Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
1. Бай, С.І. Комерціалізація університетських наукових розробок: проблеми і рішення [Текст] / С. І. Бай, І. О. Совершенна, К. В. Яцишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 215-220.
2. Вернидуб, Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі забезпечення професійної підготовки вчителя [Текст] / Р. Вернидуб // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 49-55.
3. Вижва, С. Підготовка наукової еліти України [Текст] / С. Вижва // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 14-27.
4. Голубовська, І. Мобільність викладачів або проблеми інтеграції освітянських просторів і наукових традицій [Текст] / І. Голубовська // Освіта. – 2011. – №50. – С. 5.
5. Горшкова, О.О. Модель образовательного процесса, ориентированная на формирование готовности будущих инженеров к исследовательской деятельности [Текст] / О. О. Горшкова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №1. – С. 66-69.
6. Дуденко, В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні [Текст] / В. Дуденко // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 42-47.
7. Ефимова, И.Н. Научно-инновационный кластер как основа модернизации региональной системы образования, политики, экономики и бизнеса [Текст] / И. Н. Ефимова // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 15-19.
8. Заохочення обдарованих аспірантів вищих навчальних закладів [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №10. – С. 3-17.
9. Зенин, А.Е. К проблеме разработки классификации научных проектов [Текст] / А. Е. Зенин // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 89-91. – [Классификация научных проектов в вузе].
10. Идрисов, А.А. Размышления о современных условиях публикации научных исследований [Текст] / А. А. Идрисов // Alma mater. – 2011. – №10. – С. 74-79.
11. Каверин, В.В. Некоторые аспекты организации научно-исследовательской работы студентов в условиях технического вуза [Текст] / В. В. Каверин, Г. А. Єм, С. В. Войткевич // Инновации в образовании. – 2012. – №5. – С. 51-61.
12. Канке, В.А. Метанаучная подготовка преподавателя вуза [Текст] / В. А. Канке // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 22-25.
13. Качнев, В.И. Исследовательский подход: вопросы теории и практики [Текст] / В. И. Качнев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №1. – С. 65-66. – [Научная робота студентов].
14. Качнев, В.И. Учебно-научные достижения студентов и престиж вуза [Текст] / В. И. Качнев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 43-44.
15. Колодезникова, С.И. Методические основы совершенствования научно- исследовательской работы студентов [Текст] / С. И. Колодезникова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 44-47.
16. Королюк, Т. Ризик у дисертаційних дослідженнях з проблем обліку, аналізу та аудиту вітчизняних науковців: основні положення, невирешені питання та перспективи досліджень [Текст] / Т. Королюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 46-55.
17. Кравченко, В. Розробка системи підтримки прийняття рішень при визначенні здобувачем наукового керівника через мережу Інтернет [Текст] / В. Кравченко, В. Кравченко // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 88-95. – [Описується інформаційна модель та алгоритм програмно-методичного комплексу, який може бути використаний здобувачем під час пошуку наукового керівника за допомогою засобів Інтернету на сайтах аспірантур ВНЗ].
18. Куліш, А. Окремі аспекти організації праці науково-педагогічних працівників [Текст] / А. Куліш, В. Горевий // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 514-519.
19. Луценко, Г. Наукова підготовка фахівця [Текст] / Г. Луценко // Освіта. – 2011. – №48. – С. 9. – [Педагогічна освіта].
20. Мікульонок, І. Рецензія - об'єктивний критерій якості наукової праці чи формальність? [Текст] / І. Мікульонок // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 39-43.
21. Нагаєв, В. Дворівнева модель управління навчально-дослідною роботою студентів у вищих навчальних аграрних закладах [Текст] / В. Нагаєв // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 24-29.
22. Некраса, І. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у аспірантурі та докторантурі в 2011 році [Текст] / І. Некраса, С. Криштоф, О. Воронюк // Атестаційний вісник. – 2012. – №6. – С. 4-7.
23. Олександр Співаковський: "Метою вітчизняної науки є інтеграція в міжнародне співтовариство" [Текст] // Освіта України. – 2012. – №7. – С. 5.
24. Онищенко, О. Коли до наших університетів повернеться наука? [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2012. – №1. – С. 12.
25. Партико, З.В. Що захищаємо: Дисертації в цілому чи лише положення для захисту? [Текст] / З. В. Партико // Атестаційний вісник. – 2012. – №4. – С. 83-89.
26. Пономаренко, В. Проблеми підготовки наукових кадрів [Текст] / В. Пономаренко // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 7-20. – [Наукова база ВНЗ].
27. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №11. – С. 3-5.
28. Савчук, В. Сьогодення університетської науки [Текст] / В. Савчук // Вища школа. – 2012. – №1. – С.15-24.
29. Сорокина, Г.М. Роль аспирантуры в подготовке кадров высшей квалификации [Текст] / Г. М. Сорокина // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 101-104.
30. Стріха, М. Дисертаційна паніка: що після неї? [Текст] / М. Стріха // Дзеркало тижня. – 2012. – 24-30 листоп. (№42-43). – С. 1, 12. – [Про наказ МОНМС №1112 від 17 жовтня 2012 року "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", який після реєстрації в Мін'юсті набув сили загальнообов'язкового.].
31. Теорія і практика української науки [Текст] // Освіта України. – 2012. – №9. – С. 8-9. – [Наукові розробки вітчизняних ВНЗ у 2011 р.].
32. Шубина, И.В. Стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов высших учебных заведений [Текст] / И. В. Шубина // Инновации в образовании. – 2012. – №9. – С. 74-79.


Останні зміни 15.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail