Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


    ВИХОВНА РОБОТА 
1. Афанасьєв, А. Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтацій студентів на сучасному етапі [Текст] /А.Афанасьєв, Н.Іщук //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 18-21.
2. Бархаева, А.Б. Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли [Текст] / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49.
3. Бархаева, А.Б. Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли [Текст] / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49.
4. Бархаева, А.Б.  Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49.
5. ВіктороваЛ, Є. Культурологічні аспекти виховання сучасної молоді [Текст] / Є. ВіктороваЛ // Обдарована дитина. – 2010. – №5. – С. 21-25.
6. Герасименко, Т.В. Елементи педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як виховні інновації у форму­ванні особистості студента- майбутньго сім'янина [Текст] /Т.В.Герасименко //Педагогіка і психологія.– 2009.– №4.– С. 57-67.
7. Гликман, И.З. Размышления о старой и новой школе [Текст] /И.З.Гликман //Инновации в образовании.– 2010.– №1.– С. 107-120.– [Актуальные проблемы воспитательной работы в сфере образования].
8. Губенко, О.В. Методичні рекомендації з популяризації здорового способу життя у вищих навчальних закладах [Текст] /О.В.Губенко //Практична психологія та соціальна робота.– 2010.– №11.– С. 73-74.
9. Денисова, Л.В. Поддержка студенческих общественных объединений как инновационная форма учебно-воспитательной работы [Текст] / Л. В. Денисова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 78-81.
10. Донских, О.А. Образование должно освобождать или порабощать? [Текст] /О.А.Донских //Alma mater.– 2009.– №10.– С. 15-22.– [Роль университета в становлении личности студента].
11. Карпова, І. Художня творчість у професійному вихованні студентів України [Текст] / І. Карпова // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 102-107.
12. Карпова, І. Художня творчість у професійному вихованні студентів України [Текст] / І. Карпова // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 102-107.
13. Колбіна, Т. Система педагогічних принципів формування міжкультурної комунікації [Текст] / Т. Колбіна // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 86-97.
14. Колісник, В. Національна програма виховання [Текст] /В.Колісник, Я.Береговий //Педагогіка толерантності.– 2009.– №3.– С. 6-13.
15. Косарев, В.Н. Возможности интенсификации учебно-научно-воспитательного процесса на основе программно-целевого подхода [Текст] / В. Н. Косарев, Л. К. Косарева // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 69-71.
16. Костогриз, С.Г. Моніторинг якості виховної роботи у вищому закладі освіти [Текст] /С.Г.Костогриз, Г.В.Красильникова, Г.С.Ткачук //Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.– 2009.– №5.– С. 234-237.
17. Кузнецова, С.В.  Модель процесса воспитания исследовательской культуры студентов вуза / С. В. Кузнецова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №5. – С. 77-80.
18. Курышова, И.В. Психологическое сопровождение развития творческой личности студента гуманитарного вуза средствами музыкального искусства [Текст] /И.В.Курышова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №9.– С. 92-94.
19. Мартыненко, О.А.  Гуманитарная культура личности: осмысление понятия / О. А. Мартыненко // Инновации в образовании. – 2010. – №3. – С. 54-58.
20. Моісєєва, Н. Основні напрямки та форми виховної роботи в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка [Текст] / Н. Моісєєва // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 81-88.
21. Нечай, С. Педагогічний потенціал музики як засіб природовідповідного і цілісного розвитку особистості [Текст] / С. Нечай // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 86-96.
22. Нечай, С. Педагогічний потенціал музики як засіб природовідповідного і цілісного розвитку особистості [Текст] / С. Нечай // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 86-96.
23. Никандров, Н.Д.  Светское образование и духовное просвещение: проблемы взаимодействия / Н. Д. Никандров // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 10-12.
24. Остапенко, А.Б. Гендерные стратегии социального поведения как дополнительный ресурс профессиональных достижений [Текст] /А.Б.Остапенко //Высшее образование сегодня.– 2010.– №10.– С. 56-59.
25. Панченко, Т. Субсидіарне врядування: баланс глобальних, національних, регіональних і локальних владних інституцій [Текст] /Т.Панченко //Вища освіта України.– 2009.– №4.– С. 56-64.– [Гуманізація освіти та виховання].
26. Панчук, Н.  Політична активність студентів: чинники зростання та стримування / Н. Панчук // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 80-85.
27. Подольська, Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи [Текст] / Є. Подольська // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 22-33.
28. Поліщук, Н. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів [Текст] / Н. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 116-126.
29. Поліщук, Н. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів [Текст] / Н. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 116-126.
30. Посаженникова, А.О.  Уровни развития нравственного сознания и социально-психологические свойства личности в ранней юности / А. О. Посаженникова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 58-61. – [Психология личности].
31. Приходченко, К. Середовищний підхід до навчання та виховання молоді [Текст] / К. Приходченко // Шлях освіти. – 2010. – №3. – С. 22-27.
32. Резяпова, Р.А. Этапы формирования и развития системы нравственных ценностей у студентов в процессе психолого-педагогического сопровождения [Текст] / Р. А. Резяпова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №8. – С.61-64.
33. Сахневич, І. Формування громадянського самовизначення молоді як історико-педагогічна проблема [Текст] /І.Сахневич //Історія. Філософія. Релігієзнавство.– 2009.– №3.– С. 25-29.
34. Семиченко, В.А.  Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти / В. А. Семиченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – №2. – С. 46-56.
35. Сергієнко В. Проблеми виховання студентської молоді [Текст] / В. Сергієнко, В. Костін // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 75-80.
36. Слободчиков, В.И. Духовные проблемы человека в современном мире [Текст] / В. И. Слободчиков // Социальная педагогика. – 2010. – №4. – С. 87-89. – [Мировоззренческий крис.  Духовно-нравственное становление молодёжи.].
37. Смирнова, Н.Г. Формирование модели общей культуры личности в условиях университетского образовательного комплекса: теоретические и прикладные аспекты [Текст] /Н.Г.Смирнова //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 73-76.
38. Стецюк, К. Художньо-естетичний розвиток особистості як детермінанта підвищення професійної компетентності фахівців [Текст] / К. Стецюк // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 80-86.
39. Супрун, Д.М. Інтелектуальний компонент становлення особистості [Текст] /Д.М.Супрун //Практична психологія та соціальна робота.– 2010.– №10.– С. 70-74.
40. Сухомлинська, О. Патріотизм як цінність: погляд на історію і сьогодення [Текст] / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010. – №2. – С. 10-14.
41. Трофимова, Н.М. Особенности смысложизненных ориентаций студентов-психологов [Текст] / Н. М. Трофимова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 46-50.
42. Трушников, Д.Ю. Проектирование воспитательных систем: кластерный подход [Текст] /Д.Ю.Трушников //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 54-55.
43. Федотова, Г.А. Становление гражданской позиции студентов технического вуза как социально-педагогическая проблем [Текст] /Г.А.Федотова, С.З.Мирветалиева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 58-60.
44. Фоміна, Н.М. Особливості екологічної освіти та виховання студентської молоді [Текст] / Н. М. Фоміна, Н. В. Старовойтенко // Екологічний вісник. – 2010. – №1. – С. 18-20.
45. Фугелова, Т.А. Современные подходы к воспитанию и развитию мобильной личности [Текст] /Т.А.Фугелова //Высшее образование сегодня.– 2010.– №9.– С. 79-82.– [Синергетика образования и воспитания].
46. Фурман, А. Ціннінсно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів [Текст] /А.Фурман //Психологія і суспільство.– 2009.– №3.– С. 148-157.
47. Чернуха, Н. Підготовка фахівців у сучасних соціокультурних умовах: виховання толерантності [Текст] / Н. Чернуха, Г. Чернуха // Персонал. – 2010. – №1. – С. 70-75.
48. Шабанова, В.П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів [Текст] /В.П.Шабанова //Соціальна педагогіка: теорія та практика.– 2009.– №4.– С. 24-27.Останні зміни 20.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail