Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАУКОВА РОБОТА
1. Ахобадзе, Г.Н.    К вопросу о приеме и обучению в аспирантуре [Текст] / Г. Н. Ахобадзе // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 5-16.
2. Бойко, А.    Академічна честність [Текст] / А. Бойко // Освіта України. – 2014. –  18 серп. (№31). – С. 8-9. – [Наукова спільнота ЄС карає плагіаторів позбавленням усіх ступенів, публічним скандалом].
3. Бублик, С.Г.    Підходи до формування системи державного стимулювання дослідницької діяльності в Україні [Текст] / С. Г. Бублик // Проблеми науки. – 2014. – №3. – С. 9-14.
4. Буй, Д.    Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді [Текст] / Д. Буй, А. Білощицький, В. Гогунський // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 27-41. – [Стаття присвячена аналізу характеристик і основних властивостей наукометричних баз даних та індикаторів цитування наукових публікацій (індекс циту­вання, h-індекс та імпакт-фактор), виявленню особливостей відображення наукових статей у наукометричних базах даних, визначенню найбільш застосовуваних характеристик продуктивності наукової діяльності у світовому науковому співтоваристві. ].
5. Булавін, Л.А.    Співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка та НАН України [Текст] / Л. А. Булавін // Вісник НАН України. – 2014. – №5. – С. 49-52.
6. Воліков, В.В.    Удосконалення механізму фінансування та вкладення бюджетних коштів у виконання науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ [Текст] /В.В.Воліков //Економіка розвитку.– 2014.– №1.– С. 5-12.
7. Захарін, С.    Атестація наукових кадрів: головне - прозорість [Текст] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  15 берез. (№9). – С. 12.
8. Захарін, С.    Чому професор ВНЗ не займається наукою? [Текст] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  12-18 лип. (№25). – С. 12.
9. Карпов, А.О.    Метод научных исследований как дидактический инструмент исследовательского образования [Текст] / А. О. Карпов // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 36-56.
10. Козьменко, С.    Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір [Текст] / С. Козьменко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 24-30.
11. Колесникова, Т.    Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень [Текст] / Т. Колесникова // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 7-27.
12. Ларионов, В.В.    Как учить студентов научному исследованию на занятиях по физике в техническом университете [Текст] / В. В. Ларионов, В. В. Пак // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 83-90.
13. Лушак, В.    Вища школа: вчити від науки [Текст]: [що реально потрібно зробити, аби рушієм суспільства стала фахова підготовка високого гатунку] /В.Лушак //Дзеркало тижня.– 2014.–  12 квіт. (№13).– С. 12.
14. Магдич, О.    Співпраця зі студентськими науковими товариствами [Текст] / О. Магдич // Освіта України. – 2014. –  17 лист. (№43). – С. 7.
15. Михайло Ільченко: "Є три вершини дослідницького університету" [Текст] // Освіта України. – 2014. –  24 лист. (№44). – С. 5.
16. Ніколаєнко, С.    Дослідницькі університети у системі освіти та науки України [Текст] / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 3-7. – [Стаття висвітлює місце та роль дослідницьких університетів у системі сучас­ної освіти й науки в Україні. Автор виділяє етапи формування дослідницьких університетів, їх спільні характерні риси та основні завдання. Розвиток дослід­ницьких університетів в Україні продемонстровано на прикладі Національного університету біоресурсів та природокористування України.].
17. Олександр Якименко: "Фінансування наукових розробок на конкурсних засадах відповідає європейській практиці" [Текст] //Освіта України.– 2014.–  7 квіт. (№13).– С. 11.
18. Онищенко, О.    "Жити на стипендію аспіранта в Україні - це подвиг" [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2013. –  23-29 листоп. (№43-44). – С. 1, 12.
19. Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторин­гу дисертаційних робіт та індексів цитування [Текст] / Т. П. Задорожня, Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, Г. В. Новицька // Проблеми науки. – 2014. – №3. – С. 14-20.
20. Стадний, Є.    Покажіть свого Гірша, шановні викладачі [Текст] : [йдеться про врахування індексу Гірша, точніше його середнього значення по галузі та університету для акредитації ВНЗ, як стимулювати українських викладачів публікуватись у міжнародних фахових журналах, підвищуючи цитування їхніх праць] / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2014. –  15-21 лют. (№5). – С. 12.
21. Федоренко, В.Г.    Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних викликів [Текст] / В. Г. Федоренко, А. І. Федулова // Економіка та держава. – 2014. – №7. – С. 6-14.
22. Федоренко, В.Г.    Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних викликів [Текст] / В. Г. Федоренко, А. І. Федулова // Економіка та держава. – 2014. – №7. – С. 6-14.
23. Ярослав Кологривов: "Науковий парк - це фундамент високотехнологічних компаній" [Текст] // Освіта України. – 2014. –  20 жовт. (№39). – С. 6.


Останні зміни 06.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail