Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


   МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 
1. Аленичева, Е.В. О формировании информационно-коммуникационной компетентности субъектов педагогического процесса 4 / Е. В. Аленичева, Е. Д. Ляпина // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 48-51.
2. Архіпова, Т.Ф. Проблеми розробки й апробації тестових завдань при вивченні теми Рівноважні фази і структури сталей та чавунів в курсі дисципліни Матеріалознавство [Текст] /Т.Ф.Архіпова, В.Г.Байло, М.Ю.Байло //Вісник Вінницького політехнічного інституту.– 2009.– №6.– С. 121-124.
3. Бойко, А. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] /А.Бойко //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 28-33.
4. Власов, В. Засади мультиперспективності в роботі з писемними джерелами в сучасному підручнику історії [Текст] /В.Власов //Історія України.– 2010.– №19.– С. 6-8.
5. Гогін, О.В. Методика навчання бігу / О. В. Гогін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №1. – С. 19-29.
6. Добровольська, Л.М. Інтегративний метод формування базових складових технологічної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / Л. М. Добровольська // Педагогіка і психологія. – 2010. – №3. – С. 42-50.
7. Дорохин, Ю.С. Структура технологической компетентности будущих учителей технологии - бакалавров технологического образования [Текст] /Ю.С.Дорохин //Высшее образование сегодня.– 2010.– №1.– С. 78-80.
8. Емельянова, Н.В. Проектная технология обучения в условиях компетентностного подхода [Текст] /Н.В.Емельянова //Alma mater.– 2009.– №10.– С. 42- 46.
9. Епоян, С. Нові ефективні напрямки впровадження модульної системи у викладанні нарисної геометрії спеціальності«Водопостачання і водовідведення», напрямок «Гідротехніка» (Водні ресурси) [Текст] / С. Епоян, О. Печерцева, О. Проценко // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 52-57.
10. Еремин, А.С. Заключительные этапы анализа учебных кейсов и оценка работы студентов при использовании кейс-метода [Текст] /А. С. Еремин //Инновации в образовании. – 2010. – №8. – С. 120-142.
11. Еремина, А.С. Подготовка к обсуждению кейса в аудитории [Текст] /А.С.Еремина //Инновации в образовании.– 2010.– №5.– С. 106-120.
12. Єлізаров, О. Лекційні демонстрації з фізики як елемент наукової творчості студентів [Текст] /О. Єлізаров //Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 35-44.
13. Жилин, В.И. Концепция предметного содержания образования на основе многопрофильности / В. И. Жилин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 67-71.
14. Журавлева, М.В. Профессиональная подготовка кадров на основе кластерного подхода [Текст] /М.В.Журавлева //Alma mater.– 2010.– №2.– С. 50-55.– [Образовательный кластер].
15. Журавлева, М.В. Профессиональная подготовка кадров на основе кластерного подхода [Текст] /М.В.Журавлева //Alma mater.– 2010.– №2.– С. 50-55.– [Образовательный кластер].
16. Зайчук, Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери [Текст] /Г.Зайчук //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 37-42.
17. Заїкіна, В.Ефективні методи покращення успішності при вивченні математичних дисціплін [Текст] /В.Заїкіна //Університетські наукові записки.– 2010.– №1.– С. 295-300.
18. Запорожец, Е.А. Интерактивные методы профессиональной подготовки студентов - будущих государственных служащих [Текст] /Е.А.Запорожец //Высшее образование сегодня.– 2010.– №4.– С. 76-79.
19. Запорожец, Е.А. Интерактивные методы профессиональной подготовки студентов - будущих государственных служащих [Текст] /Е.А.Запорожец //Высшее образование сегодня.– 2010.– №4.– С. 76-79.
20. Казиев, В.М. Новые задачи и технологии педагогического тестирования [Текст] /В. М. Казиев, Б. В. Казиева, К. В. Казиев //Alma mater. – 2010. – №5. – С. 51-57.
21. Кармалеева, А.Р. Необходимость деконструкции традиционных форм методов обучения естественнонаучным дисциплинам с учетом гендерного подхода [Текст] /А. Р. Кармалеева //Alma mater. – 2010. – №5. – С. 39-44.
22. Киримова, З.В. О модульном построе­нии практического обучения в туристском вузе [Текст] /З.В.Киримова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №3.– С. 71-74.
23. Киримова, З.В. О модульном построе­нии практического обучения в туристском вузе [Текст] /З.В.Киримова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №3.– С. 71-74.
24. Ковальова, К. Методологічні аспекти методу case-study при викладанні економічних дисциплін [Текст] /К.Ковальова, В.Ковальов //Вища школа.– 2010.– №2.– С. 68-75.
25. Котмакова, Т.Б. К вопросу о педагогических технологиях развития личностной мобильности [Текст] /Т.Б.Котмакова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №1.– С. 59-61.
26. Лепейко, Т.Концепція педагогічного дизайну навчальних систем [Текст] /Т.Лепейко, О.Пушкар //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 63-77.– [Методи навчання].
27. Лябин, М.П. Некоторые методико-психологические аспекты повышения эффективности занятий по общей химии [Текст] /М.П.Лябин //Высшее образование сегодня.– 2010.– №5.– С. 84-89.
28. Лябин, М.П. Некоторые методико-психологические аспекты повышения эффективности занятий по общей химии /М.П.Лябин //Высшее образование сегодня.– 2010.– №5.– С. 84-89.
29. Майстер-класи для студентів проводять банкіри //Віче.– 2010.– №15.– С. 28-29.
30. Миронова, Л.И.Применение математических методов в педагогических исследованиях [Текст] /Л.И.Миронова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №9.– С. 85-91.
31. Пелех, Ю. Теоретико-методичний аналіз впливу аксіологічної складової на розвиток навчально-змістового компонента системи підготовки майбутніх вчителів [Текст] /Ю.Пелех //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 8-12.
32. Сергієнко, Н.В. Удосконалення процесу викладання безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / Н. В. Сергієнко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №1. – С. 34-35.
33. Титаренко, О. Методологічні підстави зміни змісту освіти / О. Титаренко // Політичний менеджмент. – 2009. – №6(39). – С. 56-62.
34. Фесенко, В. Інтерактивні методики — найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності [Текст] /В.Фесенко, А.Хомула //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 39-44.– [Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування].
35. Фоминых, М.В. Игровое моделирование в процессе развития педагогических способностей студентов: из опыта работы в высшей школы /М.В.Фоминых //Высшее образование сегодня.– 2010.– №7.– С. 73-74.
36. Шашлыкин, С.В. Подготовка будущего педагога к использованию современных систем и методов мониторинга качества образования в общеобразовательной школе [Текст] /С.В.Шашлыкин //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 83-86.


Останні зміни 20.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail