Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1. Бурцева, Е.В. Рефлексия в образовательном процессе как условие развития личностного самоуправления [Текст] / Е. В. Бурцева // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 48-51.
2. Гончаров, В. Проблема підготовки нового вчителя: філософія, соціокультурний і педагогічний аспекти [Текст] / В. Гончаров // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 22-27. – [Аналізуються потреби, філософія, соціокультурний та педагогічний контекст підготовки нового вчителя у період радикальних внутрішніх і зовнішніх суспільних змін, чільне місце серед яких належить глобалізаційним та інформаційним процесам, а також ті внутрішні зміни, що відбулися в Україні після проголошення незалежності. Стверджується, що новий учитель має стати "провідником" цих змін. Це потребує модернізації процесу підготовки вчителя у педагогічних університета].
3. Грешилова, И.А. Андрагогическая модель обучения в контексте современной философии образования [Текст] / И. А. Грешилова // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 36-40.
4. Десятов, Т. Філософські засади неперервної освіти [Текст] / Т. Десятов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 6-17.
5. Касьянов, Д. Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства [Текст] / Д. Касьянов // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 43-49. – [Аналізуються проблеми та суперечності нанотехнологічного типу суспільного прогресу, місце та роль в ньому людини, гуманізація підготовки якої до життя та праці засобами освіти постає як ключова проблема сучасності; обґрунтовуються напрями модернізації змісту вітчизняної освіти, зокрема наповнення її сучасними науковими досягненнями та поєднанням із практикою].
6. Кремень, В. Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення [Текст] / В. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 5-11.
7. Маричев, И.В. Феномен образовательного пространства и методологические регулятивы его построения [Текст] / И. В. Маричев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 52-55.
8. Михайлова, Н.В. Философия математического познания и проблемы компьютерного образования [Текст] / Н. В. Михайлова // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 24-30.
9. Новолодская, С.Л. Синергетический подход к исследованию педагогических проблем в поликультурном образовании [Текст] / С. Л. Новолодская // Инновации в образовании. – 2012. – №1. – С. 60-72.
10. Сафонов, А.Л. Концептуальные проблемы теории этноса в контексте глобализации [Текст] / А. Л. Сафонов, А. Д. Орлов // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 17-21.
11. Татур, Ю.Г. Институциональное образование и профессиональная деятельность личности с позиций концепции непрерывного образования [Текст] / Ю. Г. Татур // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 23-25.
12. Черепаха, В.М. Філософські основи сучасної освіти [Текст] / В. М. Черепаха // Безпека життєдіяльності. – 2012. – №5. – С. 28-33.Останні зміни 15.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail