Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДА
1. Анохін, В.М.    Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника "Економіка підприємства" [Текст] / В. М. Анохін, М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 68-53.
2. Бак, М.    Неперервність інформаційного супроводу освіти [Текст] / М. Бак // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 50-58.
3. Бак, М.    Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання [Текст] / М. Бак // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 88-93.
4. Бобало, Ю.    Комп'ютеризована лабораторія практикуму з електротехнічних дисциплін [Текст] / Ю. Бобало, О. Гамола, СтахівП // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 55-62. – [У статті представлено підхід до проведення лабораторного практикуму з електротехнічних дисциплін. Мета статті - розгляд проблемних питань щодо підвищення якості та ефективності навчального процесу в частині проведення лабораторного практикуму з електротехнічних дисциплін.].
5. Бущак, Г.А.    Можливості віртуального навчального середовища та навчальні стилі студентів [Текст] / Г. А. Бущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 83-90.
6. Васильєв, А.Ш.С. (Васильєв, А.. Шкарлет С.)   Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів [Текст] / А. Ш. Васильєв // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 21-27. – [У статті презентовано результати інноваційних рішень щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі у ВНЗ України. Розглядається компетентніший підхід, що базується на теоретико-технологічних здобутках з організації та управління електронним, у тому числі дистанційним навчанням та проектною діяльністю. ].
7. Воронкін, О.    Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Текст] / О. Воронкін // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 109-117.
8. Вяткін, С.І.    Використання відеокарт для комбінованих обчислень [Текст] / С. І. Вяткін, С. О. Романюк, М. П. Піддубецька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – №5. – С. 114-115.
9. Глазунова, О.    Стан і перспективи підготовки ІТ-фахівців для аграрної та природоохоронної галузей економіки [Текст] / О. Глазунова // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 86-93. – [У статті проаналізовано стан підготовки ІТ-фахівців для аграрної та приро­доохоронної галузей економіки, визначено компетентності таких фахівців і змістове наповнення навчальних дисциплін для їх формування. Обґрунтовано магістерські спеціалізації відповідно до сучасних потреб аграрної та природо­охоронної галузей і розвитку ІК-технологій, надано рекомендації щодо плану­вання заходів, спрямованих на забезпечення аграрної та природоохоронної галузей економіки ІТ-фахівцями.].
10. Грищенко, І.М.    Ефективність комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / І. М. Грищенко, Н. А. Крахмальова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 218-224.
11. Гуржій, А.М. Дидактичні основи створення динамічних аудіовізуальних електронних засобів [Текст] / А. М. Гуржій, // Педагогіка і психологія. – 2013. – №4. – С. 57-64.
12. Даців, Г.    ІТ-фахівців: потреби бізнесу і співпраця з університетами [Текст] / Г. Даців // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 72-85. – [У статті здійснюється огляд потреб ринку людських ресурсів в ІТ-галузі, подається аналіз прогалин у знаннях та вміннях випускників ВНЗ, з якими стикаються ІТ-компанії, коли беруть їх на роботу. Наводяться очікування роботодавців щодо кваліфікаційного рівня молодих ІТ-фахівців, а також описуються пропоновані напрями для співпраці ВНЗ та ІТ-компаній з метою зменшення розриву між ІТ-освітою та потребами ринку праці в ІТ-галузі.].
13. Жежнич, П.І.    Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу [Текст] / П. І. Жежнич, М. Г. Гірняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 39-43.
14. Закиева, Р.Р.    Программное обеспечение "Instant testing for training" для экспресс тестирования студентов [Текст] / Р. Р. Закиева // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 152-164.
15. Інформаційно-аналітична система "Електронний кампус НТУУ "КПІ" [Текст] / А. Й. Савицький, К. Ю. Мелкумян, О. Б. Габзовська, Я. О. Ромашкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 14-20.
16. Казарян, М.Л.    Исследование процессов информатизации образования и внедрения новых информационных технологий в условиях глобализации [Текст] / М. Л. Казарян // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 152-164.
17. Колодій, Р.С.    Розроблення віртуального лабораторного практикуму для дистанційного дослідження цифрових систем передавання в системі Moodle [Текст] / Р. С. Колодій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 63-68.
18. Корякіна, Н.    Вплив інформтехнологій на психіку людини та навчальний процес [Текст] : [можливі загрози] / Н. Корякіна // Персонал. – 2013. – №5. – С. 76-80.
19. Куликова, С.В.    Роль деловых ресурсов интернет в преподавании экономических дисциплин [Текст] / С. В. Куликова, Н. А. Каменева // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 164-168.
20. Макотрова, Г.В.    Педагогическая технология информационно-комуникационного сопровождения творческого саморазвития старшеклассников [Текст] / Г. В. Макотрова // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 90-102.
21. Мандрона, М.    Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу [Текст] / М. Мандрона, З. Сташевський, Н. Бурак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 78-83.
22. Мартенко, О.    Інформаційні навчально-виховні ресурси як чинник формування безпечного освітнього середовища [Текст] / О. Мартенко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №6. – С. 14-15.
23. Міждисциплінарний підхід до створення віртуальних лабораторних практикумів [Текст] / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 29-35.
24. Міхно, О.    Фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців [Текст] / О. Міхно // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 17-24. – [Розглядаються фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Аналізується стан ринку праці в ІТ-галузі. Визначені основні орієнтири щодо змісту освіти ІТ-фахівців, які необхідно враховувати у процесі їх навчання. ].
25. Монахов, Д.Н.    Визуальные информационные технологии в образовательном процессе высшей школы [Текст] / Д. Н. Монахов // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 154-162.
26. Морозова, Т.    Вища ІТ-освіта в Україні з позицій системного підходу [Текст] / Т. Морозова // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 7-16. – [У статті аналізуються атрибутивні системні ознаки української вищої освіти в галузі інформаційних технологій. Обґрунтовується необхідність оптимізації чинного переліку освітніх ІТ-спеціальностей та їх об'єднання в єдине класифікаційне угруповання вищого рівня ієрархії - галузь освіти - з метою зміцнення цілісності вищої ІТ-освіти в Україні. ].
27. Морозова, Т.    Стандарти ІТ-професій як засіб інформаційного обміну між індустрією та освітою [Текст] / Т. Морозова, І. Мендзебровський // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 34-41. – [У статті запропонована процедура змістового наповнення кваліфікаційних характеристик працівників ІТ-професій. Обґрунтовується доцільність викорис­тання як джерельної бази профайлів ІТ-професій, розроблених експертами Міжнародної організації праці та проекту e-CF.].
28. Мосоров, В.Я.    Система USOS – інформаційно-освітнє середовище вищих навчальних закладів Польщі [Текст] / В. Я. Мосоров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С.3-8.
29. Онищенко, О.    У тилу Стратегії реформ [Текст] : [впровадження інформаціних технологій може стати однією із точок прориву] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  24-31 жовт. (№39). – С. 12.
30. Осташко, Н.    Психолого-педагогічний супровід застосування ІКТ у просторі вищої технічної освіти [Текст] / Н. Осташко // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 71-79. – [Висвітлено психологічний зміст співвідношення понять "інформація" та "знання". Розкрито структуру соціальної відповідальності суб'єктів навчання й учіння за перетворення інформаційних ресурсів у знання і переконання май­бутніх випускників технічних університетів. Показано можливості розвитку со­ціальної відповідальності інженерів у межах їхньої професійної діяльності, зо­крема, в галузі користування інформаційними ресурсами, їх створення і поши­рення.].
31. Осташко, Н.    Психолого-педагогічний супровід застосування ІКТ у просторі вищої технічної освіти [Текст] / Н. Осташко // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 71-79. – [Висвітлено психологічний зміст співвідношення понять "інформація" та "знання". Розкрито структуру соціальної відповідальності суб'єктів навчання й учіння за перетворення інформаційних ресурсів у знання і переконання май­бутніх випускників технічних університетів. Показано можливості розвитку со­ціальної відповідальності інженерів у межах їхньої професійної діяльності, зо­крема, в галузі користування інформаційними ресурсами, їх створення і поши­рення.].
32. Павликевич, М.Й.    Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем. [Текст] / М. Й. Павликевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 20-25.
33. Погорілий, С.    Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти [Текст] / С. Погорілий, С. Теленник // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 28-33. – [Розглядаються проблемні питання діяльності експертної ради з комп 'ютерних наук і технологій при ДАК України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І—IV рівнів підготовки фахівців.].
34. Про створення в НТУУ "КПІ" комплекту відеолекцій у межах всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО [Текст] / І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 43-49.
35. Семеніхіна, О.    Наслідки поширення IT і зміщення акцентів навчання математики [Текст] / О. Семеніхіна, І. Шишенко // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 71-78.
36. Сергеева, В.П.    Информационные технологии: эффективные или разрушительные изменения в образовании? [Текст] / В. П. Сергеева // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 127-132.
37. Сирота, О.    Пропозиції з удосконалення змісту вищої ІТ-освіти (з досвіду ТОВ ЕПАМ СИСТЕМЗ") [Текст] / О. Сирота, М. Почебут // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 89-100.
38. Сташевський, З.П.    Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки [Текст] / З. П. Сташевський, Ю. І. Грицюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 49-55.
39. Стефанович, Т.О.    Тематичний кросворд як інтерактивний засіб вивчення термінології навчальної дисципліни [Текст] / Т. О. Стефанович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 35-39.
40. Суханцева, В.    IT: від технології до онтології [Текст] / В. Суханцева, О. Яценко // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 20-28. – [Послідовно аналізуються нові системи онтології, продукованої інформацій­ними технологіями; розглядаються головні атрибутивні ознаки нової онтології. Запропоновані основні вектори дослідження віртуальної реальності з позицій онтологічної проблематики.].
41. Тимофеєва, Ю.Р.    Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій [Текст] / Ю. Р. Тимофеєва, Д. О. Тарасов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 90-99.
42. Федасюк, Д.В.    Підходи до стандартизації електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. [Текст] / Д. В. Федасюк, Л. Д. Озірковський, Т. В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 25-29.
43. Федасюк, Д.В.    Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету [Текст] / Д. В. Федасюк, В. Макар, Р. Тушницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – C. 99-106.
44. Чайківський, Т.В.    Індивідуальні завдання в електронній дисципліні [Текст] / Т. В. Чайківський, Л. Д. Озірковський, О. Б. Біленька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С.73-78.
45. Шаховська, Н.Б.    Інформаційні технології для організації профорієнтаційної роботи. [Текст] / Н. Б. Шаховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 8-14.


Останні зміни 06.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail