Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


 НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. Алмазова, Н.И.    Теоретические и прикладные аспекты вузовского инновационного процесса (на примере дисциплины иностранный язык) [Текст] /Н.И.Алмазова, Н.В.Попова //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 5-18.
2. Андрощук, Г.    Електронні книги та авторські права [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2014. – №3. – С. 15-23.
3. Артемьева, В.А.    Становление инновационного мировоззрения студентов архитектурных специальностей [Текст] / В. А. Артемьева // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 91-97.
4. Астанина, С.Ю.    Совершенствование модели непрерывного профессионального медицинского образования врачей [Текст] / С. Ю. Астанина, О. Л. Задворная // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 5-18.
5. Баженова, Н.Г.    «Интерактивное обучение»: от понимания смысла к дидактическому обороту [Текст] /Н.Г.Баженова, Г.З.Арютюнова //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 35-44.
6. Базалук, О.А.    Космическое образование как научная дисциплина [Текст] / О. А. Базалук // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 16-27.
7. Барахович, И.И.    Развитие коммуникативного потенциала будущего педагога [Текст] / И. И. Барахович // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 108-114.
8. Барчуков, И.С.    Проектирование основных направлений физкультурно-оздоровительного комплекса в вузе [Текст] / И. С. Барчуков // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 156-163.
9. Баштова, Л.С.    Математична школа КПІ [Текст] / Л. С. Баштова // Країна знань. – 2014. – №6. – С. 4-7.
10. Белецкая, Г.А.    Диагностика результатов естественнонаучной подготовки бу­дущих экологов с использованием обучающей среды Moodle [Текст] / Г. А. Белецкая // Инновации в образовании. – 2014. – №8. – C. 130-140.
11. Біленчук, П.    Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету [Текст] / П. Біленчук // Віче. – 2013. – №22. – С. 6-9.
12. Білецька, Г.    Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан проблеми у педагогічних дослідженнях [Текст] /Г.Білецька //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 60-66.
13. Біліченко, А. Особливості викладання англійської мови наукового спрямування у немовному ВНЗ України [Текст] / А. Біліченко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 47-52. – [У статті подано ключові методичні компоненти викладання англійської мови наукового спрямування як нової навчальної дисципліни в магістратурі немовного ВНЗ України. Рекомендовано апробовану досвідом систему відповідних вправ та завдань.].
14. Бозина, Т.А.    Подготовка кадров для индустрии моды: проблемы и перспективы [Текст] / Т. А. Бозина, В. В. Хохлова // Швейная промышленность. – 2014. – №3. – С. 16-19.
15. Бондарь, Л.А.    Современные подходы к проектированию модели организации самостоятельной работы студентов-филологов в условиях высшего учебного заведения [Текст] / Л. А. Бондарь // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 5-13.
16. Бузовська, Т.В.    Розвиток педагогічної креативності як особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Т. В. Бузовська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – №8. – С. 31-34.
17. Войналович, О.    Працеохоронні засади в навчально-виховному процесі НУБіП України [Текст] / О. Войналович // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 54-61. – [Автор стверджує, що для поліпшення стану охорони праці в аграрних ВНс необхідно забезпечити належний рівень викладання працеохоронних дисци­плін, дотримуватися нормативів щорічних відрахувань на впровадження заходів з охорони праці з усіх джерел фінансування ВНЗ. Умовою проведення практич­ного навчання в навчально-дослідних господарствах має стати розробка пас­портів з охорони праці на робочих місцях практичного навчання.].
18. Волинець, К.І.    Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до реалізації освітньої галузі "Технологія" [Текст] / К. І. Волинець, П. Я. Кошман // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2014. – №3. – С. 32-36.
19. Вороніна, М.    До проблеми розвитку творчого потенціалу майбутніх дизайнерів [Текст] / М. Вороніна // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 95-104. – [У статті аналізуються активні методи навчання, що сприяють розкриттю творчих здібностей студентів. Визначені основні вимоги до педагогічних проектних технологій (методу проектів) як засобу розвитку творчого потенціалу майбутніх дизайнерів].
20. Воронцов, М.В.    Модель оценки деятельности преподавателей вуза [Текст] / М. В. Воронцов // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 12-25.
21. Галиця, О.    Психологічний портрет педагога [Текст] / О. Галиця // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 51-59. – [У статті описана система основних психологічних характеристик, необхідних сучасному педагогу (представлений психологічний портрет сучасного педагога). Всі ці характеристики досліджені у взаємозв 'язку і взаємодії. Розкривається вплив окремих характеристик на загальний психологічний стан і ефективність діяльності сучасного викладача. Практична значущість роботи полягає в тому, що вона дає викладачам (особливо молодим) практичні орієнтири щодо напрямів удосконалення своїх особистісних психологічних характеристик. Кінцевим результатом такої роботи має стати вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.].
22. Галиця, О.    Психологічний портрет педагога [Текст] / О. Галиця // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 51-59. – [У статті описана система основних психологічних характеристик, необхідних сучасному педагогу (представлений психологічний портрет сучасного педагога). Всі ці характеристики досліджені у взаємозв 'язку і взаємодії. Розкривається вплив окремих характеристик на загальний психологічний стан і ефективність діяльності сучасного викладача. Практична значущість роботи полягає в тому, що вона дає викладачам (особливо молодим) практичні орієнтири щодо напрямів удосконалення своїх особистісних психологічних характеристик. Кінцевим результатом такої роботи має стати вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.].
23. Галустян, О.В.    Развитие иноязычной  коммуникативной компетентности студентов посредством лексических упражнений [Текст] /О.В.Галустян //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С.119-121.
24. Галян, Г.  Традиційність полтавського художника та викладацька діяльність у вищій школі [Текст] / Г. Галян // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 62-71. – [На прикладі мистецької діяльності художника Павла Волика розглядають основоположні принципи його творчості та канони викладання у вищій школі.].
25. Гірний, О.І.    Проблема творчості у навчанні [Текст] /О.І.Гірний, М.М.Савчин //Педагогіка і психологія.– 2014.– №1.– С. 51-56.
26. Гладка, Г.    Порівняльний аналіз західної та вітчизняної практики застосування інтерактивних методів у викладанні суспільно-політичних дисциплін у ВНЗ [Текст] /Г.Гладка //Порівняльна професійна педагогіка.– 2014.– №1,Т.4.– С. 125-130.
27. Гликман, И.З.    Уточнение основных понятий педагогики в свете педагогических идей А.С. Макаренко [Текст] / И. З. Гликман // Инновации в образовании. – 2014. – №8. – С. 14-24.
28. Глуховська, Н.    Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів [Текст] / Н. Глуховська // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 57-63. – [У статті досліджено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до рефлексивного управління.].
29. Головенкін, В.    Кваліметрія державної атестації [Текст] / В. Головенкін // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 27-37. – [У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.].
30. Грибан, Г.    Формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / Г. Грибан, О. Тимошенко // Фізичне виховання в школі. – 2013. – №6. – С. 30-35.
31. Григоренко, О.А.    Профессионально-личностное обучение иностранному языку контекстного типа [Текст] / О. А. Григоренко // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 11-20.
32. Григорьевская, И.В.    Адаптивная среда бизнес-инкубатора вуза и проектная деятельность в довузовском образовании [Текст] / И. В. Григорьевская // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 33-42.
33. Губенко, Г.    Інтегративна педагогічна біоетика як новий напрям підготовки фахівців [Текст] / Г. Губенко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 75-82.
34. Давыдов, Д.Г.    Психолингвистический анализ научного дискурса [Текст] / Д. Г. Давыдов, В. В. Логинов // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 97-112.
35. Дайнова, Г.З.    Факторы и условия формирования конкурентоспособного выпускника [Текст] / Г. З. Дайнова // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 35-47.
36. Дистанційне навчання в Україні: експерименти, напрацювання, перспективи [Текст] // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 60-63.
37. Дудчак, Г.И.    Педагогическое руководство самостоятельной работой будущих учителей начальных классов [Текст] / Г. И. Дудчак // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 42-55.
38. Загоскина, И.В.    Формирование интеллектуальной культуры будущих экономистов на основе межпредметной интеграции [Текст] / И. В. Загоскина // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 5-12.
39. Заплатинський, В.М.    Тенденції роззвитку освіти з безпеки життєдіяльності на основі порівняльного аналізу всеукраїнських типових навчальних програм для вищої школи [Текст] / В. М. Заплатинський // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №7. – С. 11-13.
40. Захарченко, Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін [Текст] / Т. Захарченко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 30-38. – [Автор твердить, що завданням викладача спеціальних дисциплін є не тільки надання майбутньому спеціалісту певного обсягу знань, але й формування уміння вирішувати виробничі завдання, удосконалення його професійних нави­чок з метою підготувати висококласного фахівця.].
41. Зверко, Т. Практичні аспекти управління професійною орієнтацією студентів у ВНЗ [Текст] / Т. Зверко // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 91-96.
42. Зіньковський, Ю.    Інженерія: без чого не можна планувати майбутнє [Текст] / Ю. Зіньковський // Вища школа. – 2014. – №2. – С. 25-36. – [Розглядаються проблеми сучасного розвитку, традицій вітчизняної інженер­ної освіти. Автор доводить небезпечність для майбутнього країни нехтування інженерної справи та технічної освіти. Показано можливі економічні переваги розвитку інженерної індустрії на прикладі електронних виробництв. Охаракте­ризована діяльність Національного технічного університету України "КПІ" як флагмана вітчизняної вищої технічної школи.].
43. Іващенко, В.П. Деякі аспекти розвитку і застосування засобів мобільного навчання [Текст] / В. П. Іващенко, Г. Г. Швачич, А. Н. Алішов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 227-234.
44. Івлєва, Л.    Перспективи інноваційного розвитку освіти [Текст] / Л. Івлєва, Є. Сідоріна, С. Карбовська // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 49-58. – [У статті висвітлюються різні погляди на визначення терміна "інновація", розкриваються відмінності у тлумаченні понять "інновація" та "новація", а також наводяться погляди українських дослідників на шляхи інноваційних перетворень вищої школи. ].
45. Ільїна, В.М.    Психологічні аспекти забезпечення якості вивчення питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі вищої освіти [Текст] /В.М.Ільїна, В.І.Добровольський //Безпека життєдіяльності.– 2014.– №3.– С. 14-16.
46. Карпаш, М.    Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства [Текст] / М. Карпаш, Є. Крижанівський, О. Карпаш // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 55-60.
47. Клименко, В.    Технічна естетика в інженерних дисциплінах для технічних університетів [Текст] / В. Клименко // Вища школа. – 2014. – №2. – С. 37-43. – [Універсалізм технічної освіти передбачає надання майбутньому спеціалісту не тільки інженерних знань, а й освіченості — бачення у своїй професії прекрасного. Цьому сприятиме включення до спеціальних технічних дисциплін пи­тання технічної естетики.].
48. Кліх, Л.    Орієнтація підготовки магістрів на сферу працевлаштування [Текст] / Л. Кліх // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 27-35. – [У статті проаналізовано досвід підготовки магістрів у Національному універ­ситеті біоресурсів і природокористування України. Розглядаються особливості підготовки фахівців для виробничої, дослідницької, експертно-контрольної, управлінської та викладацької сфер працевлаштування.].
49. Коваленко, В.    Дидактологістика у вищій школі: критерії та стандарти текстовізованого розуму [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 28-35. – [У статті розглянуто предметну сферу дидактологістики та її трьох видів, які зумовлені наявністю в наукових текстах трьох зовнішньо однакових типів знаків, денотати яких презентують три різні типи критеріїв і стандартів аналізу й оцінювання текстовізованих думок та фахових міркувань вчених у контексті синергетичної
парадигми.].
50. Козачек, А.В.    Модель процесса проектирования содержания профессиональной инженерно-экологической подготовки в условиях влияния факторов внешней среды [Текст] / А. В. Козачек // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 56-68.
51. Козирський, В.    Особливості підготовки фахівців у навчально-науковому інституті енергетики і автоматики НУБіП України [Текст] / В. Козирський, І. Радько // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 16-27. – [У статті розглядається досвід навчально-наукового інституту енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України в застосуванні новітніх технологій у процесі навчання при підготовці фахівців ОКР "Бакалавр" і "Магістр". Представлена міжнародна діяльність та участь ННІ енергетики і автоматики в міжнародних проектах TASIS та ТЕМПУС, шляхи поліпшення взаємодії ННІ з галузями науки та виробництва; становлення ННІ як лідера серед технічних аграрних ВНЗ України.].
52. Комарова, І.    Професійний розвиток соціального педагога [Текст] / І. Комарова // Соціальний педагог. – 2014. – №9. – С. 29-31.
53. Концепції створення електронних підручників для вищих навчальних закладів [Текст] / Ю. Бобало, Б. Манзай, П. Стахів, Н. Шаховський // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 65-70. – [У роботі подано концепцію, принципи розроблення електронного підручника. Визначено елементи електронного підручника та фактори комплексності оцінювання знань студента.].
54. Коробенко, О.    Пруссько-радянський спадок у сучасній українській економічній освіті [Текст] / О. Коробенко, К. Степанкевич // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 70-85. – [Стаття аналізує прусську традицію емпіризму,  централізації влади в усіх сферах суспільного життя, й зокрема, сфері економічної науки, та мілітаризму. Наголошується на еволюційному поділі суспільства на два типи — мілітантне таї (пост)індустріальне, наводиться перелік їх ключових дескрипторів. Пояснюєть­ся сутність маржиналістської революції як початку розвитку сучасної економіч­ної науки, економіки мейнстриму, неокласичного синтезу. Наголошується на І ролі статистики та економетрики в перетворенні вітчизняного економічного дискурсу в справжню науку. Пропонуються кроки з премайстерської підготовки українських студентів для забезпечення їхньої відповідності вимогам сучасної економічної освіти.].
55. Корсак, О.    Сучасні труднощі у створенні сприятливих педагогічних умов для формування фахової компетентності у молоді [Текст] / О. Корсак // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 53-61. – [У статті висвітлюється поширення в Україні досліджень, що стосуються різноманітних аспектів педагогічних умов. Зроблено припущення, що це явище стало наслідком демократизації України, припинення тоталітарного тиску на педагогів. Досліджено ставлення українських науковців до поняття "педагогічні умови" та можливості його використання. Вказано на значні відмінності використання терміна "умови" у педагогіці і точних науках. Висвітлено негативний результат спроби змін педагогічних умов навчання молодших школярів у Японії, що мало в основі хибне переконання у високому і позитивному освітньому потенціалі комп'ютерної техніки.].
56. Косенко, Ю.    Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції [Текст] / Ю. Косенко // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 59-65.
57. Кречовська, М. (Кречовська, Прочажкова П.)   Інтенсифікація підприємницької освіти: нові виклики для розвитку малого та середнього бізнесу [Текст] / М. Кречовська, П. П. Таушль // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 362-371.
58. Кривко, Т.М.    Декоративно-прикладное искусство в системе подготовки студентов - будущих учителей начальных классов к художественно-творческой профессиональной деятельности [Текст] / Т. М. Кривко // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 35-53.
59. Куц, Л.Г.    Формирование инновационно-активной среды образователь ного учреждения как условие повышения качества образования [Текст] / Л. Г. Куц, С. В. Степанов // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 111-119.
60. Куценко, М.А.    Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України [Текст] / М. А. Куценко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 358-364.
61. Лекція професора В. Сухоноса: «Конституційна реформа в Україні» [Текст] // Право України. – 2014. – №7. – С. 186-198.
62. Леоньтьева, Е.Г.    Инновационные методы обучения как средство повышения конкурентоспособности выпускников вузов [Текст] / Е. Г. Леоньтьева, К. В. Тимкина // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 75-81.
63. Лєсна, Н.    Харківський національний університет радіоелектроніки: працюємо для майбутнього [Текст] / Н. Лєсна, З. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 9-20.
64. Лісовецька, І.    Педагог та інклюзивна освіта. [Текст] / І. Лісовецька // Соціальний педагогСоціальний педагог. – 2014. – №7. – С. 10-17. – [Дослідження психологічної готовності педагогів до роботи в класах з інклюзивною формою навчання].
65. Луговий, В.І.  Зв'язок складності та самостійності в освіті [Текст] / В. І. Луговий // Педагогіка і психологія. – 2013. – №4. – С. 50-58. – [Експерименти і дослідження: висновки, рекомендації].
66. Марченко, И.П.    Стереотипы как барьеры на пути модернизации высшего профессионального образования [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 30-41.
67. Марченко, И.П.    Стереотипы как барьеры на пути модернизации высшего профессионального образования [Текст] / И. П. Марченко // Инновации в образовании. – 2014. – №7. – С. 30-41.
68. Мельничук, Т.    Особливості культурно-просвітницької діяльності Національного університету біоресурсів та природокористування України [Текст] / Т. Мельничук, І. Майданюк // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 35-41. – [Стаття містить матеріали про творчі колективи і студії Національного універ­ситету біоресурсів і природокористування України. Проаналізовані основи, на котрих базується формування творчої особистості майбутнього фахівця, визна­чені особливості культурно-просвітницької діяльності НУБіП України.].
69. Мисник, О.    Науково-методичні основи викладання біохімії амінокислот [Текст] / О. Мисник // Вища школа. – 2014. – №8. – С. 62-69. – [У статті представлені науково-методичні основи викладання біохімії аміни кислот під час практичних занять та лекцій. Показано, що опанування цієї теми необхідне для вивчення фармакології та клінічних дисциплін і має відбуватись з урахуванням відомостей з фізіології та патологічної фізіології.].
70. Мищенко, А.С.    Основные направления совершенствования подготовки современного психолога [Текст] / А. С. Мищенко // Инновации в образовании. – 2014. – №8. – С. 93-98.
71. Мищенко, Н.Ю.    К проблеме формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов по физической культуре [Текст] / Н. Ю. Мищенко // Инновации в образовании. – 2014. – №8. – С. 41-51.
72. Мікулбонок, І.    Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково - педагогічних працівників ВНЗ [Текст] / І. Мікулбонок // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 15-22. – [Порушене питання щодо потреби в розробленні єдиних професійно-кваліфікаційних вимог до посад професорсько-викладацького складу. Запропоновано основні вимоги до посад від професора до асистента.].
73. Мікульонок, І.    До питання підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ [Текст] / І. Мікульонок // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 45-48. – [Автор критично аналізує деякі аспекти "Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів". Запропоновані певні уточнення и доповнення, котрі враховують сьогоднішні реалії діяльності ВНЗ в Україні. ].
74. Монобаєва, А.    Моделі післявузівської бізнес-освіти в зарубіжних країнах [Текст] / А. Монобаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 100-105.
75. Мулявина, Е.А.    Самостоятельная работа студентов как средство формирования профессиональных компетенций [Текст] /Е.А.Мулявина, И.Н.Омельченко //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 76-82.
76. Никитина, Н.И.    О развитии в вузе аналитико-информационных и самообразовательных компетенций будущих инженеров [Текст] / Н. И. Никитина, Л. С. Беляева, О. Г. Смольникова // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 13-27.
77. Никитина, Н.И.    О реализации в системе дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы квалиметрического подхода [Текст] / Н. И. Никитина, А. Е. Комарова // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 68-80.
78. Обуховський, В.    Чи легко ставити двійку? Сповідь університетського викладача [Текст] /В.Обуховський //Дзеркало тижня.– 2014.–  29 берез. (№11).– С. 13.
79. Одаренко, О.    Сім раз відміряй, а раз відріж [Текст] : [підготовка майбутніх інженерів з охорони праці] / О. Одаренко // Охорона праці. – 2013. – №11. – С. 28-29.
80. Олексенко, Р.    Економічна освіта і виховання як засоби розвитку світоглядних засад сучасного підприємництва [Текст] / Р. Олексенко // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 79-85.
81. Олійник, В.В.    Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання післядипломної освіти у контексті стратегії сталого розвитку [Текст] / В. В. Олійник // Економіка та держава. – 2014. – №7. – С. 110-114.
82. Омельчук, Л.  Про питання розробки  компетентнісно орієнтованого стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики [Текст] / Л. Омельчук // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 42-49.
83. Онищенко, О.    Виші на колесах [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  1-7 листоп. (№40). – С. 12. – [Студенти і викладачі вищих навчальних закладів, розташованих на захопленій бойовиками території Донбасу, опинилися перед доленосним вибором. Війна та окупаційний режим примусили багатьох із них стати переселенцями і влаштовуватися на навчання й роботу до інших українських ВНЗ. Переведення вишів із зони бойових дій до інших регіонів України розпочалося тоді, коли настало усвідомлення факту окупації, озброєні бойовики почали захоплювати університетські приміщення, призначати керівників освітніх закладів, вимагаючи від них підпорядкування "урядам" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Процес евакуації ВНЗ виявився складним і невимовно болісним. ].
84. Онищенко, О.    Магістр - за семестр [Текст] : [ноу-хау чиновників від освіти - навчання за економваріантом] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  22-28 лют. (№6). – С. 12.
85. Онкович, Г.    Професійно-оріентована медіаосвіта у вищій школі [Текст] / Г. Онкович // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 80-87.
86. Осташко, Н.    Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації [Текст] / Н. Осташко // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 66-70.
87. Ощепкова, Н.Г.    Бизнес-инкубатор студенческих инновационных проектов: первые шаги [Текст] / Н. Г. Ощепкова // Инновации в образовании. – 2014. – №8. – С. 53-59.
88. Панасевич, Д.    Деякі методологічні та практичні підходи до складання переліку спеціальностей фахівців з вищою освітою [Текст] / Д. Панасевич // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 13-36. – [Пропонуються різні методологічні підходи до складання єдиного переліку спеціальностей для всіх фахівців з вищою освітою. Перевагу надано варіанту, коли окрема спеціальність у межах певної галузі професійної діяльності для бакалавра, спеціаліста і магістра за назвою збігається. Кожна така спеціальність супроводжується спорідненими спеціальностями молодших спеціалістів. Такий підхід дає можливість скоротити кількість наявних спеціальностей у декілька разів за рахунок їх узагальнення. Конкретизація змістовності запропо-нованих спеціальностей переліку може бути забезпечена відповідними спеціалізаціями.].
89. Панасевич, Д.    Зв'язок вищої освіти з виробництвом- крок до підвищення якості підготовки фахівців [Текст] / Д. Панасевич, А. Солоденко // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 39-44.
90. Панасевич, Д.    Ще раз про кваліфікації фахівців з вищою освітою [Текст] / Д. Панасевич // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 38-50. – [Аналізується проблема визначення кваліфікацій у системі вищої школи. Розглядаються різні підходи до визначення кваліфікацій (ступенів) випускників вищих навчальних закладів з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. Обґрунтовується пропозиція присвоювати кваліфікацію "спеціаліст" випускникам інженерних спеціальностей, кваліфікацію "магістр" — випускникам всіх інших спеціальностей відповідно до чинного переліку напрямів і спеціальностей.].
91. Панасевич, Д.    Ще раз про кваліфікації фахівців з вищою освітою [Текст] / Д. Панасевич // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 38-50. – [Аналізується проблема визначення кваліфікацій у системі вищої школи. Розглядаються різні підходи до визначення кваліфікацій (ступенів) випускників вищих навчальних закладів з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. Обґрунтовується пропозиція присвоювати кваліфікацію "спеціаліст" випускникам інженерних спеціальностей, кваліфікацію "магістр" — випускникам всіх інших спеціальностей відповідно до чинного переліку напрямів і спеціальностей.].
92. Панченко, В.М.    Аналіз феномену життєвої перспективи особистості в період навчання у ВНЗ [Текст] / В. М. Панченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №1. – С. 51-55.
93. Парсяк, В.Н.    Економічні аспекти становлення та розвитку підприємницької освіти [Текст] / В. Н. Парсяк, М. Солесвік, К. В. Парсяк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 126-133.
94. Пацера, М.    Як підготувати конкурентоспроможного банкіра [Текст] / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2014. – №6. – С. 48-51.
95. Пермигова, Е.А.    О психологических аспектах реализации дискретной линии в модернизации математического образования [Текст] / Е. А. Пермигова // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 140-151.
96. Перминова, Л.М.    О теоретических и методологических предпосылках развития современной дидактики [Текст] /Л.М.Перминова //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 83-95.
97. Пероганич, Ю.    Вікіпедія і її використання у навчальному процесі [Текст] / Ю. Пероганич // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 60-65.
98. Петрова, Е.О.    Интерактивная образовательная среда как педагогическое условие успешного иноязычного обучения студентов медицинского вуза [Текст] / Е. О. Петрова // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 55-61.
99. Петько, Л.В.    Иноязычное обучение будущих менеджеров образовательной сферы в условиях университетской подготовки [Текст] / Л. В. Петько // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 36-46.
100. Петько, Л.В.    Концепция создания учебных пособий для вступительного экзамена в магистратуру по иностранному языку профессиональной направленности [Текст] / Л. В. Петько // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 63-73.
101. Питанова, М.Е.    Взгляд психолога на лекцию в высшей школе [Текст] / М. Е. Питанова // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 136-144.
102. Плахотний, М.В.    Апаратно-програмні засоби системи контролю знань з використанням мультисенсорної панелі [Текст] / М. В. Плахотний, М. В. Наливайчук, В. В. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – №3. – С. 57-60.
103. Плахута, О.Г.    Психологическое обеспечение профессионализации практических психологов [Текст] / О. Г. Плахута // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 136-140.
104. Плахута, О.Г.    Психологическое обеспечение профессионализации практических психологов [Текст] / О. Г. Плахута // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 136-140.
105. Подлєсний, С.    Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів [Текст] / С. Подлєсний, О. Перг // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 61-66.
106. Подлєсний, С.    Цільова підготовка інженерних кадрів для регіону [Текст] / С. Подлєсний, О. Періг // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 62-71.
107. Подсолонко, В.А.    Интеграция международного образовательного потенциала в формирование деловых и исследовательских умений и навыков магистров менеджмента [Текст] / В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 286-293.
108. Прохорова, С.Ю.    Популяризация инновационных идей в регионе: из опыта проведения выставок-ярмарок инновационных образовательных проектов [Текст] / С. Ю. Прохорова // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 79-87.
109. Репина, Е.Я.    К вопросу об определении понятия "инновация" [Текст] / Е. Я. Репина, Е. Б. Гаффорова // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 25-33.
110. Репнікова, Н.    "Системна інженерія" як напрям підготовки фахівців: світові тенденції та вітчизняні завдання [Текст] / Н. Репнікова, А. Писаренко // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 42-48. – [Розглядається світовий досвід системної інженерії як принципової основи будь-якої інженерної діяльності. Аналізуються проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних вирішувати завдання системної інтеграції. Запропоновано концепцію підготовки спеціалістів як членів команди проекту з розробки складних систем, котрі розуміють місце своїх системних рішень у загальній системі зв'язків та закономірностей.].
111. Романенко, М.А.    Візуалізація - найпродуктивніша форма подачі навчального матеріалу [Текст] / М. А. Романенко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №8. – С. 8-9.
112. Садыкова, Д.М.    ИКТ в высшем образовании XXI века и их роль в формировании специалистов для текстильной промышленности [Текст] / Д. М. Садыкова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2014. – №1. – С. 181-183.
113. Саксонова, Л.П.    Культурограмма - целезадатчик современного инженерного образования [Текст] / Л. П. Саксонова // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 92-104.
114. Свириденко, О.Ф.    Екологічні питання під час викладання фізики в технічному коледжі у світлі збалансованого (сталого) розвитку [Текст] / О. Ф. Свириденко // Екологічний вісник. – 2014. – №2. – С. 28-29.
115. Семеніхіна, О.    Дослідження відкритих освітніх ресурсів з математики [Текст] / О. Семеніхіна // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 58-64.
116. Сенюк, О.    Удосконалення адміністративно-правового регулювання військової підготовки студентів [Текст] / О. Сенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №9. – С. 63-66.
117. Симонов, А.В.    Типология структурной организации образовательных кластеров [Текст] / А. В. Симонов, И. И. Чиннова // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 46-58.
118. Скрибицкая, И.Ю.    Современные подходы к формированию лингвопрофессио-нальной компетентности студентов неязыковых вузов [Текст] / И. Ю. Скрибицкая, Э. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 61-69.
119. Скрибицкий, Э.Г.    Механизм развития самоорганизации самообразовательной деятельности студентов [Текст] / Э. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 81-92.
120. Сняданко, І.І.    Діагностика рівня навчальної самоефективності студентів [Текст] / І. І. Сняданко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №1. – С. 45-51.
121. Сняданко, І.І.    Дослідження рівня навчально-професійної самоефективності в студентів технічних університетів [Текст] / І. І. Сняданко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №4. – С. 7-12.
122. Соколова, А.С. "Обучение для карьеры" в дополнительном профессиональном образовании преподавателей высшей школы [Текст] / А. С. Соколова, А.В. Коржуев // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 58-64.
123. Соколова, С.    Стажування студентів на підприємстві: оформлення, гарантії, витрати [Текст] / С. Соколова // Бухгалтерія. – 2014. – №35. – С. 46-50.
124. Стерлягова, Е.В.    Психолого-педагогическое сопровождение образовательногопроцесса в условиях обучения по индивидуальным учебным планам [Текст] / Е. В. Стерлягова // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 117-128.
125. Сусло, С.Т.    Дипломне проектування з питань охорони праці та цивільного захисту в національному транспортному університеті [Текст] / С. Т. Сусло, Г. М. Харамда // Безпека життєдіяльності. – 2014. – №7. – С. 19-20.
126. Сутула, В.    Особливості застосування методів математичної статистики у науковому дослідженні галузі фізичної культури і спорту [Текст] / В. Сутула // Теорія і методика фізичного виховання. – 2014. – №1. – С. 82-87.
127. Тарутина, З.    Нові успіхи природничих наук і перспективи їх використання у педагогіці вищої школи [Текст] / З. Тарутина // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 41-50. – [Мета пропонованої статті — розглянути проблемні питання потенціалу використання у навчально-виховному процесі середніх і вищих шкіл здобутків молодих наук про людину — генетики, етології, нейробіології, фізіології та ін. ].
128. Тарутина, З.    Нові успіхи природничих наук і перспективи їх використання у педагогіці вищої школи [Текст] / З. Тарутина // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 41-50. – [Мета пропонованої статті — розглянути проблемні питання потенціалу використання у навчально-виховному процесі середніх і вищих шкіл здобутків молодих наук про людину — генетики, етології, нейробіології, фізіології та ін. ].
129. Терехова, Г.В.    Роль ресурсных центров естественно-математического образования в развитии инновационной образовательной среды [Текст] /Г.В.Терехова //Инновации в образовании.– 2014.– №3.– С. 103-113.
130. Терещенко, В.В.    Инновационные технологии при преподавании дисциплины «психология подросткового возраста» [Текст] / В. В. Терещенко // Инновации в образовании. – 2014. – №10. – С. 120-127.
131. Терлецька, Ю.    Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект [Текст] / Ю. Терлецька // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 81-91. – [Розкриваються педагогічно-психологічні аспекти ефективності фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів; обґрунтовується сутність і зміст та її складові під час здійснення навчально-виховного процесу студентів.].
132. Терлецька, Ю.    Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект [Текст] / Ю. Терлецька // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 81-91. – [Розкриваються педагогічно-психологічні аспекти ефективності фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів; обґрунтовується сутність і зміст та її складові під час здійснення навчально-виховного процесу студентів.].
133. Ткаченко, Н.    Психологічні особливості запам'ятовування [Текст] / Н. Ткаченко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 39-46. – [У статті розглядається проблема запам'ятовування у процесі вивчення іноземних мов. Аналізуються методи запам'ятовування, запропоновані вченими-психологами. Описуються результати впровадження методів запам'ятовування на практичних заняттях з англійської мови.].
134. Тюптя, О.В.    Рефлексивний вихід у навчальному процесі [Текст] / О. В. Тюптя // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №8. – С. 40-44.
135. Федотов, А.Ю.    Особенности психологической интерпретации данных системно-ситуативного анализа профессиональной деятельности [Текст] / А. Ю. Федотов // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 151-161. – [Психологические аспекты инноваций в образовании].
136. Федотов, А.Ю.    Особенности психологической интерпретации данных системно-ситуативного анализа профессиональной деятельности [Текст] / А. Ю. Федотов // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 151-161. – [Психологические аспекты инноваций в образовании].
137. Фольварочний, І.    Просвітницька діяльність як проблема освіти дорослих у контексті глобалізації [Текст] / І. Фольварочний // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 165-169.
138. Фомин, Н.В. Проектирование новых систем контроля и оценивания результатов образования [Текст] / Н. В. Фомин // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 72-83.
139. Фугелова, Т.А.    Основные направления формирования профессиональной мобильности студентов в условиях технического вуза [Текст] / Т. А. Фугелова // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 104-116.
140. Хок, К.Е.    Популярні складові компенсаційних пакетів: порівняльне дослідження корпоративного сектору та викладацької професії [Текст] / К. Е. Хок, А. З. Разак, А. Д. Отман // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 328-339.
141. Христос, С.М.    Інтерактивні методи навчання-актуальність, суть та мета інтерактивного навчання [Текст] / С. М. Христос // Безпека життєдіяльності. – 2013. – №12. – С. 26-28.
142. Цветкова, М.А.    Институциональная экономика: принципы повышения утилитарности курса [Текст] / М. А. Цветкова, И. Ю. Цветкова // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 77-97.
143. Чуб, Е.В.    Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в условиях интеграции профессионального и дополнительного образования [Текст] / Е. В. Чуб // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 83-92.
144. Шайдуллина, А.Р.    Интеграционные процессы в региональной системе высшего профессионального образования как основа повышения эффективности подготовки конкурентоспособного инженера [Текст] / А. Р. Шайдуллина, А. М. Зиатдинов // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 108-115.
145. Шайхутдинова, Г.А.  Роль педагогической практики в подготовке педагогов для среднего профессионального образования [Текст] / Г. А. Шайхутдинова // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 83-91.
146. Шефер, О.Р.    Диагностика метапредметных результатов обучения физике средствами заданий на установления соответствия между элементами двух множеств [Текст] / О. Р. Шефер // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 115-127.
147. Шефер, О.Р.    Использование научно-популярной информации для формирования у учащихся умения конструировать задания к текстам физического содержания [Текст] / О. Р. Шефер, В. В. Шахматова, Е. П. Вихпрев // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 119-130.
148. Шклярук, К.    Бізнес-освіта: виклики часу і фактори розвитку [Текст] / К. Шклярук, А. Бидюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №2. – С. 120-126.
149. Яременко, Л.    Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема [Текст] / Л. Яременко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 69-75.
150. Яцевич, Т.А.    Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов [Текст] / Т. А. Яцевич, М. В. Леган // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 133-143.
151. Яценко, О.    ІТ-освіта: проблеми і перспективи, або. Що може зробити кафедра [Текст] / О. Яценко // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 7-19. – [Розглядаються проблеми ІТ-освіти в Україні. Пропонується досвід кафедри автоматики та управління в технічних системах НТУУ "КПІ" до уваги колег по вищій школі. Викладені погляди автора на заходи, необхідні для поліпшення ситуації в освітянській галузі.].


Останні зміни 09.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail