Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. Навчальні практики як засіб формування професійних компетенцій студентів Навчально-наукового інституту природничих наук [Текст] / І.Ігнатенко, О.Спрягайло, О.Спрягайло та ін. // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 51 - 53.
2. Назаренко, К. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів-філологів на заняттях з іноземної мови [Текст] / К. Назаренко // Рідна школа. – 2012. – №6. – С. 53-57.
3. Нечитайло, И. Компетентностный портрет студента как модель оценки качества образовательной деятельности учебного заведения [Текст] / И. Нечитайло // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 18-19.
4. Никитина, Н.И. Персонифицированный подход в системе повышения квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы [Текст] / Н. И. Никитина, Т. Э. Галкина // Инновации в образовании. – 2012. – №6. – С. 13-27.
5. Никитина, Н.И. Ситуационно-контекстный подход к развитию профессионально-коммуникативной толерантности специалистов социально-педагогического профиля [Текст] / Н. И. Никитина, С. Н. Толстикова // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 14-25.
6. Николаев, В.А. Реализация компетентностного подхода в учебном процессе вуза [Текст] / В. А. Николаев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 4-10.
7. Нужненко, К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі [Текст] / К. Нужненко // Вища школа. – 2012. – №4. – С. 25-32. – [Розглядається необхідність роботи із приведення української освітньої системи до вимог, що формуються в результаті посилення європейських інтеграційних процесів. Піднімаються питання, які ґрунтуються насамперед на економічних обставинах, повязаних із проблемою адекватності ринків праці і глобальних економічних тенденції.].
8. Обозня, Е. Отношения преподаватель — студент в рамках личностно-ориентированной парадигмы вузовского образования [Текст] / Е. Обозня // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 14.
9. Окулова, Л.Л. Гендерный подход в обучении с применением информационных технологий [Текст] / Л. Л. Окулова // Alma mater. – 2012. – №4. – С. 43-47.
10. Охрімчук, О. Духовно-культурна цілісність як методологічна засада української освіти [Текст] / О. Охрімчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №9. – С. 78-80.
11. Оцінка студентами застосовування "лідергруп" у вищій школі [Текст] / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко [та ін.] // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 52-61. – [Проблеми методики навчання].
12. Павленко, А. Університет як центр інноваційної системи та формування інтелектуального капіталу нації [Текст] / А. Павленко // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 7-16.
13. Панасенко, Е. Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та практиці вітчизняної педагогіки (1945-1991) [Текст] / Е. Панасенко // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 28-35.
14. Панишева, Е.В. Модель программно-дидактического обеспечения индивидуализации учебной деятельности студентов [Текст] / Е. В. Панишева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №8. – С. 49-52.
15. Паньків, І. Модульно-рейтингова система організації навчання - засіб підвищення ефективності вивчення української літератури [Текст] / І. Паньків // Українська мова та література. – 2012. – №14. – С. 23-26.
16. Пашков, А. Якість професорсько-викладацького складу ВНЗ - запорука ефективної підготовки фахівців [Текст] / А. Пашков, Л. Нападовська // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 228-234.
17. Пелех, Ю.В. Педагогічні умови проектування технологій ціннісно-смислової готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності [Текст] / Ю. В. Пелех // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 6-11.
18. Пендзей, І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки [Текст] / І. Пендзей // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 94-104.
19. Перепечіна, Н.М. Психологічна характеристика адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ [Текст] / Н. М. Перепечіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №8. – С. 61-65.
20. Перминова, Л.М. Методологические основания предметности обучения [Текст] / Л. М. Перминова // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 71-86.
21. Петрова, А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі [Текст] / А. Петрова // Рідна школа. – 2012. – №6. – С. 48-52.
22. Петрович, Й. Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз [Текст] / Й. Петрович, Ю. Римар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №8(735). – С. 167-175.
23. Пиралов, О.Ф. Закономерности формирования компетентности выпускника инженерно-технического вуза при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам [Текст] / О. Ф. Пиралов, Ф. Ф. Ведякин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 16-20.
24. Погрібний, І. Традиції підготовки вчителів української мови і літератури [Текст] / І. Погрібний // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 25 - 28.
25. Подберезький, М. Професійна мобільність майбутнього інженера як науково-педагогічний феномен [Текст] / М. Подберезький, С. Даньшева // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 12-19.
26. Подольчак, Н.Ю. Розвиток співпраці між вищими навчальними закладами та фінансово-кредитними установами [Текст] / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 173-180.
27. Подповетная, Ю.В. Развитие научно-методических умений преподавателей в процессе внедрения внутривузовской эдхократической системы [Текст] / Ю. В. Подповетная // Высшее образование сегодня. – 2011. – №12. – С. 58-60.
28. Поляк, О. Еволюція освітнього планування: від тоталітарних до форсайтних підходів [Текст] / О. Поляк // Вища школа. – 2011. – №11. – С. 110-119.
29. Попов, А. Развитие экономической мобильности студентов и преподавателей как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины [Текст] / А. Попов, О. Иванова // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 20-21.
30. Постригач, Н. Громадянська освіта вчителів у глобальному та локальному вимірах [Текст] / Н. Постригач // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 68-75.
31. Потапчук, Т. Становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Т. Потапчук // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 40-46. – [Аналізується становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Розкривається думка про те, що цей етап у житті людини ставить перед нею два головних завдання розвитку: досягнення автономії і незалежності від батьків, становлення ідентичності, створення цілісного "Я"].
32. Приходченко, К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 49-53.
33. Приходченко, К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 49-53.
34. Проблема академической недобросовестности и некоторые пути ее решения в высшей школе [Текст] / В. Н. Фокина, А. В. Слива, Т. Ю. Семенова, А. В. Абрамова // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 86-98. – [Академическая недобросовестность - списывание, подсказки, плагиат].
35. Радчук, Г.К. Психолого-педагогічні засади впровадження освітнього діалогу як інноваційної форми навчання студентів (на прикладі курсу "Сімейне виховання") [Текст] / Г. К. Радчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №12. – С. 5-17.
36. Раззаков, Б. Повышение эффективности изучения курса информатики на основе структурно-логической граф-схемы дисциплины [Текст] / Б. Раззаков, Д. Юсупов, Ф. Юсупов // Высшее образование сегодня. – 2011. – №11. – С. 46-49.
37. Рідей, Н. Міжнародні стандарти та настанови із забезпечення й управління якістю освіти [Текст] / Н. Рідей, Д. Шолфолов, А. Ільчик // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 23-33.
38. Рогозіна, О.В. Педагогічні умови, що впливають на формування творчих здібностей майбутніх учителів технологій [Текст] / О. В. Рогозіна // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №1. – С. 45-51.
39. Романенко, Ю.А. Методика корекції знань та вмінь як важіль управління діяльністю студентів через моніторинг [Текст] / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 38-42. – [Обґрунтовано авторську методику корекції знань та вмінь студентів, визначе­но методику оцінювання й коригування результатів досягнень студентів як важеля управління навчальним процесом у ВНЗ за допомогою моніторингу.].
40. Романовський, О.О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету [Текст] / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 25-42.
41. Русинка, І. Роль курсу "Психології" у підготовці студентів до успішної професійної діяльності [Текст] / І. Русинка // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 42-51.
42. Рябинова, Е.Н. Подготовка специалистов в области энергосбережения с использованием модульно-рейтинговой системы компетентностного обучения [Текст] / Е. Н. Рябинова, Ю. И. Рахимова // Инновации в образовании. – 2012. – №9. – С. 57-67.
43. Саблина, Н.А. Развитие воображения как основной компонент профессиональной подготовки студентов-дизайнеров [Текст] / Н. А. Саблина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 52-54.
44. Савусін, М.П. Проектний метод. Методика поліпшення навчально-виховного проекту узгодженням ролей його виконавців [Текст] / М. П. Савусін, С. Ф. Дімов, С. М. Пеняєв // Шлях освіти. – 2012. – №2. – С. 34-36.
45. Савченко, В. Проблеми національної економіки України та особливості їх вивчення у вищих навчальних закладах [Текст] / В. Савченко // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 16-27. – [Розглядається актуальність запровадження курсу "Національна економіка" у ВНЗ України, а також необхідність методичного забезпечення викладання цієї дисципліни. Аналізується навчальний посібник, створений автором].
46. Сайдаметова, З. Інфраструктура підтримки освітнього процесу на базі інтегрованих веб-сервісів [Текст] / З. Сайдаметова, Л. Меджитова, С. Сейтвелієва // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 60-71. – [Досліджуються складові освітнього віртуального простору, представлена їх інтеграція у навчальній процес ВНЗ. Компоненти освітнього віртуального простору розглянуті як спеціалізовані рішення — Learning Management System і Student Information System — та окремі веб-сервіси — Google Docs, Google Groups, Google Sites, використання яких у комплексі становить функціонал спеціалізованих рішень].
47. Самбор, А.М. Інноваційні підходи до проведення практичних занять з використанням інклюзивних методик для майбутніх учителів трудового навчання [Текст] / А. М. Самбор // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 36-39.
48. Самоделкин, Е.Ю. Концептуальный подход к разработке и применению моделей педагогических ситуаций профессиональной мобильности студентов в образовательном процессе технического вуза [Текст] / Е. Ю. Самоделкин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 60-67.
49. Сахаров, В.Є. Методичні засади оцінювання міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня [Текст] / В. Є. Сахаров, Д. О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 152-168.
50. Седых, Л.В. Мультимедийные технологии для обучения инженерным специальностям [Текст] / Л. В. Седых // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 61-64.
51. Сігаєва, Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих [Текст] / Л. Сігаєва // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 14-24.
52. Сігаєва, Л. Міжнародне співробітництво у сфері освіти дорослих [Текст] / Л. Сігаєва // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 14-24.
53. Сільвестров, А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін [Текст] / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа. – 2012. – №1. – С. 65-69.
54. Скиба, С.М. Шляхи оптимізації професійного росту викладача іноземних мов [Текст] / С. М. Скиба, В. В. Євтухова // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 120-125.
55. Скулиш, Є. Психологічні аспекти компетентності випускників академії [Текст] / Є. Скулиш, О. Охременко // Вища школа. – 2012. – №9. – С. 108-117. – [Аналізується системна складова освітнього процесу підготовки професіоналів нового типу. Розглядається проблема активації неявних знань під час виконання складних неформалізованих професійно спрямованих завдань. Неявні знання як складова професійної компетентності тлумачиться як передумова формування особистісного стилю професійної діяльності].
56. Слюсаренко, О. Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу: [ Рейтинг ВНЗ ] [Текст] / О. Слюсаренко // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 75-79.
57. Соболь, Н.В. Проблемы обучения иностранному языку в условиях расширения коммуникаций в современном мире [Текст] / Н. В. Соболь // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 57-61.
58. Совсун, И. "Нужна новая система стимулов для преподавателей" [Текст] / И. Совсун // Бизнес. – 2012. – №27. – С. 10-16.
59. Сокова, М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 218-224.
60. Соснин, Н.В. Проблема структуры содержания обучения в компетентностной модели высшего профессионального образования [Текст] / Н. В. Соснин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 15-19.
61. Спектор, М.Д. Драматургия лекции [Текст] / М. Д. Спектор // Высшее образование сегодня. – 2012. – №1. – С. 38-41.
62. Сташевська, І.О. Методи порівняльної педагогіки: проблеми класифікації та використання [Текст] / І. О. Сташевська // Шлях освіти. – 2012. – №2. – С. 17-22.
63. Степаненко, С. Економічна освіта, орієнтована на практику [Текст] / С. Степаненко // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 39-53.
64. Стокаль, В. Алгоритм здійснення професійно-практичного навчання майбутніх екологів [Текст] / В. Стокаль // Освіта і управління. – 2012. – №1,Т.15. – С. 75-82.
65. Тарандушка, Л.А. Побудова алгоритму для автоматизації вибору оптимальної методики для дистанційного навчання студентів [Текст] / Л. А. Тарандушка, С. М. Одокієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №5. – С. 248-251.
66. Тарасенкова, Н. Імітаційна модень навчання студентів-математиків у контексті їх професійної підготовки [Текст] / Н. Тарасенкова, І. Богатирьова // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 42 -44.
67. Тарева, Е.Г. Инноватика и лингводидактика: предпосылки интеграции [Текст] / Е. Г. Тарева, А. А. Казанцева // Инновации в образовании. – 2012. – №6. – С. 48-58.
68. Тарутіна, З. Підготовка професіоналів в умовах глобалізації, Інтернету і нової хвилі прогресу в точних науках [Текст] / З. Тарутіна // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 51-54. – [Досліджено поняття "професіоналізм" і традиційні методи його формування у системах сучасної освіти. Наведено докази того, що новітні відкриття у дослідженні мозку успішно пояснюють існування сенситивних періодів, процеси професіоналізації мозку і розвитку його креативних здібностей під час проблемного навчання].
69. Ткалич, С.К. Региональный вектор модернизации профессиональной подготовки творческих кадров [Текст] / С. К. Ткалич // Инновации в образовании. – 2012. – №6. – С. 58-67.
70. Топузов, М.О. Розроблення змісту проектування інформаційно-освітнього середовища ВНЗ у системі організаційно-економічного механізму [Текст] / М. О. Топузов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №3. – С. 210-215.
71. Топузов, М.О. Соціально-економічні чинники процессу інформатизації вищої освіти [Текст] / М. О. Топузов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 157-163.
72. Трофимец, Е.Н. Обоснование интегративного подхода к обучению математике студентов-менеджеров [Текст] / Е. Н. Трофимец // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 97-99.
73. Туренко, А. О совершенствовании технического образования и многоуровневой фундаментальной подготовки [Текст] / А. Туренко // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 12-17.
74. Туріянська, М. Комунікації в системі управління знаннями [Текст] / М. Туріянська // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 194-196.
75. Уваркина, О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору [Текст] / О. Уваркина // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 38-44.
76. Уткина, О.Н. Пантомимика педагога: изучение траектории передвижения педагога в аудитории [Текст] / О. Н. Уткина // Инновации в образовании. – 2012. – №1. – С. 73-83.
77. Утлик, Э.П. Роль психологического образования в улучшении качества подготовки менеджеров [Текст] / Э. П. Утлик // Высшее образование сегодня. – 2011. – №11. – С. 9-15.
78. Ушакова, О.А. Необходимость изучения проблем устойчивого развития студентами факультета информатики [Текст] / О. А. Ушакова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №8. – С. 57-59.
79. Федоров, А.В. Анализ элитарных медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории [Текст] / А. В. Федоров // Инновации в образовании. – 2012. – №8. – С. 82-86.
80. Федорова, Э.И. Информационные технологии в дистанционном обучении [Текст] / Э. И. Федорова // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 122-127.
81. Філіппова, Л.Л. Активне навчання як оптимальна форма організації навчального процесу [Текст] / Л. Л. Філіппова // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №1. – С. 63-69.
82. Філіппова, Л.Л. Активне навчання як оптимальна форма організації навчального процесу [Текст] / Л. Л. Філіппова // Инновационные образовательные технологии. – 2008. – №1. – С. 63-69.
83. Фініков, Т. Чи потрібен нам Європейський освітній простір? [Текст] / Т. Фініков // Урядовий кур'єр. – 2012. – 1 листоп. (№200). – С. 11. – [Законодавчі зусилля щодо імплементації рекомендацій Болонського процесу досі залишаються малоефективними].
84. Флеров, О.В. Исправление ошибок в устной речи студентов в ходе коммуникативного обучения иностранным языкам [Текст] / О. В. Флеров // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С 62-65.
85. Фоменко, Н.А. Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання [Текст] / Н. А. Фоменко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №3-4. – С. 42-45.
86. Фомин, Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в условиях двухуровневой системы высшего профессионального образования [Текст] / Н. В. Фомин // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 42-52.
87. Фомин, Н.В. Теоретико-методологические основания организации самостоятельной работы студентов в бакалавриате и магистратуре [Текст] / Н. В. Фомин // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 50-55.
88. Фоміних, Н.Ю. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін [Текст] / Н. Ю. Фоміних // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С. 103-110.
89. Формирование условий непрерывной двухуровневой подготовки бакалавров и магистров по направлению «техническая физика» на основе международной системы менеджмента качества [Текст] / В. А. Степанова, Н. Б. Федорова, В. И. Доронин, А. М. Шуйцев // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 58-69.
90. Фурс, М.В. Интерактивные формы обучения — средство повышения уровня профессиональной подготовки студентов [Текст] / М. В. Фурс // Alma mater. – 2011. – №10. – С. 29-33.
91. Хлусова, А.А. Технологический подход к формированию рефлексивной компетентности студентов педагогических вузов [Текст] / А. А. Хлусова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 13-17.
92. Хоботова, Э. Совершенствование фундаментального химического образования в технических вузах [Текст] / Э. Хоботова // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 39-45.
93. Хоменко, О. Іншомовна підготовка як невід'ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства [Текст] / О. Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 55-61. – [У статті йдеться про іншомовну підготовку майбутніх спеціалістів як чинник, що забезпечує їхню гармонійну взаємодію з полікультурним глобалізованим і конкурентним світом. Автор аналізує вплив глобалізації на освіту загалом та на її іншомовний сегмент зокрема; дає визначення поняття "іншомовна підготовка" та розкриває роль процесуальних аспектів іншомовної підготовки у формуванні особистості майбутнього фахівця в умовах глобалізації та інформатизації суспільства ].
94. Хоружий, Г. Студентоцентризм як принцип академічної культури [Текст] / Г. Хоружий // Вища школа. – 2012. – №4. – С. 7-23. – [Автор дає історичний екскурс зародження і розвитку університетського руху в Європі. Розглядає процеси, які нині відбуваються у сфері вищої освіти, зокрема в руслі Болонського процесу.].
95. Ципко, В. Інтеграція України до європейського освітнього простору з позицій філософського виміру освіти [Текст] / В. Ципко // Вища школа. – 2012. – №6. – С. 44-50. – [Розглядаються перспективи інтеграції України до європейської освітньої системи з позицій узгодження національних особливостей вищої освіти з вимогами Болонського процесу з метою створення єдиної зони європейської вищої освіти].
96. Чемоданова, Т.В. Специфические принципы функционирования эффективной системы информационно-технологического обеспечения графической подготовки студентов [Текст] / Т. В. Чемоданова // Инновации в образовании. – 2011. – №12. – С. 39-50.
97. Чередник, Д. Компетентностный подход в системе профессиональной подготовки инженера [Текст] / Д. Чередник // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 62-65.
98. Чернега, А.В. Рефлексивно-компетентно-стный подход в процессе подготовки будущего менеджера [Текст] / А. В. Чернега // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 53-55.
99. Черняк, А.А. Применение компьютерных пакетов в преподавании дисциплины "Высшая математика" [Текст] / А. А. Черняк, А. А. Кутырева // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №4. – С. 65-70.
100. Чикун, Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів [Текст] / Н. Чикун // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 47-55. – [Розглядаються проблеми мотивації до навчання через активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, акцентовано, що тільки в розумному поєднанні пам'яті і мислення слід шукати ефективних способів підвищення якості навчання. Запропоновані нові форми подачі інформації для самостійної роботи студентів та індивідуальних завдань].
101. Чирва, О. Європезація: проблеми та перспективи. Болонський процес [Текст] / О. Чирва // Урядовий кур'єр. – 2011. – №235. – С. 5.
102. Чирчик, С. Структурні складові професійної компетентності дизайнера інтер'єру [Текст] / С. Чирчик // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 83-104.
103. Чуб, Е.В. Социальное образование - ресурс профессиоального самоопределения педагогических работников [Текст] / Е. В. Чуб // Инновации в образовании. – 2012. – №6. – С. 95-103.
104. Чурлин, А.В. Уровни, критерии и показатели профессиональноуправленческой культуры инженеров железнодорожного транспорта [Текст] / А. В. Чурлин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 19-22.
105. Чухно, А.А. Модернізація економіки та економічна теорія [Текст] / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 4-12.
106. Шавровська, Н. Підготовка практичних психологів для закладів освіти [Текст] / Н. Шавровська, Л. Смалиус // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 59 - 63.
107. Шарипов, В.Ф. Педагогические технологии [Текст] / В. Ф. Шарипов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 30-40. – [Сущность и особенности педагогических технологий].
108. Шахно, А. Інституціональні перетворення в системі освіти та професійного навчання як індикатор розвитку сучасного ринку праці [Текст] / А. Шахно // Економіка та держава. – 2011. – №11. – С. 71-76.
109. Швидун, В. Деякі аспекти адаптивного управління післядипломною педагогічною освітою [Текст] / В. Швидун // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 117-119.
110. Шевчук, А.В. Математичні моделі і комп'ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи [Текст] / А. В. Шевчук // Наука та інновації. – 2012. – №5. – С. 11-25.
111. Шеметова, А.Д. Совершенствование информационно-технологической подготовки студентов гуманитарных специальностей [Текст] / А. Д. Шеметова // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 92-94.
112. Шпиталевська, Г.Р. Підготовка вчителя-професіонала: культурологічний і компетентнісний підходи [Текст] / Г. Р. Шпиталевська // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 38-42.
113. Шубина, И.В. Деятельностиый подход в формировании специалиста высшей школы [Текст] / И. В. Шубина // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 52-57. – [Цели и перспективы высшего профессионального образования].
114. Шулкін, Д. Кембридж, Оксфорд і Сорбонна чекають [Текст] : [навчання і стажування в провідних ВНЗ світу за кошти бюджету] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2012. – 25 черв. (№26). – С.4.
115. Эм, Г.А. Особенности применения информационных технологий приподготовке бакалавров инженерного профиля [Текст] / Г. А. Эм, // Инновации в образовании. – 2012. – №5. – С.131-134.
116. Эралиева, А.Э. Мотивация профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений как фактор повышения качества образования [Текст] / А. Э. Эралиева, О. А. Яновская // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №7. – С. 351-360.
117. Юрчишин, Ю. Обґрунтування алгоритму формування у студентів знань й умінь, що стимулюють їх до реалізації рухової активності оздоровчої спрямованості під час дозвілля [Текст] / Ю. Юрчишин // Теорія і методика фізичного виховання. – 2012. – №2. – С. 77-82.


Останні зміни 15.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail