ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


1. Астахова Е. Глобальна криза як виклик та стимул розвитку сучасної освіти// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 13-17.
2. Бабич М.С. Формування та раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу - складова могутності держави/ М.С.Бабич, О.В.Любохинець, І.Ф.Коваленко// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №2, Т.1.- С. 163-165.
3. Бернет Н. ЮНЕСКО и образование: какими они должны быть?// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 111-119.
4. Бобров В. Дослідження проблем економіки управління вищої освіти —стратегічне завдання перспективного періоду// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 119-124.
5. Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу// Фінанси України.- 2009.- №8.- С. 40-50.
6. Бондарь В.В. Эффективность управления государственными финансами образовательных учреждений// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 26-29.
7. Вакарчук І. Без нового закону про вищу освіту ми не увійдемо до освітнього простору Європи// Освіта України.- 2009.- №72.- С. 2.
8. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі — якість і доступність освіти// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 3-31.
9. Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі — якість і доступність освіти// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 3-31.
10. Вакарчук І. Принципи державно-громадського управління освітою// Освіта.- 2009.- №19-20.- С. 4.
11. Вакарчук І. Принципи державно-громадського управління освітою// Освіта.- 2009.- №19-20.- С. 4.
12. Вакарчук І. Пріоритетом діяльності міністерства є і буде якість надання освітніх послуг// Освіта України.- 2009.- №76.- С. 2-3.
13. Вакарчук І. Стратегія інноваціонного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів// Освіта.- 2009.- №25-26.- С. 3.
14. Вакарчук І. Без нового закону про вищу освіту ми не увійдемо до освітнього простору Європи// Освіта України.- 2009.- №72.- С. 2.
15. Вакарчук І. Сила традицій і метафізичний страх перед невідомим// Дзеркало тижня.- 2009.- №11.- С. 12.- [Реформування вищої освіти України].
16. Ванагеліс В.Я. Майбутнє безпечного життя населення України у навчальних закладах// Безпека життєдіяльності.- 2009.- №3.- С. 12-15.
17. Василюк А. Проблеми аналізу освітніх реформ// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 76-82.
18. Вільський Г. Особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України// Вища школа.- 2009.- №3.- С. 57-63.- [Міжнародна стандартизація вищої освіти України].
19. Волобуєва Т. Змінити систему прийняття управлінських рішень.// Управління освітою.- 2009.-№ 22.- С. 8-15.- [Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності].
20. Всемирная конференция ЮНЕСКО по высшему образованию// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 45-46.
21. Гаєвська Л. Методолгічне забезпечення дослідження розвитку державно-громадського управління освітою в історичній ретроспективі// Економіка та держава.- 2009.- №7.- С. 106-109.
22. Гаранина О.Д. Культурологическое и профессионально техническое образование: грани взаимодействия// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 42-45.- [Гуманизация образования].
23. Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти/ І.Гладкий, В.Шинкаренко, О.Криворучко// Новий колегіум.- 2009.- №1.- С. 31-35.
24. Головатий М. Освіта: заплутались у моделях?// Урядовий кур'єр.- 2008.- №231.- С. 11.- [Стратегія вищої освіти України].
25. Гомілко І. Формульний розподіл коштів на освіту// Баланс-бюджет.- 2009.- №9.- С. 25-26.
26. Горелов А.А. Образование в информационном обществе/ А.А.Горелов, Т.А.Горелова// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 43-46.
27. Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 12-16.- [Непрерывное образование].
28. Дагаев Е. Имидж вуза и корпоративная идентичность// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 89-93.
29. Деменко О. Слово про освіту. Якісну. Нові завдання й цінності в освіті// Управління освітою.- 2009.-№ 21.- С. 10-14.
30. Дєєва Л.Г. Раціональність діяльності вищої школи в контексті цілеполягання// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №2, Т.2.- С. 194-201.- [Обгрунтовано необхідність та актуальність використання методів статистики нечислових даних для аналізу раціональності діяльності вищої школи].
31. Дмитренко Г. Із чого складається стратегічний стрижень національної освіти// Управління освітою.- 2009.- №15.- С. 8-10.
32. Долженко О.В. Университет постмодерна: предпосылки становления и развития// Alma mater.- 2009.- №6.- С. 9-15.- [Унивеситеты нового типа].
33. Дудар З. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні/ З.Дудар, І.Ревенчук// Вища школа.- 2009.- №5.- С. 111-119.
34. Жолков С.Ю. Качество образования — качество социума: чему и как учить// Alma mater.- 2009.- №6.- С. 15-20.
35. Журавлева Л.В. Ценность и цена образования. Образовательный менеджмент// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 5-9.
36. Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України/ М.Загірняк, С.Сергієнко// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 59-66.
37. Заюков І.В. Освіта та наука - головні чинники людського розвитку в Україні// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №5,Т.1.- С. 72-74.
38. Звіт про витрачення коштів державного бюджету України по міністерству освіти і науки України за 2008 рік// Освіта України.- 2009.- №28.- С. 37-47.
39. Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення/ К.Зеленський, О.Синишин// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 61-86.
40. Истюфеева Ж.Н. Психолого-педагогическая поддержка студентов, обучающихся в режиме дистанционного образования// Инновации в образовании.- 2009.- №9.- С. 71-77.
41. Іванова В.В. Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №11.- С. 62-70.
42. Каламбет С. Сучасні погляди на вищу освіту та її фінансування// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2008.- №5.- С. 69-73.
43. Каленюк І. Університети в координатах глобального розвитку// Вища школа.- 2009.- №8.- С. 5-12.
44. Капранов В. Вища освіта чи лоходром?/ В.Капранов, Д.Капранов// Дзеркало тижня.- 2009.- №34.- С. 1, 11.- [Проблеми вищої освіти в Україні].
45. Карпенко М.П.Т.А.Т. (Карпенко, М.П.. Терехин А.Т.)Влияние образования на здоровье и долголетие// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 4-21.
46. Кирдякина С.В. Обновление механизмов управления образовательным учреждением в контексте компетентносного подхода// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 19-21.
47. Князева И.В. Комплексная оценка деятельности вуза: баланс необходимого и достаточного// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 10-13.- [Менеджмент образования].
48. Козарезенко Л. Інституціональні основи розвитку сфери освітніх послуг в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2009.- №8.- С. 69-73.
49. Комплексна соціально-психологічна оцінка якості роботи і професіоналізму педагогічного персоналу вищих навчальних закладів/ М.Розенбаум, Л.Греченкова, М.Ігнатович, С.Греченков// Вища школа.- 2009.- №4.- С. 62-72.
50. Комюніке Всесвітньої конференції з вищої освіти — 2009 "Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної зміни і розвитку"// Вища школа.- 2009.- №8.- С. 98-104.
51. Кононенко П. Концепція національної системи освіти// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 24-33.
52. Корнев Ю.Г. Информационно-аналитическое обеспечение эффективного взаимодействия рынка труда и рынка высшего профессионального образования в Украине// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №9.- С. 235-242.
53. Короденко М. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти// Освіта України.- 2009.- №26.- С. 1-2.
54. Корсак К. Чи потрібно проводити масове рейтингування університетів України?// Науковий світ.- 2008.- №12.- С. 2-4.
55. Корсак К. Що ж таке "ефективна освіта"/ К.Корсак, А.Похресник// Науковий світ.- 2009.- №7.- С. 4-6.- [Комплекс індикаторів ефективної освіти].
56. Кострюков С. Цивілізаційне покликання освіти// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 72-77.
57. Кошкін В. Стратегія вищої освіти і майбутнє інтелекту України/ В.Кошкін, А.Дженюк// Світогляд.- 2008.- №6.- С. 28-37.
58. Кравец Н. Методы DATA MINIHG в маркетинговых исследованиях с целью сегментации рынка потреблений образовательных услуг// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 34-38.
59. Кракович Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти// Маркетинг в Україні.- 2009.- №1.- С. 28-30.
60. Кратт О. Вища освіта: принципова схема раціональної діяльності/ О.Кратт, Л.Дєєва// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2008.- №14(635).- С, 266-273.
61. Кремень В. Біла книга національної освіти України// Освіта України.- 2009.- №57-58.- С. 5.- [Унікальне видання - Біла книга національної освіти України для висвітлення найбільш актуальних освітніх проблем та визначення способів їх усунення.].
62. Крутий И.А. Успешность выпускников и качество их подготовки/ И.А.Крутий, Н.С.Крутий, А.Д.Якушева// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 31-58.
63. Кузнецова Н. Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу// Україна: аспекти праці.- 2009.- №4.- С. 39-42.
64. Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні// Педагогіка і психологія.- 2009.- №3.- С. 111-121
65. Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні// Педагогіка і психологія.- 2009.- №3.- С. 111-121
66. Лавриченко Н. Демократичне громадянство як світоглядно-педагогічна доктрина// Шлях освіти.- 2009.- №3.- С. 15-21.
67. Левківська К. Освіта для сталого розвитку/ К.Левківська, С.Степаненко, Н.Тимошенко// Вища школа.- 2009.- №5.- С. 58-68.- [Неперервна освіта].
68. Левчишина О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 90-98.
69. Локшина Т.Я. Роль нормативной базы планирования в повышении качества университетского образования// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №4,Т.2.- С. 248-250.
70. Луговий В. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти — необхідна умова забезпечення освітньої якості// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 20-27.
71. Лузік Е. Інтегративно-діяльнісний підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 113-119.- [Економіка і управління вищою освітою].
72. Мазоленко Д. Методологічні аспекти інтеграції суспільства , інтелігенції і освітян на виклики глобальної кризи// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 17-19.
73. Мачулін В.Ф. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти// Бюлетень ВАК України.- 2009.- №6.- С. 2-4.
74. Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні/ С.Мельник, В.Матросов// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 14-26.
75. Мета реформ у вищій школі - якісь і доступність освіти: Рішення колегії МОН// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2009.- №13.- С. 3-17.
76. Михальченко М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 27-33.
77. Молодиченко В. Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 78-89.
78. Монаєнко А. Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів// Підприємництво, господарство і право.- 2009.- №9.- С. 72-75.
79. Мороз В. Освіта як фактор впливу на формування якісних характеристик трудового потенціалу// Університетські наукові записки.- 2009.- №1.-С. 432-437.
80. Москвин В.М. Образование и наука на постсоветском пространстве. Критические размышления// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 9-13.- [Глобализация образования].
81. Московкин В.М. Образование и наука на постсоветском пространстве (критические размышления)// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 9-13.
82. Найдьонов І. Головні важелі в управлінні якістю освіти/ І.Найдьонов, Г.Кот// Персонал.- 2009.- №1.- С. 58-63.
83. Нікітіна І.В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України/ І.В.Нікітіна, Ю.В.Нікітін// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №9.- С. 180-189.- [Досліджено також гендерні особливості розвитку професійної мотивації і самореалізації студентів].
84. Ніколаєнко С. Заморожена освіта або чого очікувати освітянам і науковцям від держбюджету 2009// Дзеркало тижня.- 2009.- №3.- С. 12.
85. Ніколаєнко С. Чи стане Україна суспільством знань?// Голос України.- 2009.- №17.- С. 6.
86. Номенклатура платних послуг// Освіта.- 2009.- №15-16.- С. 1.- [Студенти й надалі користуватимуться послугами, пов'язаними з навчальним процесом, безкоштовно].
87. Обязательство перед обществом и социальная ответственность образования// Alma mater.- 2009.- №7.- С. 49-54.
88. Огаренко Т. Аналіз особливостей попиту на освітні послуги з метою прогнозування// Вища школа.- 2009.-№10.- С. 86-99.
89. Окорокова Г.П. Адаптация высшего образования РФ к потребностям рынка труда: проблема достоверных сигналов/ Г.П.Окорокова, Н.Д.Кликунов, В.М.Окороков// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №9.- С. 274-284.
90. Парсяк В.Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність та складові/ В.Н.Парсяк, І.М.Драгомірова// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №2.- С. 97-104.
91. Первушина Е. Управление по связям с общественностью в вузе// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 83-89.
92. Пилипишин Д.В. Высшее образование: кого лучше формировать в вузах - профессионалов или эффективного человека// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 53-63.
93. Пилипчук В. Маркетингове забезпечення якості освітніх послуг/ В.Пилипчук, О.Данніков// Маркетинг в Україні.- 2009.- №4.-С. 22-28.
94. Підоричева І. Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2009.- №3.- С. 134-137.
95. Пінчук Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 53-60.
96. Положення про ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої освіти. Проект// Освіта України.- 2009.- №80.- С. 6.
97. Помогайбо В. Освіта як основа активного існування держави// Управління освітою.- 2009.- №9.- С. 6-9.
98. Постоллатій В. Вища школа: куди йдемо?// Педагогіка толерантності.- 2008.- №3.- С. 57-.- [Реформа вищої школи].
99. Приходько В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти/ В.Приходько, С.Шевченко, О.Ясєв// Вища школа.- 2009.- №6.- С. 39-48.
100. Проект положення про дослідницький університет України// Вища школа.- 2009.-№9.- С. 114-125.
101. Путин В.В. В кризисный период высшая школа способна играть роль одного из важнейших социальных стабилизаторов// Высшее образование сегодня.- 2009.- №3.- С. 2-3.
102. Райков А.Н. Об организации системы высшего образования в XXI веке с позиций теории управления: постановка проблемы// Alma mater.- 2009.- №8.- С. 12-14.- [Единство науки , образования и производства].
103. Річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2008 рік// Освіта України.- 2009.- №28.- С. 2-36.
104. Роєнко А. Якісна підготовка майбутніх студентів — важливе завдання// Вища школа.- 2009.- №2.- С. 72-75.
105. Савчук В. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку// Економіка та держава.- 2009.- №3.- С. 43-46.
106. Савчук В.А. Джерела формування і напрями використання фінансових ресурсів закладів освіти// Інвестиції : практика та досвід.- 2009.- №5.- С. 37-41.
107. Саєнко С. Роль процесного управління в системі організаційно-економічних відносин українських ВНЗ 3-4 рівнів акредитації// Освіта і управління.- 2008.- № 2 - 3.- С. 81-88.
108. Салов В. Уніфікація інформаційної бази і методології оцінювання потенціалу// Вища школа.- 2009.- №2.- С. 51-65.- [Ліцензування, акредитація та рейтингування ВНЗ].
109. Сафонова В. Аналіз витрат, результативності та ефективності освітньої діяльності// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2009.- №1.- С. 185-190.
110. Сергєєва Л. Аналіз властивостей регіональної системи вищої освіти/ Л.Сергєєва, Т.Огаренко// Економіка та держава.- 2009.- №2.- С. 196-199.
111. Сиченко В. Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти// Економіка та держава.- 2008.- №12.- С. 75-77.
112. Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України// Освіта і управління.- 2009.- №1.- С. 59-65.
113. Солодовнік О. Перший рейтинг вищих навчальних закладів// Освіта України.- 2008.- №93.- С. 2.
114. Сорокин Г.М. Вузовская педагогика и государство// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 19-22.
115. Степко М. Якість та ефективність вищої освіти - спільна відповідальність учасників навчального процесу// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 19-29.
116. Тимошенко О. Освіта України в контексті розвитку світових освітніх тенденцій// Вища освіта України.- 2009.-№3.- С. 90-97.
117. Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 67-72.
118. Трохимець О. Розвиток вищої освіти України в умовах глобалізації// Економіка та підприємництво. Держава та регіони.- 2009.- №1.- С. 214-218.
119. Україна в міжнародних дослідженнях якості освіти// Управління освітою.- 2009.- №14.- С. 11-31.
120. Умови прийому до вищих навчальних закладів України// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.- 2009.- № 31-32.- C.20-45.
121. Унікальний, потужний чинник вдосконалення освітянської галузі// Голос України.- 2009.- №67.- С. 4-6.- [Верховна Рада України формує політику держави в галузі освіти].
122. Факторович А.А. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного процесса в вузе// Педагогика.- 2008.- №10.- С. 54-61.
123. Федоров С.Е. Новое качество образования и его оценка при реализации компетентностного подхода// Инновации.- 2008.- №11.- С. 61-74.
124. Федорова Е.А. Конкурентоспособность вузов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С.42-43.
125. Фінансування освіти в 2010 році// Освіта України.- 2009.- №55.- С. 1.- [Засідання Комітету з питань науки і освіти.].
126. Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта// Освіта України.- 2009.- №51-52.- С. 5.
127. Цимбалюк С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ/ С.Цимбалюк, А.Цимбалюк// Вища школа.- 2009.- №5.- С.90-97
128. Чепига М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України// Вища школа.- 2009.- №4.- С.82-86.
129. Чернова К. Соціокультурний аспект модернізації вищої школи// Соціальна психологія.- 2009.- №3.- С. 79-85.
130. Шакиров Р.Р. Проблемы формирования и развития управленческой культуры менеджеров в сфере образования// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 16-18.
131. Шулікін Д. МОН представило нові умови прийому до ВНЗ// Освіта України.- 2009.- №77.- С. 1.
132. Щербань П. Вища школа та її роль у відродженні національної еліти// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 75-82.
133. Щтулік Д. Нова віха у розвитку вітчизняної вищої школи// Освіта України.- 2009.- №51-52.- С. 5.- [Керівники українських ВНЗ розглянули питання академічної свободи і автономії університетв].
134. Ямковий В. Аспекти оцінювання релевантності системи ранжування вищих навчальних закладів// Вища школа.- 2009.- №6.- С.14-39.