Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


 МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
1. Авшенюк, Н.    Феномен "світового освітнього простору" як об'єкт науково-педагогічного дослідження [Текст] /Н.Авшенюк //Порівняльна професійна педагогіка.– 2014.– №1,Т.4.– С. 105-111.
2. Андрущенко, В.    Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація пріоритетів [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 5-12.
3. Безтелесна, Л.І.    Інтернаціоналізація вищої освіти за умов міжнародної міграції населення як носія людського потенціалу [Текст] / Л. І. Безтелесна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 83-86.
4. Березко, О.Л.    Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу [Текст] / О. Л. Березко, П. І. Жежнич, О. А. Пастух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №17(775). – С. 56-62.
5. Буцан, Г.П.    Щодо підвищення якості та збільшення обсягу освітніх послуг для іноземних студентів [Текст] /Г.П.Буцан, A.M.Самойленко //Вісник НАН України.– 2014.– №4.– С. 40-48.
6. Гапон, В.В.    Моніторингові дослідження міжнародного співробітництва та партнерства в системі вищої освіти [Текст] /В.В.Гапон, К.Г.Читаєва //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2013.– №6,Т.1.– С. 252-256.
7. Горун, Ю.    Міжнародна співпраця у розвитку медіа- та інформаційної грамотності й інтеркультурного діалогу [Текст] / Ю. Горун // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 103-109.
8. Грицюк, Л.    Реалізація програм "Подвійний диплом" як спосіб входження вітчизняних ВНЗ до Європейського простору вищої [Текст] / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 46-54. – [У статті розкрито теоретичні засади вивчення особливостей програм подвійного диплома як реального вирішення завдань Болонського процесу. Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення досвіду сучасних інноваційних підходів до розвитку академічної мобільності студентів у період створення єдиного простору вищої освіти в Європі.].
9. Гуменна, Л.    Болонський процес очима студентів  [Текст] / Л. Гуменна // Університет. – 2014. – №3(104). – С. 8-9.
10. Запровадження та використання болонських інструментів прозорості в європейському просторі вищої освіти [Текст] / Ю. Бобало, В. Павлиш, А. Загородний, І. Бабин // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 19-31. – [Розкриваються основні болонські інструменти прозорості вищої освіти та проблеми їх упровадження і використання в українських університетах.].
11. Зубілевич, С.    Міжнародні стандарти освіти як основа єдиної національної програми професійної сертифікації бухгалтерів України [Текст] / С. Зубілевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №5. – С. 8-15.
12. Зубчик, О.    На шляху до "Європи знань" [Текст] : [державна політика у створенні конкурентних переваг має зосереджувати зусилля насамперед на розвитку освіти і науки] / О. Зубчик // Дзеркало тижня. – 2014. –  8-14 листоп. (№41). – С. 12. – [Гарантією високої конкурентності і сталого розвитку економік, держав і самих суспільств є не стільки природні ресурси чи високотехнологічне виробництво, скільки людський капітал. Провідну роль у його формуванні відіграє вища освіта.].
13. Ільницький, Д.О.    Циклічність компетентнісного підходу в освіті: міжнародний досвід підтримки конкуретності університету [Текст] / Д. О. Ільницький, Н. В. Васількова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 201-210.
14. Кривчикова, Н.Л.    О специфике процесса заимствования во французском языке [Текст] / Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещова // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 104-111.
15. Кулик, Н.    Міжнародний клондайк [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2014. –  20 жовт. (№39). – С. 11. – [Міжнародні освітні програми].
16. Кульбашна, Я.    Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі стоматології: міжнародний аспек [Текст] / Я. Кульбашна // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 67-73.
17. Летова, Л.В.    Модель Раша как инструмент для объективного измерения уровня учебных достижений по математике [Текст] / Л. В. Летова // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 139-149.
18. Луговий, В.І.    Міжнародна стандартна класифікація освіти:галузі освіти та підготовки (засадничий аналіз та алгоритм застосування).. [Текст] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2014. – №3. – С. 5-18.
19. Мамонтова, Н.А.    Проблематика впровадження інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС [Текст] / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2014. – №1. – С. 36-40.
20. Моісеєва, Т.    Якщо Оксфорд не по кишені, беріть курс на Польщу [Текст] / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2014. –  6 лют. (№23). – С. 9. – [За кордоном охоче приймають українців до університетів, пропонуючи грантові програми та знижки].
21. Моторний, В.    Лівий чобіт на правій нозі [Текст] : [Болонська система: погляд з середини] / В. Моторний // Дзеркало тижня. – 2014. –  23 трав. (№18). – С. 12.
22. Натрошвілі, С.Г.    Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України до освітнього простору ЄС [Текст] / С. Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2013. – №12. – С. 2-7.
23. Півняк, Г.    Міжнародна діяльність — один із пріоритетних напрямів розвитку гірничого університету [Текст] / Г. Півняк // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 42-46.
24. Сбруєва, А.    Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: суб'єкти, функції, механізми [Текст] /А.Сбруєва //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 91-97.
25. Таланова, Ж.    Запровадження трициклової структури вищої освіти [Текст] / Ж. Таланова // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 3-7. – [У статті на підставі аналізу міжнародних і вітчизняних документів виявлено тенденції розвитку вищої освіти у контексті запровадження трициклової структури згідно з положеннями Болонського процесу, європейського простору вищої освіти. Виявлено особливості вітчизняної системи вищої освіти та супе­речності у нормативно-правовому полі щодо рівневої організації вищої освіти України.].
26. Таланова, Ж.    Запровадження трициклової структури вищої освіти [Текст] / Ж. Таланова // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 3-7. – [У статті на підставі аналізу міжнародних і вітчизняних документів виявлено тенденції розвитку вищої освіти у контексті запровадження трициклової структури згідно з положеннями Болонського процесу, європейського простору вищої освіти. Виявлено особливості вітчизняної системи вищої освіти та суперечності у нормативно-правовому полі щодо рівневої організації вищої освіти України.].
27. Уткина, О.Н.    Обучение педагогической технике с помощью интерактивных карт-изображений [Текст] / О. Н. Уткина // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 149-151.
28. Федорова, Є.    Культивування громадянськості студентів з особливими потребами як фундамент у прагненні України до євроінтеграції [Текст] / Є. Федорова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 176-182.
29. Харамда, Г.М. Кредитно-модульна система освіти у національному транспортному університеті [Текст] / Г. М. Харамда, С. Т. Сусло // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №1. – С. 18-19.
30. Шелюк, Л.    Зміст і проблеми впровадження демократичної вищої освіти [Текст] / Л. Шелюк // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 64-69. – [Болонський процес і Україна].

Останні зміни 09.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail