Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


   ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
1.

Атабекова, А.А. Реализация магистерских программ на английском языке в вузах России: синергетическая образовательная парадигма [Текст] / А. А. Атабекова, А. А. Белоусов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 74-76.

2.

Атабекова, А.А. Реализация магистерских программ на английском языке в вузах России: синергетическая образовательная парадигма [Текст] / А. А. Атабекова, А. А. Белоусов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 74-76.

3.

Балагура, О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 27-34. – [Розглядається європейський досвід багатостороннього публічно-приватно­го партнерства в галузі ІКТ-освіти, зокрема його впровадження в Російській Федерації.].

4.

Балагура, О. Суспільство і вища національна освіта у процесі трансформації [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 27-34. – [Розглядається європейський досвід багатостороннього публічно-приватно­го партнерства в галузі ІКТ-освіти, зокрема його впровадження в Російській Федерації].

5.

Бідюк, Н.М. Співпраця освітніх інституцій та громадських організацій щодо розвитку та підтримки освіти жінок у США [Текст] / Н. М. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 58-66.

6.

Бурлакова, И.И. Основные подходы к трактовке качества образования в России и за рубежом [Текст] / И. И. Бурлакова // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 35-41.

7.

В.В. Путин: "Именно уровень развития науки, технологий, образования, качество человеческого капитала в широком смысле этого слова и определяют лидерство в современном мире" [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 2-5.

8.

Велущак, М.Я. Історія та розвиток бізнес-освіти в США [Текст] / М. Я. Велущак // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 22-27.

9.

Гала, С.В. Досвід організації вищої освіти в Китайській Народній Республіці та можливості його використання в Україні [Текст] / С. В. Гала // Проблеми науки. – 2013. – №5. – С. 40-45.

10.

Гладченко, М. Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів [Текст] / М. Гладченко // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 37-45. – [Розглядаються реформи, здійснені у сфері управління вищою освітою Ні­дерландів у другій половині XX ст. Проаналізовано особливості нового підходу до формування відносин між державою і закладами вищої освіти. Проаналізовано основні нормативні документи, які визначають політику управління вищими навчальними закладами у Нідерландах.].

11.

Гук, С.В. Кваліфікаційні напрями професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії [Текст] / С. В. Гук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 330-337.

12.

Д.А. Медведев: "Первый и главный критерий эффективности вузов - это потребность общества в их выпускниках, оценка молодых специалистов рынком, научным сообществом, университетским миром" [Текст] // Высшее образование сегодня. – 2013. – №3. – С. 2-5.

13.

Десятов, Т.М. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід [Текст] / Т. М. Десятов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С 145-153.

14.

Дзевицька, Л. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного [Текст] / Л. Дзевицька // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 47-55. – [Висвітлена роль держави й церковних структур у законодавчому забезпеченні освітнього процесу в навчальних закладах Австрії в різні історичні періоди. Визначені зміст і основні напрями державного регулювання освіти, політичні та соціально-економічні чинники законодавчого освітнього простору Австрії.].

15.

Долинина, И.Г. "Гражданином быть обязан...", или Формирование политической культуры [Текст] / И. Г. Долинина // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 71-75.

16.

Жижко, О.А. Компетентнісний підхід у теорії і практиці підготовки фахівців для роботи з дорослими у Мексиці й Венесуелі [Текст] / О. А. Жижко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 174-180.

17.

Зварич, І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США [Текст] / І. Зварич // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 92-99.

18.

Зваріч, І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України [Текст] / І. Зваріч // Вища школа. – 2013. – №6. – С. 83-91. – [Аналізується досвід оцінювання педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США з позицій його використання у вищій школі України.].

19.

Иванова, Л.В. Оценка студентами качества преподавания как условие повышения уровня предоставления образовательных услуг [Текст] / Л. В. Иванова, Ю. Т. Агрант // Высшее образование сегодня. – 2012. – №11. – С. 75--79. – [Повышение качества образования в университетах Южной Кореи].

20.

Кардош, М. Роль освіти в підтримці змін на шляху до стійкого розвитку: дослідження на прикладі румунських університетів [Текст] / М. Кардош // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 337-345.

21.

Карпенко, М.П. Будущее высшего образования [Текст] / М. П. Карпенко // Инновации в образовании. – 2013. – №8. – С. 5-13. – [Реформирование российского образования].

22.

Карпенко, О.В. Освітні послуги у Швеції: досвід для України [Текст] / О. В. Карпенко, В. В. Вербова // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 87-94.

23.

Карпенко, О.В. Суперечливість трактування категорій освітніх послуг у сучасній педагогічній науці Російської Федерації [Текст] / О. В. Карпенко, В. В. Вербова, Є. Ф. Демина // Педагогіка і психологія. – 2012. – №4. – С. 88-93.

24.

Карпенко, О.В. Упровадження Болонських принципів у контексті реформування системи освітніх послуг країн Балтії — Латвії, Литви та Естонії [Текст] / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, О. В. Кривоносова // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 91-97.

25.

Киричок, О. Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан) [Текст] / О. Киричок // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 292-299.

26.

Коваль, Т.В. Опір вищої освіти німецькомовних країн явищу ринковізації [Текст] / Т. В. Коваль // Шлях освіти. – 2013. – №2. – С. 27-30. – [Аналізується спроба Німеччини запозичити американський досвід створення й підтримки діяльності університетів світового класу. Німецькі вчені довели непридатність такого досвіду в умовах своєї країни й помилковість ідеї перетворення дослідницьких університетів у підприємницькі заклади. ].

27.

Косарецкий, С.Г. Управление бюджетным сектором учреждений дополнительного образования детей в РФ [Текст] / С. Г. Косарецкий, Б. В. Куприянов // Инновации в образовании. – 2013. – №6. – С. 32-43.

28.

Котун, К.В. Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії [Текст] / К. В. Котун // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 246-253

29.

Кузнецова, А.Р. Основные социаль­но-экономические индикаторы развития системы образования в России и мире [Текст] / А. Р. Кузнецова, Э. М. КАдырова, В. А. Ягафарова // Высшее образование сегодня. – 2013. – №3. – С. 18-22.

30.

Кушнир, А.М. Главный дефект российского образования [Текст] / А. М. Кушнир // Социальная педагогика. – 2012. – №6. – С. 5-17. – [Качества выпускника как цель образования, обус­ловленная задачами развития страны. Работающий человеческий капитал. Образовательные стратегии. Стратегия в логике учебных достижений. Стратегия в логике человеческого капитала. Главный дефект системы образования. Идеальные условия для фор­мирования производящей мощности личности.].

31.

Кушнир, А.М. Главный дефект российского образования [Текст] / А. М. Кушнир // Социальная педагогика. – 2012. – №6. – С. 5-17. – [Качества выпускника как цель образования, обусловленная задачами развития страны. Работающий человеческий капитал. Образовательные стратегии. Стратегия в логике учебных достижений. Стратегия в логике человеческого капитала. Главный дефект системы образования. Идеальные условия для формирования производящей мощности личности.].

32.

Левицкая, А.А. Массовое медиаобразование: венгерский опыт реализации [Текст] / А. А. Левицкая // Инновации в образовании. – 2013. – №3. – С. 108-117.

33.

Лещенко, М.П. Освіта іммігрантів у Швеції: інтегративна політика [Текст] / М. П. Лещенко, Н. В. Бугасов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 110-118.

34.

Лук'янова, Л. Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі [Текст] / Л. Лук'янова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 7-15.

35.

Минаев, В.А. Чтобы не было погасших звезд: итоги мониторинга вузов [Текст] / В. А. Минаев, Г. А. Шабанов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 4-7. – [Высшее образование в России]

36.

Минаев, В.А. Чтобы не было погасших звезд: итоги мониторинга вузов [Текст] / В. А. Минаев, Г. А. Шабанов // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 4-7. – [Высшее образование в России].

37.

Міклошик, А. Оцінювання просування в пошуковому рейтингу окремих наукових установ Словаччини: емпіричне дослідження [Текст] / А. Міклошик, Є. Гвіздова, Ш. Жак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 399-409.

38.

Мурюкина, Е.В. Медиаобразование в Словакии [Текст] / Е. В. Мурюкина // Инновации в образовании. – 2013. – №4. – С. 110-120.

39.

Насіленко, Л.А. Специфіка професійної підготовки майбутніх юристів в Україні та Німеччині [Текст] / Л. А. Насіленко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 345-351.

40.

Насонкин, В.В. Гражданское образование в европейском союзе: базовые принципы и подходы [Текст] / В. В. Насонкин // Инновации в образовании. – 2013. – №3. – С. 97-107.

41.

Овчарук, О.В. Міжнародні стратегії запровадження освіти для демократичного громадянства у країнах Ради Європи [Текст] / О. В. Овчарук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 136-144.

42.

Пазюра, Н.В. Роль педагогічного персоналу у професійному розвитку фахівців Японії в умовах внутрішньофірмової підготовки [Текст] / Н. В. Пазюра // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 215-223.

43.

Пододіменко, І.І. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців з комп'ютерних наук в університетах Японії [Текст] / І. І. Пододіменко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 315-322.

44.

Савина, А.В. Проблемы и перспективы развития педагогической магистратуры в европейских странах [Текст] / А. В. Савина // Инновации в образовании. – 2013. – №10. – С. 65-76.

45.

Сахно, М.В. Професійна підготовка майбутніх викладачів у магістратурі університетів Великої Британії [Текст] / М. В. Сахно // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 256-260.

46.

Сбруєв, М.Г. Матриця компетенцій адміністраторів наукових досліджень в американських університетах [Текст] / М. Г. Сбруєв // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 181-188.

47.

Сорокіна, Г. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної особистості у вищій школі [Текст] / Г. Сорокіна // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 57-72. – [Описується педагогічне дослідження, присвячене виявленню суб'єктивних та об'єктивних факторів, що сприятимуть створенню педагогічних умов, які сприятимуть інтелектуальному, творчому зростанню особистості та спонукати­муть до розвитку функціональних компетентностеи у навчальному процесі ви­щого закладу освіти.].

48.

Тезікова, С.В. Сучасні тенденції у педагогічній освіті США [Текст] / С. В. Тезікова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 198-207.

49.

Торчинський, М.М. Особливості професійної підготовки фахівців з фольклористики: Україна та США [Текст] / М. М. Торчинський, І. В. Волошина // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 338-344.

50.

Федоренко, С.В. Корекційна тренінгова програма для сприяння зниженню комп'ютерної залежності для самопізнання у студентів / С. В. Федоренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №1. – С. 28-39.

51.

Фролкова, А.К. О роли и месте химико-технологических университетов в образовательном и инновационном развитии России [Текст] / А. К. Фролкова, В. А. Дюкарев // Инновации в образовании. – 2013. – №8. – С. 68-82.

52.

Чернякова, Ж.Ю. Професіино-педагогічна підготовка вчителя в контексті інтернаціоналізації освітнього простору Великої Британії: компетентнісний підхід [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 154-162.

53.

Чорнойван, Г. Суспільні запити й можливості освітньо-наукового комплексу в сучасних Росії та Україні [Текст] / Г. Чорнойван // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 79-85.

54.

Шукшина, Т.И. Развитие культурно продуктивной личности в условиях базового центра педагоги­ческого образования [Текст] / Т. И. Шукшина, П. В. Замкин // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 60-67.


Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail