Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
1. Агаджанова, Р. Використання методу проектів у процесі навчання іноземній мові студентів економічних спеціальностей [Текст] / Р. Агаджанова // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 71-77.
2. Агрант, Ю.В. (Агрант, Джу Ким) Поликультурная компетенция студента как условие успешной реализации программ академической мобильности [Текст] / Ю. В. Агрант, Д. К. Хен // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 10-16.
3. Андрущенко, В. Проблема входження української університетської освіти в європейський освітній простір [Текст] / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. – 2012. – №1-2. – С. 3-8.
4. Борецька, Н. Реалізація державної освітньої політики в контексті європейської інтеграції [Текст] / Н. Борецька // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 112-114.
5. Вішар, Ю. Історичний плацдарм ринку праці в контексті болонського процесу [Текст] / Ю. Вішар // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 69-75.
6. Гордієнко, М.Г. Професійна мобільність у наукових дослідженнях [Текст] / М. Г. Гордієнко // Педагогіка і психологія. – 2011. – №4. – С. 106-114. – [Болонський процес].
7. Грибанов, В.В. К проблеме инноваций в сфере высшего образования: европейский опыт создания инновационного университета будущего [Текст] / В. В. Грибанов // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С. 16-26.
8. Деркач, Г. Особенности обучения иностранных студентов конспектированию [Текст] / Г. Деркач // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 66-70.
9. Євтух, М. Основни модернізації: національна рамка кваліфікації і європейська трансферна кредитно-накопичувальна система [Текст] / М. Євтух // Педагогічна газета. – 2012. – №3. – С. 6.
10. Журавель, Г. Болонська декларація: шляхи реалізації [Текст] / Г. Журавель, М. Шинкарук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 61-66.
11. Калашнікова, С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири [Текст] / С. Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 80-84. – [У статті на основі аналізу базових документів Європейського Союзу висвітлено ключові орієнтири та параметри, що визначають сучасні процеси модернізації Європейського простору вищої освіти. На їх основі автор обґрунтовує необхідність розбудови в Україні наукової та навчальної інфраструктури для професіоналізації управління вищою освітою].
12. Козієвська, О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах [Текст] / О. Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 98-107. – [Досліджуються найбільш значущі тенденції розвитку академічної мобільності студентів, характерні для світового та європейського освітніх просторів. Аналізуються причини активізації академічної мобільності. Констатується асиметричний характер академічної мобільності в Україні та робиться висновок про необхідність вироблення стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України з метою відновлення балансу у сфері міграційних і освітніх процесів].
13. Козієвська, О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 30-39. – [Аналізується досвід країн світу щодо вибору та реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти].
14. Косенко, О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті [Текст] / О. Косенко // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 81-86.
15. Костюк, Б. Вища освіта: погляд з Європи [Текст] / Б. Костюк // Українське слово. – 2011. – №50. – С. 11.
16. Лисенко, В. Порівняльний аналіз програм підготовки бакалаврів і магістрів Вагенінгенського університету (Нідерланди) та НУБіП України [Текст] / В. Лисенко, Л. Кліх, Н. Демешкант // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 19-29. – [Проведено порівняльний аналіз програм підготовки магістрів для аграрних галузей виробництва - рослинництва і тваринництва у Вагенінгенському університеті (Нідерланди) та Національному університеті біоресурсів і природокористування України].
17. Листопад, О. Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегі [Текст] / О. Листопад // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 88-95.
18. Мельник, С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні [Текст] / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа. – 2012. – №1. – С. 43-54.


Останні зміни 14.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail