Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.

Аверкин, В.Н. Управление результативностью и эффективностью в территориальной системе образования [Текст] / В. Н. Аверкин, О. М. Зайченко, М. В. Александрова // Alma mater. – 2011. – №2. – С. 21-30.

2.

Алтунина, В.В. Рыночные отношения в образовательной деятельности [Текст] / В. В. Алтунина // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 48-50.

3.

Андрусишин, Б. Освітнє право України: шляхи та перспективи розвитку [Текст] / Б. Андрусишин // Освіта. – 2011. – №5-6. – С. 8-9.

4.

Андрущенко, В. Державно-громадський характер управління освітою / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 5-9.

5.

Андрущенко, В. Освіта нового століття: пріоритети розвитку. / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2011. – №1. – С. 5-8.

6.

Андрущенко, Т. Особливості освітніх вимірювань у гуманітарних науках / Т. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 64-68. – [Інформаційне суспільство вимагає формування нових моделей освіти].

7.

Бакіров, В. Університети як чинник цивілізаційного розвитку [Текст] / В. Бакіров // Шлях освіти. – 2011. – №1. – С. 2-4.

8.

Бандурка, О. Про сьогодення вищої освіти в Україні [Текст] / О. Бандурка // Вища школа. – 2011. – №9. – С. 3-16.

9.

Бахрушин, В. Аналіз університетських рейтингів [Текст] / В. Бахрушин // Освіта і управління. – 2011. – №1. – С. 7-13.

10.

Бахрушин, В. Статистичний аналіз рейтингів українських університетів [Текст] / В. Бахрушин // Освіта і управління. – 2011. – №2-3. – С. 30-38.

11.

Бахтараева, К.Б. Коммерциализация интеллектуальной деятельности: возможности для экономических вузов [Текст] / К. Б. Бахтараева, А. А. Логинов // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 51-55.

12.

Белый, Е.М. О конкурентоспособности и рыночной устойчивости государственных вузов [Текст] / Е. М. Белый, М. П. Беспалова, И. Б. Романова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №6. – С. 15-22.

13.

Бетлій, О. Закон для вищої школи чи для Міносвіти? [Текст] / О. Бетлій // Дзеркало тижня. – 2011. – №35. – С. 12.

14.

Бочкарьова, Н. Дослідження сутності поняття "педагогічна фасилітація" [Текст] / Н. Бочкарьова // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 98-105. – [Гуманізація освіти].

15.

Бублій, Г. Система управління діяльністю вищих навчальних закладів в Україні [Текст] / Г. Бублій // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 186-191.

16.

Бушуева, Е.В. Выбор систем электронного документооборота для высших учебных заведений [Текст] / Е. В. Бушуева // Инновации в образовании. – 2011. – №6. – С. 48-56.

17.

Веремко, А.В. Анализ требований к системе менеджмента качества высшего учебного заведения [Текст] / А. В. Веремко, К. Н. Маловик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №1. – С. 138-142.

18.

Высшая школа и глобальный кризис: Университет кяк инкубатор будущего и объект стратегического инвестирования // Новий колегіум. – 2010. – №6. – С. 3-5.

19.

Галиця, І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 104-108.

20.

Гладка, Т.І. Функціональна модель державного управління інноваційним розвитком освіти [Текст] / Т. І. Гладка // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №20. – С. 101-104.

21.

Головатий, М. Освіта України в контексті світового і національного поступу [Текст] / М. Головатий // Персонал. – 2010. – №2. – С. 84-94.

22.

Гомон, Д. Новая жизнь вузов / Д. Гомон // Сегодня. – 2011. – №248. – С. 3. – [5 главных изменений в новом законе о высшем образовании].

23.

Гриневич, Л. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти [Текст] / Л. Гриневич // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С. 80-90.

24.

Гриневич, Л. Методологічні засади цілісності системи моніторингу якості освіти / Л. Гриневич // Освіта і управління. – 2010. – №4. – С. 18-26.

25.

Грищенко, І. Чого не вистачає університету, шоб задовольнити ринок праці? [Текст] / І. Грищенко // Педагогічна газета. – 2011. – №5. – С. 5.

26.

Громовий, В. Від освітнього хуторянства до глобальної перспективи [Текст] / В. Громовий // Управління освітою. – 2011. – №7. – С. 4-6. – [Глобалізація освіти].

27.

Громовий, В. Освіта України - 2020 / В. Громовий // Управління освітою. – 2011. – №8. – С. 14-16. – [Загальносвітові тенденції в освіті ].

28.

Грошев, И.В. Исследование деятельности вузов с позиций формирования бренда [Текст] / И. В. Грошев // Высшее образование сегодня. – 2011. – №2. – С. 51-56.

29.

Губерський, Л. Треба чітко розмежовувати вищу освіту і отримання диплома [Текст] / Л. Губерський // Освіта України. – 2011. – №67-68. – С. 5.

30.

Гунчак, В. Університет — кузня елітарних кадрів [Текст] / В. Гунчак // Вища школа. – 2011. – №7-8. – С. 7-19.

31.

Гуріна, О.О. Удосконалення надання освітніх послуг громадянам України, які проживають у сільській місцевості [Текст] / О. О. Гуріна // Університетські наукові записки. – 2011. – №1. – С. 36-40.

32.

Данілов, О.Д. Оптимізація фінансування вищих закладів освіти в Україні [Текст] / О. Д. Данілов, Л. В. Панасюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №20. – С. 19-22.

33.

Данніков, О. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ у контексті надання якісних освітніх послуг / О. Данніков, І. Баша // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №1-2. – С. 49-56.

34.

Дебич, М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі XXI століття [Текст] / М. Дебич // Вища школа. – 2011. – №5-6. – С. 47-56.

35.

Державна статистика освіти [Текст] // Вища школа. – 2011. – №2. – 107-125.

36.

Домбровська, С.М. До питання про формування державної освітньої політики України та її вдосконалення / С. М. Домбровська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 51-53.

37.

Дробноход, М. Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу / М. Дробноход // Освіта і управління. – 2010. – №4. – С. 7-18.

38.

Дружилов, С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы [Текст] / С. А. Дружилов // Alma mater. – 2011. – №9. – С. 42-46.

39.

Елфимова, М.М. Содержательные особенности восприятия организационной культуры сотрудниками вуза / М. М. Елфимова // Alma mater. – 2011. – №3. – С. 43-49.

40.

Євген Суліма: система атестації науковців в Україні діятиме на більш демократичних засадах [Текст] // Освіта України. – 2011. – №81-82. – С. 5.

41.

Євтух, О. Наука й освіта за крок до майбутнього [Текст] / О. Євтух // Вища школа. – 2011. – №2. – С. 16-28.

42.

Євтух, О. Освіта і наука: час еволюції [Текст] / О. Євтух // Вісник НАН України. – 2010. – №9. – С. 3-11.

43.

Єлесіна, А. Аналіз структури діяльності вищого навчального закладу на основі принципу гармонійності / А. Єлесіна // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 232-235.

44.

Жебровський, Б. Про стан реалізації завдань, визначених Президентом України [Текст] / Б. Жебровський // Освіта України. – 2011. – №31-32. – С. 6-7. – [Реформування освіти].

45.

Жебровський, Б. Сім мостів освіти України [Текст] / Б. Жебровський // Освіта України. – 2011. – №45-46. – С. 5.

46.

Жорнова, О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2011. – №3. – С.114-121.

47.

Жуков, В.Н. О некоторых причинах кризисных явлений в современном образовании [Текст] / В. Н. Жуков // Alma mater. – 2010. – №10. – С. 27-30.

48.

З доповіді Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника на ІІІ Всеукраїнському з'їзді працівників освіти // Освіта. – 2011. – №44-45. – С. 2.

49.

Зволинська, О. Державні витрати на вищу освіту: час переглянути пріоритети [Текст] / О. Зволинська // Фінансовий контроль. – 2011. – №5. – С. 50-53. – [Фінансовий контроль вищої освіти України].

50.

Звонников, В.И. Инновации в подготовке кадров управления [Текст] / В. И. Звонников // Высшее образование сегодня. – 2011. – №7. – С. 17-20. – [Проблемы подготовки кадров управления в контексте модернизации высшей школы].

51.

Зіньковський, Ю. Камені спотикання вітчизняної вищої освіти [Текст] / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 7-19.

52.

Иваненко, И.А. Роль социального партнерства при формировании социального заказа в образовании [Текст] / И. А. Иваненко // Alma mater. – 2011. – №2. – С. 52-55. – [Менеджмент образования].

53.

Иванищева, Н.А. Социально-андрагогический подход в высшем многоуровневом образовании [Текст] / Н. А. Иванищева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №9. – С. 38-41.

54.

Ішенко, Т. Без права на помилку [Текст] / Т. Ішенко, М. Хоменко // Вища школа. – 2010. – №11. – С.47-56. – [Реформування освіти].

55.

Карпенко, О.М. Социальный аспект эффективности распределенного вуза в контексте проблем высшего образования [Текст] / О. М. Карпенко // Инновации в образовании. – 2010. – №12. – С. 67-79.

56.

Кириченко, О. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України [Текст] / О. Кириченко, С. Лаптєв // Вища школа. – 2010. – №11. – С. 37-46.

57.

Кириченко, О. Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України [Текст] / О. Кириченко, Ю. Негорська // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 36-47.

58.

Кліменко, В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – №7-8. – С. 104-109.

59.

Козак, О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ [Текст] / О. М. Козак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5. – С. 78-82.

60.

Кононенко, П. Українська альма-матер [Текст] / П. Кононенко // Українське слово. – 2011. – №42. – [Вітання з нагоди 90-річчя Українського Вільного Університету].

61.

Костюченко, А. Впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку освітніх послуг [Текст] / А. Костюченко // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 71-72.

62.

Костюченко, А.М. Маркетингові комунікації у формуванні іміджу вищих навчальних закладів / А. М. Костюченко // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 108-111.

63.

Красняков, Є. Державна політика в галузі освіти України в контексті реалізації освіти для демократичного громадянства і прав людини [Текст] / Є. Красняков // Віче. – 2011. – №13. – С. 23-25.

64.

Красняков, Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. – 2011. – №2. – С. 21-25.

65.

Кремень, В. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації [Текст] / В. Кремень // Освіта. – 2011. – №18. – С. 6-7.

66.

Кремень, В. Підвищувати конкурентоспроможність освіти в умовах глобалізації [Текст] / В. Кремень // Управління освітою. – 2011. – №12. – С. 4-9.

67.

Кремень, В. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації / В. Кремень // Педагогічна газета. – 2011. – №4. – С. 4-5.

68.

Кузнецова, Л. Конкурентоспроможність України у сфері освіти [Текст] / Л. Кузнецова // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 64-70.

69.

Кузь, В.Г. Нова освітня парадигма — нові освітні технології [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2011. – №2. – С.28-36.

70.

Кузьменко, Л.М. Управління якістю у системі вищої освіти / Л. М. Кузьменко, Н. Ф. Стеблюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 17-20.

71.

Кузьменко, Л.М. Управління якістю у системі вищої освіти / Л. М. Кузьменко, Н. Ф. Стеблюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 17-20.

72.

Кулик, Н. Петро Куліков: Позитиву багато, але потреби перевищують можливості [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2011. – №75-76. – С. 5. – [Фінансування освіти].

73.

Курбатов, С. Трансформація цікавого в серйозне, або університетські рейтинги у пошуках надійних критеріїв оцінювання [Текст] / С. Курбатов, А. Кашин // Дзеркало тижня. – 2010. – №43. – С. 12.

74.

Курбатов, С. Університетські рейтинги [Текст] / С. Курбатов, Л. Ткаченко // Освіта. – 2011. – №2-3. – С. 8.

75.

Курбатов, С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: Quo Vadis? / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 55-63.

76.

Курбатов, С.В. Університетські рейтинги та проблема конкуренції елітних навчальних закладів у глобальному освітньому полі / С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С.11-121.

77.

Куценко, В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації [Текст] / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №3. – С. 35-48.

78.

Лапін, О.В. Роль освіти у формуванні інтелектуальних ресурсів суспільства / О. В. Лапін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 111-112.

79.

Левицкий, М.Л. Госзадание на услуги высшей школы: критерии эффективности [Текст] / М. Л. Левицкий // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 50-57.

80.

Лупиніс, Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти [Текст] / Т. Б. Лупиніс // Гуманітарні науки. – 2010. – №2. – С. 28-33.

81.

Маргуліна, Л. Демократизація освіти: технології реалізації в контексті соціокультурних змін / Л. Маргуліна // Вища освіта України. – 2010. – №4. – С. 17-24.

82.

Мариносян, Х.Э. Задачи национальной системы образования в глобализирующемся мире [Текст] / Х. Э. Мариносян // Alma mater. – 2011. – №1. – С. 18-25.

83.

Марчук, Л. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формування інноваційної економіки [Текст] / Л. Марчук // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 127-133.

84.

Матушкин, Н.Н. Роль междисциплинарного компонента образовательных про­грамм, реализующих компетентностную парадигму [Текст] / Н. Н. Матушкин, И. И. Столбова // Инновации в образовании. – 2010. – №11. – С. 5-18. – [Стандартизация образования].

85.

Медведев, І.А. Ідея університету: тлумачення терміна в контексті державного управління [Текст] / І. А. Медведев // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №8. – С. 86-89.

86.

Медведєв, І.А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 104-112.

87.

Медведєв, І.А. Модернізація університету та еволюція державноуправлінської думки [Текст] / І. А. Медведєв // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №11. – С. 59-65.

88.

Мельничук, О. Освітні правовідносини: класифікація, поняття й особливості окремих видів / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 61-64.

89.

Миколюк, О. Занепад освіти — ганьба для України / О. Миколюк, К. Гончаров // Педагогіка толерантності. – 2011. – №1. – С. 44-46.

90.

Миняйленко, Н.Н. К вопросу об инновационных направлениях развития высшей школы [Текст] / Н. Н. Миняйленко, Н. М. Литвиненко // Инновации в образовании. – 2010. – №12. – С. 89-95.

91.

Мірошниченко, Ю. "Університети мають бути орієнтовані на інновації в науці та прикладних сферах" [Текст] / Ю. Мірошниченко // Голос України. – 2011. – №195. – С. 3.

92.

Мірошниченко, Ю. Треба поліпшити якість вищої освіти [Текст] / Ю. Мірошниченко // Голос України. – 2011. – №9. – С. 5.

93.

Мокеева, С.Г. Проблемы внедрения компетентностного подхода / С. Г. Мокеева, И. Г. Решетова, А. Е. Упшинская // Инновации в образовании. – 2011. – №4. – С. 41-49. – [Качество образования].

94.

Мороз, В. Державне регулювання процедури вступу до вищого навчального закладу як чинник впливу на формування якісної складової трудового потенціалу країни [Текст] / В. Мороз // Освіта і управління. – 2010. – №2-3. – С. 144-153.

95.

Москаль, Ю. Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2011. – №3. – С. 163-171.

96.

Мусієнко, І. Процеси побудови нової моделі державного управління вищою освітою з використанням історичного досвіду [Текст] / І. Мусієнко // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 151-153.

97.

Мусієнко, І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою / І. Мусієнко // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 95-97.

98.

Мусієнко, І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти / І. Мусієнко // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 140-142.

99.

Мусієнко, І.І. Інноваційні основи побудови системи освіти в Україні [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №12. – С. 99-102.

100.

Мусієнко, І.І. Напрями виходу вищої школи України на новий рівень професійної мобільності [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 90-92.

101.

Мусієнко, І.І. Необхідність активізації державного управління системою освіти [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №1. – С. 89-91.

102.

Мусієнко, І.І. Соціально-економічна сутність освітніх послуг як об'єкта державного управління [Текст] / І. І. Мусієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 89-92.

103.

Нестерук, М.О. Проблеми організаційного та правового забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у ВНЗ / М. О. Нестерук, К. В. Яцишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 202-203.

104.

Ніколаєнко, С. Українській освіті потрібен новий курс / С. Ніколаєнко // Педагогіка толерантності. – 2010. – №3-4. – С. 129-149.

105.

Олексин, А. Фінансова діяльність вищих навчальних закладів в Україні [Текст] / А. Олексин // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 222-227.

106.

Онищук, Л. Фундаментальність - категорія якості освіти та освіченості сучасної людини [Текст] / Л. Онищук // Шлях освіти. – 2011. – №2. – С. 15-19.

107.

Освіта і сучасні цивілізаційні зміни [Текст] // Педагогічна газета. – 2010. – №11. – С. 1-2.

108.

Остапчук, О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем [Текст] / О. Остапчук // Шлях освіти. – 2010. – №4. – С. 14-17.

109.

Пасічник, Т. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки [Текст] / Т. Пасічник // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №6. – С. 12-16.

110.

Поляков, М. Трансформація університету в Україні за часів її незалежності / М. Поляков, В. Савчук // Вища школа. – 2011. – №10. – С. 62-70.

111.

Полянський, П. Блеф-стратегія для української освіти [Текст] / П. Полянський // Дзеркало тижня. – 2011. – №37. – С. 12.

112.

Приходько, І.П. Політика якості як ядро освітньої політики держави [Текст] / І. П. Приходько // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 94-97.

113.

Прокопенко, І. Управління університетом в умовах модернізації освіти [Текст] / І. Прокопенко // Новий колегіум. – 2011. – №2. – С. 24-27.

114.

Прошин, Д.И. Структура предприятия как определяющая компонента профессиональной подготовки в вузе по вектору знаний [Текст] / Д. И. Прошин // Alma mater. – 2011. – №7. – С. 58-61. – [Менеджмент образования].

115.

Прушківський, В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням [Текст] / В. Г. Прушківський // Фінанси України. – 2011. – №5. – С. 94-103.

116.

Ратнер, С.В. Вопросы повышения качества образовательного процесса в вузе [Текст] / С. В. Ратнер, А. С. Скорикова // Инновации в образовании. – 2011. – №9. – С. 34-45.

117.

Резник, С.Д. Репутация высшего учебного заведения: компоненты и модель / С. Д. Резник, Т. А. Юдина // Alma mater. – 2011. – №3. – С. 30-35.

118.

Родіонов, О.В. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу / О. В. Родіонов // Проблеми науки. – 2011. – №9. – С. 15-19.

119.

Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах [Текст] / К. И. Сафонова, В. Г. Белкина, С. А. Ерышева, Ю. Ю. Чмырь // Инновации в образовании. – 2011. – №3. – С. 49-60.

120.

Романенко, Ю.А. Еталон знань як елемент моніторингу вищої освіти [Текст] / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2011. – №3. – С. 42-51.

121.

Самойлик, К. Замовчуння проблем ускладнює реформування освітньої галузі [Текст] / К. Самойлик // Голос України. – 2011. – №112. – С. 9.

122.

Сафонова, В. Економічна стійкість вищого навчального закладу як чинник підвищення його конкурентоспроможності [Текст] / В. Сафонова // Вісник економічної науки України. – 2010. – №2. – С. 133-137.

123.

Сафонова, В. Формування концептуальних підходів до вдосконалення якості вищої освіти [Текст] / В. Сафонова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 202-208.

124.

Синюра-Ростун, Н.Р. Проблеми оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Н. Р. Синюра-Ростун, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 140-147.

125.

Сисоєва, С. Освіта як об'єкт дослідження [Текст] / С. Сисоєва // Шлях освіти. – 2011. – №2. – С. 5-10.

126.

Слюсарчук, А. Дмитро Табачник: Наша система освіти має потенціал, щоб стати одією з найкращих у Європі [Текст] / А. Слюсарчук // Освіта України. – 2011. – №57-58. – С. 4.

127.

Стеців, І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування [Текст] / І. С. Стеців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 218-222.

128.

Субіна, О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. Субіна // Вища школа. – 2011. – №1. – С.46-55.

129.

Суворовський, О. Проблеми формування контингенту студентів у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Суворовський // Вища школа. – 2011. – №4. – С.42-48.

130.

Табачник, Д. Головний пріоритет - забезпечення якості освіти [Текст] / Д. Табачник // Освіта. – 2011. – №35-36. – С. 4-5.

131.

Табачник, Д. Освіта: найближчі перспективи [Текст] / Д. Табачник // Управління освітою. – 2011. – №9. – С. 2-10.

132.

Табачник, Д.: Соціальний діалог - це складний і суперечливий діалог. Виступ міністра освіти на з'їзді профспілки працівників освіти і науки [Текст] // Освіта України. – 2010. – №87. – С. 2.

133.

Таланова, Ж. Світові рейтинги університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 29-40.

134.

Терепищий, С. Ціннісні орієнтири стандартизації вищої освіти України [Текст] / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2011. – №2. – С.33-41.

135.

Тихомирова, Н.В. Управление современным университетом, интегрированным в информационное пространство: концепция, инструменты, методы [Текст] / Н. В. Тихомирова // Alma mater. – 2011. – №4. – С. 8-15.

136.

Торкунова, Ю.В. Как в вузе управлять развитием инноваций [Текст] / Ю. В. Торкунова // Alma mater. – 2011. – №8. – С. 55-58.

137.

Фадєєв, В.І. Особливості організаційно-педагогічної системи управління розвитком вищого навчального закладу [Текст] / В. І. Фадєєв // Гуманітарні науки. – 2010. – №2. – С. 33-37.

138.

Фасоля, А.А. Концепция управления инновационным компонентом качества высшего образования [Текст] / А. А. Фасоля // Alma mater. – 2011. – №5. – С. 57-61.

139.

Федорченко, Н. Зміст зобов'язань надання послуг з вищої освіти [Текст] / Н. Федорченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №10. – С. 70-73.

140.

Федулова, Л.І. Концептуальні засади державної політики розбудови економіки знань [Текст] / Л. І. Федулова, Т. М. Корнєєва // Проблеми науки. – 2011. – №1. – С. 2-11.

141.

Фролов, А.В. Глобализация высшего образования: противоречия и новации [Текст] / А. В. Фролов // Alma mater. – 2011. – №8. – С. 61-66.

142.

Фролов, А.В. Влияние мирового экономического кризиса 2008—2009 гг. на высшее образование и его глобализацию (аналитический обзор) / А. В. Фролов // Alma mater. – 2011. – №3. – С. 67-73.

143.

Хименець, В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти / В. В. Хименець // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 15-24.

144.

Хименець, В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти / В. В. Хименець // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С. 15-24.

145.

Хорунжий, М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінки інтелектуального потенціалу та суспільного визнання сучасних університетів [Текст] / М. Хорунжий // Вища школа. – 2011. – №9. – С. 61-71.

146.

Чайкіна, Н.О. Моніторинг якості підготовки фахівців у системі вищої освіти / Н. О. Чайкіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №5. – С. 46-52.

147.

Черниш, О.В. Сучасний стан та проблеми фінансування вищої освіти в Україні / О. В. Черниш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.3. – С. 141-144.

148.

Чичановський, А.А. Методологічний аспект аналізу інновацій у системі освіти / А. А. Чичановський // Педагогіка і психологія. – 2010. – №4. – С.11-15.

149.

Швець, Д. Управління вищою освітою та напрямки реформування освітньої системи в Україні [Текст] / Д. Швець // Соціальна психологія. – 2011. – №4(48). – С. 123-133.

150.

Шубартовський, Г. Інтернаціоналізація університетської освіти [Текст] / Г. Шубартовський // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 59-64.

151.

Этуев, А.Б. Факторы выхода из антропологического кризиса [Текст] / А. Б. Этуев // Alma mater. – 2011. – №9. – С. 81-84. – [Гуманизация образования].

152.

Якісна державна освіта - право для всіх [Текст] // Освіта України. – 2010. – №87. – С. 5.

153.

Якубовський, Р. Особливості бюджетного фінансування освіти [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №11. – С. 177-180.


Останні зміни 16.01.2012 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail