Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Артемов, В.Ю. Іноземний досвід підготовки фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід / В. Ю. Артемов // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 130-134.
2. Афанасьєв, М. Інформаційні технології в навчальному процесі [Текст] /М.Афанасьєв, Я.Ромашова //Вища школа.– 2010.– №10.– С. 49-61.
3. Базурін, В.М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] /В.М.Базурін //Педагогіка і психологія.– 2009.– №4.– С. 51-56.
4. Борщов, Н.А. Превенция информацион­ного насилия: возможности и границы [Текст] / Н. А. Борщов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №4. – С. 28-31.
5. Гаєвська, С. Читання електронних підручников / С. Гаєвська // Психолог. – 2010. – №15. – С. 7-9.
6. Добровська, Л. Організація самостійної та науково-дослідницької роботи майбутніх інженерів з комп'ютерних систем медичного профілю в технічному ВНЗ [Текст] /Л.Добровська //Освіта і управління.– 2010.– №2-3.– С. 189-197.
7. Клочко, В.І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів [Текст] / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 102-106.
8. Комар, Ю. Інформаційні концепти креативної підготовки управлінського персоналу в контексті атрибутивності [Текст] /Ю.Комар //Університетські наукові записки.– 2010.– №1.– С. 280-288.
9. Комарова, А. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования / А. Комарова, А. Ковалевская, Г. Мартиненко // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 26-29.
10. Луцький, М. Умови підготовки інженерів з програмного забезпечення [Текст] /М.Луцький, М.Сидоров //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 104-112.
11. Молдахметова, Г.З. Анализ путей повышения качества интегрированного обучения с применением электронного учебно-методического пособия [Текст] / Г. З. Молдахметова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 31-33.
12. Морозова, О.І. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі при підготовці студентів Закарпатського державного університету на базі навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Закарпатської області / О. І. Морозова // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №1. – С. 29-32.
13. Пиявский, С.А. Информатизация и компетентностный подход [Текст] / С. А. Пиявский // Alma mater. – 2010. – №2. – С. 24-29.
14. Плаксій, Я.І. Поглиблення рівня знань студентів з інформатики засобами мови Delphi у процесі роботи з системною інформацією комп'ютера [Текст] / Я. І. Плаксій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №5. – С. 157-161.
15. Плеханов, А.А. О готовности педагога к развитию у учащихся культуры потребления медиаинформации средствами информационных технологий [Текст] / А. А. Плеханов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №3. – С. 68-71.
16. Побережна, Н. Діагностика впровадження інформаційних технологій у процес навчання студентів [Текст] /Н.Побережна //Вища школа.– 2010.– №1.– С. 43-52.
17. Прищак, М.Д. Дискурс поняття "комунікація" в контексті формування сучасної парадигми освіти [Текст] / М. Д. Прищак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 25-29.
18. Прищак, М.Д. Дискурс поняття "комунікація" в контексті формування сучасної парадигми освіти [Текст] /М.Д.Прищак //Вісник Вінницького політехнічного інституту.– 2010.– №1.– С. 25-29.
19. Савчук, Т.О. Інформаційна модель процесу оцінювання стану впровадження навчальних технологій у закладах освіти [Текст] /Т.О.Савчук, Л.В.Вечерук //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2009.– №1.– С. 203-205.
20. Савчук, Т.О. Інформаційні технології аналізу стану навчально-методичного забезпечення підрозділу вищого навчального закладу [Текст] / Т. О. Савчук, О. В. Смирнова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 121-125.
21. Седова, Н.Е. Подготовка конкурентоспособного специалиста в процессе обучения иностранному языку на основе электронной версии учебника [Текст] / Н. Е. Седова // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 66-68.
22. Сейдаметова, З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій [Текст] / З. Сейдаметова // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С.68-82.
23. Сейдаметова, З. Викладання програмування майбутнім фахівцям галузі ІТ-технологій / З. Сейдаметова // Вища школа. – 2010. – №3-4. – С.68-82.
24. Сопов, В. Роль мультимедийной визуализации на этапе перехода к концепции непрерывного обучения [Текст] / В. Сопов // Новий колегіум. – 2010. – №4-5. – С. 47-51.
25. Тихомирова, Н.В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к информационному обществу [Текст] / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 130-143.
26. Тихомирова, Н.В. Обучение персонала вуза в условиях перехода к информационному обществу / Н. В. Тихомирова, С. А. Кочерга // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 130-143.
27. Чорний, О. Віртуальні комплекси і тренажери — технологія якісної підготовки фахівців у галузі електромеханіки, автоматизації та управління [Текст] / О. Чорний, Д. Родькін // Вища школа. – 2010. – №7-8. – С. 23-35.
28. Якусевич, Ю.Г. Моделювання та реалізація багаторівневого тестування в системі комп'ютеризованого навчання [Текст] / Ю. Г. Якусевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №3. – С. 80-85.
29. Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності [Текст] / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 47-55.
30. Яшанов, С. Інтеграція навчальних інтернет-ресурсів у процес підготовки вчителя до майбутньої професійної діяльності / С. Яшанов // Вища школа. – 2010. – №5. – С. 47-55.

  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1.

Акимова, И.В. О некоторых аспектах методики обучения работе со свободным программным обеспечением / И. В. Акимова // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 19-26.

2.

Бенніч-Бьоркман, Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва [Текст] / Л. Беннніч-Бьоркман, С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2011. – №3. – С. 93-100.

3.

Білик, О.Б. Необхідність та принципи впровадження інформаційно-комунікаційної інфраструктури для забезпечення ефективної діяльності закладу освіти [Текст] / О. Б. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С. 127-132.

4.

Бондаренко, М. Утворення класу об'єктно орієнтованого програмування розподілу оперативної пам'яті комп'ютера / М. Бондаренко, В. Шеховцова, В. Мартиненко // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С. 45-50.

5.

Ваграменко, Я.А. Информатизация как фактор обновления высшей и общеобразовательной школы / Я. А. Ваграменко // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 49-57.

6.

Васильєв, А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 40-46.

7.

Диканская, Н.Н. Информационные технологии в оценке уровня сформированности информационной культуры студентов / Н. Н. Диканская, С. А. Худовердова // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 42-48.

8.

Добровська, Л. Організація самостійної та науково-дослідницької роботи майбутніх інженерів з комп'ютерних систем медичного профілю в технічному ВНЗ [Текст] / Л. Добровська // Освіта і управління. – 2010. – №2-3. – С. 189-197.

9.

Добровська, Л.М. Сутність професійної інформаційно-комп'ютерної діяльності сучасних фахівців інженерного профілю / Л. М. Добровська // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 74- 86.

10.

Драгнєв, Ю.В. Проблеми професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору України / Ю. В. Драгнєв // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №8. – С. 49-51.

11.

Евстигнеев, С.М. Использование технологии контекстного обучения для повышения эффективности освоения информатики / С. М. Евстигнеев // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С.39-43.

12.

Елисеев, В.А. Компьютерная обучающая среда - активный диалог / В. А. Елисеев // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 26-30.

13.

Жуков, І. Концепція інтернет-порталу інформаційних ресурсів освіти і науки МОНМС України [Текст] / І. Жуков, О. Іванкевич, Г. Кременецький // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 52-62.

14.

Кашуба, О. Інформаційне забезпечення безперервної освіти як складової ринку освітніх послуг [Текст] / О. Кашуба // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 192-197.

15.

Кобець, А.С. Гранична корисність споживачів освіти як приріст вимірних знань і вмінь у державі / А. С. Кобець // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 90-92.

16.

Кравец, Н. Использование геоинформационных систем при исследовании внешних контактных аудиторий вуза / Н. Кравец // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С.18-20.

17.

Крокер, Л. Педагогические измерения - ключ к повышению качества и научного уровня образования [Текст] / Л. Крокер, Д. Алгина // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С.51-52.

18.

Крутий, И.А. Студенческие интернет-миры / И. А. Крутий // Инновации в образовании. – 2011. – №4. – С. 82-93.

19.

Лелетин, В.А. Актуализация информационно-коммуникационной компетентности преподавателей в среде интернет-конференции [Текст] / В. А. Лелетин, И. Д. Столбова, О. В. Столбов // Alma mater. – 2011. – №1. – С. 54-59.

20.

Луговий, В.І. Інформація як чинник організації людини: теоретико-методологічний аспект [Текст] / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 14-22.

21.

Методологічні основи визначення педагогічних можливостей і технології проектування й створення аудіовізуальних електронних засобів [Текст] / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорнокс, Т. В. Якушина // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 90-98.

22.

Михалицын, П.Е. Современные информационные технологии и развитие духовного образования в Украине [Текст] / П. Е. Михалицын // Труди Київської Духовної Академії. – 2010. – №12. – С. 341-347.

23.

Мітрясова, О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання / О. П. Мітрясова // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 93-99.

24.

Мітрясова, О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання / О. П. Мітрясова // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 93-99.

25.

Можаева, М.Г. О применении искусственных нейронных сетей как современного средства информатизации / М. Г. Можаева, В. А. Касторнова // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 87-99.

26.

Онищенко, О. Київськиі ініціативи: back office [Текст] / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2011. – №35. – С. 1, 12. – ["Школа ХХІ століття: київські ініціативи" форум міністрів освіти європейських країн в Києві].

27.

Павленко, П.М. Організація подготовки фахівців по впровадженню інформаційних технологій у промислове виробництво [Текст] / П. М. Павленко, Ю. В. Задонцев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – №1. – С. 152-157.

28.

Пайко, А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / А. Пайко // Вісник НАН України. – 2011. – №9. – С. 25-31.

29.

Панкова, Т.В. Педагогические условия формирования информационно-коммуникационной компетентности у студентов вуза / Т. В. Панкова // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 35-39.

30.

Панкратова, О.П. Электронные образовательные ресурсы как учебный компонент информационной образовательной среды вуза / О. П. Панкратова // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 28-35.

31.

Петухова, Т.П. Конструирование компетентностно-ориентированной асинхронной самостоятельной IT-работы студен­тов [Текст] / Т. П. Петухова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 50-58.

32.

Плугина, Н.А. Содержательная и технологическая стороны концепции информационно-проектного обучения студентов / Н. А. Плугина // Высшее образование сегодня. – 2011. – №10. – С. 57-60.

33.

Проектування і створення аудіовізуальних електронних засобів (проблеми, завдання, шляхи розв'язання) / В. П. Волинський, О.В. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. // Педагогіка і психологія. – 2011. – №1. – С. 79-86.

34.

Прозорова, Ю.А. Подготовка педагогических кадров в области разработки и использования информационно-коммуникационной предметной среды,функционирующей на базе авторских сетевых информационных ресурсов / Ю. А. Прозорова // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 55-63.

35.

Романенко, В.Н. Эластичность педагогического процесса и информатика / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 57-65.

36.

Романова, О.В. Научно-исследовательская компетентность студента как результат информационной дидактики / О. В. Романова // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 48-55.

37.

Рутц, Е. Интенсификация современного учебного процесса: роль информационных технологий в образовании [Текст] / Е. Рутц, А. Ходоренко // Новий колегіум. – 2011. – №1. – С. 76-79.

38.

Рыбкин, С.А. Визуализация и дизайн электронных учебных материалов [Текст] / С. А. Рыбкин // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 72-74.

39.

Сергиенко, Т. Компьютерные технологии как средство формирования профессионально- адаптационных способностей инвали до в по зрению [Текст] / Т. Сергиенко // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 66-73.

40.

Скрибицкий, Э.Г. Комплексный подход как теоретическая основа разработки компьютерной поддержки изучения учебных дисциплин в вузе [Текст] / Э. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2010. – №10. – С. 96-109.

41.

Третьяк, Т.М. Организация сетевого взаимодействия на основе Web-сервиса / Т. М. Третьяк // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 78-87.

42.

Чеботарева, О.И. Проблема адаптации учебных заданий для электронного учебника при очнодистанционном обучении [Текст] / О. И. Чеботарева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №2. – С. 80-83.

43.

Червінська, Т.М. Інноваційні підходи до підготовки фахівців на основі інтернет-освіти [Текст] / Т. М. Червінська // Проблеми науки. – 2011. – №4. – С. 14-20.

44.

Чорна, Т.В. Програмно-апаратний лабораторний комплекс "Комп'ютерна схемотехніка" [Текст] / Т. В. Чорна, В. М. Чешун, Т. І. Чешун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №3. – С. 214-217.

45.

Шихнабиева, Т.Ш. О семантических моделях в обучении / Т. Ш. Шихнабиева // Педагогическая информатика. – 2011. – №2. – С. 67-71.

46.

Юнусова, М.С. Значение курса «Профессионально направленная информатика» для подготовки юристов [Текст] / М. С. Юнусова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 54-58.

47.

Яламов, Г.Ю. Развитие молодежных сетевых информационных ресурсов на примере Всероссийского студенческого информационного портала / Г. Ю. Яламов // Педагогическая информатика. – 2010. – №2. – С. 67-76.

48.

Ярковой, В.А. Современные информационно-коммуникационные технологии и их роль в системе образования [Текст] / В. А. Ярковой // Экономическое возрождение России. – 2010. – №4(26). – С. 101-105.

49.

Ясинська, С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Текст] / С. Ясинська, М. Саєнтус // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 27-33.


Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail