Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


   МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
1. Агишев, Р.Р. Практический опыт интернационализации и международной академической интеграции университета:вклад европрограммы Tempus [Текст] /Р.Р.Агишев //Alma mater.– 2010.– №9.– С. 15-19.
2. Айдус, И.А. Мировой рынок высшего образования / И. А. Айдус // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 53-62.
3. Алданова, К. Щодо необхідності нострифікації документів про освіту під час працевлаштування в Україні [Текст] /К.Алданова //Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2010.– №90,Ч.1.– С. 163-165.
4. Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 34-41. – [Болонський процес і Україна].
5. Баєва, О. Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір [Текст] / О. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 114-116.
6. Бендера, І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів [Текст] / І. Бендера // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 14-22. – [Детальна інформація про навчальний заклад дасть змогу реалізувати основні переваги дистанційного навчання в юридичному просторі болонських домовленостей].
7.

Бендера, І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи [Текст] /І.Бендера //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 61-79.

8. Бєляєв, Ю. Міжнародні зв'язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції [Текст] / Ю. Бєляєв // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 18-23.
9. Богатырева, М.А. Новые приоритеты в подготовке международных менеджеров [Текст] / М. А. Богатырева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 88-96.
10. Болонський процес очима студентів: пошук відповідей на актуальні питання вищої освіти [Текст] // Освіта. – 2010. – №11. – С. 2.
11. Голубенко, О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформатування [Текст] /О.Голубенко, Т.Морозова //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 50-61.– [Болонський процес].
12. Горб, С. У різних правових полях / С. Горб // Голос України. – 2010. – №116. – С. 12. – [Розбіжність чинних освітньо-кваліфікаційних рівнів з іншими країнами].
13. Грищенко, І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 56-61.
14. Единое образовательное пространство СНГ: реалии и перспективы [Текст] //Экономическое возрождение России.– 2009.– №3.– С. 3 -7.
15. Європейські візії та розрізнення: порівняльні дослідження в удосконаленні викладання соціології [Текст] //Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2009.– №4.– С. 186-194.
16. Єрмаченко, В. Міжнародне співробітництво університету. ХНЕУ. [Текст] /В.Єрмаченко //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 31-41.
17. Жижко, Т. Реформа університетської освіти в контексті Болонських домовленостей / Т. Жижко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 28-36.
18. Забезпечення реальної європейської інтеграції вітчизняної вищої школи в новій якості [Текст] // Педагогічна газета. – 2010. – №5. – С. 6.
19. Зарипова, В.М. Формирование комплексной информационной системы вуза на основе опыта европейских университетов [Текст] /В.М.Зарипова, Н.Ю.Кожевникова //Alma mater.– 2010.– №9.– С. 42-49.
20. Зіньковський, Ю.Ф. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти / Ю. Ф. Зіньковський // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 57-61.
21. Зламанюк, Л. Особливості формування особистості учня в процесі входження освіти в Болонський процес / Л. Зламанюк // Шлях освіти. – 2010. – №1. – С. 25-29
22. Золоторьова, І. Імплементація європейських підходів до університетських магістерських програм у системі вищої освіти України [Текст] /І.Золоторьова //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 42-48.
23. Ісаєнко, І. Організація міжнародного магістерського курсу european work-shop програми „Вчення про довкілля" в університетах-партнерах [Текст] / І. Ісаєнко // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 90-102.
24. Караваева, Е.В. Проблема формирования общего образовательного пространства [Текст] / Е. В. Караваева, И. Б. Котлобовский // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 9-17. – [Сближение и расширение форм сотрудничества в сфере образования в странах СНГ].
25. Костина, Л. Опыт применения модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов / Л. Костина, Ж. Саппа, В. Никитин // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 26-29.
26. Костюкевич, С.В. О качестве высшего образования в контексте европейского опыта / С. В. Костюкевич // Alma mater. – 2010. – №6. – С. 52-57.
27. Кужильна, А. До «Болоньї» тернистий шлях [Текст] /А.Кужильна //Вісник податкової служби України.– 2009.– №44.– C. 10-11.
28. Левківський, К. Якісна освіта — запорука самореалізації особистості [Текст] /К.Левківський //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 5-15.– [Модернізація структури освіти України з урахуванням вимог Болонського процесу].
29. Литвин, К. Болонський процес: суперечливі підсумки десятиліття [Текст] / К. Литвин // Молодь України. – 2010. – №26. – С. 1, 3.
30. Лобунец, В. Эффективность использования европейской кредитно-трансферной системы оценивания знаний студентов инженерно-педагогического профиля [Текст] / В. Лобунец, Э. Стрелкова, Э. Ромоданова // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 41-48.
31. Луговий, В.І. Світовий досвід професіоналізації освіти: концептуальні засади і практична реалізація / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 5-22.
32. Михайлова, К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження [Текст] / К. Михайлова, Т. Зверко // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 34-41. – [Кредитно-модульна система навчання].
33. Мірошніченко, М. Інтеграція України в Болонський процес: проблеми і перспективи [Текст] / М. Мірошніченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №82, ч.1. – С. 85-89.
34. Московкин, В. (Московкин, Н.Е. Сулеман) Математическое моделирование формирования иностранных студенческо-аспирантских контингентов и доходов от их подготовки для постсоветских условий [Текст] / В. Московкин, Н. Е. Билаль, А. Ємельянова // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 36-43.
35. Новиков, М. Проблемы межкультурной коммуникации на постсоветском пространстве. Болонский процес как вектор международных отношений [Текст] /М.Новиков //Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2010.– №90,Ч.1.– С. 112-117.
36. Огнев'юк, В. Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції [Текст] /В.Огнев'юк //Віче.– 2010.– №20.– С. 16-20.
37. Пальчук, М.І. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі та їхній вплив на стратегічний розвиток професійної освіти / М. І. Пальчук // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 38-49.
38. Паршакова, О. Проблеми організації та контролю самостійної роботи студентів у світлі Болонського освітнього процесу / О. Паршакова // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 36-44.
39. Рейтинги мировых университетов как инструмент управления качеством образования / В. И. Кружалин, В. В. Аршинова, Л. В. Попов, А. А. Чаплыгина // Alma mater. – 2010. – №6. – С. 9-19.
40. Рекомендації круглого столу «Стан та проблеми участі України в Болонському процесі» // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 24-28.
41. Ренев, В. Учебный процесс и окружающая среда в условиях кредитно-модульной системы обучения [Текст] / В. Ренев, Д. Титов, Е. Петрова // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 52-55.
42. Рудишин, С. Роздуми про європейський вимір української освіти [Текст] /С.Рудишин //Науковий світ.– 2010.– №1.– С. 14-15.
43. Савельев, В. Вища освіта України і європейські стандарти: соціологічний аспект [Текст] / В. Савельев // Соціальна психологія. – 2009. – №6(38). – С. 93-103.
44. Савельев, В. Вища освіта України перед викликами XXI століття: критичний вимір / В. Савельев // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 242-248. – [Болонський процес].
45. Семенов, И.Н. Развитие профессионально-знаниевых компетенций как компонентов человеческого капитала учащихся в свете Болонского процесса [Текст] / И. Н. Семенов // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №4. – С. 1-4.
46. Серга, М.Ю. Мобильность студентов в европейских и национальных программах / М. Ю. Серга // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 62-71.
47. Сіленко, А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче. – 2010. – №13. – С. 31-32.
48. Скочиляс-Павлів, О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти [Текст] / О. Скочиляс-Павлів // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №1. – С. 29-32.
49. Студенова, Е.Г. Особенности совместного европейского проекта по подготовке бакалавров в сфере социальной работы в рамках программы Tempus [Текст] /Е.Г.Студенова //Alma mater.– 2010.– №9.– С. 31-35.
50. Таланова, Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України ? [Текст] / Ж. Таланова // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 96-107.
51. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі [Текст] / Ж. Таланова // Педагогічна газета. – 2010. – №6. – С. 6-7.
52. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі (Круглий стіл з проблем участі України в Болонському процесі пройшов у Національній академії педагогічних наук України) / Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 22-24.
53. Таланова, Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі / Ж. Таланова // Педагогічна газета. – 2010. – №6. – С. 6-7.
54. Фурман, А. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти [Текст] / А. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 45-52. – [Вища освіта і Болонський процес].
55. Хоружий, Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 12-25.
56. Хоружий, Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хоружий // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 12-25.
Останні зміни 24.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail