Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


   ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
1. Абовский, Н.А. Американский алгоритм критического мышления и его системная модификаци [Текст] / Н. А. Абовский // Alma mater. – 2012. – №5. – С. 30-32.
2. Александров, К.В. Информатизация иноязычного образования как фактор инновационного развития России [Текст] / К. В. Александров // Инновации в образовании. – 2012. – №4. – С. 97-105.
3. Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти України й Польщі [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 83-88.
4. Андрюшина, О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США [Текст] / О. Андрюшина // Вища школа. – 2012. – №8. – С. 104-113. – [Досліджено теоретичні та методологічні основи використання індикаторів моніторингу якості у США. Проаналізовано сутність понять "індикатор" і "система індикаторів", визначено їх характеристики, функції, критерії відбору та контекстуальні групи відповідно до програм моніторингу. Представлено функціональні процедури моніторингу та концептуальну основу розробки індикаторів яко-сті освіти на регіональному рівні в США].
5. Аржанова, И.В. Оценка эффективности деятельности научных подразделений инновационных российских вузов [Текст] / И. В. Аржанова, Н. Г. Верстина, А. Д. Ишков // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 7-14.
6. Ачелеану, М.І. Роль освіти в підвищенні адаптації до ринку праці (на прикладі Румунії) [Текст] / М. І. Ачелеану // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №11. – С. 270-277.
7. Балузян, С.Р. Культурно-исторический детерминизм развития языковой тестологии в США [Текст] / С. Р. Балузян // Высшее образование сегодня. – 2012. – №4. – С. 19-21.
8. Барабаш, О. Специфіка організації неперервної освіти у Канаді [Текст] / О. Барабаш // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 40-45.
9. Беспальча, А. Робота і навчання за кордоном - втрачені ілюзії та реальні можливості [Текст] / А. Беспальча // Дзеркало тижня. – 2012. – №3. – С. 14.
10. Бідюк, Н. Специфіка підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими у США [Текст] / Н. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 107-115.
11. Блинов, А.О. Стратегические задачи страны и развитие высшего образования [Текст] / А. О. Блинов // Alma mater. – 2011. – №11. – С. 6-12. – [Реформа образования в России].
12. Бордакова, О. Використання глобальних комп'ютерних мереж у профорієнтаційній системі Польщі [Текст] / О. Бордакова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 125-134.
13. В. В. Путин: "К 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих" [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2012. – №6. – С. 4-7.
14. В.А. Садовничий: "Если система образования не будет меняться, то она еще больше будет уязвима для критики" [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 2-6. [Реформа образования в России]
15. В.В. Путин: "Одна из важнейших задач университета - это интернационализация образования" [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2012. – №10. – С. 2-4.
16. Варданян, Ю.В. Научно-образовательный комплекс как интегратор условий обмена инновационным опытом в регионе [Текст] / Ю. В. Варданян, Т. И. Шукшина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С.9-13. – [Подготовка педагогических кадров в регионах России].
17. Вишнякова, И.В. Опыт подготовки инженеров к управлению интеллектуальной собственностью в университете штата Аризона [Текст] / И. В. Вишнякова, С. В. Барабанова, А. А. Соколова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 17-23.
18. Вікторова, Л. Психолого-педагогічні засади формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах Польщі [Текст] / Л. Вікторова // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 67-70.
19. Вузовская наука призвана решать задачи социально-экономической инновационной политики государства [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 47-48. – [Развитие вузовской науки в России].
20. Гала, С.В. Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду [Текст] / С. В. Гала // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 72-77.
21. Гатальская, Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России [Текст] / Е. А. Гатальская // Alma mater. – 2011. – №11. – С. 96-97.
22. Голуб, Л. Підготовка вчителя до навчання учнів — представників корінного населення Австралії [Текст] / Л. Голуб // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 102-109.
23. Гриневич, Л. Розроблення і впровадження регіональних систем оцінювання якості природничої освіти: досвід США [Текст] / Л. Гриневич // Освіта і управління. – 2011. – №4. – С. 145-152.
24. Гук, С. Структура та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії [Текст] / С. Гук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 95-101.
25. Дамаданова, Ж.Д. Реформирование российского образования и проблемы воспитания гражданской идентичности в многонациональном регионе [Текст] / Ж. Д. Дамаданова, Х. А. Магометова // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 11-123.
26. Джугун, Н. Порівняльна характеристика фізичного виховання в школах України та КНР [Текст] / Н. Джугун, Л. Калашник // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 58-61.
27. Дюкарев, В.А. Практический опыт создания и деятельности научного парка МГУ им. М.В. Ломоносова [Текст] / В. А. Дюкарев // Инновации в образовании. – 2012. – №1. – С. 48-59.
28. Жижко, О. Сучасна система професійної освіти Мексики [Текст] / О. Жижко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 85-91.
29. Зварич, І. Впровадження стандартів оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] / І. Зварич // Вища школа. – 2012. – №2. – С. 42-51.
30. Зварич, І. Критерії оцінювання педагогічної компетентності викладачів у США та застосування методу відеозапису [Текст] / І. Зварич // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 56-64.
31. Зварич, І.М. Стандарти педагогічної компетентності викладачів США [Текст] / І. М. Зварич // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 53-59.
32. Инженерное образование сегодня: проблемы и тенденции. Интервью с И.Б. Федоровым [Текст] // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 7-12. – [И.Ф.Федоров - академик РАН, президент МГТУ им. Н. Баумана].
33. Ільницький, Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі [Текст] / Д. О. Ільницький // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 50-63.
34. Карпенко, О.В. Державне управління сучасною системою освітніх послуг у Чеській Республіці [Текст] / О. В. Карпенко, А. В. Січкарь, В. Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №1. – С. 89-93.
35. Карпенко, О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції [Текст] / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, О. В. Довгань // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 93-98.
36. Карпенко, О.В. Тенденції державного реформування освітніх послуг у Республіці Польща [Текст] / О. В. Карпенко // Педагогіка і психологія. – 2011. – №4. – С. 125-135.
37. Кікіна, Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою [Текст] / Н. Кікіна // Вища школа. – 2012. – №7. – С. 65-71.
38. Коваль, Т. Реакція вищої освіти Німеччини на ринково-рейтингові тенденції [Текст] / Т. Коваль // Вища освіта України. – 2012. – №1. – С. 87-92.
39. Козубовська, І. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Угорщині [Текст] / І. Козубовська, М. Леврінц // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 127-135.
40. Короденко, М. На навчання до Піднебесної [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2012. – №21. – С. 14. – [Навчання в КНР - реально, головне знати іноземну мову].
41. Корсак, Ю. Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "Концепції сучасного природознавства" [Текст] / Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 109-115.
42. Коседовски, В. Изменения в системе высшего образования как фактор развития человеческого капитала в Польше [Текст] / В. Коседовски, М. Пётровска-Трыбулл // Инновационные образовательные технологии. – 2007. – №4. – С. 80-89.
43. Косенко-Бєлінська, Н. Планування діяльності вищих навчальних закладів у ринкових умовах на прикладі Белойт коледжу (Вісконсин, США) [Текст] / Н. Косенко-Бєлінська // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 140-150.
44. Котун, К. Розвиток компетентності як важлива складова професійної підготовки педагогічного персоналу Фінляндії [Текст] / К. Котун // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 116-121.
45. Кучай, Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект [Текст] / Т. Кучай // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 68 - 73.
46. Кучай, Т. Професійна освіта Бельгії в умовах євроінтеграції [Текст] / Т. Кучай // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 135-140.
47. Лазарева, Л.И. Содержание формирования информационной культуры выпускника вуза в контексте нового ФГОС ВПО [Текст] / Л. И. Лазарева // Инновации в образовании. – 2012. – №1. – С. 5-22. – [Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания].
48. Лебединцев, В.Б. Теоретико-дидактические предпосылки создания новых систем обучения [Текст] / В. Б. Лебединцев // Инновации в образовании. – 2012. – №3. – С. 5-19. – [Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания].
49. Литвин, І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету [Текст] / І. В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 305-313.
50. Луговий, В. Модернізація вищої освіти по-європейськи [Текст] / В. Луговий // Педагогічна газета. – 2012. – №11. – С. 4.
51. Луговий, В. Фінансування та автономія в австрійських університетах - досвід для України [Текст] / В. Луговий, Ю. Рашкевич // Педагогічна газета. – 2012. – №5. – С. 3.
52. Лукьяненко, М.В. Российское инженерное образование в эпоху перемен [Текст] / М. В. Лукьяненко, О. А. Полежаев, Н. Л. Чурляева // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 16-22.
53. Морська, Л. Сучасні вимоги до використання інформаційних технологій у професійній підготовці педагога: зарубіжний досвід [Текст] / Л. Морська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 116-126.
54. Мукан, Н. Особливості підготовки бакалаврів у галузі прикладної лінгвістики: досвід університетів США [Текст] / Н. Мукан // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 53-58.
55. Обзор проблемы подготовки и повышения квалификации специалистов в области энергосбережения и энергоэффективности в России [Текст] / В. И. Бирюлин, А. Н. Горлова, О. М. Ларин, Н. В. Хорошилов // Инновации в образовании. – 2012. – №1. – С. 22-27.
56. Орловська, О. Етапи професійної підготовки майбутнього вчителя до виховання толерантності в учнів старшої школи США [Текст] / О. Орловська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 175-180.
57. Павлюк, С. Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів вищою школою Німеччини [Текст] / С. Павлюк // Вища освіта України. – 2012. – №2. – С. 92-97.
58. Пазюра, Н. Інтеграція освітнього і промислового секторів у підготовці виробничого персоналу в Японії [Текст] / Н. Пазюра // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 76-84.
59. Парникова, Г.М. Особенности подготовки будущих экономистов в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования [Текст] / Г. М. Парникова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №5. – С. 49-51.
60. Поляков, С.Д. Учебная техника в новых российских стандартах по информационно-коммуникационным технологиям в образовании [Текст] / С. Д. Поляков, В. А. Быстрякова // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С.115-122.
61. Радаєв, Т. Один університет — два дипломи. Навчання в Болгарії дає змогу молодим українським фахівцям бути конкурентними на світовому ринку праці [Текст] / Т. Радаєв // Урядовий кур'єр. – 2012. – 1 листоп. (№200). – С. 10.
62. Радион, Е.В. Информатизация учебного процесса на кафедре аналитической химии белорусского государственного технологического университета [Текст] / Е. В. Радион, А. К. Болвако // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 57-79.
63. Рамкові основи змісту освіти: досвід Великої Британії та Шотландії [Текст] // Управління освітою. – 2012. – №6. – С. 32-34.
64. Ревінкель, О. Релігійний компонент у сучасній загальній освіті Німеччини [Текст] / О. Ревінкель // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 137-143.
65. Рыжкова, И.В. Академическая мобильность студентов Баренцева Евро-Арктического Региона [Текст] / И. В. Рыжкова // Инновации в образовании. – 2012. – №9. – С. 45-57.
66. Савченко, О. Професійна підготовка вчителя: погляд польського вченого [Текст] / О. Савченко // Рідна школа. – 2011. – №11. – С. 45-47.
67. Самойлов, Л.П. Инженерное образование России в контексте глобальных проблем современности [Текст] / Л. П. Самойлов, С. Н. Сидоров // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 25-33.
68. Свекатовски, Р. Система логистического обучения в Польше [Текст] / Р. Свекатовски, В. Наумов // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – №3. – С. 73-79.
69. Семеног, О. Мовно-методичний курс для магістрантів: здобутки і проблеми зарубіжної та української вищої школи [Текст] / О. Семеног // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 62-73. – [Сучасні тенденції у вишій філологічній освіті США].
70. Сенашенко, В.С. Воспитание учащихся в России и за рубежем. Гуманитарно-социальная составляющая образовательных программ [Текст] / В. С. Сенашенко, Г. Ф. Ткач, Е. А. Конькова // Alma mater. – 2011. – №11. – С. 31-37.
71. Сенашенко, В.С. Об организации студенческой жизни в странах Западной Европы, США и Японии [Текст] / В. С. Сенашенко, Г. Ф. Ткач, Е. А. Конькова // Alma mater. – 2012. – №6. – С. 80-89.
72. Сєргєєва, О. Особливості підготовки перекладачів-референтів в університетах Великої Британії та України [Текст] / О. Сєргєєва // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №1. – С. 82-88.
73. Слюсаренко, О. Вікова специфіка топ-університетів країн із передовим університетським потенціалом [Текст] / О. Слюсаренко // Вища освіта України. – 2012. – №3. – С. 101-108.
74. Степанець, І. Система подготовки кадров для школы в Китайской Народной Республике [Текст] / І. Степанець // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 54-57.
75. Структурно-порівняльний аналіз змісту стандартів з управління якістю у сфері освіти в Україні і США [Текст] / Н. Рідей, С. Паламарчук, Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. – 2012. – №2-3,Т.15. – С. 14-20.
76. Тарасова, О. Особливості змісту та моніторингу якості підготовки майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти США [Текст] / О. Тарасова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 88-94.
77. Тереньтьева, Н.О. Основні тенденції розвитку сучасної університетської освіти: європейський вимір [Текст] / Н. О. Тереньтьева // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 22-27.
78. Ткаченко, В.І. Проблеми реформування системи управління вищою освітою в Литві [Текст] / В. І. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №19. – С. 123-125.
79. Товкань, Г.В. Фінансово-економічна освіта як чинник подолання економічної кризи в Чеській Республіці [Текст] / Г. В. Товкань // Педагогіка і психологія. – 2012. – №2. – С. 59-64.
80. Тоцька, О. Прогнозування інвестицій в освіту Росії на основі нечітких множин [Текст] / О. Тоцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №1. – С. 45-52.
81. Третько, В. Сучасні тенденції розвитку ступеневої освіти у Російській Федерації [Текст] / В. Третько // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 26-33.
82. Тюрк, С. (Тюрк, Самет) Новые технологии в системе образования Турции [Текст] / С. Тюрк // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 24.
83. Федоров, А.В. Практика внедрения массового медиаобразования в Польше [Текст] / А. В. Федоров // Инновации в образовании. – 2012. – №10. – С. 33-42.
84. Филимонова, Н.М. Инновации в вузе (на примере Владимирского государственного университета) [Текст] / Н. М. Филимонова, В. В. Баландина // Инновации в образовании. – 2012. – №11. – С. 111-119.
85. Фролов, А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов. Новые тенденции в условиях глобальной экономики [Текст] / А. В. Фролов // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 70-76.
86. Фурса, О. Розвиток дизайн-освіти в Україні і зарубіжжі: історико-порівняльний аспект [Текст] / О. Фурса // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 112-124.
87. Харченко, Т. Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів як чинник гуманізації педагогічної освіти у Франці [Текст] / Т. Харченко // Шлях освіти. – 2011. – №4. – С.11-18.
88. Харченко, Т.Г. Нормативно-правове забезпечення індивідуального розвитку вчителя в системі підготовки педагогічних кадрів Франції [Текст] / Т. Г. Харченко // Шлях освіти. – 2012. – №2. – С. 28-33.
89. Цалько, Ю.М. Фінансове забезпечення системи вищої освіти у зарубіжних країнах: основні тенденції та досвід для України [Текст] / Ю. М. Цалько // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 62-65.
90. Цеховой, Н.Л. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру. Опыт Томского государственного университета [Текст] / Н. Л. Цеховой // Alma mater. – 2012. – №1. – С. 76-80.
91. Чалая, Е.П. Ценности-отношения в сфере образования в Республике Корея [Текст] / Е. П. Чалая // Высшее образование сегодня. – 2012. – №1. – С. 30-33.
92. Чеботарев, Г.Н. Модернизация университетов как условие инновационного развития страны [Текст] / Г. Н. Чеботарев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №3. – С. 3-6. – [Реформа образования в России].
93. Шаран, Р. Етапи розвитку дистанційної освіти у США [Текст] / Р. Шаран // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 34-41.
94. Швець, Н. Проблема формування здорового способу життя студентської молоді у Росії [Текст] / Н. Швець // Порівняльна професійна педагогіка. – 2011. – №2. – С. 141-148.
95. Шулікін, Д. Побачити Париж і... [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2011. – №93-94. – С. 10. – [Вища французька освіта користується попитом у всьому світі].
96. Шутенко, А.И. Личностное измерение образовательно-информационной среды в высшей школе [Текст] / А. И. Шутенко // Инновации в образовании. – 2012. – №4. – С. 107-115. – [Развитие информационного общества в России].
97. Яковенко, О. Практична підготовка у вищих навчальних закладах Німеччини: особливості дуальної системи [Текст] / О. Яковенко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2012. – №1. – С. 76-81.
98. Ясіновська, Н. Що турбує американських студентів [Текст] / Н. Ясіновська // Соціальний педагог. – 2012. – №4. – С. 49-52. – [Навчання та побут американських студентів].Останні зміни 14.01.2013 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail