Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


    ВИХОВНА РОБОТА
1.

Акопян, В. Основні чинники формування екологічної свідомості особистості [Текст] / В. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 41-48.

2.

Акопян, В. Екологічне самовиховання особистості / В. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 67-73.

3.

Андреев, А.В. Модель развития гражданских качеств у студентов вуза в поликультурной среде [Текст] / А. В. Андреев // Alma mater. – 2011. – №6. – С. 45-49.

4.

Артемова, Л. Виховання чи лише навчання студентів / Л. Артемова // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 93-104.

5.

Артюшенко, О. Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління / О. Артюшенко // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 120-126.

6.

Балагура, О. Змістовні технологии і особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. Балагура // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 180-183.

7.

Балагура, О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 56-61.

8.

Беспалов, В. Реалізація концепції виховної роботи в ОДЕУ [Текст] / В. Беспалов, С. Стецко // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 107-113.

9.

Беспалов, В. Реалізація концепції виховної роботи в ОДЕУ [Текст] / В. Беспалов, С. Стецко // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 107-113.

10.

Бех, І. Ціннісна сфера сучасної людини в контексті пріоритетів виховного процесу [Текст] / І. Бех // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 8-12.

11.

Білогур, В. Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 74-79.

12.

Білогур, В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей / В. Білогур, С. Макаренко // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 93-100.

13.

Богданова, Н. Проблема формування творчої особистості [Текст] / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 80-88.

14.

Богданова, Н. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 90-93.

15.

Боришевский, М. Самосвідомість особистості як детермінанта її взаємодії з суспільством [Текст] / М. Боришевский // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 12-14.

16.

Гоштанар, І.В. Й. Ф. Гербарт про виховання як естетичне зображення світу [Текст] / І. В. Гоштанар // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 115-126.

17.

Грирорьев, Д. Духовное и социальное в воспитании человека: размышления о новой концепции [Текст] / Д. Грирорьев // Социальная педагогика. – 2010. – №2. – С. 16-23. – [Главные идеи концепции: национальный воспитательный идеал в его исторической преемственности, базовые национальные ценности как основа целей образования и воспитания, воспитание как общест­венная задача и сфера социального партнёрства. Феномен духовно-нравственного воспитания. Пересечения и противоречия социального и духовного. Педагогические смыслы воспитания духовности.].

18.

Евтихов, О.В. Структурная модель лидерских качеств организационного лидера [Текст] / О. В. Евтихов // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 41-46.

19.

Зима, О. Концепція та основні напрямки виховної роботи в Харківському національному економічному університеті [Текст] / О. Зима // Вища школа. – 2010. – №12. – С. 26-37.

20.

Іванова, Ю. Формування ціннісних орієнтацій студентів - майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Ю. Іванова // Рідна школа. – 2011. – №7. – С. 14-17.

21.

Ілляшов, Г. Структурно-функціональний аналіз політичної духовності / Г. Ілляшов // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 87-96. – [Гуманізація освіти та виховання].

22.

Карпушкина, Л.П. Социализация студенческой молодежи в ходе этнокультурной подготовки в вузах [Текст] / Л. П. Карпушкина, Л. Е. Бабушкина // Alma mater. – 2011. – №2. – С. 77-79. – [Гуманизация образования].

23.

Косарев, В.Н. Возможности интенсификации учебно-научно-воспитательного процесса на основе программно-целевого подхода [Текст] / В. Н. Косарев, Л. К. Косарева // Высшее образование сегодня. – 2009. – №8. – С. 69-71.

24.

Кращенко, Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні [Текст] / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – №9. – С. 117-119.

25.

Кращенко, Ю. Протиріччя розвитку студентського самоврядування [Текст] / Ю. Кращенко // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 117-123.

26.

Кусарбаев, Р.И. Роль личностного фактора в формировании культуры межнационального взаимодействия студентов [Текст] / Р. И. Кусарбаев // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 97-99.

27.

Кутеева, В.П. Эмоциональный интеллект как важный компонент культурно-продуктивной личности [Текст] / В. П. Кутеева, Г. Н. Юлина // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 46-50.

28.

Лукашенко, Д.В. Механизм адаптации личности социальной средой [Текст] / Д. В. Лукашенко // Alma mater. – 2011. – №9. – С. 47-51.

29.

Моисенко, Л.В. Студенческая субкультура в образовательном пространстве вуза [Текст] / Л. В. Моисенко // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 25-28.

30.

Мусієнко, І.І. Сучасні вимоги до трудового потенціалу та гармонійного розвитку особистості в системі освіти [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 122-125.

31.

Набиев, В.Ш. Основополагающие характеристики личности в новом образовательном формате вуза [Текст] / В. Ш. Набиев // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 69-71.

32.

Нікітчина, С.О. Формування соціального, фізичного і духовного здоров'я української молоді засобами етновиховання і громадської соціалізації [Текст] / С. О. Нікітчина // Безпека життєдіяльності. – 2011. – №7. – С. 11-14.

33.

Огородняя, Е.Н. Определение влияния ментальных законов на формирование личностных качеств и приоритетов студентов / Е. Н. Огородняя // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 102-104.

34.

Осипова, І. Духовні потреби людини / І. Осипова // Психолог. – 2011. – №8. – С. 25-27.

35.

Остапенко, А.Б. Гендерная должностная асимметрия и гендерные предпочтения в высшей школе [Текст] / А. Б. Остапенко // Высшее образование сегодня. – 2011. – №1. – С. 56-58.

36.

Подольська, Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи [Текст] / Є. Подольська // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 22-33.

37.

Пруцакова, О.Л. Духовно-світоглядні орієнтири екологічного виховного ідеалу / О. Л. Пруцакова // Екологічний вісник. – 2010. – №6. – С. 6-8.

38.

Рыскулова, М.Н. Организация бригадного взаимодействия в авторских группах как условие творческого саморазвития студентов [Текст] / М. Н. Рыскулова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №8. – С. 40-42.

39.

Рябченко, В. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та межі осягнення ними особистості / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 46-55.

40.

Свініцька, О. Проблеми толерантності в умовах нетолерантності [Текст] / О. Свініцька // Педагогіка толерантності. – 2011. – №2. – С. 30-34.

41.

Сенько, В. Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства [Текст] / В. Сенько // Політичний менеджмент. – 2011. – №4. – С. 112-118.

42.

Сергеева, И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку [Текст] / И. В. Сергеева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №5. – С. 76-78.

43.

Серебрякова, Е.А. Православная педагогика и ее роль в духовном становлении [Текст] / Е. А. Серебрякова // Инновации в образовании. – 2011. – №9. – С. 94-102.

44.

Смирнова, Л.Е. Учебные ситуации с образно-эмоциональной основой [Текст] / Л. Е. Смирнова // Alma mater. – 2011. – №6. – С. 49-53.

45.

Сокуренко, О. Формування світорозуміння особистості як психолого-педагогічна проблема [Текст] / О. Сокуренко // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С. 100-106.

46.

Сорокин, Г.М. Духовный мир студентов и его истоки / Г. М. Сорокин // Alma mater. – 2011. – №3. – С. 80-82.

47.

Статінова, Н. Пріоритети та цінності сучасної студенської молоді [Текст] / Н. Статінова, О. Кущенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №3. – С. 107-117.

48.

Сухомлинськка, О. Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін [Текст] / О. Сухомлинськка // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 4-8.

49.

Ткаченко, Л.І. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 31-39.

50.

Ткачов, С.І. Співвідношення понять громадянської освіти та громадянського виховання / С. І. Ткачов // Виховна робота в школі. – 2011. – №4. – С. 2-6.

51.

Требін, М. Місце та роль правового виховання в процесі формування правової культури громадян України [Текст] / М. Требін // Освіта і управління. – 2010. – №2-3. – С. 92-107.

52.

Трофимова, Н.М. Особенности смысложизненных ориентаций студентов-психологов [Текст] / Н. М. Трофимова // Высшее образование сегодня. – 2009. – №9. – С. 46-50.

53.

Філіппов, Ю.М. Молодіжний трудовий загін — реальний простір для самовизначення молодої людини [Текст] / Ю. М. Філіппов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №2. – С. 24-31.

54.

Хайруллин, Р.З. Формирование этнотолерантности будущих специалистов в вузах социального профиля [Текст] / Р. З. Хайруллин // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 32-47.

55.

Циганчук, К.А. Патріотизм як цінність [Текст] / К. А. Циганчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №2. – С. 4-11.

56.

Шишкова, Э.Ю. Социализация в вузе и этничность [Текст] / Э. Ю. Шишкова // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 15-18.

57.

Шувалова, И.Н. Гармонизация духовных и физических сил студенческой молодежи посредством физической культуры [Текст] / И. Н. Шувалова // Гуманітарні науки. – 2010. – №2. – С.13-21.

58.

Шутенко, Е.Н. Проблема самореализации в вузовском обучении [Текст] / Е. Н. Шутенко // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 33-36.

59.

Юдакина, С.И. Формирование толерантности обучающихся как ценности личности в условиях диалога культур [Текст] / С. И. Юдакина // Высшее образование сегодня. – 2011. – №7. – С. 75-80.
Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail