Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
1.

Андрушкевич, Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці/ Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 108-114.

2.

Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці у сфері академічної освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 53-59.

3.

Андрущенко, В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 5-17.

4.

Астахова, В. Основные тенденции развития академической мобильности украинских студентов [Текст] / В. Астахова // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 7-10.

5.

Бенніч-Бьоркман, Л. Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва [Текст] / Л. Беннніч-Бьоркман, С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2011. – №3. – С. 93-100.

6.

Більченко, Є. Болонський процес: інший кут зору [Текст] / Є. Більченко // Освіта. – 2011. – №26-27. – С. 2.

7.

Бондаренко, М. Академическая мобильность научных кадров [Текст] / М. Бондаренко // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 14-19.

8.

Бондаренко, М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних освітніх програмах, проектах та конкурсах [Текст] / М. Бондаренко // Вища школа. – 2011. – №2. – С. 7-16.

9.

Буракова, К. Професійно орієнтована адаптація іноземних студентів до навчання у вищому навчальному закладі України на основі загальних характеристик соціалізації особистості [Текст] / К. Буракова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №3. – С. 43-47.

10.

Быстрянцев, С. Академическая мобильность — важнейший фактор успеха модернизации российской системы высшего образования [Текст] / С. Быстрянцев // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 21-24.

11.

Влияние языковой среды на развитие языковой компетенции китайских студентов [Текст] / Е. Боброва, И. Вялых, И. Наумова, Е. Токайская // Новий колегіум. – 2011. – №1. – С. 9-12.

12.

Война, Г.Г. Моніторинг та використання зарубіжного досвіду в галузі освіти [Текст] / Г. Г. Война // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 100-102.

13.

Гапон, В.В. Створення інформаційного середовища з метою моніторингу підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України [Текст] / В. В. Гапон, Л. В. Попкова, Л. Л. Чимбай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 259-264.

14.

Гуменюк, А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору [Текст] / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2009. – №37. – С. 32-35.

15.

Гуріна, Н.Д. Розробка нових методів та змісту навчання в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / Н. Д. Гуріна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №4(54). – С. 158-163.

16.

Добрянський, І. Боротьба за іноземних студентів: чекати неможна [Текст] / І. Добрянський, О. Наумець // Освіта і управління. – 2011. – №1. – С. 65-73.

17.

Дубив, Н.В. Академическая мобильность на практике: стипендии немецких фондов [Текст] / Н. В. Дубив // Высшее образование сегодня. – 2011. – №7. – С. 39-41.

18.

Євдокимов, В. Європейський вибір України і підготовка вчителя [Текст] / В. Євдокимов // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 40-45.

19.

Жовтоніжко, І. Самостійна робота іноземних студентів під час довузівської підготовки [Текст] / І. Жовтоніжко // Новий колегіум. – 2011. – №1. – С. 22-24.

20.

Журавель, Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 341-348.

21.

Завідонова, Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] : на прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана / Н. Завідонова, Л. Червінська // Рідна школа. – 2011. – №7. – С. 52-54.

22.

Закусило, О. Проблеми входження України в європейський освітній простір [Текст] / О. Закусило // Шлях освіти. – 2011. – №1. – С. 11-16.

23.

Ионкина, Е. Определение профессионально-языковой компетентности иностранного студента и условия ее формирования на довузовском этапе обучения [Текст] / Е. Ионкина // Новий колегіум. – 2011. – №1. – С. 24-28.

24.

Іваненеко, В. З досвіду реалізації системи академічної мобільності в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Іваненеко // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 14-19.

25.

Кембридж відкриває магістерську програму для студентів з України [Текст] // Молодь України. – 2011. – №4. – С. 3.

26.

Комишан, А. Педагогічне оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системи навчання / А. Комишан, К. Хударковський // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С. 77-79.

27.

Костюкевич, С.В. Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: противоречия Болонского процесса (реферат статьи Дж. Витте) [Текст] / С. В. Костюкевич // Alma mater. – 2010. – №11. – С. 56-61.

28.

Кравчук, Т.М. Особливості оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з фізичного виховання за кредитно-модульною системою [Текст] / Т. М. Кравчук, О. Ю. Гусляєва // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – №7. – С. 13-17.

29.

Краснова, Г.А. Совместные образовательные программы РУДН как инновационная форма сотрудничества с партнерами из Европейского Союза и обеспечение качества этих программ [Текст] / Г. А. Краснова, М. М. Малышева // Инновации в образовании. – 2010. – №11. – С. 31-47.

30.

Крячко, Ю. Гриф Міністерства і університетська автономія [Текст] / Ю. Крячко // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С.48-53. – [Болонський процес і Україна].

31.

Лігум, Ю.С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір [Текст] / Ю. С. Лігум // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С.22-28.

32.

Мадзігон, В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти [Текст] / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 19-27.

33.

Матюх, С.А. Особливості інтеграції вищої освіти України до Болонських стандартів / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 30-34. – [У статті проаналізовано системні реформації та основні проблеми в галузі вищої освіти, а також основні напрями її модернізації відповідно до Болонських стандартів. ].

34.

Матюх, С.А. Особливості інтеграції вищої освіти України до Болонських стандартів / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 30-34. – [У статті проаналізовано системні реформації та основні проблеми в галузі вищої освіти, а також основні напрями її модернізації відповідно до Болонських стандартів. ].

35.

Мусієнко, І. Реформування системи вищої освіти України у напрямі розбудови єдиного європейського простору [Текст] / І. Мусієнко // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 132-134.

36.

Ниндель, Т. Тенденции и особенности студенческих обменов. Проблемы адаптации украинских студентов в университетах Германии [Текст] / Т. Ниндель // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 30-40.

37.

Онищенко, О. Київськиі ініціативи: back office [Текст] / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2011. – №35. – С. 1, 12. – ["Школа ХХІ століття: київські ініціативи" форум міністрів освіти європейських країн в Києві].

38.

Павко, А. Болонький процес в Україні: плюси і мінуси / А. Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – №38. – С. 8.

39.

Павко, А. Класичний університет у контексті Болонського процесу. Такі виши мають стати символами інтелектуального потенціалу країни / А. Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – №218. – С. 18.

40.

Павко, А. Класичний університет у контексті Болонського процесу. Такі виши мають стати символами інтелектуального потенціалу країни / А. Павко // Урядовий кур'єр. – 2011. – №218. – С. 18.

41.

Павлюк, С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції [Текст] / С. Павлюк // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 61-71.

42.

Пайко, А. Суспільні науки в контексті європейської модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / А. Пайко // Вісник НАН України. – 2011. – №9. – С. 25-31.

43.

Пендзей, І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки / І. Пендзей // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 39-47.

44.

Порох, Д.О. Соцокультурна адаптація як складник адаптації іноземних студентів до навчання у вищому закладі освіти [Текст] / Д. О. Порох // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – №3. – С.47-54.

45.

Приходченко, К.І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 63-70.

46.

Приходько, І. Вдосконалення вищої аграрної освіти в умовах інтеграції України до європейської спільноти [Текст] / І. Приходько // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 107-109.

47.

Рідей, Н. Освіта і наука для сталого розвитку в програмних документах і угодах світових зібрань [Текст] / Н. Рідей, Ю. Рибалко, Т. Хітренко // Освіта і управління. – 2011. – №1. – С. 90-98.

48.

Руденко, В. Цивілізаційно-культурологічний підхід до запровадження Болонського процесу / В. Руденко // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 31-37.

49.

Савицька, В.Т. Особливості формування системи оцінювання знань студентів в умовах запровадження європейської системи освіти [Текст] / В. Т. Савицька, Т. В. Терещенко // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 272-281.

50.

Сич, О.В. Діяльність юридичних клінік відповідно до Болонського процесу [Текст] / О. В. Сич // Університетські наукові записки. – 2010. – №4. – С. 360-365.

51.

Хамініч, С.Ю. (Хамініч, Н.Ю.) Якість сучасної освіти України в умовах європейської інтеграції [Текст] / С. Ю. Хамініч, Н. І. Білоусова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 62-68.

52.

Яблонський, В. Поспішай повільно, або ще раз про Болонську декларацію та реформу вищої освіти [Текст] / В. Яблонський // Голос України. – 2011. – №112. – С. 19.

53.

Яковлева, О. Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських ВНЗ у контексті наближення України до європейського освітнього простору / О. Яковлева // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 24-31.

54.

Якубовський, Р. Фінансово-правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №12. – С. 99- 103.

55.

Янишин, О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу / О. Янишин // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 48-53.


Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail