Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1.

Антипьев, А.Г. Основные тенденции развития образования в глобализующемся мире [Текст] / А. Г. Антипьев, Ю. С. Маркова // Alma mater. – 2011. – №6. – С. 20-25.

2.

Берестовецкая, С. Мировоззренческое самоопределение юношества в условиях кризисной реальности [Текст] / С. Берестовецкая // Alma mater. – 2011. – №9. – С. 85-87.

3.

Богданова, Н. Культура життєтворчості особистості як філософська проблема / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 21-27.

4.

Булат, С.А. Миссия высшего профессионального образования в контексте опережающего развития качества человека и обеспечения качества его жизни [Текст] / С. А. Булат, С. Н. Белова // Инновации в образовании. – 2011. – №3. – С. 17-32.

5.

Внукова, Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах XXI століття [Текст] / Н. Внукова // Вища школа. – 2010. – №12. – С. 26-37.

6.

Головатий, М. Освіта як соціальний феномен: суть та проблеми розвитку / М. Головатий // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 176-181.

7.

Губерський, Л. Одна з головних функцій сучасної освіти — плекання людини / Л. Губерський // Вища школа. – 2011. – №10. – С. 7-15.

8.

Девисилов, В.А. Ноксологическая культура как фактор устойчивого развития в обществе риска [Текст] / В. А. Девисилов // Alma mater. – 2010. – №11. – С.30-35.

9.

Жорнова, О. Сучасна вища школа: to be or not to be? [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – №7-8. – С. 74-84.

10.

Карамушка, В. Реагування освіти на цивілізаційні виклики [Текст] / В. Карамушка // Шлях освіти. – 2011. – №1. – С. 25-32. – [Освіта для стійкого розвитку].

11.

Карякин, Ю.В. Образовательный процесс: парадигмальность и целостность [Текст] / Ю. В. Карякин // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 22-29.

12.

Кобець, А.С. Інститут освіти як провідний суспільний канал забезпечення й регуляції відтворення людського капіталу / А. С. Кобець // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 92-95.

13.

Кремень, В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук України). / В. Кремень // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 8-12.

14.

Кремень, В. Енергія інтелекту [Текст] / В. Кремень // Освіта. – 2011. – №14. – С. 4-5.

15.

Кремень, В. Освіта в контексті цивілізаційних змін [Текст] / В. Кремень // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 2-4.

16.

Кремень, В. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми [Текст] / В. Кремень // Управління освітою. – 2011. – №2. – С. 3-5.

17.

Кремень, В.Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 5-14.

18.

Левчишина, О. Пріоритетність знань у трансформаційному суспільстві [Текст] / О. Левчишина // Освіта і управління. – 2010. – №4. – С. 51-60.

19.

Линовицька, О. Освіта як чинник соціокультурного розвитку особистості [Текст] / О. Линовицька // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 20-27. – [Філософія освіти XXI століття: пошук пріоритетів].

20.

Марченко, О. Підготовка фахівців ВНЗ економічного профілю в контексті нових глобальних світоцівілізаційних викликів / О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 104-109.

21.

Медведєв, І.А. Ідея університету як генератора випереджальної системи цінностей: узгодження глобалізації та державно-національних інтересів [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №17. – С. 83-87.

22.

Московкин, В.М. Открытый доступ к научному знанию и феодализм знаний. В чем связь? [Текст] / В. М. Московкин // Alma mater. – 2010. – №10. – С. 23-27.

23.

Перетягина, Н.Н. Роль образования в формировании человеческого капитала информационного общества / Н. Н. Перетягина // Инновации в образовании. – 2011. – №10. – С. 91-109.

24.

Полюшкович, О.А. Образование и социокультурная солидарность [Текст] / О. А. Полюшкович // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 18-22.

25.

Проценко, І. Саморефлексія університету як нова освітня парадигма [Текст] / І. Проценко // Політичний менеджмент. – 2011. – №4. – С. 46-51.

26.

Рябченко, В. Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 32-38.

27.

Слюсаревський, М. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти / М. Слюсаревський // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 12-21.

28.

Турпак, Н. Діалог як соцюкультурна цінність у цивілізаційному просторі сучасного суспільства [Текст] / Н. Турпак // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 106-112.

29.

Урсул, А.Д. На пути к "устойчивому" образованию [Текст] / А. Д. Урсул, Т. А. Урсул // Alma mater. – 2010. – №11. – С. 20-25. – [Философия образования].

30.

Хрипко, В.В. Горизонты интенсификации и инновационности обучения в вузе [Текст] / В. В. Хрипко // Alma mater. – 2011. – №9. – С. 34-37. – [Философия образования].Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail