Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
1. Куканова, Е.В. Интернет-технологии в обучении студентов по направлению "Туризм" [Текст] / Е. В. Куканова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 55-57.
2. Акульшина, Н. Особливості методики викладання східних мов [Текст] / Н. Акульшина, Л. Хіценко // Вища школа. – 2012. – №9. – С. 68-73. – [У статті розглядається специфіка викладання східних мов. Автори виділяють лінгвістичні, соціолінгвістичні та екстралінгвістичні труднощі у вивченні східних мов і визначають шляхи їх подолання].
3. Ан, А.Ф. Согласование курсов общей физики и математики в высшем техническом образовании [Текст] / А. Ф. Ан, А. М. Соколов // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 4-19.
4. Андрущенко, В. Формувати "нового вчителя" [Текст] / В. Андрущенко // Освіта. – 2012. –29 серп.- 5 верес. (№37-38). – С. 9-10.
5. Анпілогова, Ж.Д. Зарубіжний та вітчизняний досвід взаємозв'язку освітніх, наукових і модернізаційних програм розвитку промислового комплексу [Текст] / Ж. Д. Анпілогова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №14. – С. 93-96.
6. Астахова, Е. Современный студент: риски адаптации к условиям непрерывного образования [Текст] / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 3-4.
7. Атамас, П. Про зміст і логічну послідовність викладання курсу «фінансовий облік» [Текст] / П. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №10. – С. 45-52.
8. Аудит системы менеджмента качества в образовательной среде вуза [Текст] / А. И. Конопля, Т. А. Олейникова, В. А. Овод, В. А. Солянина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С.4-19.
9. Ахметов, А.К. Модель профессионально-экономической ориентированности студентов [Текст] / А. К. Ахметов // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 11-19.
10. Баранов, О.А. Медиаобразовательные центры сегодня: анализ и синтез [Текст] / О. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 123-127.
11. Басалаева, Е.В. Методология управленческого учета в образовании как ключ к повышению эффективности образовательных услуг [Текст] / Е. В. Басалаева // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 67-72.
12. Белоновская, И.Д. Специфика разработки системы обобщенных профессиональных компетенций для подготовки работников инновационных отраслей экономики [Текст] / И. Д. Белоновская, А. Е. Шухман, Э. Ф. Морковина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 33-39.
13. Беркутова, Д.И. Модель подготовки учителя к педагогической поддержке профессионального самоопределения учащихся: от проектирования к реализации [Текст] / Д. И. Беркутова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 47-52.
14. Богазырева, М.А. Основные черты социокультурного типа иноязычного образования в высшей школе [Текст] / М. А. Богаырева // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 4-15.
15. Богинська, Ю.В. Критерії оцінювання діяльності навчально-реабілітаційних центрів щодо роботи зі студентами з обмеженими можливостями життєдіяльності [Текст] / Ю. В. Богинська // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 32-38.
16. Боголюбов, В.М. Компетентнісний підхід до розроблення навчальних програм у системі освіти для сталого розвитку [Текст] / В. М. Боголюбов // Екологічний вісник. – 2012. – №3. – С. 19-21.
17. Борова, Т. Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників [Текст] / Т. Борова // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 27-32.
18. Бурмистрова, Н.А. Мониторинг уровня сформированноcти математической компетентности будущих бакалавров направления «Экономика» [Текст] / Н. А. Бурмистрова, Н. И. Ильина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №8. – С. 28-34.
19. Валькова, Н.В. Викладання бухгалтерського обліку із застосуванням інформаційного модульного середовища [Текст] / Н. В. Валькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 138-141.
20. Васюк, Н. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров'я" [Текст] / Н. Васюк // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 99-102.
21. Вернидуб, Р. Формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів педагогічних університетів [Текст] / Р. Вернидуб // Рідна школа. – 2012. – №6. – С. 58-62.
22. Вишнякова, И.В. Основные принципы и механизмы реализации контекстного подхода при подготовке инженеров к управлению интеллектуальной собственностью [Текст] / И. В. Вишнякова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 41- 43.
23. Вікторова, Л. Використання імітаційно-ігрового підходу у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Л. Вікторова, О. Комарова // Вища школа. – 2012. – №9. – С. 62-67. – [Розглядається проблема сучасної професійної освіти: ефективність використання імітаційно-ігрового підходу, який забезпечить формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів. Розкриті специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід].
24. Вітченко, А.О. До проблеми розробки критеріїв оцінювання студентів з методики викладання зарубіжної літератури [Текст] / А. О. Вітченко, А. Ю. Вітченко // Шлях освіти. – 2012. – №2. – С. 37-40.
25. Віхорт, Ю. Теоретьичні основи державної інноваційної політики формування та розвитку фахівців з вищою управлінською освітою [Текст] / Ю. Віхорт // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 189-194.
26. Вознюк, М. Інновації в банківській освіті [Текст] / М. Вознюк // Вісник Національного банку України. – 2012. – №11. – С. 48-51.
27. Володин, В. Учим на дистанции [Текст] / В. Володин, И. Володина // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №3. – С. 52-58.
28. Вороненко, О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій [Текст] / О. Вороненко // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 17-26. – [Виявляються резерви розвитку інноваційної компетентності керівників вищих навчальних закладів України для ефективної діяльності у сфері трансферу технологій; аналізуються якості, необхідні для оптимального забезпечення ін­новаційного процесу. Запропоновані напрями розвитку інноваційної діяльності керівників ВНЗ з питань трансферу технологій].
29. Гавриленко, О. Структура викладання екології у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Гавриленко // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 29-38. – [Розглянутий основний зміст нового підручника "Основи екології". Розкриваються методичні прийоми викладання дисципліни "Основи екології" з використанням мультимедійного обладнання].
30. Гаджиева, П.Д. Интерактивное обучение как современное направление активизации познавательной деятельности обучающихся [Текст] / П. Д. Гаджиева // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 5-14.
31. Галета, Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога [Текст] / Я. Галета // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 24-27.
32. Гладкая, И.В. Оценка первокурсниками удовлетворенности выбора педагогического вуза [Текст] / И. В. Гладкая // Alma mater. – 2012. – №6. – С.62-67.
33. Глебова Л, Н. Подходы к формированию независимой оценки качества профессионального образования [Текст] / Л.Н. Глебова М. В. Гуськова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 2-6.
34. Гончаров, В. Опанування освітніх технологій невід'ємний складник підготовки нового вчителя [Текст] / В. Гончаров // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 59-65.
35. Горох, В.П. Логіко-математична складова тесту загальної навчальної компетентності [Текст] / В. П. Горох // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 48-52.
36. Грабовий, А. Підготовка майбутніх учителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / А. Грабовий // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 54 - 56.
37. Гресь, Н. Щодо змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з обліку та аудиту [Текст] / Н. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 50-55.
38. Грибан, Г. Теоретико-концептуальні аспекти формування методичної системи фізичного виховання [Текст] / Г. Грибан // Фізичне виховання в школі. – 2012. – №5. – С. 32-36.
39. Григорьев, О.Я. Дефиниция понятия "дистанционное обучение" [Текст] / О. Я. Григорьев, Д. Ю. Янгольд // Инновации в образовании. – 2012. – №8. – С. 12-20.
40. Григорьева, Н.Г. Проблема формирования ценностей в системе профессионального образования [Текст] / Н. Г. Григорьева, Н. М. Опарина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 37-40.
41. Давидова, І.О. Професійна орієнтація: світовий досвід та значення для системи зайнятості [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 194-197.
42. Давыдова, С.А. Формирование стратегии здоровьесбережения у студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе [Текст] / С. А. Давыдова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 74-78.
43. Данилова, О.Н. Формирование инновационных производственных структур в информационно-креативном пространстве ВУЗа [Текст] / О. Н. Данилова, И. Л. Клочко, Т. А. Зайцева // Швейная промышленность. – 2012. – №5. – С. 18-19.
44. Даньшева, С. Інтегральні характеристики професійної мобільності майбутнього конкурентоздатного інженера [Текст] / С. Даньшева // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 36-41.
45. Диба, М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців [Текст] / М. Диба // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 60-66. – [Економічна освіта].
46. Дівінська, Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ [Текст] / Н. Дівінська // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 62-67.
47. Єфремов, В.В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку [Текст] / В. В. Єфремов // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 28-30.
48. Завальнюк, В. Підготовка фахових юристів в контексті реформування системи вищої освіти в Україні [Текст] / В. Завальнюк // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 14-19.
49. Захарова, А.В. Опыт организации образовательной деятельности в условиях перехода вуза к оригинальным образовательным стандартам [Текст] / А. В. Захарова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 14-21.
50. Захарова, Ю. Навчання іноземним мовам у сучасних мультимедійних лінгвістичних лабораторіях: занурення в національний колорит [Текст] / Ю. Захарова, А. Джужа // Вища школа. – 2012. – №9. – С. 81-89. – [Аналізуються особливості використання новітніх інформаційних технологій як засобу інтенсифікації навчального процесу та підвищення якості засвоєння матеріалу під час вивчення іноземних мов у мультимедійних лінгвістичних лабораторіях Навчально-наукового центру мовної підготовки].
51. Згурська, М. Педагогічна культура викладача вищої школи: етична складова [Текст] / М. Згурська // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 78-81.
52. Зюзіна, Т. Реалізація принципу літературоцентричності культури в змісті циклу гуманітарних дисциплін [Текст] / Т. Зюзіна // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 54-59.
53. Зюзіна, Т. Шляхи інтеграції мистецтва у структуру змісту культурологічної підготовки студентів у ВНЗ [Текст] / Т. Зюзіна // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 50-62.
54. Использование компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин [Текст] / В. Мощенок, В. Тарабанова, Н. Лалазарова, А. Ляпин // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 62-65.
55. Іванов, С. Підготовка фахівців для винного туризму в Національному університеті харчових технологій: традиції та перспективи [Текст] / С. Іванов, Д. Басюк // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 3-7.
56. Інженерна педагогіка в Національному гірничому університеті:світовий виклик сучасній вищій освіті [Текст] // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 117-120.
57. Камалеева, А.Р. Формирование основных естественнонаучных компетенций для становления "инновационного человека". На примере подготовки студентов-гуманитариев [Текст] / А. Р. Камалеева // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 58-62.
58. Карагодина, О.В. Проблемы оценки квалификации выпускников вузов на основе профессиональных стандартов [Текст] / О. В. Карагодина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 6-9.
59. Карпенко, М.П. Интеллектуальные роботы для автоматизированного оценивания письменных творческих работ [Текст] / М. П. Карпенко, В. Н. Фокина, А. В. Абрамова // Инновации в образовании. – 2012. – №9. – С. 16-22.
60. Кірейчева, Є. Критерії ефективності впливу соціально-психологічного тренінгу на Я-концепцію майбутнього вчителя [Текст] / Є. Кірейчева // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 96-100.
61. Кісіль, З. Рівень якості професійно-практичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій [Текст] / З. Кісіль // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 28-35.
62. Князева, Е.М. Виртуальные лабораторные работы по химии [Текст] / Е. М. Князева, А. В. Коршунов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 59-63.
63. Ковтун, С. Інноваційні технології семінарських занять [Текст] / С. Ковтун // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 104-110.
64. Кожедуб, Л.Г. Лінгвостилістичний аналіз та інтерпретація оригінальних художніх текстів у процесі навчання читання майбутніх філологів [Текст] / Л. Г. Кожедуб // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 32-36.
65. Козлакова, Г. Організація комп'ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті [Текст] / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 75-81.
66. Колот, А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти [Текст] / А. Колот // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 16-39.
67. Кондратьєва, О. Особливості підготовки і професійної діяльності вчителя фізичної реабілітації [Текст] / О. Кондратьєва // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 78-80.
68. Коновалова, Ю.К. К вопросу о мониторинге сформированности компетенций в системе высшего профессионального образования [Текст] / Ю. К. Коновалова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 14-19.
69. Концепция устойчивого развития: принципы, тенденции и опыт внедрения в учебный процесс [Текст] / В. Ренев, Ю. Журавлев, П. Бортничук [и др.] // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 48-55.
70. Кофанова, О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів-екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / О. Кофанова // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 72-86. – [Досліджено засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-екологів. Виявлено потенційні можливості інформаційно-комунікаційних техно­логій щодо збільшення частки творчої складової в процесі хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів, створення ситуації успіху].
71. Кофанова, О. Системно-синергетичнии підхід до моделювання компетентісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки майбутніх інженерів-екологів [Текст] / О. Кофанова // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 67-74.
72. Кофанова, О.В. Діагностування навчальних досягнень студентів-екологів із дисциплін хімічного спрямування з позицій компетентнісного і модульно-рейтингового підходів [Текст] / О. В. Кофанова // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 11-22.
73. Красіков, О. Організаційно-педагогічні умови реалізації управління різнорівневою професійною підготовкою фахівців [Текст] / О. Красіков // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 36-41.
74. Крицкая, Е.Б. Вузовское занятие в игровой форме [Текст] / Е. Б. Крицкая // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 52-56.
75. Куденко, Н. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана і розвиток маркетингу в Україні [Текст] / Н. Куденко, В. Герасимчук, А. Федорченко // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 87-92.
76. Курганська, Е. Роль преподавателя в формировании адаптационного потенциала студента [Текст] / Е. Курганська // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 21-22.
77. Куценко, М.А. Критерії ефективності освітніх послуг у ВНЗ МНС України [Текст] / М. А. Куценко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 54-58.
78. Лавриненко, В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей [Текст] / В. Лавриненко // Економічна теорія. – 2011. – №4. – С. 65-72.
79. Лебединцев, В.Б. Концептуальные основы системы коллективного обучения по индивидуальным программам [Текст] / В. Б. Лебединцев // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 34-48.
80. Леонтьев, М.Г. Методы формирования конфликтологической компетентности в поликультурном образовательном пространстве вуза [Текст] / М. Г. Леонтьев // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 86-93.
81. Леонтьева, Е.Г. Инновации в корпоративном непрерывном обучении [Текст] / Е. Г. Леонтьева // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 48-54.
82. Лисенко, В. Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ [Текст] / В. Лисенко, О. Зазимко, Л. Кліх // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 68-74. – [У статті проаналізовано досвід використання тестування як форми вхідного, поточного, проміжного, підсумкового і відтермінованого контролю якості знань, а також надано пропозиції щодо підготовки базових наборів тестових завдань, апробації їх, формування тестів та проведення тестування].
83. Литвин, А.В. Педагогические и дидактические возможности образовательной робототехники [Текст] / А. В. Литвин // Инновации в образовании. – 2012. – №5. – С. 106-118.
84. Лук'яненко, Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів [Текст] / Д. Лук'яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 74-86.
85. Лукашова, Н.І. Підготовка майбутнього вчителя хімії до реалізації диференціації як основоположного принципу навчання [Текст] / Н. І. Лукашова // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 19-26.
86. Лукоянова, Н.А. Проблемы математической подготовки будущих экономистов в условиях перехода к компетентностным образовательным стандартам [Текст] / Н. А. Лукоянова, С. А. Маврин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №8. – С. 34-39.
87. Ляшенко, О.І. Тест загальної навчальної компетентності: основні засади і результати пілотування [Текст] / О. І. Ляшенко, С. А. Раков // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 27-35.
88. Мазепа, І. Організація підготовки магістрів за напрямом "Лабораторна діагностика біологічних систем " [Текст] / І. Мазепа, М. Мазепа // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 87-94.
89. Марченко, И.П. Идеология качественной организации магистерской подготовки [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2012. – №9. – С. 4-16.
90. Марченко, И.П. Фундаментальное и опережающее образование - основа профессиональной компетентности магистров [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 54-61.
91. Масалимов, А.Р. Сущность и содержание современной наставнической деятельности в корпоративном обучении молодых специалистов предприятия [Текст] / А. Р. Масалимов // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 61-71.
92. Медведева, Л.Д. Условия подготовки экономистов к инновационной профессиональной деятельности [Текст] / Л. Д. Медведева // Инновации в образовании. – 2012. – №8. – С. 31-41.
93. Мельник, Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу [Текст] / Л. Г. Мельник, О. В. Шкарупа // Екологічний вісник. – 2012. – №4. – С. 14-15.
94. Мельников, В.М. Актуальные проблемы педагогики и психологии в формировании вузовского преподавателя как лектора и педагога [Текст] / В. М. Мельников // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 51-53.
95. Мендубаева, З.А. Модульный подход к построению учебника нового формата [Текст] / З. А. Мендубаева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 56-58.
96. Мендубаева, З.А. Учебник нового формата для общепрофессиональной подготовки студента [Текст] / З. А. Мендубаева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 51-54.
97. Мостова, І. Адаптаційне входження студентів у навчальну діяльність [Текст] / І. Мостова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №4. – С. 129-137.
98. Моторина, О.П. Педагогика начала XXI века: дискуссионные проблемы относительно определения и основных категорий [Текст] / О. П. Моторина, О. А. Соколова // Инновации в образовании. – 2012. – №8. – С. 20-30.
99. Мусина-Мазнова, Г.Х. Формирование проектной компетентности будущих социальных работников - бакалавров и магистров [Текст] / Г. Х. Мусина-Мазнова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 9-13.


Останні зміни 15.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail