классификация показателей развития профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам для медиаобразовательной деятельности// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 38-42.
203. Федоров А.В. Модели медиаобразования: сравнительный анализ/ А.В.Федоров, И.А.Челышева// Инновации в образовании.- 2009.- №4.- С. 19-59.
204. Федоров А.В. Анализ персонажей медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 89-109.
205. Федоров А.В. Сюжетный (повествовательный) анализ медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории// Инновации в образовании.- 2009.- №6.- С. 77-90.
206. Федулова Л. Вища освіта в національній інноваційній системі// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 9-18.
207. Фефелова В.И. Коммуникативные отношения в вузе "по вертикали" в системе "преподаватель - студент"// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 48-51.
208. Филипова Н.В. Профессиональная направленность учебно-исследовательской работы по линейной алгебре со студентами экономических вузов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 43-52.
209. Філіпенко А. Позанавчальна діяльність студентів як поле і чинник формування їхніх підприємницьких здібностей// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 106-113.
210. Худошина Ю.В. Формирование технического мышления у будущих преподавателей профессионального обучения// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 73-75.
211. Чапкин Р.В. Актуальные проблемы организации обучения иностранному языку специалистов производства// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 75-80.
212. Чуб Е.В. Процесс повышения квалификации как средство развития профессиональной подготовки педагогических работников// Инновации в образовании.- 2009.- №10.- С. 18-25.
213. Чучалин А.И. Программы повышения квалификации и переподготовки в ТПУ вузовских менеджеров и преподавателей/ А.И.Чучалин, М.Г.Минин, И.А.Сафьянников// Alma mater.- 2008.- №8.- С. 18-22.
214. Шабалин Ю.А. Региональный аспект предметности гуманитарного образования// Инновации в образовании.- 2009.- №7.- С. 4-11.
215. Шангина Е.И. Педагогическое проектирование содержания подготовки инженерных кадров// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 44-47.
216. Шашкова С.Н. Трансформация мотивационной сферы как фактор формирование профессионально-личностных качеств выпускников вуза// Alma mater.- 2009.- №3.- С. 17-24.- [Молодой специалист на рынке труда].
217. Шишкина М.С. Конструирование систем задач, обезпечевающих формирование исследовательских умений у студентов педвузов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 71-73.
218. Шиян А.А. Теоретико-ігрове моделювання ефективності взаємодії "викладач - ВНЗ" в умовах урахування переговорної сили сторін/ А.А.Шиян, С.М.Злепко, В.О.Корнієнко// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №1.- С. 27-30. 81.
219. Шульга Т. Аттестация социальных педагогов и педагогов психологов// Социальная педагогика.- 2009.- №1.- С. 95-112.
220. Шуміло І. Проблеми правового регулювання процесів інтеграції вищої освіти до до національної інноваційної системи України// Університетські наукові записки.- 2008.- №3.- С. 490-496.
221. Шунайлова С.А. Модель формирования экономико-математической компетенции будущих менеджеров// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 26-28.
222. Шутенко Л. Инновационная система подготовки технической интеллигенции: вызовы глобализма (теоретико-методологические основьі)/ Л.Шутенко, Л.Радионова// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 4-15.
223. Яблонский В.Б. Инновационные волны в информатизации образования// Информатика и образование.- 2008.- №10.- С. 113-116.
224. Якою бути підготовці та атестації фахівців вищої кваліфікації?// Педагогічна газета.- 2008.- №10.- С. 3.
225. Якупова А.Р. Компетентностная модель специалиста технического профиля/ А.Р.Якупова, В.Н.Сарапулов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 36-39.- [Гуманитарная подготовка студентов технического вуза].
226. Ярхо Т. Концепция преемственности классической математической подготовки бакалавров,магистров и аспирантов в техническом вузе// Новий колегіум.- 2009.- №2.- С. 51-53.