ВИХОВНА РОБОТА


1. Андрущенко В.  Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування/ В.Андрущенко, Ю.Руденко// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 5-13.
2. Артимова Т.  Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформації// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 72-75.
3. Афанасьев Д.А. Физическое воспитание как фактор всестороннего развития личности// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 94-98.
4. Бех І.Д.    Гідність як духовний геном особистості// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 76-90.
5. Бобро Т.П. Социально-психологические особенности ценностных ориентаций педагогов в условиях модернизации образования// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 47-51.
6. Богданова Н.  Виховання як засіб управління естетичною свідомістю// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 91-97.
7. Болтівець С.І.    Теоретико-методичні основи психогігієнічного виховання молоді// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №9.- С. 60-63.
8. Виговська Т.В.  Релігійні аспекти у процесі формування екологічної свідомості особистості// Екологічний вісник.- 2009.- №2.- С. 23-25.
9. Глузман О.В.  Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 51-61.
10. Гребенникова И.А.    Педагогические условия сохранения культурной идентификации иностранного студента// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 32-34.
11. Гришак С.М.    Гендерна лояльність як значуща якість фахівця для реалізації ідеї тендерної рівності в професійній діяльності// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 66-71.
12. Грищенко Н.А.    Просоціальний напрямок сучасного виховання студентської молоді в межах особистісно-соціального підходу// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 39-47.
13. Губенко А.В.  Психологічні особливості популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №11.-С. 35.
14. Джура О.  Духовне відродження як утвердження християнських ідеалів і цінностей// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 72-77.
15. Діалог молодіжних організацій та органів студентського самоврядування// Освіта України.- 2009.- №71.- С. 1-2.
16. Загарницька І.  Духовний світ особистості як уособлення «людського» в людині// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 98-104.
17. Зеленов Є.    Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді// Вища школа.- 2008.- №12.- С. 62-77.
18. Зязюн Л.  Концептуально-методологічні підходи до процесу виховання в освітній системі України// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 65-74
19. Казаев Е.А.  Методологические положения интегративного подхода в аспекте гражданского воспитания// Высшее образование сегодня.- 2009.- №3.- С. 61-66.
20. Калягин А.С. Потерянные поколения// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 55-62.- [Особенности эволюционного развития акселерации].
21. Кахарова Л.  Воспитание человека - всей системой образования // Педагогіка толерантності.- 2009.- №1-2.- С. 15-38.
22. Квасниця І.  До питання про формування в молоді громадянської позиції// Шлях освіти.- 2009.- №2.- С. 34-35.
23. Ковальчук Н.П.  Історичні аспекти розвитку проблеми соціалізації студентської молоді в зарубіжних дослідженнях// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №2.- С. 71-77.
24. Колесникова И.А. Воспитание к духовности и нравственности в эпоху глобальных перемен// Педагогика.- 2008.- №9.- С. 25-33.
25. Колісник В.  Моделі переробки інформації людиною - ключ до проблеми освіти й виховання// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 65-68.
26. Концепція національного виховання студентської молоді// Освіта і управління.- 2009.- №2.- С. 80-82.
27. Костенко С.С.  Педагогическая поддержка жизнеутверждаюшей адаптации студента// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 72-74.
28. Куценко В.І.  Освіта: місце і роль у формуванні нового екологічного мислення в контексті вимог здорового життєвого середовища// Екологічний вісник.- 2009.- №2.- С. 9-10.
29. Лисенко Ю.О.  «Молодіжна субкультура» як соціально-педагогічне поняття// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №2.- С. 12-19.
30. Максименко С.  Психологічна підтримка особистісного розвитку// Педагогічна газета.- 2009.- №3.- С. 4.
31. Малиношевський Р.В.  Взаємозв'язок понять «виховний простір» та «виховне середовище»// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №2.- С. 12-19. 68.
32. Моринець Н.  Теоретико-методологічні проблеми дослідження життєвого потенціалу особистості// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 90-97.
33. Мукушева Б.А.  Проблемы формирования нелинейного стиля мышления личности// Alma mater.- 2009.- №4.- С. 15-22.- [Педагогические аспекты развития личности].
34. Мурзіна А.В.  Сутнісна характеристика формування соціальної активності особистості// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №3. - С. 22-29.
35. Низовских Н.А. Жизненные принципы и ценностные ориентации студенческих групп// Вопросы психологии.- 2008.- №5.- С. 73-83.
36. Носков В.И.    Технология формирования творческой самостоятельности личности студента/ В.И.Носков, Е.М.Левченко// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №9.- С. 8-19.
37. Овчаренко Г.Е.  Особливості соціалізації студентів вищого навчального закладу// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №3.-С. 36-43.
38. Панчук Н.  Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 99-104.
39. Полянська К.    Естетичне виховання у подготовці педагогічних кадрів// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 92-99.
40. Попова В.Н.    Педагогические условия предупреждения конфликтов в студенческой среде// Высшее образование сегодня.- 2009.- №7.- С. 59-62
41. Рильська Н.  Тільки у спілкуванні - розвиток особистості// Соціальний педагог.- 2009.- №3.- С. 24-28
42. Савчук Т.О.  Інтелектуальні технології в аналізі діяльності підрозділу вищого навчального закладу/ Т.О.Савчук, О.А.Чуб// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2008.- №2.- С. 204-207.
43. Самойлов М.Г.  Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузах/ М.Г.Самойлов, Д.А.Петров// Alma mater.- 2009.- №8.- С. 28-31.
44. Санкин Л.А.  Духовно-нравственное воспитание студентов/ Л.А.Санкин, С.В.Викторенкова// Педагогика.- 2008.- №10.- С. 108-111.
45. Сухомлинська О.  Розробка духовно-моральних складових розвитку особистості// Педагогічна газета.- 2009.- №3.- С. 4.
46. Толстых Н.Н. Формирование личности как становление субъекта развития// Вопросы психологии.- 2008.- №5.- С. 134-140.
47. Чернецька О.  Формуємо гармонійну особистість студента-правника// Трибуна.- 2009.- №1-2.- С. 24-25.
48. Ширванян Т.А.    Организация антинаркотической профилактической работы в студенческой среде// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 59-62.
49. Щвецова А.Д.  Особенности смысловой сферы мужчин и женщин с разной гендерной идентичностью// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 44-47.