Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Абдулгамов, Г.Л. Обучение будущего учителя математики проектированию электронного учебно-методического обеспечения [Текст] / Г. Л. Абдулгамов, О. А. Косино // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 44-46.
2. Азгальдов, Г.Г. О некоторых вопросах методологии чтения лекций [Текст] / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин // Alma mater. – 2011. – №11. – С. 41-45.
3. Артемова, Л. Лабораторні роботи як навчальне дослідження під час аудиторних занять [Текст] / Л. Артемова // Вища школа. – 2012. – №5. – С. 44-51. – [Лабораторна робота з гуманітарних дисциплін розглядається як навчальне наукове дослідження. Вивчення змісту окремих тем і питань методами наукового дослідження активізує пізнавальну навчальну діяльність студентів.].
4. Ахметова, А.М. Сущность модели активизации учебной познавательно-творческой деятельности студентов [Текст] / А. М. Ахметова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 47-49.
5. Белодед, Н.И. Электронный конспект и методика чтения лекций [Текст] / Н. И. Белодед, В. И. Курмашев // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №2. – С. 17-28.
6. Белодед, Н.И. Электронный конспект и методика чтения лекций [Текст] / Н. И. Белодед, В. И. Курмашев // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №2. – С. 17-28.
7. Беляева, Е.В. Проектирование новых технологий обучения на основе программных педагогических средств [Текст] / Е. В. Беляева // Высшее образование сегодня. – 2011. – №11. – С. 43-46.
8. Березовский, А.Н. Использование мультимедийных технологий в процессе преподавания физики [Текст] / А. Н. Березовский, Ю. А. Столяров // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №2. – С. 53-58.
9. Березовский, А.Н. Использование мультимедийных технологий в процессе преподавания физики [Текст] / А. Н. Березовский, Ю. А. Столяров // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №2. – С. 53-58.
10. Бобылева, Н.И. "Self-work booklet" как элемент информационного обеспечения самостоятельной работы студентов в контексте социального образования [Текст] / Н. И. Бобылева, Е. В. Рыбак, Н. В. Цихончик // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 47-52.
11. Богатыревс, С.Ю. Профессорско-преподавательский состав и инновации в вузе: от внедрения ІТ-технологий к повышению своего рейтинга [Текст] / С. Ю. Богатыревс // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 72-76.
12. Богданова, А.Л. Использование электронного учебно-методического комплекса на примере дисциплины "Интернет-технологии в туризме" [Текст] / А. Л. Богданова // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 98-100.
13. Бурлакова, Т.В. Особенности индивидуализации профессиональной подготовки студентов педагогического университета [Текст] / Т. В. Бурлакова // Инновации в образовании. – 2011. – №11. – С. 44-55.
14. Васюкевич, В.В. Электронные средства поддержки использования балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы студентов [Текст] / В. В. Васюкевич // Высшее образование сегодня. – 2011. – №11. – С. 49-53.
15. Вернидуб, Р. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів [Текст] / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 75-79. – [Аналізується природа і значення інформаційно-освітнього середовища, яке визначається як системно організована сукупність сучасних електронних освітніх і інших інформаційних ресурсів, оріентованих на задоволення потреб учасників освітнього процесу і його науково- і навчально-методичний супровід, а також комплекс технічних і програмних засобів користування навчальними матеріалами, що забезпечують оперативний доступ до інформації, телекомунікаційну взаємодію студентів і викладачів задля досягнення цілей навчання].
16. Визначення змістових ознак поняття "аудіовізуальні електронні засоби навчання" [Текст] / В. П. Волинський, О. С. Красовський, О. В. Чорноус, Т. В. Якушин // Педагогіка і психологія. – 2011. – №4. – С. 97-106.
17. Галиця, І. Інноваційні технології активізації творчості [Текст] / І. Галиця, О. Розметова // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 62-73. – [Технології проектного навчання].
18. Гирич, З. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні педагогічних дисциплін [Текст] / З. Гирич // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 20-26.
19. Гірняк, Г. Модель психологічного проектування інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних закладів [Текст] / Г. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2011. – №4. – С. 129-141.
20. Деменьтьева, Т. Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности [Текст] / Т. Деменьтьева // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 71-73.
21. Деменьтьева, Т. Деловая игра как метод подготовки иностранных студентов к профессиональной деятельности [Текст] / Т. Деменьтьева // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 71-73.
22. Дмитрів, А.Я. Маркетинг для "Маркетингу": маркетингова освіта у Львові, дослідження зв'язку між політикою ціноутворення та формуванням попиту [Текст] / А. Я. Дмитрів // Маркетинг в Україні. – 2011. – №4. – С. 53-60.
23. Донецкая, С.С. Методика статистического анализа банков тестовых заданий для компьютерного тестирования [Текст] / С. С. Донецкая, Н. С. Железняк // Инновации в образовании. – 2012. – №5. – С. 118-131.
24. Егоров, П.Р. Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании детей с проблемами зрения [Текст] / П. Р. Егоров // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 101-107.
25. Еремина, И.И. Технологические и методологические аспекты формирования информационной образовательной среды вуза [Текст] / И. И. Еремина // Высшее образование сегодня. – 2011. – №11. – С. 41-43.
26. Ершова, Н.Ю. Формирование профессиональных компетенций специалистов в области информационных технологий [Текст] / Н. Ю. Ершова, А. П. Мощевикин, С. А. Купрушкин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 24-27.
27. Каменский, М.В. Информационно-методическое обеспечение педагогической коммуникации в образовательном пространстве высшей школы [Текст] / М. В. Каменский, Т. Н. Ломтева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 40-44.
28. Ковтун, И. О методике изложения отдельных разделов курса высшей математики [Текст] / И. Ковтун // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 49-53.
29. Ломакович, С.В. Вербально-комунікативна складова загальної навчальної компетентності та її вимірювання [Текст] / С. В. Ломакович, В. М. Терещенко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 40-47.
30. Малик, Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця [Текст] / Г. Малик // Вища школа. – 2012. – №1. – С. 70-85.
31. Мартынов, В.Г. Развитие инновационной образовательной технологии обучения студентов в виртуальной среде профессиональной деятельности [Текст] / В. Г. Мартынов, П. В. Тятибратов, В. С. Шейбаум // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 4-9.
32. Масягин, В.П. Непрерывное совершенствование информационно-технологической компетентности преподавателей [Текст] / В. П. Масягин, В. Л. Акапьев // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 107-115.
33. Матяш, Н.Ю. Системотвірні підходи до розроблення методичної системи навчання біології [Текст] / Н. Ю. Матяш // Педагогіка і психологія. – 2011. – №4. – С. 13-19.Останні зміни 14.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail