Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
1. Андрущенко, В.    Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 5-10. – ["Неформальна освіта" аналізується як закономірне явище в освіт­ньому процесі XXI століття; розгляlдається як самоосвіта вільних осо­бистостей, як "освіта дорослих", "освіта впродовж життя". її харак­терною особливістю є високий рі­вень свободи, якою кожен має розпоряджатись вільно.].
2. Артемьева, В.А.    Становление инновационного мировоззрения студентов архитектурных специальностей [Текст] / В. А. Артемьева // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 91-97.
3. Дідик, Н.М.    Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів [Текст] / Н. М. Дідик // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №4. – С. 12-19.
4. Луговий, В.І.  Зв'язок складності та самостійності в освіті [Текст] / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2013. – №4. – С. 50-58. – [Експерименти і дослідження: висновки, рекомендації].
5. Похресник, А.    Філософський аналіз західних прогнозів розвитку вищої освіти у XXI ст. [Текст] / А. Похресник // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 63-72. – [Визначаються особливості стану й головні тенденції еволюції сучасних держав, і наголошено на необхідності виконання об'єктивних наукових аналізів. Підкреслено існування в демократичних державах агентств, що конкурують з університетами і виконують якісні аналізи. Детально розглядається зміст аналізу перспектив змін університетської освіти, виконаного аналітиками Великої Британії, його позитивні сторони та недоліки. Проаналізовані пропозиції з погляду їх застосовності в Україні.].
6. Яковенко, М.    Проблеми управління освітніми системами вищої школи [Текст] / М. Яковенко // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 51. – [Аналізуються пріоритетні напрями досліджень управлінської діяльності в системі освіти на мікро- та макрорівнях, розглядаються проблемні зони здійснення ефективного освітнього менеджменту, акцентується увага на стратегічні орієнтири її розвитку.]
7. Яценко, О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм [Текст] / О. Яценко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 7-15. – [Досліджується проблема співвідношення природнього та соціального в людині на сучасному соціокультурному етапі. Послідовно обґрунтовується думка про діалектичну єдність, диференціацію та інтеграцію означених феноменів. Автор фокусує увагу на з'ясуванні функцій сучасного університету в адаптивних практиках соціуму.].Останні зміни 09.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail