ВАК


1.

Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів документів щодо створення спеціалізованих вчених рад// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 38-40.

2.

Основні критерії формування Переліку спеціалізованих вчених рад// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №7.- С. 3.

3.

Перелік документів атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, які подаються до ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 10.

4.

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, які подають до ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 7.

5.

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, які подають до ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 9.

6.

Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 9.

7.

Перелік документів атестаційної справи, які подають до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 10.

8.

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 6.

9.

Перелік документів, які подаються до ВАК України в разі негативного рішення спеціалізованої вченої ради за результатами захисту дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 9.

10.

Перелік електронних наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №8.- С. 14-15.

11.

Перелік наукових фахових видань України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №8.- С. 2-14.

12.

Перелік установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 11.

13.

Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 6.

14.

Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №2.- С. 3.

15.

Про вилучення видання з переліків наукових фахових видань ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №8.- С.15.

16.

Про відзначення роботи членів експертних рад// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №11.- С. 2-3.

17.

Про внесення змін до Переліку спеціальностей,за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №3.- С. 5-6.

18.

Про зарахування публікацій фаховими// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №8.- С. 15.

19.

Про контроль рівня теоретичної підготовки здобувачів наукових ступенів// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №7.- С. 2.

20.

Про порядок проведення засідань експертних рад// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №2.- С. 2.

21.

Про формування нового Переліку наукових фахових видань// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №2.- С. 2.

22.

Рішення X Конференції міжнародної асоціації державних органів атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (МАДАТ)// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №7.- С. 6-9.

23.

Склад Наукової громадської ради при ВАК України// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №2.- С. 17.

24.

Таблиця 1. Склад та структура файла облікової картки захищеної дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 33.

25.

Таблиця 2. Склад та структура файла облікової картки відхиленої дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 35.

26.

Таблиця 3. Шифри назв міністерств, державних комітетів і відомств// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 36.

27.

Таблиця 4. Скорочені назви наукових ступенів// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 37.

28.

Таблиця 5. Склад та структура файла облікової картки старшого наукового співробітника (зпз.хіз)..// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 37.

29.

Фельдштейн Д.И.  Экспертные советы ВАКа и их роль в подготовке кадров высшей квалификации// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 12-17.

30.

Фельдштейн Д.И.  Экспертные советы ВАКа и их роль в подготовке кадров высшей квалификации// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 12-17.

31.

Форма 1. Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 13.

32.

Форма 10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 18.

33.

Форма 11. Форма бюлетеня для таємного голосування// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 19.

34.

Форма 12. Протокол засідання лічильної комісії, обраної спеціалізованою вченою радою// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 19.

35.

Форма 13. Облікова картка здобувача// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 20.

36.

Форма 14. Облікова картка дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 21.

37.

Форма 15. Реєстраційно-облікова картка// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 21.

38.

Форма 15а. Реєстраційно-облікова картка// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 22.

39.

Форма 16. Облікова картка відхиленої дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 22.

40.

Форма 17. Зразок супровідного листа до документів, які надсилаються до ВАК України в разі негативного рішення спеціалізованої вченої ради за результатами захисту дисертаці// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 23.

41.

Форма 18. Зразок обкладинки швидкозшивача справи відхиленої дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 23.

42.

Форма 19. Опис документів, які є в атестаційній справі// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 24.

43.

Форма 2. Наказ Вищої атестаційної комісії України про створення спеціалізованої вченої ради// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 13.

44.

Форма 20. Довідка про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 24.

45.

Форма 21. Зразок супровідного листа до атестаційної справи здобувача вченого звання// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 25.

46.

Форма 22. Зразок обкладинки швидкозшивача атестаційної справи здобувача вченого звання .// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 25.

47.

Форма 23. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 26.

48.

Форма 24. Відомості про офіційних опонентів на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 30.

49.

Форма 26. Список наукових праць// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 31.

50.

Форма 3. Наказ Вищої атестаційної комісії України про часткові зміни у складі спеціалізованої вченої ради// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 14.

51.

Форма 4. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 14.

52.

Форма 5. Титульний аркуш дисертації// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 15.

53.

Форма 6. Обкладинка автореферату// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 15.

54.

Форма 7. Зворотний бік обкладинки автореферату// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 16.

55.

Форма 8. Зразок супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 17.

56.

Форма 9. Зразок обкладинки швидкозшивача атестаційної справи// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 17.

57.

Форма 9а. Обкладинка швидкозшивача атестаційної справи на переатестацію// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №5.- С. 18.