Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


    ВИХОВНА РОБОТА
1. Аматова, Н. Социальное управление общественным сознанием студенческой молодежи: возможности вуза [Текст] / Н. Аматова // Соціальна психологія. – 2012. – №1-2. – С. 39-47.
2. Бех, І.Д. Рефлексія в духовному саморозвитку особистості [Текст] / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 30-38.
3. Білогур, В. Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів [Текст] / В. Білогур // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 62-69.
4. Богданова, Н.Г. Проблема формування творчої особистості [Текст] / Н. Г. Богданова // Шлях освіти. – 2012. – №3. – С. 7-11.
5. Васев, Д.В. Исследование влияния культуры чтения на обучение и развитие молодежи [Текст] / Д. В. Васев // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 89-93.
6. Довбня, О. Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості [Текст] / О. Довбня // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 119-126.
7. Євдокшнов, В. Запобігання і подолання конфліктів у студентському середовищі [Текст] / В. Євдокшнов // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 43-47.
8. Заохочення обдарованих аспірантів вищих навчальних закладів [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – №10. – С. 3-17.
9. Зіньковський, Ю. Виховання і навчання. Протиріччя в єдності [Текст] / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 20-29.
10. Курбатов, Л.Н. Правовая культура и нравственное сознание студентов [Текст] / Л. Н. Курбатов // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 16-22.
11. Лужкова, О.О. Умови формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Лужкова // Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 144-149.
12. Малыхина, И.А. Психолого-педагогический аспект социально-нравственного воспитания студентов [Текст] / И. А. Малыхина // Инновации в образовании. – 2012. – №4. – С. 36-42.
13. Мікульонок, І. Профілактика правопорушень у студентському середовищі — важлива складова навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі [Текст] / І. Мікульонок // Вища школа. – 2012. – №10. – С. 74-83. – [Розглядається проблема правопорушень у середовищі студентської молоді та система їх профілактики в НТУУ "Київський політехнічний інститут". Даються рекомендації щодо застосування заходів громадського впливу та дисциплінарних стягнень за вчинення правопорушень].
14. Налетова, Н.Ю. Духовно-нравственное воспитание молодежи на основе отечественной культуры [Текст] / Н. Ю. Налетова, Т. П. Довгий // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 27-30. – [Церковь и светское образование].
15. Оболенська, Т. Нова парадигма виховної роботи в університеті [Текст] / Т. Оболенська // Вища школа. – 2011. – №12. – С. 66-73.
16. Олександрова, Н. Сутність поняття "професійно важливі якості" [Текст] / Н. Олександрова // Новий колегіум. – 2011. – №4. – С. 53-58.
17. Онопрієнко, В. Виховання екологічної свідомості студентів-аграріїв у позааудиторній діяльності [Текст] / В. Онопрієнко // Рідна школа. – 2012. – №3. – С.18-21.
18. Петрова, Л. Вплив телебачення та Інтернету на молодь [Текст] / Л. Петрова // Психолог. – 2012. – №7. – С. 31-35.
19. Саєнко, Н. Методи духовно-морального виховання студентів технічних ВНЗ [Текст] / Н. Саєнко // Новий колегіум. – 2012. – №1. – С. 56-61.
20. Семків, І. Емпіричне дослідження психологічної структури громадянської активності студентської молоді [Текст] / І. Семків // Соціальна психологія. – 2012. – №1-2. – С. 178-187.
21. Степанская, Т.М. Роль искусства в процессе формирования личности [Текст] / Т. М. Степанская // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 64-68.
22. Стецюк, К. Етнічно-ментальні чинники формування екологічної культури [Текст] / К. Стецюк // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 60-64.
23. Стецюк, К.В. Ресурсний підхід до процесу формування екологічної культури [Текст] / К. В. Стецюк // Екологічний вісник. – 2011. – №5. – С. 23-25.
24. Теряева, О.А. Воспитание молодёжи: образы героев, псевдогероев и антигероев [Текст] / О. А. Теряева // Социальная педагогика. – 2012. – №4. – С. 107-121. – [Воздействие на ценностно-смысловую сферу учащихся. Технология актуализации позитивно-ценностных ориентиров. Деактуализация в сознании современной молодёжи ценнос­тей и потребностей асоциального характера в контексте формирования положительного образа героя.].
25. Чемоданов, Т.В. Интеллект и культура: понятийно-терминологический аспект [Текст] / Т. В. Чемоданов // Инновации в образовании. – 2011. – №11. – С. 84-93.
26. Череднік, Д. Національно-патріотичне виховання молоді і сучасність [Текст] / Д. Череднік, Ю. Журавльов, Ю. Зайончковський // Новий колегіум. – 2011. – №3. – С. 3-10.
27. Чернышева, Е.Р. Трансформация процессов социализации личности и кадровый потенциал [Текст] / Е. Р. Чернышева // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 29-34.
28. Чибісова, Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти [Текст] / Н. Чибісова // Вища школа. – 2012. – №5. – С. 31-37.
29. Чистяков, В.Б. Историческая сущность социализации студентов [Текст] / В. Б. Чистяков // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 19-24.
30. Шаповалова, Н. Патріотичне виховання студентів педагогічного коледжу з використанням засобів ІКТ [Текст] / Н. Шаповалова // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 64-67.
31. Швыдкий, О.В. Формирование экологического мировоззрения у студентов медицинского профиля - требование современности [Текст] / О. В. Швыдкий, Е. Г. Коваленко, А. Ю. Сергиенко // Екологічний вісник. – 2012. – №1. – С. 13-14.
32. Шелюте, В. Естетичний аспект сакрального в освітньому та виховному процесі в сучасній вищій школі [Текст] / В. Шелюте // Вища школа. – 2012. – №1. – С. 100-107.


Останні зміни 11.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail