Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
1.

Алексеева, А.М. Аналитический и синтетический подходы к проектированию учебной программы по иностранному языку в профессиональном образовании [Текст] / А. М. Алексеева // Инновации в образовании. – 2013. – №6. – С. 5-17.

2.

Асаул, А.Н. Интерактивное тестирование и оценка знаний студентов - составная часть компетентностного подхода при подготовке бакалавров [Текст] / А. Н. Асаул // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 176-179.

3.

Бакіров, В.С. Креативна модель медіаосвіти: експеримент Каразінського університету [Текст] / В. С. Бакіров, Л. В. Стародубцева // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 29-37.

4.

Бекназарова, С.С. Проектирование структуры медиакурса [Текст] / С. С. Бекназарова // Инновации в образовании. – 2013. – №4. – С. 128-134.

5.

Данилова, Г. Методична акмеологія: стратегічний ресурс професійно-особистісного розвитку методиста системи післядипломної освіти [Текст] / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 51-65.

6.

Данилова, П.Н. Видеофильм как средство формирования социокультурной компетенции в специализированном вузе [Текст] / П. Н. Данилова // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 79-84.

7.

Завалевський, Ю. Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання [Текст] / Ю. Завалевський // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 7-22. – [Аналізується поняття "технології навчання та виховання", описується методика психолого-педагогічної підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій, які сприяють подоланню недоліків традиційного навчання та виховання і розвитку творчого потенціалу як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає.].

8.

Загірняк, М. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей [Текст] / М. Загірняк, О. Чорний // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 7-20.

9.

Ибрагимов, Г.И. Сущность и ведущие принципы концентрированного обучения [Текст] / Г. И. Ибрагимов, Е. М. Ибрагимов // Инновации в образовании. – 2013. – №5. – С. 14-27.

10.

Коваленко, О. Лінгвістичний аналіз тексту як забезпечення комунікативного та функціонально-стилістичного підходу до навчання мови [Текст] / О. Коваленко // Українська мова та література. – 2013. – №10. – С. 31-41.

11.

Куиш, А.Л. Социально-гуманитарное образование в высшей школе: концептуальные основы и пути реализации [Текст] / А. Л. Куиш // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 48-61.

12.

Лещенко, С.И. Проблемы интеграции субъектов профессионального образования в современных условиях [Текст] / С. И. Лещенко, В. Л. Пермилов // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 4-24.

13.

Маторина, О.П. Содержание образования на основе компетентностного подхода [Текст] / О. П. Маторина, О. А. Соколова // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 61-72.

14.

Меджитова, Л. Особливості викладання основ програмування в контексті формування базових знань напряму підготовки "Інформатика" [Текст] / Л. Меджитова, Ф. Шкарбан // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 27-36.

15.

Митина, А.М. Использование аутентичного видеоматериала на занятиях по иностранному языку при формировании профессиональной компетентности современного специалиста [Текст] / А. М. Митина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 29-32.

16.

Мухамедбярова, Н.А. Особенности реализации метапредметного принципа при подготовке педагогических кадров в вузе [Текст] / Н. А. Мухамедбярова // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 72-80.

17.

Мухамедбярова, Н.А. Особенности реализации метапредметного принципа приподготовке педагогических кадров в вузе [Текст] / Н. А. Мухамедбярова // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 72-80.

18.

Онищенко, О. Кому потрібні результати TIMSS? [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2012. – 22 груд. (№47-48). – С. 1, 12. – [міжнародна асоціація з оцінки освітніх досягнень (ІЕА) оприлюднила результати Міжнародного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS за 2011. Уже вдруге в такому дослідженні бере участь і Україна.].

19.

Оніщенко, Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти [Текст] / Н. Оніщенко // Віче. – 2012. – №23. – С. 35-37.

20.

Онкович, Г.В. Професійно орієнтована медіаосвіта у вищій школі [Текст] / Г. В. Онкович // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 55-60.

21.

Орлова, Т. Вивчення всесвітньої історії на гуманітарних факультетах ВНЗ України: актуальність та нові підходи [Текст] / Т. Орлова // Вища школа. – 2013. – №4. – С. 26-34. – [Обґрунтовується важливість вивчення всесвітньої історії у вищих навчальних закладах країни, висвітлюються нові підходи до викладання, орієнтовані на аналітику, що має допомогти сформувати сучасну компетентність майбутнім фахівцям гуманітарного профілю.].

22.

Орлова, Т. Курс "Сучасна політична історія країн світу" — важлива складова підготовки майбутніх фахівців [Текст] / Т. Орлова // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 72-85.

23.

Пасечник, Е.А. Интенсификация профессиональной направленности обучающих тренингов в процессе формирования коммуникативных умений будущих социальных педагогов [Текст] / Е. А. Пасечник // Инновации в образовании. – 2013. – №7. – С. 68-78.

24.

Пендзей, І. Організація навчального процесу з курсу "Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918-1945)" відповідно до вимог Болонської системи навчання [Текст] / І. Пендзей // Вища школа. – 2012. – №11. – С. 25-35.

25.

Поляк, О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "Соціальна робота" та "Соціальна педагогіка" в Україні [Текст] / О. Поляк // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 378.14.

26.

Прокопенко, Н. Тимчасові відповіді на вічні запитання [Текст] : [про результати дослідження TIMSS (якість природничо-математичної освіти) в Україні] / Н. Прокопенко // Дзеркало тижня. – 2012. – 22 груд. (№47-48). – С. 12.

27.

Селезнева, А.В. Организационно-педагогические условия и подходы к профессиональному воспитанию студентов технических специальностей [Текст] / А. В. Селезнева // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 64-67.

28.

Семенюк, Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна [Текст] / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 100-106.

29.

Синкина, Е.А. Проектирование содержания дисциплин профессионального цикла для подготовки студентов технического вуза [Текст] / Е. А. Синкина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 39-42.

30.

Смирнов, А.В. Проектирование лингвообразовательной системы кафедры [Текст] / А. В. Смирнов // Инновации в образовании. – 2013. – №5. – С. 59-67.

31.

Солонин, Ю.Н. Необходимо коренное улучшение профессиональной подготовки инженерно-технических кадров [Текст] / Ю. Н. Солонин // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 8-10.

32.

Стерлигов, В.В. Возможности лабораторного практикума как обучающей технологии инновационного формата [Текст] / В. В. Стерлигов, Т. А. Михайличенко // Высшее образование сегодня. – 2013. – №3. – С. 27-32.

33.

Сулейманов, Р.І. Інтегровані спеціальні курси - основа формування дизайнерських компетенцій інженерів-педагогів [Текст] / Р. І. Сулейманов, Р. Р. Сулейманов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №6. – С. 245-248.

34.

Супрун, В. Викладання курсу "Загальне мовознавство" в аспекті модернізації вітчизняного освітнього простору [Текст] / В. Супрун // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 36-41. – [Висвітлюються основні тенденції, труднощі й особливості вивчення курсу "Загальне мовознавство" у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю. Пропонуються шляхи (відповідно до кредитно-модульної системи) модернізації та оптимізації дидактичних цілей і їх реалізації в межах засвоєння дисципліни.].

35.

Сухарніков, Ю. Суть поняття learning outcomes у вищій освіті України [Текст] / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2012. – №11. – С. 7-24. – [Аналізується семантичний зміст термінів learning і learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами понять у межах України та Європейського простору освіти].

36.

Тадинова, Р.А. Из опыта создания учебно-вспомогательного пособия к видеофонограммам [Текст] / Р. А. Тадинова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 72-75.

37.

Турикова, Е.А. Основные показатели качественно составленного теста [Текст] / Е. А. Турикова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 78-82.

38.

Циппко, В. Сучасні технології у викладанні суспільствознавчих дисциплін студентам технічних університетів [Текст] / В. Циппко // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 72-80. – [Автор аналізує терміни і сфери професійної діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні та за кордоном, визначає межі їх компетентностей на сучасному етапі.].

39.

Черніговська, Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів [Текст] / Н. Черніговська // Вища школа. – 2012. – №11. – С. 64-70. – [Наводяться підходи до визначення критеріїв, показників та рівнів готовності майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності. Встановлено відповідність рівнів європейській шкалі трансферу кредитів.].

40.

Чирва, И.П. Как мы решаем задачи подготовки инженеров путей сообщения [Текст] / И. П. Чирва // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 14-15.

41.

Чирчик, С. Пізнавальний інтерес як методологічний аспект професійного становлення майбутнього дизайнера [Текст] / С. Чирчик // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 73-79.

42.

Шматова, М.М. Артикль в оформлении отглагольного существительного в английском и французском языках [Текст] / М. М. Шматова // Инновации в образовании. – 2013. – №5. – С. 118-126.

43.

Шойко, В.А. Проблеми підготовки кадрів сфери цивільного захисту [Текст] / В. А. Шойко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 108-110.

44.

Шумейко, А.А. Непрерывное образование учителей в условиях научно-инновационного центра как структурного подразделения вуза [Текст] / А. А. Шумейко, И. А. Бавыкин, И. А. Рыбалева // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 34-39.

45.

Якубов, Ф. Трансформація парадигми підготовки сучасного інженера - імператив інноваційної економіки [Текст] / Ф. Якубов, У. Абдулгасіс, О. Марковська // Вища школа. – 2012. – №11. – С. 36-43. – [Констатується необхідність трансформації парадигми освіти в напрямку підвищення рівня винахідницької підготовки як безумовного чинника створення ефективних інновацій, які є основою економіки знань. Пропонується безперервне і наскрізне навчання вирішенню винахідницьких завдань з акцентуванням уваги на потенційні винахідницькі можливості дисциплін, що викладаються.].Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail