Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


    ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
1. Александров, В.Т. Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління [Текст] / В. Т. Александров // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 75-79.
2. Андрущенко, В. Першочергове завдання державної освітньої політики - відродження довіри до вчителя (3 виступу на колегії Міністерства освітиі науки України 23 квітня 2010 р.) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 5-7.
3. Антонюк, В. Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів / В. Антонюк, Ю. Дорофєєва // Україна: аспекти праці. – 2010. – №5. – С. 11-18.
4. Антохов, А.А. Якість вищої освіти в системі забезпечення відповідності регіонального ринку освітніх послуг та ринку праці [Текст] / А. А. Антохов // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 151-157.
5. Астахова, Е. Непрерывность образования как основа новой образовательной парадигмы [Текст] / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 9-13.
6. Астахова, К. Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи [Текст] / К. Астахова // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2010. – №2. – С. 17-21.
7. Багдикян, С.В. Необходимость изучения образовательных услуг в рамках регионального развития [Текст] /С.В.Багдикян //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2010.– №6, Т.2.– С. 64-67.
8. Бажал, А. Умови прийому -2011: одним - "бублики", а іншим... [Текст] / А. Бажал // Дзеркало тижня. – 2010. – №37. – С. 12.
9. Бакиров, В. Высшая школа перед вызовами XXI столетия [Текст] / В. Бакиров // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 7-9.
10. Бебик, В. Менеджмент інтелектуально-освітньої сфери глобального суспільства [Текст] / В. Бебик // Політичний менеджмент. – 2010. – №3(42). – С. 132-146.
11. Бесчастний, В. Концепція організації системи управління фінансовими коштами галузі освіти і науки [Текст] /В.Бесчастний //Економіка та держава.– 2009.– №11.– С. 167-169.
12. Бесчастний, В. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні [Текст] /В.Бесчастний //Економіка та держава.– 2009.– №10.– С. 54-56.
13. Бесчастний, В.М. Соціальна політика держави в галузі освіти [Текст] /В.М.Бесчастний //Інвестиції : практика та досвід.– 2009.– №19.– С. 42-43.
14. Бесчастний, В.М. Соціальна політика держави в галузі освіти [Текст] /В.М.Бесчастний //Інвестиції : практика та досвід.– 2009.– №19.– С. 42-43.
15. Бибков, А. Диплом об образовании превращается в удостоверение [Текст] /А.Бибков //Бизнес.– 2010.– №5.– С. 10-11.– [Ошибки в реформировании системы образования ставят под угрозу национальную безопасность постсоветских стран].
16. Бобловский, О. Інноваційні підходи в організації навчального процесу [Текст] / О. Бобловский, Л. Варваров, В. Жила // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 72-76. – [Кредитно-модульна система організації навчального процесу].
17. Буцька, О. Методологічні аспекти діагностики фінансової стійкості вищого навчального закладу [Текст] /О.Буцька //Економіка та держава.– 2009.– №11.– С. 139-141.
18. Василюк, А. Проблеми аналізу освітніх реформ [Текст] /А.Василюк //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 76-82.
19. Вергилес, Э. Управленческая компетентность - основа развития потенциала менеджера высшей школы [Текст] / Э. Вергилес, Т. Захарова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 96-107.
20. Галіціна, Л. Модернізація законодавства про вищу освіту: діяти системно, методологічно, виважено [Текст] / Л. Галіціна // Освіта України. – 2010. – №37. – С. 7.
21. Гапон, В.В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою [Текст] /В.В.Гапон //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2010.– №6, Т.2.– С. 28-34.
22. Головньова, І.В. Актуальні напрями застосування нового підходу до управління в освіті [Текст] /І.В.Головньова //Педагогіка і психологія.– 2009.– №4.– С. 44-45.
23. Гончар, О.І. Освіта як основний фактор формування трудового потенціалу [Текст] /О.І.Гончар, Н.В.Браїлко //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2010.– №5, Т.2.– С. 41-43.
24. Горб, С. У різних правових полях [Текст] / С. Горб // Голос України. – 2010. – №116. – С. 12. – [Розбіжність чинних освітньо-кваліфікаційних рівнів з іншимі країнами].
25. Горенков, Е.М. Инновационный потенциал устойчивого развития выпускника вуза / Е. М. Горенков // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 75-79.
26. Горюнова, Е.В. Рейтинг: друг, враг или так? / Е. В. Горюнова // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 46-51.
27. Гречаник, Б.В. Інноваційний потенціал вітчизняних ВНЗ: особливості та проблеми його формування / Б. В. Гречаник // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №11. – С. 24-28.
28. Гурак, Л. Реформування господарсько-правових засад діяльності державних вищих навчальних закладів / Л. Гурак // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №6. – С. 55-57.
29. Данилишин, Б. Економічні вектори освітнього простору [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2010. – №6. – С. 3-14.
30. Данилишин, Б. Через модернізацію освіти до економіки знань / Б. Данилишин, В. Куценко // Науковий світ. – 2010. – №7. – С. 6-9.
31. Дегтярева, В.А. Инновационность организации студенческой практики в формировании профессиональной мобильности будущих специалистов социальной сферы [Текст] / В. А. Дегтярева // Alma mater. – 2010. – №8. – С. 36-41.
32. Дмитриенко, Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу [Текст] /Г.Дмитриенко, Є.Чернишова //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 19-29.– [Кадри ВНЗ].
33. Донских, О.А. Образование должно освобождать или порабощать? [Текст] / О. А. Донских // Alma mater. – 2009. – №11. – С. 18-23. – [Фундаментальность образования, связь образования и бизнеса].
34. Другов, О. Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні [Текст] /О.Другов //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.– 2010.– №5.– С. 127-135.
35. Ерохина, Л.И. Формирование системы управления инновационной деятельностью в высшей школе через трансформацию традиционного вуза в инновационный университет [Текст] /Л.И.Ерохина, И.А.Калашникова //Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки.– 2009.– №6,Т.2.– С. 71-75.– [В статье рассмотрены системы управления инновационной деятельностью университета, определены показатели диагностирования потенциальной готовности университета сервиса к осуществлению инновационной деятельности, а также основные компоненты системы управления инновационной деятельностью университета сервиса.].
36. Євменькова, К.М. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 105-109.
37. Єремян, О.М. Основні аспекти удосконалення обліку платних послуг вищого навчального закладу [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 140-144.
38. Жаб'юк, С. Це не робота. Це - місія [Текст] /С.Жаб'юк //Управління освітою.– 2009.– №24.– С. 3-7.– [Розмова з Іваном Вакарчуком, міністром освіти і науки України].
39. Загірняк, М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом [Текст] / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 5-11.
40. Загірняк, М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України [Текст] /М.Загірняк, С.Сергієнко //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 59-66.
41. Затверджено нові умови вступу до вищих навчальних закладів [Текст] //Освіта України.– 2010.– №82.– С.1,4.
42. Звонников, В.И. Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме [Текст] / В. И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 26-31. – [Качество образования от эпохи Просвещения до постиндустриального общества].
43. Зеленський, К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення [Текст] /К.Зеленський, О.Синишин //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 61-86.
44. Зіньковський, Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи... [Текст] /Ю.Зіньковський //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 24-31.
45. Зуєв, В.З.В. Криза освіти: український контекст / В. З. Зуєв // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 7-14.
46. Ильина, Н.Ф. Раскрытие инновационного потенциала педагога в ходе непрерывного образования [Текст] / Н. Ф. Ильина // Инновации в образовании. – 2010. – №8. – С. 59-67.
47. Капченко, Р. Соціальний інститут освіти у постіндустріальній Україні / Р. Капченко // Економіка та держава. – 2010. – №7. – С. 24-27.
48. Карпенко, М.Н. Проблемы управления качеством высшего образования [Текст] /М.Н.Карпенко, В.Н.Фокина, А.В.Слива //Инновации в образовании.– 2010.– №1.– С. 4-18.
49. Кинторяк, Е. Аналіз процесу розвитку системи вищої освіти як бази, що виробляє інтелектуальний капітал [Текст] / Е. Кинторяк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 76-84.
50. Кліменко, В. Професіоналізація і психологія викладача вищої школи [Текст] /В.Кліменко //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 106-113.
51. Кононенко, П. Українська освіта: проблема реформи [Текст] / П. Кононенко // Освіта і управління. – 2010. – №1. – С. 7-13.
52. Корольова, Б. Неперервна освіта. Нові моделі навчальних закладів [Текст] / Б. Корольова // Освіта. – 2010. – №11. – С. 6.
53. Красномовець, В.А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями / В. А. Красномовець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 199-203.
54. Красюк, С. Повертаючись обличчям до визнанних гуманістичних цінностей [Текст] /С.Красюк //Науковий світ.– 2010.– №2.– С. 2-3.
55. Крижановський, Є. Підвищення ефективності вищої школи [Текст] /Є.Крижановський //Освіта України.– 2010.– №80.– С. 5-7.– [Якість освіти].
56. Куліков, П. Проблеми та перспективи побудови ефективного механізму управління фінансовими ресурсами сфери вищої освіти України [Текст] / П. Куліков // Економіка і прогнозування. – 2009. – №4. – С. 90-100.
57. Курбатов, С. Університетські рейтинги як індикатор стану освіти [Текст] /С.Курбатов //Вища освіта України.– 2009.– №4.– С. 35-41.– [Формування університетських рейтенгів в Україні та за кордоном].
58. Ле, Х.А. (Ле, Хак А.) Як зробити Оксфорд в Україні, або Чому наших університетів немає в міжнародних рейтингах[Текст] / Х. А. Ле // Дзеркало тижня. – 2010. – №19. – С. 12.
59. Левченко, О.М. Напрями удосконалення процесу фінансування сфери вищої освіти в Україні [Текст] / О. М. Левченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 33-35.
60. Леновицька, О. Університетські рейтинги. "Топ 2000 Україна" у 2009 році [Текст] / О. Леновицька // Дзеркало тижня. – 2010. – №22. – С. 1, 12.
61. Ломоносов, А. Методичні засади управління чисельністю науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Текст] / А. Ломоносов // Економіст. – 2010. – №7. – С. 56-60.
62. Ломоносов, А.В. Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Текст] / А. В. Ломоносов // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 77-87.
63. Лопатина, Н.В. Педагогические инновации в подготовке информационных специалистов в гуманитарных вузах [Текст] / Н. В. Лопатина // Alma mater. – 2010. – №5. – С. 44-51.
64. Лосєва, Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника освіти [Текст] / Н. М. Лосєва, Е. К. Степаненко // Педагогіка і психологія. – 2010. – №3. – С. 64-73.
65. Мазоренко, Д. Інноваційна система сталого розвитку — філософія успішності університету [Текст] / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, Гришин // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С.58-64.
66. Мамонтова, М.Ю. Управление изменениями в системе оценки качества подготовки специалистов [Текст] / М. Ю. Мамонтова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 33-37.
67. Марчук, О. Три кроки на шляху до автономії [Текст] / О. Марчук // Молодь України. – 2010. – №24. – С. 1, 2. – [Міністерство освіти і науки України запровадило кілька нововведень, які розцінюються як важливі кроки на шляху до автономії вітчизяних ВНЗ].
68. Медведєв, І.А. Інвестиційний вплив на розвиток ідеї сучасних університетів у контексті реалізації державно-управлінських процесів / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №13. – С. 7-12.
69. Мейдер, В.А. Гуманитарное образование как основа духовной безопасности [Текст] / В. А. Мейдер // Alma mater. – 2010. – №5. – С. 57-63.
70. Мельник, С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні [Текст] /С.Мельник, В.Матросов //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 14-26.
71. Методичні рекомендації із заповнення Додатка до диплома про вишу освіту, модель якого розроблена Європейською Комісією, Радою Європи й[Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – №16. – С. 16-17.
72. Минажева, Г.С. Реализация основополагающего принципа менеджмента качества в вузах: ориентации на по­требителя [Текст] /Г.С.Минажева //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 7-11.
73. Михайлева, Е. Социальные проблемы современного высшего образования [Текст] / Е. Михайлева // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 18-22.
74. Моложавенко, В.Л. Конкурентоспособность университетского комплекса [Текст] /В.Л.Моложавенко //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 49-53.– [Сокращение доли государственного финансирования, роста числа студентов, новые формы обучения].
75. Мороз, В. Державне регулювання процедури вступу до вищого навчального закладу як чинник впливу на формування якісної складової трудового потенціалу країни [Текст] /В.Мороз //Освіта і управління.– 2010.– №2-3.– С. 144-153.
76. Назарко, С. Системний підхід як методологія регулювання регіонального ринку освітніх послуг вищої школи [Текст] / С. Назарко // Економіка та держава. – 2010. – №5. – С. 67-70.
77. Огаренко, Т. Аналіз особливостей попиту на освітні послуги з метою прогнозування [Текст] /Т.Огаренко //Вища школа.– 2009.– №10.– С. 86-99.
78. Огнев'юк, В. Криза — момент істини для університетської освіти [Текст] /В.Огнев'юк //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 3-5.
79. Онищенко, О. Альгірдас Забуліоніс: "Запровадженням внутрішніх іспитів у вишах, як і врахуванням середнього бала атестата, створюється "чорний хід" до вищої освіти" / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2010. – №14. – С. 12.
80. Парашенко, Л. Наукове обґрунтування критеріїв і показників для національної системи моніторингу якості освіти [Текст] /Л.Парашенко //Освіта і управління.– 2009.– №3-4.– С. 110-117.
81. Петров, А.В. О показателях деятельности и критериях аккредитации высших учебных заведений / А. В. Петров, С. Н. Гурбатов, Б. И. Бедный // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 17-23.
82. Петров, М.А. Повышение квалификации работников профессионального образования для инноваций: научно-методические аспекты [Текст] / М. А. Петров // Инновации в образовании. – 2010. – №9. – С. 109-111.
83. Петрыкина, О. Особенности контроля качества в современной системе образования [Текст] / О. Петрыкина // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 43-46.
84. Полякова, Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця [Текст] /Г.Полякова //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 78-87.– [Якість освіти].
85. Пометун, О. Освіта для стійкого розвитку -інновація XXI століття [Текст] / О. Пометун // Шлях освіти. – 2010. – №3. – С. 12-17.
86. Пономарева, Е.Н. Инновационно-креативная компетентность в структуре профессиональной деятельности преподавателя / Е. Н. Пономарева // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 42-47.
87. Пономаренко, В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті [Текст] /В.Пономаренко //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 7-25.
88. Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – №11-12. – С. 3-6.
89. Про затвердження змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України // Освіта України. – 2010. – №26-27. – С. 1-2.
90. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вишу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) [Текст] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2010. – №16. – С. 3-7.
91. Проект положення про дослідницький університет України [Текст] //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 114-125.
92. Пруль, Р. Рейтинги та ранжирування у вищій освіті: досвід застосування порівняльного аналізу [Текст] /Р.Пруль //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 71-83.
93. Психолого-педагогические особенности подготовки будущих специалистов в области экологического образования в современных инновационных условиях [Текст] / Г. Лекерова, Ж, А. А. Достиярова, С. К. Калыбекова // Инновации в образовании. – 2010. – №6. – С. 44-55.
94. Пугач, В.Ф. Профессорско-преподавательский персонал государственных вузов: тенденции социокультурного развития в постсоветский период [Текст] / В. Ф. Пугач // Alma mater. – 2010. – №7. – С. 21-29.
95. Раковський, Х. Стратегії управління вищими навчальними закладами на основі методів геоінформатики [Текст] / Х. Раковський, К. Метешкін // Економіка та підприємництво.Держава та регіони. – 2010. – №2. – С. 167-172.
96. Результаты рейтинга вузов, готовящих специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций [Текст] //Маркетинг и реклама.– 2009.– №12.– С. 48-51.
97. Рижа, Т. Аналіз тенденцій розвитку вищих навчальних закладів Хмельниччини [Текст] /Т.Рижа //Університетські наукові записки.– 2010.– №2.– С. 354-359.
98. Савченко, О. Досвід реформування української освіти:уроки і подальший поступ [Текст] / О. Савченко // Шлях освіти. – 2010. – №3. – С. 2-7.
99. Садлак, Я. Університетські рейтинги і нові запити суспільства [Текст] / Я. Садлак // Дзеркало тижня. – 2010. – №22. – С. 12.
100. Сафонова, В. Дієві аспекти підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на основі організації його маркетингової діяльності [Текст] / В. Сафонова // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 373-378.
101. Сафонова, В. Теоретичне обгрунтування економічної ефективності галузі вищої освіти [Текст] / В. Сафонова // Університетські наукові записки. – 2009. – №2. – С. 378-381.
102. Система содействия трудоустройству выпускников вуза в современных условиях [Текст] / А. И. Еремкин, В. А. Худяков, Ю. С. Савенков, В. О. Петренко // Alma mater. – 2010. – №2. – С. 45-49.
103. Смирний, М. Методика розрахунку ставок науково-педагогічних працівників [Текст] /М.Смирний //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 83-89.
104. Смолінська, О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності / О. Смолінська // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 51-58.
105. Спіцек, Г. Ціннісно-орієнтоване ранжирування з урахуванням думок усіх зацікавлених сторін [Текст] /Г.Спіцек, К.Зігенталер //Вища школа.– 2009.– №12.– С. 61-70.– [Рейтинги закладів освіти].
106. Суліма, Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізаії всієї освітньої системи [Текст] / Є. Суліма // Рідна школа. – 2010. – №9. – С.3-8.
107. Сухочев, В.И. Экономика и наука как источники формирования образовательного портфеля человечества [Текст] /В.И.Сухочев, Ш.З.Валиев //Высшее образование сегодня.– 2009.– №12.– С. 30-36.– [Исследуются факторы, влияющие на качество образования].
108. Сучасні технології, економія коштів, доступність освіти - це реальний шлях до інформаційного суспільства: Із послання Президента України В.Януковича до українського народу [Текст] // Освіта України. – 2010. – №43. – С. 2.
109. Табачник, Д. ВНЗ мають стати на позиції логіки і державницького підходу [Текст] / Д. Табачник // Освіта України. – 2010. – №31. – С. 2-3.
110. Табачник, Д. Головне - якість і конкурентоспроможність вищої освіти [Текст] / Д. Табачник // Педагогічна газета. – 2010. – №5. – С. 3.
111. Табачник, Д. Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік [Текст] / Д. Табачник // Освіта. – 2010. – №19-20. – С. 2-4.
112. Табачник, Д. Наша діяльність буде спрямована на розбудову української освіти / Д. Табачник // Освіта. – 2010. – №13-14. – С. 2-3.
113. Тархан, Л. Компетентнісний підхід як інновація в навчанні майбутніх інженерів-педагогів / Л. Тархан // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С. 82-89.
114. Тимошенко, М. Історія становлення та розвитку господарсько-правового регулювання вищої освіти в Україні / М. Тимошенко // Часопис Київського університету права. – 2009. – №4. – С. 234-240.
115. Тимошенко, О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи / О. Тимошенко // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 60-65.
116. Тихомирова, Н. Современный университет: инновационные методы управления персоналом [Текст] / Н. Тихомирова, С. Кочерга // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 8-16.
117. Третьякова, Т.В. Качество образования: от оценки к управлению [Текст] / Т. В. Третьякова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 17-21.
118. Тютюнникова, С.В. Высшее образование в структуре рыночной трансформации [Текст] /С.В.Тютюнникова, А.В.Квитка //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2010.– №6, Т.2.– С. 19-23.
119. Управління якістю освітніх послуг — основа стратегічного розвитку інноваційної діяльності вищого навчального закладу [Текст] / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, П. Гурський, Л. Калібера // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 65-71.
120. Урсул, А.Д. Становление глобального образования [Текст] / А. Д. Урсул // Alma mater. – 2010. – №2. – С. 36-44.
121. Федоренко, В. Освіта в Україні: перспективи розвитку [Текст] / В. Федоренко, О. Чувардинський, С. Палиця // Економіка та держава. – 2010. – №5. – С. 4-5.
122. Филиппов, В.М. Многомерные социальные измерения университетов классического типа [Текст] / В. М. Филиппов // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 4-8.
123. Франко, М. Чи впливають університети на регіональне працевлаштування? Міжрегіональне порівняння наслідків міграції / М. Франко, X. Хаасе, А. Лаутеншлагер // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №7. – С. 301-312.
124. Черниш, О.В. Специфіка функціонування ринку освітніх послуг [Текст] / О. В. Черниш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 204-206. – [У статті розглянуто специфічні особливості формування та функціонування ринку освітніх послуг у взаємодії з іншими ринками.
125. Шапоренкова, Г.А. Концепция проектирования многоуровневой системы управления качеством образования [Текст] / Г. А. Шапоренкова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 25-29.
126. Шевченко, Л. Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України [Текст] / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2010. – №6. – С. 9-15.
127. Шевченко, С. Впровадження освітнього аудиту як інструмент державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти [Текст] / С. Шевченко // Університетські наукові записки. – 2009. – №2. – С. 321-327.
128. Шендер, А. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації [Текст] / А. Шендер // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 94-96.
129. Шмелева, Е.А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя к педагогическим инновациям [Текст] / Е. А. Шмелева // Высшее образование сегодня. – 2010. – №6. – С. 37-39.
130. Штефан, Л. Проблема класифікації педагогічних інновацій [Текст] / Л. Штефан // Новий колегіум. – 2009. – №6. – С. 48-56.
131. Щодо застосування до керівників навчальних закладів та їхніх заступників Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції [Текст] // Праця і зарплата. – 2010. – №7. – С. 5-6.
132. Яновська, Н. Гармонійне навчання — основа сучасної освіти [Текст] / Н. Яновська // Педагогіка толерантності. – 2009. – №4. – С. 14-24. – [Гуманізація освіти].

Останні зміни 20.01.2011 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail