Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.

Абрамов, Ф.В. Влияние неформальных институциональных факторов побочного спроса на динамику качества высшего образования [Текст] / Ф. В. Абрамов // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 29-31.

2.

Аналіз міжнародного інституційного регулювання у сфері управління й забезпечення якості освіти [Текст] / Н. Рідей, А. Ільчик, Д. Шофолов, С. Паламарчук // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 29-42.

3.

Андрущенко, В. Доповідь з нагоди презентації Проекту "Проблеми підготовки нового вчителя для об'єднаної Європи XXI століття (Педагогічна Конституція Європи)" [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 5-8.

4.

Артюх, С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України [Текст] / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа. – 2012. – №11. – С. 44-48. – [Розглянуті деякі важливі складові вищої освіти України, підвищення ефективності яких дасть змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв 'язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.].

5.

Бахрушин, В. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її вимірювання [Текст] / В. Бахрушин, О. Горбань // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 7-12.

6.

Башмакова, Н.И. Управление качеством подготовки кадров в вузе как звене системы непрерывного профессионального образования [Текст] / Н. И. Башмакова // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 14-18.

7.

Бірченко, О. Оптимізація працевлаштування випускників у зоні актуалізованої відповідальності сучасного ВНЗ [Текст] / О. Бірченко // Вища школа. – 2013. – №9. – С. 68-73. – [У статті розглянуто проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Проаналізовано механізми поширення впливу ВНЗ на процеси працевлаштування випускників в умовах конкуренції на ринку праці.].

8.

Боголіб, Т.М. Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2012. – №11. – С. 84-93.

9.

Бойко, О. Аналіз нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах [Текст] / О. Бойко, О. Чабан // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – №73. – С. 133-136.

10.

Бондаренко, В. Багатьом оцінкам діючої системи атестації бракує об'єктивності й конструктивізму [Текст] / В. Бондаренко // Освіта України. – 2013. – 15 лип. (№28). – С. 5. – [Час від часу в засобах масової інформації з'являються оціночні матеріали щодо функціонування в Україні системи атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. Судження їхніх авторів стосовно діючої у нас системи підготовки, захисту та державної атестації дисертаційних робіт нерідко завершуються висновками на кшталт "усе погано" Система наукових ступенів учених звань України не відповідає світовій практиці, а діюча модель захисту дисертаційних робіт є "радянським рудиментом", що потребує негайної руйнації. І в самих дисертаційних роботах "процвітає плагіат і компіляції".].

11.

Бошицький, Ю.Л. У Київському університеті права НАН України створено європейські умови і стандарти навчання [Текст] / Ю. Л. Бошицький // Трибуна. – 2013. – №5-8. – С. 9-12.

12.

Брифінг ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Леоніда Губерського [Текст] // Вища школа. – 2013. – №8. – С. 7-11.

13.

Бутівщенко, С. Моделювання як засіб підвищення ефективності програмно-цільового управління вищою освітою [Текст] / С. Бутівщенко // Вища освіта України. – 2012. – №4. – С. 37-44.

14.

Васильєв, А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ [Текст] / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 37-43. – [Описується модель внутрішньоінституційного вебометричного рейтингу університету та доведено роль вебометричних рейтингів як інструментів аналізу та ефективного менеджменту ВНЗ. Апробацію запропонованої моделі проведено у Сумському державному університеті.].

15.

Васильєв, А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ [Текст] / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 37-43. – [Описується модель внутрішньоінституційного вебометричного рейтингу університету та доведено роль вебометричних рейтингів як інструментів аналізу та ефективного менеджменту ВНЗ. Апробацію запропонованої моделі проведено у Сумському державному університеті.].

16.

Василюк, А. Наукові підходи до аналізу освітніх реформ [Текст] / А. Василюк // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 20-26.

17.

Віктор Янукович: "Завданням держави є якісне посилення освітньої політики" [Текст] // Освіта України. – 2013. – 9 верес. (№36). – С. 5. – [Президент узяв участь у всеукраїнському фестивалі молоді, який відбувся в Національному авіаційному університеті].

18.

Волик, Л.В. Українська освіта та інноваційний режим діяльності педагога: ризики, пошуки, стратегії [Текст] / Л. В. Волик // Шлях освіти. – 2012. – №4. – С. 24-28.

19.

Габович, О. Зерна й полова [Текст] : [псевдореформи в науці і освіті штовхають Україну в прірву Середньовіччя] / О. Габович // Дзеркало тижня. – 2013. – 1-7 черв. (№19). – С. 10.

20.

Гаращук, О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 102-106.

21.

Гаращук, О. Підвищення якості підготовки кадрів - фундаментальна місія вищої школи [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко, І. Солодь // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 22-35. – [Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, у підвищенні ефективності виробництва, аналізується освітній рівень населення, обґрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив її розвитку.]

22.

Гаращук, О. Підвищення якості підготовки кадрів - фундаментальна місія вищої школи [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко, І. Солодь // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 22-35. – [Розкриваються основні функції вищої школи в житті країни, у підвищенні ефективності виробництва, аналізується освітній рівень населення, обґрунтовуються пропозиції з підвищення результативності діяльності вищої школи та перспектив її розвитку.].

23.

Глобалізація і якість освіти [Текст] / Є. В. Кузьмінський, О. М. Швед, К. О. Щурська [та ін.] // Вісник НАН України. – 2013. – №6. – С. 52-62.

24.

Гриневич, Л. Управління майбутнім [Текст] : [майбутнє освіти України, освітня політика, проблеми та проекти] / Л. Гриневич // Дзеркало тижня. – 2013. – 31 серп.-6 верес. (№31). – С. 12.

25.

Гриньов, Б. Студент університету чи НДІ? Коментар до інформації про рейтиги вищих навчальних закладів України [Текст] / Б. Гриньов // Дзеркало тижня. – 2013. – 15-21 черв. (№21). – С. 12.

26.

Грищенко, І.М. Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу [Текст] / І. М. Грищенко, Т. М. Власюк, Д. А. Макатьора // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 245-252.

27.

Длугопольський, О. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення [Текст] / О. Длугопольський, Г. Чекаловська // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 89-96.

28.

Дмитро Табачник назвав освітні пріоритети - 2013року [Текст] // Освіта України. – 2013. – 4 берез. (№9). – С. 2.

29.

Дмитро Табачник назвав освітні пріоритети 2013 року [Текст] // Освіта України. – 2013. – 4 берез. (№9). – С. 2.

30.

Добровольська, Л. Формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців в умовах інтегративного підходу до освіти [Текст] / Л. Добровольська // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 43-51.

31.

Досвід, диплом та мова: рейтинг вищих навчальних закладів 2013 [Текст] // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 60-71.

32.

Досвід, диплом та мова: рейтинг вищих навчальних закладів 2013 [Текст] // Вища школа. – 2013. – №5. – С. 60-71.

33.

Жорнова, О. Talent management у вітчизняному ВНЗ: вибір оптимального шляху розвитку [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2013. – №7. – С. 50-58. – [Talent management розглядається, як один з активів ВНЗ. Його використання сприятиме досягненню ВНЗ конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, що зумовлено продуктивною реалізацією талановитими фахівцями їх потенціалу.].

34.

Загірняк, М.В. Реформування вищої освіти України за вимогами Міжнародної стандартної класифікації освіти [Текст] / М. В. Загірняк, В. В. Костин // Шлях освіти. – 2013. – №2. – С. 6-13.

35.

Заліський, А. Нові освітні стандарти - вимога часу [Текст] / А. Заліський // Освіта України. – 2013. – 4 листоп. (№44). – С. 5.

36.

Заліський, А. Нові освітні стандарти - вимога часу [Текст] / А. Заліський // Освіта України. – 2013. – 4 листоп. (№44). – С. 5.

37.

Заяць, Г. Державне регулювання кадрового забезпечення освітньої сфери України: напрями модернізації [Текст] / Г. Заяць // Економіка та держава. – 2013. – №6. – С. 74-76.

38.

Зіньковський, Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти [Текст] / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2013. – №9. – С. 7-20. – [Автор розглядає змістову й організаційну структурованість вищої освіти України, її соціальні та професійні завдання, технологію навчання у вищій школі та місце науки в університеті. Визначає кроки, які необхідно здійснити на сучасному етапі на шляху модернізації освіти.].

39.

Зущик, Ю. Освітня політика -2013: несподівонок не буде [Текст] / Ю. Зущик // Освіта України. – 2013. – 8 січ. (№1). – С. 4.

40.

Іванов, С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти. [Текст] / С. Іванов, М. Кітов // Вища школа. – 2013. – №1. – С. 20-27.

41.

Ільясова, Ф. Проектування освітніх навчальних просторів (OLE) для підготовки фахівців ІТ-галузі [Текст] / Ф. Ільясова, М. Кадиров // Вища школа. – 2013. – №2. – С. 53-59.

42.

Кириченко, І. Українські університети: рейтиги "на виріст" [Текст] / І. Кириченко // Дзеркало тижня. – 2013. – №1-3. – С. 1, 12.

43.

Козієвська, О. Вища освіта в Україні: уроки реформування [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2013. – №6. – С. 49-62. – [Визначаються особливості функціонування вищої школи України на сучасному етапі: аналізуються чинники, що зумовили специфіку функціонування на­ціональної системи освіти, з'ясовується ступінь її взаємозв'язку з інститутами радянської освітньої моделі й інтегрованості в європейський освітній простір; окреслюються перспективи її розвитку.].

44.

Комаров, В. Законодавче забезпечення модернізації вищої освіти [Текст] / В. Комаров // Вища школа. – 2013. – №7. – С. 23-34. – [Розглядається стан нормативно-правової бази вищої освіти в Україні в аспекті її подальшого вдосконалення. Аналізуються проекти Закону України "Про вищу освіту" та ключові проблеми правового регулювання відносин у цій сфері.].

45.

Костіч-Станковіч, М. Оптимізація плану рекламування навчального закладу [Текст] / М. Костіч-Станковіч, Д. Макаїч-Ніколіч, М. Мартіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 377-385.

46.

Костіч-Станковіч, М. Оптимізація плану рекламування навчального закладу [Текст] / М. Костіч-Станковіч, Д. Макаїч-Ніколіч, М. Мартіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С. 377-385.

47.

Краус, Н. Інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в національній економіці [Текст] / Н. Краус // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 249-255.

48.

Кремень, В. Вимоги — умови — результати — зміни [Текст] / В. Кремень // Управління освітою. – 2013. – №1. – С. 4-9. – [Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України].

49.

Кремень, В. Концептуальні засади підвищення економічної ефективності освіти України в сучасних умовах [Текст] / В. Кремень // Трибуна. – 2012. – №9-12. – С. 9-13.

50.

Кремень, В. Освіта: ціннісні орієнтири мережевого суспільства [Текст] / В. Кремень // Дзеркало тижня. – 2013. – 31 серп.-6 верес. (№31). – С. 13.

51.

Кремень, В. Що робить державу успішною в пору глобалізації? (Промова на зібранні представників Дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні. 11 березня 2013 р.) [Текст] / В. Кремень // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 8-11.

52.

Кремень, В.Г. Методологічно і науково забезпечувати розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність НАПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2013. – №2. – С. 5-13.

53.

Кузнецова, Г. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи [Текст] / Г. Кузнецова // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 65-71. – [У статті проаналізовано роль і місце вищих навчальних закладів у системі працевлаштування молоді, з'ясовано зовнішні та внутрішні чинники процесу працевлаштування, їх вплив на пошук випускниками першого місця роботи. Доведено, що працевлаштування є одним із проблемних складників національого ринку праці.].

54.

Кузь, В.Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 31-36.

55.

Куліков, А. Актуальні проблеми фінансування видатків на освіту та науку в Україні [Текст] / А. Куліков // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 256-260.

56.

Кушнір, В.А. Структура навчальної ситуації з позиції діяльності та інноваційність навчання [Текст] / В. А. Кушнір // Шлях освіти. – 2012. – №4. – С. 7-13.

57.

Левківський, К. Освіта України в соціально-економічному вимірі XXI століття [Текст] / К. Левківський, Л. Івлєва // Вища школа. – 2013. – №9. – С. 20-29. – [Висвітлюються нові перспективи розвитку освіти у XXI столітті та її значення для розвитку гармонійної людської особистості. Розкривається роль освіти як визначального чинника соціально-економічного розвитку країни.].

58.

Левчишена, О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти [Текст] / О. Левчишена // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 80-88.

59.

Леновицька, О. На шляху відповідального співробітництва [Текст] : [академічний рейтинг університетів "Топ 200 Україна"] / О. Леновицька // Дзеркало тижня. – 2013. – 1-7 черв. (№19). – С. 10.

60.

Малишева, О. Опановуємо зміни до порядку атестації педагогічних працівників [Текст] / О. Малишева // Головбух: Бюджет. – 2013. – №33. – С. 6-8.

61.

Мамбетказиев, А. Влияние процесса глобализации на обеспечение конкурентоспособности вуза [Текст] / А. Мамбетказиев // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 387-396.

62.

Маркіна, І.А. Економічні аспекти розвитку вищої освіти України в сучасних умовах [Текст] / І. А. Маркіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 374-381.

63.

Марченко, И.П. О некоторых стереотипах вузовского корпоративного руководства [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2013. – №7. – С. 40-53. – [Модернизация управления в системе высшего профессионального образования].

64.

Маторина, О.П. Содержание образования на основе компетентностного подхода [Текст] / О. П. Маторина, О. А. Соколова // Инновации в образовании. – 2013. – №1. – С. 61-72.

65.

Матюх, С.А. Вплив освітньої діяльності вищих навчальних закладів на ефективне формування людського капіталу [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 86-89.

66.

Мельник, Т.Е. Направления минимизации последствий воздействия на образование мировых глобализационных процессов [Текст] / Т. Е. Мельник // Инновации в образовании. – 2013. – №4. – С. 60-67.

67.

Мельничук, О. Юридичні гарантії права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз [Текст] / О. Мельничук // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №1. – С. 68-71.

68.

Меншун, В.І. ВНЗ, в якому зуміли поєднати навчальний процес із науковими дослідженнями і дати ключ до успіху в діяльності кожного випускника [Текст] / В. І. Меншун // Трибуна. – 2013. – №5-8. – С. 3-7.

69.

Минаев, В.А. Мониторинг вузов: работа над ошибками [Текст] / В. А. Минаев, Г. А. Шабанов // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 5-11. – [Эффективность образования].

70.

Мовчун, О. Освіта — пріоритет держави? [Текст] / О. Мовчун // Педагогіка толерантності. – 2012. – №3-4. – С. 39-89.

71.

Мовчун, О. Освіта — пріоритет держави? [Текст] / О. Мовчун // Педагогіка толерантності. – 2012. – №3-4. – С. 39-89.

72.

Мокіна, Ю.В. Ідентифікація математичної моделі для управління процесом надходження до університету коштів від вітчизняних студентів, що навчаються за контрактом [Текст] / Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук, Б. І. Мокін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 129-133.

73.

Молчанова, Ю. Управління компетентністним розвитком керівних кадрів сфери освіти [Текст] / Ю. Молчанова // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 18-25.

74.

Морозова, Т. До проблеми взаємодії професійних і освітніх стандартів в ІТ-галузі [Текст] / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 45-53. – [Представлено огляд методологічних основ Європейської рамки е-компетенцій, яку доцільно використовувати при розробці як кваліфікаційних, так і освітньо-кваліфікаційних характеристик ІТ-фахівців. Наголошується, що пріоритетним об'єктом стандартизації вітчизняної вищої ІТ-освіти мають бути результати учіння — ключові елементи орієнтованого на практику освітнього процесу.].

75.

Мосов, С. Національна стратегія розвитку освіти в площині реалізації життєвого циклу об'єктів промислової власності [Текст] / С. Мосов // Інтелектуальна власність в Україні. – 2013. – №8. – С. 60-65.

76.

Моысеєва, Т. Звання - професор, статус - безробітнний? [Текст] / Т. Моысеєва // Урядовий кур'єр. – 2013. – 22 трав. (№89). – С. 15. – [Реформування освіти].

77.

Натришвілі, С.Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності [Текст] / С. Г. Натришвілі // Проблеми науки. – 2013. – №9. – С. 14-21.

78.

Натрошвілі, С.В. Проблеми вищої освіти в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку [Текст] / С. В. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – №10. – С. 16-22.

79.

Натрошвілі, С.Г. Державна політика підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. – №12. – С. 14-19.

80.

Натрошвілі, С.Г. Розвиток вищої освіти України в контексті побудови економіки знань [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 15-21.

81.

Натрошвілі, С.Г. Розвиток системи вищої освіти: стратегічний вимір [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №1. – С. 235-242.

82.

Наука України в дзеркалі науковометричної бази даних sciverse scopus [Текст] // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 166-172. – [Рейтинги ВНЗ України].

83.

Ніколаєнко, С. Недоучки [Текст] : [секвеструванняосвіти приведе до знищення інтелектуального потенціалу суспільства] / С. Ніколаєнко // Дзеркало тижня. – 2013. – 27 квіт. (№16). – С. 14.

84.

Овчарук, О.В. Розвиток освіти для демократичного громадянства: міжнародний контекст [Текст] / О. В. Овчарук // Шлях освіти. – 2012. – №4. – С. 14-17.

85.

Онищенко, О. Вибір перед фінішем [Текст] : [схоже, що епопея з ухваленням закону про вищу освіту наближається до завершення] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. – 1-7 черв. (№19). – С. 10.

86.

Онищенко, О. Рафаель Бірман: "Українським університетам потрібна автономія" [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. – 22 черв. (№22-23). – С. 12.

87.

Онищенко, О. Чи потрібні пільги при вступі? [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. – 10-16 серп. (№28). – С. 1, 12.

88.

Онищенко, О. Панове чиновники, це не спам! [Текст] : [вступна кампанія-2014 - продовження курсу на згортання прозорості і розв'язування рук ректорам у маніпулюванні результатами] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. – 26 жовт. (№39). – С. 1, 13.

89.

Онищенко, О. Яка вступна кампанія нам потрібна [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. – 2 листоп. (№40). – С. 12.

90.

Орлов, О.А. Использование методов финансового менеджмента в высшей школе [Текст] / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 83-88.

91.

Парсяк, К.В. Економічний зміст якості освітніх послуг [Текст] / К. В. Парсяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 160-164.

92.

Петрук, В. Філософський аспект сучасної освіти [Текст] / В. Петрук // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 102-109.

93.

Печенюк, А. Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання [Текст] / А. Печенюк // Україна: аспекти праці. – 2013. – №4. – С. 22-27.

94.

Подольна, В.В. Особливості просування освітніх посуг [Текст] / В. В. Подольна, С. П. Усик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 206-213.

95.

Поляк, О. Вища освіта XXI століття: між науковим плануванням і маркетингом освітніх послуг [Текст] / О. Поляк // Вища освіта України. – 2013. – №2. – С. 89-94.

96.

Про умови забезпечення доступності якісної освіти [Текст] // Управління освітою. – 2013. – №2. – С. 17-31.

97.

Родіонов, О.В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю [Текст] / О. В. Родіонов // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 31-33.

98.

Родіонов, О.В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю [Текст] / О. В. Родіонов // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 31-33.

99.

Родіонов, О.В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю [Текст] / О. В. Родіонов // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 31-33.

100.

Рудишин, С.Д. Системний підхід до вищої освіти в Україні: освіченість, компетентність, національні цінності [Текст] / С. Д. Рудишин // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 69-75.

101.

Садлак, Я. Рейтинги університетів як відображення тенденції у сфері вищої освіти [Текст] / Я. Садлак // Дзеркало тижня. – 2013. – 1-7 черв. (№19). – С. 1, 10.

102.

Сацик, В.І. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів [Текст] / В. І. Сацик // Економіка України. – 2013. – №5. – С. 75-89.

103.

Свіжевська, С. Формування сучасних підходів до акредитації у вищих навчальних закладах України [Текст] / С. Свіжевська // Вища школа. – 2013. – №6. – С. 21-36. – [У статті проаналізована сутність акредитаційної практики у вищій освіті України. Обґрунтовується назріла потреба подальшого вдосконалення процедур забезпечення гарантії якості, визначені шляхи подолання суперечностей через поетапне впровадження суспільно-професійної акредитації.].

104.

Сейдаметова, З. Нова версія стандарту Computer Science Curricula: еволюція базисного корпусу знань за чверть століття [Текст] / З. Сейдаметова, В. Темненко // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 54-64. – [У статті аналізується нова версія стандарту Computer Science Computing Curricula 2013 (Strawman version). Показана еволюція базисного корпусу знань (ВОК) 1989, 2001, 2008 та 2013 років. Зазначені нові ідеї, внесені до CS 2013.].

105.

Слоква, М.Г. Регіональні особливості розвитку ринку послуг вищої освіти [Текст] / М. Г. Слоква // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 154-158.

106.

Соболева, Э.Ю. Развитие экспертных организаций в сфере образования [Текст] / Э. Ю. Соболнва // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 8-13. – [Взаимосвязь аудита и консалтинга на рынке образовательных услуг].

107.

Соболнва, Э.Ю. Развитие экспертных организаций в сфере образования [Текст] / Э. Ю. Соболнва // Высшее образование сегодня. – 2012. – №12. – С. 8-13. – [Взаимосвязь аудита и консалтинга на рынке образовательных услуг].

108.

Соловьев, В.П. О качестве профессионального образования выпускников вузов [Текст] / В. П. Соловьев // Высшее образование сегодня. – 2013. – №1. – С. 11-15.

109.

Степко, М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні [Текст] / М. Степко // Вища школа. – 2013. – №7. – С. 13-22.

110.

Стоян, В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід [Текст] / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 19-30.

111.

Суліма, Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти [Текст] / Є. Суліма // Вища школа. – 2013. – №7. – С. 7-. – [У статті фундаментальною передумовою модернізації вищої освіти в Україні визначається створення нової законодавчої бази.].

112.

Топузов, М.О. Розроблення змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи [Текст] / М. О. Топузов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 186-190.

113.

Удод, О. Рейтингове оцінювання вищих навчальних закладів у 2010/11 навчальному та у 2011 календарному роках [Текст] / О. Удод, В. Ямковий // Вища школа. – 2012. – №12. – С. 7-45. – [Розкривається методологія рейтингового оцінювання, здійснюваного Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. Наводяться Рей­тингові таблиці ВНЗ України за 2011 рік.].

114.

Україні XXI сторіччя — інтелект і творчість молоді [Текст] // Вища школа. – 2013. – №7. – С. 99-101.

115.

Усе, що ви хотіли знати про вступ до вузу [Текст] // Дзеркало тижня. – 2013. – 25-31 трав. (№18). – С. 1, 12.

116.

Філіпчук, Г. Національно-культурний контекст освітньої політики [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2013. – №1-2. – С. 100-110.

117.

Філіпчук, Г. Освітній аспект державно-громадянського діалогу [Текст] / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2012. – №4. – С. 120-128. – [Суспільство і духовність].

118.

Хлапук, М.М. Аспекти державного управління у сфері вищої освіти [Текст] / М. М. Хлапук, Ю. М. Хлапук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 135-137.

119.

Хохленко, О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні [Текст] / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №12. – С. 106-107.

120.

Хохленко, О. Стан і перспективи розвитку фінансового забезпечення підготовки фахівців за державним замовленням [Текст] / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №11. – С. 97-98.

121.

Хриков, Є.М. До питання про створення науково-педагогічних шкіл в Україні [Текст] / Є. М. Хриков // Шлях освіти. – 2012. – №4. – С. 2-7.

122.

Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих [Текст] // Освіта України. – 2013. – 16 верес. (№37). – С. 2.

123.

Шабатпн, Н.Ю. Реформа і розвиток вищої освіти [Текст] / Н. Ю. Шабатпн // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 197-202.

124.

Шаховська, Н.Б. Автоматизована система укладання реферату [Текст] / Н. Б. Шаховська, З. В. Стахів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №23(743). – С. 210-218.

125.

Шацька, З.Я. Феномен престижності економічних спеціальностей у вищих закладах освіти України [Текст] / З. Я. Шацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №4. – С. 202-206.

126.

Шевчук, А.В. Стандартизація освіти як важлива умова розвитку регіональних освітніх систем [Текст] / А. В. Шевчук // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 107-113.

127.

Шевчук, А.В. Трансформація вищої освіти в Україні: ретроспективний аспект [Текст] / А. В. Шевчук // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 76-79.

128.

Шульга, Н. Підвищення якості освіти - стратегічний напрям економічного розвитку країни [Текст] / Н. Шульга // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С. 45-47.

129.

Юхименко, П. Приватна освіта: погляд у майбутнє [Текст] / П. Юхименко // Вища школа. – 2013. – №4. – С. 15-25. – [Аналізується конкурентне середовище вищої освіти і роль у ньому приватної освіти. Висвітлюються основні інституціональні чинники функціонування приватних вишів та шляхи вирішення проблеми якості надання освітніх послуг в Україні. Розкривається роль у формуванні нового освітнього простору регіональних приватних вишів,обґрунтована необхідність дистанційної форми навчання для реалізації принципу навчання протягом усього життя.].Останні зміни 13.01.2014 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail