Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. Афанасьев, М. Неперервна професійна освіта: нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки [Текст] /М.Афанасьев //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 88-98.
2. Буринская, Н.М. Дослідження ефективності використання історичного надбання вітчизняної методики хімії в методичній підготовці студентів — майбутніх учителів хімії / Н. М. Буринская, Н. І. Лукашева // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 65-74.
3. Гликман, И.З. Виртуальный иллюстративный фонд для вузовского курса лекций / И. З. Гликман // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 56-67.
4. Гликман, И.З. Виртуальный иллюстративный фонд для вузовского курса лекций / И. З. Гликман // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 56-67.
5. Еремина, А.С. Кейс-метод / А. С. Еремина // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 79-81. – [Инновационные педагогические технологии в высшем образовании].
6. Лагунова, М.Н. Бригадная форма взаимодействия как условие творческого саморазвития студентов / М. Н. Лагунова, М. Н. Рыскулова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 83-85.
7. Лікарчук, І. Міфи та реалії зовнішнього оцнювання / І. Лікарчук // Дзеркало тижня. – 2010. – №11. – С. 1, 13.
8. Монако, Т.П. О некоторых проблемах экономического образования / Т. П. Монако // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 87-89.
9. Олійник, В. Післядипломна педагогічна освіта: місія і стратегія розвитку / В. Олійник // Освіта України. – 2010. – №30. – С. 6.
10. Сорокин, Г.М. Лекция в учебном процессе вуза / Г. М. Сорокин // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 36-39.
11. Шевченко, О. Педагогічні умови застосування кейс-методу підчас вивчення гуманітарних дисциплін / О. Шевченко // Шлях освіти. – 2010. – №1. – С. 29-31.
12. Абовский, Н.П. Развитие системного мышления при обучении и тестировании [Текст] /Н.П.Абовський, В.И.Палагушкин //Alma mater.– 2009.– №9.– С. 32-39.– [Система тестирования способствует повышению качества обучения].
13. Агаджанова, Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу / Р. Агаджанова // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 44-51.
14. Алєксєєва, В. Гуманістична місія соціального педагога в освітньому закладі [Текст] / В. Алєксєєва // Соціальний педагог. – 2010. – №2. – С. 11-18.
15. Алтухова, М.А. О результатах современных прикладных исследований в педагогике [Текст] /М.А.Алтухова //Инновации в образовании.– 2009.– №11.– С. 4-20.
16. Алтухова, М.А. Структура и содержание принципов в педагогике [Текст] / М. А. Алтухова // Инновации в образовании. – 2010. – №8. – С. 45-59.
17. Антипов, Г.А. Как возможна научная история? [Текст] / Г. А. Антипов // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 16-21. – [История как память, история как наука - тектологическая исследовательская программа].
18. Антонова, С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций [Текст] / С. Г. Антонова // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 51-57. – [Междисциплинарные знания как основа общекультурных компетенций бакалавра].
19. Астахова, К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін [Текст] / К. Астахова // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 41-48.
20. Базилевич, В. Зміна базової парадигми економічної освіти — основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів [Текст] /В.Базилевич //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 31-36.
21. Балагура, О. Культурний рівень педагога в умовах інформатизації суспільства [Текст] /О.Балагура //Освіта і управління.– 2010.– №2-3.– С. 153-157.
22. Бархаева, А.Б. Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли [Текст] / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49.
23. Бенни, А. "Три кита" социальной педагогики [Текст] /А.Бенни //Социальная работа.– 2009.– №5.– С. 19-25.
24. Березівська, Л. Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2010. – №1. – С. 37-43.
25. Біляаський, Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки [Текст] / Г. О. Біляаський, Т. В. Саєнко, О. В. Пащенко // Екологічний вісник. – 2010. – №1. – С. 16-17.
26. Біляаський, Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки [Текст] / Г. О. Біляаський, Т. В. Саєнко, О. В. Пащенко // Екологічний вісник. – 2010. – №1. – С. 16-17.
27. Блинов, А.Н. Влияние балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы студентов на качество подготовки специалистов [Текст] / А. Н. Блинов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 23-25.
28. Блинов, П.Н. Принципы оптимизации обучения инженера профессиональным дисциплинам в системе многоуровневого образования / П. Н. Блинов, О. Ф. Пиралов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 71-72.
29. Бовт, Д. Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії / Д. Бовт, Н. Лосєва // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 55-59.
30. Бодряков, В.Ю. Исследование профессионально-психологического портрета выпускников математического факультета педвуза / В. Ю. Бодряков, Е. Н. Нигматуллина, Н. Г. Фомина // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 39-43.
31. Бондаренко, М. Инженерное творчество и проблемы современного инженерного образования [Текст] / М. Бондаренко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 13-17.
32. Бондаренко, Т.В. Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №1. – С. 11-16.
33. Борисенко, Ю. Компетентность преподавателя как фактор управления качеством учебной деятельности студента [Текст] / Ю. Борисенко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 74-79.
34. Борисова, В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентирован­ного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе [Текст] / В. П. Борисова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 27-29.
35. Брагин, В.Я. Компетентностный подход к подготовке учителя технологии и предпринимательства [Текст] /В.Я.Брагин //Высшее образование сегодня.– 2010.– №10.– С. 40-43.
36. Бульбович, Р.В. Анализ компетенций выпускника высшей школы в области аэрокосмической техники [Текст] / Р. В. Бульбович, Н. Н. Зайцева, И. Д. Столбова // Инновации в образовании. – 2010. – №4. – С. 4-17.
37. Буряк, В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис / В. Буряк // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 11-36.
38. Васильев, Е.В. Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему образования [Текст] /Е.В.Васильев //Alma mater.– 2010.– №9.– С. 35-38.
39. Васильева, Е.Ю. Возможности и ограничения SWOT-анализа кафедр при разработке стратегии вуза [Текст] / Е. Ю. Васильева, М. В. Шестакова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 41-47.
40. Васюкевич, В.В. Внедрение электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам в образовательную практику вуза / В. В. Васюкевич // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 39-56.
41. Ваховський, Л. Ідеї гуманізму у французькій філософії освіти:історико-педагогічний аспект [Текст] / Л. Ваховський, Т. Харченко // Шлях освіти. – 2010. – №3. – С. 39-44.
42. Вачевський, М. Маркетинг світового господарства та Україна в міжнародних економічних відносинах [Текст] / М. Вачевський // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 60-67. – [Проблеми економічної освіти].
43. Вербицкий, А.А. Принципы контекстного обучения в иноязычной подготовке юриста / А. А. Вербицкий, Н. П. Хомякова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 37-41.
44. Виговська, Т.В. Сучасний стан та можливі перспективи екологічної підготовки майбутніх економістів на засадах сталого розвитку [Текст] / Т. В. Виговська, О. П. Матеюк // Екологічний вісник. – 2010. – №1. – С. 19-20.
45. Винокуров, М.А. Сотрудничество вузов и работодателей / М. А. Винокуров, Д. В. Братищенко // Alma mater. – 2010. – №6. – С. 24-28.
46. Вишнякова, И.В. Многоуровневая система подготовки к управлению интеллектуальной собственностью в техническом вузе / И. В. Вишнякова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 33-36.
47. Вієвська, М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій [Текст] / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 89-103. – [Якість підготовки фахівців].
48. Вієвська, М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 89-103. – [Якість підготовки фахівців].
49. Віхорт, Ю. Концептуальні підходи до профорієнтації майбутніх менеджерів України / Ю. Віхорт // Держава та регіони. – 2010. – №3. – С. 20-25.
50. Внукова, Н. Компетентнісний підхід у забезпеченні якісних освітніх послуг при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Текст] / Н. Внукова, С. Ачкасова // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 26-33.
51. Войнов, Е.А. Летняя педагогическая практика как фактор формирования профессиональной компетентности будущих педагогов [Текст] /Е.А.Войнов //Высшее образование сегодня.– 2010.– №10.– С. 40-43.
52. Воленко, О.И. К вопросу о педагогических парадигмах современного профессионального образования специалистов социальной сферы / О. И. Воленко, Н. И. Никитина // Инновации в образовании. – 2010. – №6. – С. 4-16.
53. Воронова, Е. Иноязычная подготовка будущего инженера [Текст] / Е. Воронова // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С.14-15.
54. Врачинська, Т.В. Теоретические основания типологизации конфликтов в педагогическом взаимодействии [Текст] / Т. В. Врачинська // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 59-62.
55. Газалиев, А.М. Эффективность рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей и подразделений вуза [Текст] / А. М. Газалиев, В. В. Егоров, И. В. Брейдо // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 11-15.
56. Галимов, А.М. Управление профессиональной подготовкой студентов вузов на основе повышения качества образования [Текст] /А.М.Галимов //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 42-49.
57. Галимов, А.М. Проектирование дидактических систем нового поколения как средство управления качеством саморазвития студента / А. М. Галимов, Н. К. Нуриев, С. Д. Старыгин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 65-70.
58. Галус, О.М. Розвиток адаптивних здібностей студентів у контексті неперервної освіти / О. М. Галус // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 54-63.
59. Гирич, З. Формування комунікативної культури майбутніх учителів у процесі вивчення англійської мови / З. Гирич, Г. Крамаренко // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 57-67.
60. Гомотюк, О. Злети, падіння й розвій українознавства: історичні уроки / О. Гомотюк // Психологія і суспільство. – 2009. – №4. – С. 11-25.
111.
61. Гордиевский, А.А. Координация работы подразделений вуза для реализации международного проекта [Текст] /А.А.Гордиевский //Alma mater.– 2010.– №9.– С.9-22.
62. Григор'єва, С. Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професіоналізму державних службовців [Текст] / С. Григор'єва // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 100-102.
63. Григорьева, Л.А. Формирование навыков межкультурной компетенции у студентов - экономистов на занятиях английским языком [Текст] /Л.А.Григорьева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 38-41.
64. Гринько, С. Викладання римського приватного права в юридичних навчальних закладах [Текст] /С.Гринько //Університетські наукові записки.– 2010.– №1.– С. 289-294.
65. Гуров, В.Н. Ученый совет в контексте инновационной деятельности факультета повышения квалификации [Текст] / В. Н. Гуров, С. В. Степанов // Инновации в образовании. – 2010. – №5. – С. 71-84.
66. Данильченко, Ю. Досвід запровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів у курсі теорії механізмів і машин [Текст] /Ю.Данильченко, О.Кірієнко //Вища освіта України.– 2009.– №4.– С. 42-50.
67. Двуличанская, Н.Н. Фундаментализация профессионального образования на основе непрерывной естественнонаучной подготовки / Н. Н. Двуличанская // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 36-39.
68. Демидова, Е.В. Организационная культура как фактор повышения эффективности обучения [Текст] / Е. В. Демидова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 53-59.
69. Демин, В.М. Рынок труда и естественно-научное образование [Текст] / В. М. Демин, Н. Н. Двуличанская // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 4-12.
70. Демин, В.М. Рынок труда и естественно-научное образование / В. М. Демин, Н. Н. Двуличанская // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 4-12.
71. Демчина, М.М. Розробка технології поточного та підсумкового контролю знань на основі методів експертних систем [Текст] /М.М.Демчина, Р.М.Федорак, В.І.Шекета //Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.– 2009.– №5.– С. 238-244.
72. Денисенко, Н. Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації / Н. Денисенко // Науковий світ. – 2010. – №8. – С. 16-17.
73. Дзюблюк, О. Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти [Текст] /О.Дзюблюк, Р.Михайлюк //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 26-34.
74. Добросюк, І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки [Текст] / І. Добросюк // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.42-43.
75. Добышева, И.В. Модель процесса формирования тестологических компетенций будущего учителя математики [Текст] /И.В.Добышева, В.И.Кузнецова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №9.– С. 49-53.
76. Дороніна, М. Когнітивна компетентність: діагностика, розвиток [Текст] /М.Дороніна, І.Литовченко //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 99-113.– [Неперервна освіта].
77. Драгоманова, Е.А. Подготовка будущего инженера к инновационной деятельности в процессе изучения экономики [Текст] / Е. А. Драгоманова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 34-36.
78. Дубовицкая, Т.Д. Проблема адаптации студентов в вузе в условиях смены культурно-образовательной среды [Текст] /Т.Д.Дубовицкая, А.В.Крылова //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 77-80.
79. Думная, Н.Н. Экономика знаний выдвигает революционные требования высшему экономическому образованию [Текст] / Н. Н. Думная, В. А. Юрга // Alma mater. – 2009. – №11. – С. 24-28.
80. Дячкин, О.Д. Теорети­ческие аспекты и технологии реализации образовательных стандартов третьего поколения [Текст] /О.Д.Дячкин, О.П.Околелов //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 29-32.
81. Евдокимова, Н.В. Развитие способностей к изучению иностранных языков [Текст] / Н. В. Евдокимова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 59-63. – [Развитие лингвистических способностей студентов ].
82. Егорченко, И.В. Фундаментализация математического образования: научные подходы, опыт, аспекты реализации [Текст] /И.В.Егорченко, М.Е.Евсевьева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 78-80.
83. Елканова, Т.М. Иностранный язык в структуре общегуманитарного базиса образования [Текст] / Т. М. Елканова, Н. М. Чеджемова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 57-58.
84. Ефименко, Н.П. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе ВУЗа [Текст] / Н. П. Ефименко // Энергосбережение. Энегретика. Энергоаудит. – 2010. – №2. – С. 75-78.
85. Євтух, О. Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки [Текст] / О. Євтух, О. Євтух, А. Фастовець // Вища школа. – 2010. – №9. – С. 48-56.
86. Жадан, И.Г. Социальное партнерство учреждений общего и профессионального образования в условиях сетевой организации профильного обучения [Текст] / И. Г. Жадан // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 55-58.
87. Жалдак, М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті [Текст] /М.Жалдак, Ю.Рамський, М.Рафальська //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 44-53.
88. Жегин, П.А. Базовые элементы и возможности интеграции вводных программ в систему высшего педагогического образования [Текст] /П.А.Жегин //Высшее образование сегодня.– 2010.– №10.– С. 14-18.
89. Жильцов, О. Сучасні підходи до проектування навчального процесу в умовах євроінтеграції [Текст] /О.Жильцов //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 40-50.
90. Жорнова, О. Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні розвідки [Текст] / О. Жорнова // Вища школа. – 2010. – №9. – С. 34-47.
91. Заблоцька, О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів [Текст] /О.Заблоцька //Шлях освіти.– 2009.– №4.– С. 23-28.– [Якість освіти].
92. Завражнов, В.В. Профессиональное самоопределение будущих педагогов-психологов как проблема высшего образования [Текст] / В. В. Завражнов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №8. – С. 73-75.
93. Зайцева, Л.І. Цілісна пояснювально-перетворювальна стратегія в навчальному процесі / Л. І. Зайцева // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 27-37.
94. Звонников, В. Какой менеджмент нам нужен? [Текст] /В.Звонников //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 12-19.– [Подготовка менеджеров].
95. Звонников, В.И. Адаптивное тестирование: вчера, сегодня, завтра [Текст] / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №8. – С.14-18.
96. Землянкін, А.І. Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу "освіта - наука - виробництво" в Україні [Текст] / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 63-69.
97. Земцов, І. Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії [Текст] / І. Земцов, Т. Скрябіна // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.21-24.
98. Зязюн, І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 22-33.
99. Иванова, Е.О. Функции инвариантного и вариативного компонентов содержания образования в различных дидактических подходах / Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 4-21.
100. Ильина, Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования [Текст] / Н. Ф. Ильина // Инновации в образовании. – 2010. – №8. – С. 59-67.
101. Іващенко, О.В. Параметричний підхід до оцінки творчих робіт студентів фізкультурних навчальних закладів / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №1. – С. 3-7.
102. Індивідуальна оцінка професіоналізму педагогічного персоналу в малих колективах навчальних закладів [Текст] /М.Розенбаум, О.Омельченко, Л.Греченкова, О.Смирнова //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 90-101.
103. Іщук, І. Функції правового навчання [Текст] / І. Іщук // Віче. – 2010. – №10. – С. 4-6.
104. Кадакин, В.В. Дополнительное образование как фактор карьерного роста современной молодежи [Текст] /В.В.Кадакин, С.В.Кутняк, М.Е.Евсевьева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 73-76.
105. Калашникова, С. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка) [Текст] / С. Калашникова // Вища школа. – 2010. – №9. – С. 25-33. – [Професійна освіта управлінських кадрів].
106. Калашникова, С. Професійна підготовка керівників навчальних закладів за технологією змішаного навчання (3 досвіду Київського університету імені Бориса Грінченка) / С. Калашникова // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 105-109.
107. Калашнікова, С. Механізми забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету [Текст] /С.Калашнікова //Вища школа.– 2009.– №11.– С.17-23.
108. Камалеева, А.Р. Моделирование системы работы по формированию основных естественнонаучных компетенций у студентов-гуманитариев [Текст] /А.Р.Камалеева //Alma mater.– 2009.– №10.– С. 36-40.– [Дидактические условия для формирования ОЕК].
109. Капченко, Р.Л. Професійні інститути у постіндустріальній Україні / Р. Л. Капченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 56-58.
110. Караваева, И.А. Конструирование смысла содержания обучения / И. А. Караваева // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 65-67. – [Образовательные стандарты].
111. Карякин, Ю.В. Активизация познавательной деятельности в высшем профессиональном образовании [Текст] / Ю. В. Карякин // Alma mater. – 2010. – №5. – С. 29-33.
112. Катеруша, О. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів [Текст] /О.Катеруша //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 53-60.
113. Качнев, В.И. О модернизации педагогической науки и образования [Текст] / В. И. Качнев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 55-56.
114. Кирюшина, О.Н. Научный потенциал системы образования: показатели, тенденции, перспективы [Текст] /О.Н.Кирюшина //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 64-67.
115. Кліменко, В. Наступність як основа підготовки сучасних фахівців технічного профілю [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 57-64.
116. Кобилянський, О.В. Міжпредметні зв'язки та особливості викладання безпеки життєдіяльності бакалаврам економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №6. – С. 114-120.
117. Кобилянський, О.В. Практичні аспекти викладання безпеки життєдіяльності в процесі підготовки бакалаврів і спеціалістів економічного спрямування [Текст] / О. В. Кобилянський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №4. – С. 110-115.
118. Ковальова, К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції [Текст] / К. Ковальова // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 51-57.
119. Козлик, І. Про методологічні проблеми викладання російської літератури у вищих навчальних закладах України / І. Козлик // Слово і час. – 2010. – №2. – С. 77-82.
120. Кокарєва, М.А. Гуманізація професійної підготовки майбутніх інженерів в технічному університеті [Текст] / М. А. Кокарєва // Гуманітарні науки. – 2010. – №1. – С. 57-61.
121. Колесникова, Д.А. Медиареальность в контексте медиафилософии [Текст] / Д. А. Колесникова // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 30-35.
122. Коляда, М.Г. Дидактичні принципи організації навчального процесу підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації та управління інформаційною безпекою / М. Г. Коляда // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 49-55.
123. Комар, Ю. Порівняльний аналіз вітчизняного і закордонного досвіду підготовки управлінського персоналу в контексті атрибутивного підходу [Текст] /Ю.Комар //Університетські наукові записки.– 2010.– №2.– С. 395-404.
124. Комендовская, Ю.Г. К вопросу о профессиональной компетентности переводчика-референта [Текст] / Ю. Г. Комендовская // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 38-42.
125. Кондратьева, О.Г. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с ученическим самоуправлением [Текст] / О. Г. Кондратьева // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 80-83.
126. Кондрашова, Л. Емоційна домінантна підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності [Текст] / Л. Кондрашова // Рідна школа. – 2010. – №7-8. – С.14-19.
127. Концепція організації підготовки магістрів в Україні // Освіта. – 2010. – №10. – С. 3.
128. Концепція тесту для виявлення здібностей вступників до вищих навчальних закладів України, затверджена колегією МОН України [Текст] //Освіта і управління.– 2009.– №3-4.– С. 83-110.
129. Костякова, Д.А. Формирование специальных компетенций в процессе обучения студентов инженерных специальностей [Текст] / Д. А. Костякова // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 60-64.
130. Кравченко, В.И. Совершенствование математической подготовки будущих ІТ-специалистов с машиностроительным профилем обучения [Текст] / В. И. Кравченко, О. В. Веремей // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 52-58.
131. Кравченко, Т. Информационная бизнес-аналитика - новое направление в бизнес-образовании [Текст] /Т.Кравченко //Проблемы теории и практики управления.– 2010.– №8.– С. 31-38.
132. Краснов, В. Фізичну культуру не можна вилучати з блоку обов'язкових дисциплін [Текст] / В. Краснов // Освіта України. – 2010. – №31. – С. 10.
133. Красняков, Є. Шляхи підвищення соціально-правового статусу педагогічного працівника / Є. Красняков // Освіта України. – 2010. – №51-52. – С. 6.
134. Кремечек, Г.А. Деякі аспекти організації навчального процесу у ВНЗ щодо підвищення якості навчання студентів та збереження їхнього здоров'я [Текст] / Г. А. Кремечек, Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №6. – С. 28-30.
135. Круглов, В.И. Разработка критериальной модели для независимой оценки деятельности вуза категории «Национальный исследовательский университет» / В. И. Круглов, В. П. Соловьев, А. И. Кочетов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 6-17.
136. Кузнецова, А.Р. Мотивация студентов к учебе [Текст] / А. Р. Кузнецова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 61-64.
137. Кузнецова, С.В. Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза [Текст] / С. В. Кузнецова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 77-80.
138. Кузьо, І.В. Розвиток механіки у Львівській політехніці [Текст] / І. В. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №6(641). – С. 3-6.
139. Кутукова, Л.Т. Организация работы студента и модульно-рейтинговая система оценки знаний студента / Л. Т. Кутукова, А. Е. Прохорова // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 43-46.
140. Ларичева, Г.В. Професійне навчання в аспекті побудови системи управління знаннями [Текст] /Г.В.Ларичева //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2010.– №6, Т.2.– С. 76-81.
141. Лашков, Л.Л. Экспериментальное исследование процесса обучения коммуникации будущих педагогов в вузе [Текст] / Л. Л. Лашков // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С.43-47.
142. Левченко, О. Шляхи розв'язання проблем підготовки спеціалістів з промислової та цивільної безпеки з урахуванням вимог сьогодення / О. Левченко, Г. Демиденко // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №2. – С. 13-16.
143. Лендюк, Т.В. Оптимізація ресурсних і якісних обмежень в управлінні освітніми проектами [Текст] / Т. В. Лендюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 60-68.
144. Лысаков, Н.Д. Проблемы подготовки психологов в области профессий особого риска / Н. Д. Лысаков, Е. Н. Лысакова // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 95-104.
145. Лялин, А.М. Менеджеры, которые нам необходимы / А. М. Лялин // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 68-75. – [Как сформировать компетентность будущего менеджера].
146. Маргулян, І. Тренінг особистісного зростання для молодих педагогів / І. Маргулян // Управління освітою. – 2010. – №8. – С. 10-15.
147. Мардахаев, Л.В. Совершенствование подготовки социального педагога — специалиста по защите прав и личных свобод ребенка [Текст] / Л. В. Мардахаев // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 44-50.
148. Мариненко, О.П. Технология создания поддерживающей образовательной среды на предвузовском этапе подготовки иностранных студентов . [Текст] /О.П.Мариненко //Инновации в образовании.– 2010.– №1.– С. 99-105.– [Психологические аспекты инновационной деятельности в образовательной сфере].
149. Мартиненко, С. Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності [Текст] / С. Мартиненко, Н. Черніговська // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 44-51.
150. Мартиненко, С. Особливості педагогічної взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності [Текст] /С.Мартиненко //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 32-40.– [Педагогічна освіта].
151. Марченкова, Т.Б. Индивидуализация обучения иностранному языку как путь совершенствования профессиональной подготовки переводчиков / Т. Б. Марченкова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 78-79.
152. Мачула, Г.І. Професійна підготовка як передумова продуктивної зайнятості в аспекті гідної праці [Текст] / Г. І. Мачула // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 127-129.
153. Медведев, Д.А. Единый госэкзамен призван максимально выявлять способности молодого человека и облегчать ему дальнейшее развитие, подготовку к жизни и труду [Текст] / Д. А. Медведев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 6-10.
154. Медведева, Л.Д. О профессиональной компетентности специалистов экономического профиля / Л. Д. Медведева // Инновации в образовании. – 2010. – №6. – С. 16-24.
155. Мельман, В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльності студентів [Текст] / В. Мельман // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 56-60.
156. Мельничук, Д. Організація магістратури: пошук відповідей на актуальні питання [Текст] / Д. Мельничук, Л. Кліх // Освіта. – 2010. – №24. – С. 2-3.
157. Метленков, Н.Ф. Креативное образование в архитектуре и проблемы его современной стандартизации [Текст] / Н. Ф. Метленков // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 11-20.
158. Милютченко, І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі [Текст] / І. Милютченко // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 14-20.
159. Миняев, Н.М. Самообразование студента в вузе в свете ключевых идей гуманитарных наук / Н. М. Миняев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 49-54.
160. Мних, Є.В. Магістерські роботи. Наукове визначення [Текст] / Є. В. Мних // Освіта. – 2010. – №11. – С. 2.
161. Мокін, Б.І. Узагальнені математичні моделі та внутрішні структури факультетів і інститутів як блоки третього і четвертого рівнів ієрархії університетської синергетичної системи [Текст] / Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, Ю. В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №5. – С. 147-156.
162. Молодиченко, В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти [Текст] /В.Молодиченко //Вища освіта України.– 2009.– №4.– С. 51-55.– [Реформування сучасної освіти, зокрема через формування та впровадження інноваційних технолгій підготовки вчителів].
163. Моложавенко, В.Л. Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов [Текст] / В. Л. Моложавенко // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 84-86.
164. Наркозиев, А.К. Качество образования как объект проектирования [Текст] / А. К. Наркозиев // Alma mater. – 2010. – №5. – С. 16-21.
165. Наурзалиева, М.В. Модернизация профессионального образования и познавательный интерес студентов [Текст] / М. В. Наурзалиева // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 8-10.
166. Никитский, М.В. Высшая школа: основные направления социально-педагогических исследований и подготовка социальных педагогов [Текст] / М. В. Никитский // Социальная педагогика. – 2010. – №4. – С. 61-65.
167. Новикова, А.А. Глобализация и медиаобразование [Текст] / А. А. Новикова // Alma mater. – 2009. – №11. – С. 52-64.
168. Одинцова, В.А. Формирование познавательной самостоятельности студентов [Текст] /В.А.Одинцова //Инновации в образовании.– 2009.– №11.– С. 98-104.
169. Омарова, Г.А. Самообразование как средство формирования профессионально-личностной компетентности студентов / Г. А. Омарова // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 88-94.
170. Онопрієнко, В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна проблема / В. Онопрієнко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 44-52.
171. Орехова, И.Л. Оздоровительные компетенции как системообразующий фактор эколого-валеологической подготовки будущих педагогов [Текст] / И. Л. Орехова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 48-50.
172. Орлов, Е.В. Педагогика управления [Текст] / Е. В. Орлов // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 36-39. – [Педагогический процесс с позицей управления].
173. Осіпов, В.М. Моделювання навчального процесу у фізкультурному вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій / В. М. Осіпов, Г. М. Шилкін, І. Є. Дядечко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №2. – С. 7-11.
174. Остапенко, А.Б. Гендерная асимметрия профессиональной деятельности в вузе и ее причины [Текст] / А. Б. Остапенко // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 38-42.
175. П'яст, Н.Й. Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) [Текст] / Н. Й. П'яст // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 98-102.
176. Палыгина, А.В. Профессио­нальная подготовка будущих учителей физики (методологический компонент) [Текст] / А. В. Палыгина, Н. Е. Седова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 80-83.
177. Палыгина, А.В. Профессио­нальная подготовка будущих учителей физики (методологический компонент) / А. В. Палыгина, Н. Е. Седова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 80-83.
178. Панасенко, Г. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних вищих навчальних закладів [Текст] / Г. Панасенко, Т. Акопян // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.30-33.
179. Перестюк, М. Наукові школи в галузі математики та механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст] /М.Перестюк, І.Парасюк //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 16-31.
180. Пиралова, О.Ф. Система диагностики инженерной компетентности выпускников вузов [Текст] / О. Ф. Пиралова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 26-29.
181. Писанець, І.В. Особливості професійно-прикладноі фізичної підготовки студентів спеціальності «комп'ютерні технології в управлінні і навчанні» вищих навчальних закладів педагогічного профілю [Текст] /І.В.Писанець, Т.М.Жосан //Теорія та методика фізичного виховання.– 2009.– №10.– С. 45-49.
182. Плескач, В. Проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у технічних вищих навчальних закладах [Текст] / В. Плескач // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 41-47.
183. Полосин, А.Н. Исследование понятия «выпускная квалификационная работа» как направление совершенствования оценки качества подготовки выпускника вуза [Текст] /А.Н.Полосин //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 58-63.
184. Поспелов, А.С. Образовательные стандарты третьего поколения: взгляд из вуза [Текст] / А. С. Поспелов, С. Г. Кальней, Т. А. Олейник // Alma mater. – 2010. – №2. – С. 9-18. – [Подготовка бакалавров и магистров].
185. Примаченко, Н. Формування маркетингової культури у майбутніх фахівців підприємницької діяльності [Текст] / Н. Примаченко // Вища школа. – 2010. – №9. – С. 63-69.
186. Прохорова, О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / О. Прохорова // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 65-69.
187. Психолого-педагогические особенности подготовки будущих специалистов в области экологического образования в современных инновационных условиях [Текст] / Г. Лекерова, Ж, А. А. Достиярова, С. К. Калыбекова // Инновации в образовании. – 2010. – №6. – С. 44-55.
188. Репина, М.В. Формирование готовности студентов-переводчиков к преодолению барьеров иноязычного общения [Текст] / М. В. Репина // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 64-65.
189. Решетніченко, А. Управління процесами розвитку пізнавальної діяльності як умова забезпечення якості вищої освіти [Текст] /А.Решетніченко, С.Шевченко //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 34-44.
190. Рижанова, А.О. Сучасна соціалізація студентської молоді в позанавчальній діяльності [Текст] /А.О.Рижанова //Соціальна педагогіка: теорія та практика.– 2009.– №4.– С. 27-35.
191. Рідей, Н. Впровадження сучасних магістерських програм з «якості довкілля та системного аналізу» для підготовки екологів в НУБіП України [Текст] /Н.Рідей //Освіта і управління.– 2009.– №3-4.– С. 72-82.
192. Рідей, Н. Організаційно-педагогічні умови, розробка, запровадження міжнародного бакалаврського курсу "моніторинг довкілля" і механізм навчально-пізнавальної діяльності [Текст] /Н.Рідей //Освіта і управління.– 2010.– №2-3.– С. 56-70.
193. Роль академічної спільноти у визначенні професійного шляху: студентське сприйняття [Текст] /К.Є.Стоєною, С.Д.Болбоака, І.В.Абрудан, Л.Янцчі //Актуальні проблеми економіки.– 2010.– №1.– С. 277-285.
194. Романовська, Ю. Соцокультурний та лінгвокультурологічний аспекти як важливі компоненти змісту навчання іноземних мов [Текст] / Ю. Романовська // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 63-72.
195. Ромащенко, І. Педагогічна технологія формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх маркетологів[Текст] /І.Ромащенко //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 45-51.
196. Рябов, И.А. Формирование билингвальной коммуникативной компетенции студентов переводческих факульте­тов в процессе профессиональной подготовки [Текст] / И. А. Рябов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 51-54.
197. Савостьянова, И.Л. Формирование исследовательской компетентности в процессе профессиональной подготовки студентов экономических специальностей вузов [Текст] /И.Л.Савостьянова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №9.– С. 45-48.
198. Саєнко, Н. Єдність природничо-наукової та гуманітарної культури як умова формування сучасного спеціаліста [Текст] / Н. Саєнко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 80-85.
199. Северов, В.Г. Содержательные характеристики и особенности профессиональной деятельности практико-ориентированных кадров в сфере малого бизнеса [Текст] / В. Г. Северов // Инновации в образовании. – 2010. – №5. – С. 120-127.
200. Селиверстов, О.В. Принципы процесса профессиональной социализации студента в контексте синергетической парадигмы образовательной среды вуза [Текст] / О. В. Селиверстов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 91-93.
201. Семів, Л.К. Регіональні особливості освітньої міграції [Текст] / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 131-140.
202. Семыкин, В.А. Роль научно-педагогических школ в подготовке конкурентоспособных специалистов [Текст] /В.А.Семыкин, П.В.Лебедчук //Alma mater.– 2009.– №10.– С. 9-14.
203. Сенашко, В.С. Преемственность образовательных программ как основа непрерывности образования [Текст] /В.С.Сенашко, В.А.Кузнецова, Н.А.Вострикова //Alma mater.– 2009.– №9.– С. 6-14.
204. Сергиевский, В.В. Развитие креативности при изучении фундаментальных дисциплин [Текст] /В.В.Сергиевский //Alma mater.– 2009.– №10.– С. 22-29.– [Анализ основных трендов современного этапа реформирования образования].
205. Сергієнко, Л.П. Модульне планування вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» [Текст] /Л.П.Сергієнко //Теорія та методика фізичного виховання.– 2009.– №11.– С. 19-36.
206. Сергієнко, Л.П. Диференційована оцінка розвитку силових здібностей у юнаків-студентів / Л. П. Сергієнко, В. М. Пишевська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №1. – С. 43-50.
207. Сигляев, Е.Г. Полипарадигмальный анализ процесса формирования культуры специалиста / Е. Г. Сигляев // Инновации в образовании. – 2010. – №3. – С. 47-53. – [Подготовка специалистов реабилитационных центров].
208. Скрипник, О. "ЗНО - це успішна реформа, що дозволила зробити наше суспільство справедливішим" / О. Скрипник // Дзеркало тижня. – 2010. – №11. – С. 13. – [Розмова з головою комітету ВРУ з питань науки і освіти В.Полохалом].
209. Сметанина, О.М. Об образовательной политике в области обучения иностранным языкам [Текст] / О. М. Сметанина // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 88-92.
210. Совгіра, С.В. Сутність та структурні компоненти екологічного світогляду особистості [Текст] /С.В.Совгіра //Екологічний вісник.– 2010.– №4.– С. 26-28.
211. Соколова, Н.А. Система тестування знань, яка реалізує відкриту форму тестового завдання [Текст] /Н.А.Соколова, П.А.Руденко, О.Т.Голуб //Наукові вісті Національного технічного університету України.– 2009.– №5.– С. 76-82.
212. Стадницький, Ю. "Просторова організація економіки" як напрям підготовки фахівців в Україні / Ю. Стадницький // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 43-47.
213. Сухочев, В.И. Как сформировать и оценить компетентность буду­щего менеджера? [Текст] / В. И. Сухочев, Ш. З. Валиев // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 59-61.
214. Танаева, З.Р. Организационно-педагогические условия педагогического управления профессиональной подготовкой [Текст] / З. Р. Танаева // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 85-88.
215. Тархан, Л. Компетентнісний підхід як інновація в навчанні майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / Л. Тархан // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 82-89.
216. Ткач, І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства [Текст] / І. І. Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №2. – С. 261-267.
217. Ткаченко, М.В. Формирование иноязычной компетенции студентов технических специальностей университета [Текст] / М. В. Ткаченко // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 47-49.
218. Тодоренко, А.С. Развитие языковой компетенции учащихся в условиях естественнонаучного образования / А. С. Тодоренко // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 40-44.
219. Токарєва, Н. Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки [Текст] / Н. Токарєва // Рідна школа. – 2010. – №7-8. – С.24-28.
220. Тридід, О. Науково-дослідна складова як головний елемент підготовки творчо обдарованої молоді за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» [Текст] / О. Тридід, С. Шубіна // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 44-51.
221. Трохимець, О. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ [Текст] /О.Трохимець //Економіка та підприємництво. Держава та регіони.– 2009.– №5.– С. 160-165.
222. Трохимець, О. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ [Текст] /О.Трохимець //Економіка та підприємництво. Держава та регіони.– 2009.– №5.– С. 160-165.
223. Тюріна, Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності [Текст] /Д.Тюріна //Новий колегіум.– 2009.– №5.– С. 53-60.– [Економічна освіта].
224. Уваров, Ю. Компетентнісний підхід: особливості реалізації у галузевих стандартах вищої освіти з цивільної безпеки / Ю. Уваров, Т. Стельмах, Т. Чікаліна // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 38-44.
225. Филатова, О.В. Формирование профессиональной компетентности бакалавра и магистра социальной работы [Текст] / О. В. Филатова, Ю. И. Ильина // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 54-59. – [Двухуровневая подготовка социального работника].
226. Фирсова, С.П. Современный технический университет: тенденции развития в условиях становления экономики знаний [Текст] / С. П. Фирсова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 94-96.
227. Фирсова, С.П. Формирование гуманитарной и поликультурной среды технического вуза в контексте модернизации высшего профессионального образования [Текст] / С. П. Фирсова // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 48-53.
228. Фирсова, С.П. Международные службы в инфраструктуре современного вуза [Текст] /С.П.Фирсова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №10.– С. 10-14.
229. Фініков, Т. Пропозиції з удосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в України [Текст] /Т.Фініков //Освіта України.– 2010.– №1-2.– С. 4-5.
230. Фурман, А. Освітні сценарії: сутність, композиція, принципи створення [Текст] /А.Фурман //Психологія і суспільство.– 2009.– №3.– С. 174-191.– [Модульно-розвивальне навчання].
231. Фурман, А. Педагогіка як сфера миследіяльності:функції, предмет, метод [Текст] / А. Фурман // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 30-45.
232. Хоружа, Л. У пошуках нової моделі педагогічної освіти [Текст] /Л.Хоружа //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 23-32.
233. Хохлов, Д.Р. О проблемах физической науки и образования в современных условиях [Текст] / Д. Р. Хохлов // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 20-28.
234. Ценева, М.А. Роль прикладных художественных работ в технологическом образовании [Текст] / М. А. Ценева, Ю. С. Бадыгина // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 66-68.
235. Циганчук, Т.В. Динаміка переживання стресу у студентів, які навчаються за різними системами навчання [Текст] /Т.В.Циганчук //Практична психологія та соціальна робота.– 2010.– №10.– С. 25-33.
236. Цыганова, Л.В. Стратегии самостоятельной учебной работы как основа ее эффективной организации [Текст] /Л.В.Цыганова //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 69-71.
237. Чепига, М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні [Текст] /М.Чепига //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 79-92.– [Кадри ВНЗ].
238. Червінська, Л. Розвиток навичок листування під час викладання ділової англійської мови у ВНЗ економічного профілю [Текст] / Л. Червінська // Рідна школа. – 2010. – №1-2. – С.25-27.
239. Череднік, Д. Визначення рейтингу студентів — фактор підвищення якості підготовки фахівців / Д. Череднік, Є. Яковлєва, О. Самородов // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 20-26.
240. Черепанов, В.С. Нормативное образование и технологические знания [Текст] / В. С. Черепанов, О. В. Любимова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 42-44. – [Стандартизация образования].
241. Черняхович, О.С. Роль ситуативності в навчанні професійно орієнтованого діалогічного мовлення [Текст] / О. С. Черняхович // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №2. – С. 115-121.
242. Шакун, В. Прикладна юридична освіта - основний напрям реформ [Текст] / В. Шакун // Освіта України. – 2010. – №43. – С. 5.
243. Шарипов, Ф.В. Профессиональная компетентность преподавателя вуза [Текст] / Ф. В. Шарипов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 72-77.
244. Шваб, Ю. Система професійної підготовки соціальних працівників:концептуальні підстави розробки / Ю. Шваб // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 55-68.
245. Швалб, Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті [Текст] /Ю.Швалб //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 31-37.– [Психологія навчання].
246. Шкляєва, Г. Формування діалогічної культури майбутнього фахівця-економіста [Текст] / Г. Шкляєва // Шлях освіти. – 2010. – №2. – С. 14-19.
247. Шпонтак, І.М. Самооцінювання і самоаналіз професійної діяльності викладача - шляхи формування його педагогічних якостей [Текст] /І.М.Шпонтак //Безпека життєдіяльності.– 2010.– №10.– С. 26-28.
248. Юшина, О. Як викладати філософію? / О. Юшина // Управління освітою. – 2010. – №8. – С. 7-9.
249. Ястремська, О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації [Текст] /О.Ястремська //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 114-126.
250. Яффе-Янаи, О. Выбор профессии по денежному критерию - путь к бедности и неврозам [Текст] /О.Яффе-Янаи //Бизнес.– 2009.– №48.– С. 39-41.

Останні зміни 24.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail