Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
1. Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти [Текст] /В.Луговий, С.Калашнікова, О.Слюсаренко, Ж.Таланова //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 14-20.– [Автономія  університетів - досвід Австрії].
2. Авшенюк, Н.М. Зарубіжні підходи до моделювання структури транснаціональної вищої освіти [Текст] / Н. М. Авшенюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №2. – С. 96-104.
3. Бабушко, С.    Порівняльний аналіз нормативно-правового забезпечення освіти дорослих у США та Канаді (на прикладі професійного розвитку фахівців сфери туризму) [Текст] / С. Бабушко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 170-175.
4. Баранівський, В.    Доступ до вищої освіти в контексті стратифікаційних змін у країнах Заходу [Текст] / В. Баранівський // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 94-105.
5. Барышникова, М.Ю.    Роль образовательных кластеров в подготовке специалистов инженерно-технического профиля в интересах развития приоритетных отраслей экономики [Текст] / М. Ю. Барышникова, А. В. Симонов, И. И. Чиннова // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 5-15. – [Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания].
6. Бердимуратова, К.К.    Государственное реформирование системы высшего образования в Казахстане [Текст] / К. К. Бердимуратова, А. Т. Макулова, М. М. Рыскулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 73-79.
7. Биндас, О.    Професійна підготовка вчителів іноземних мов в Австрії [Текст] / О. Биндас // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 183-189.
8. Бідюк, Н.М.    Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США [Текст] / Н. М. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №2. – С. 105-113.
9. Білик, В.В.  Стандарти вищої професійної освіти України та Російської Федерації: стан і перспективи вдосконалення [Текст] / В. В. Білик // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №2. – С. 76-81.
10. Богатырева, М.А. Политика государства в области профессионального иноязычного образования [Текст] / М. А. Богатырева // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 5-13.
11. Богів, Е.І.    Суспільно-соціальна функція народних університетів у системі неформальної освіти дорослих Німеччини [Текст] / Е. І. Богів // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №2. – С. 59-63.
12. Ван, Х.Д. (Ван, Хун-Чі Д.)   Причини фінансової вразливості приватних університетів (за даними Тайваню) [Текст] / Х. Д. Ван, Я. А. Лю // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 308-315.
13. Вергун, В.А.    Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США) [Текст] /В.А.Вергун, О.І.Ступницький //Актуальні проблеми міжнародних відносин.– 2012.– №2,Вип.111.– С. 3-11.
14. Верстюк, І.    Мода на платформи [Текст] : [Гарвард, Барклі й Масачусетський технологічний стукають у ваші двері] / І. Верстюк // Дзеркало тижня. – 2013. –  2-8 лют. (№4). – С. 1, 14.
15. Власова, В.    Організація вищої екологічної освіти в університетах України та Франції: порівняльно-педагопчний аналіз [Текст] / В. Власова // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 222-228.
16. Гладченко, М.    Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) [Текст] / М. Гладченко // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 92-99. – [У статті розглядаються зародження і розвиток процесу формування місії вищих навчальних закладів Німеччини. Проаналізована роль місії ВНЗ як фактора забезпечення якості освіти, складової стратегічного менеджменту вищої освіти і маркетингу вищого навчального закладу.].
17. Гладченко, М.    Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) [Текст] / М. Гладченко // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 92-99. – [У статті розглядаються зародження і розвиток процесу формування місії вищих навчальних закладів Німеччини. Проаналізована роль місії ВНЗ як фактора забезпечення якості освіти, складової стратегічного менеджменту вищої освіти і маркетингу вищого навчального закладу.].
18. Гладченко, М.  Політика нового державного управління як одна з передумов появи стратегічного менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів [Текст] / М. Гладченко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 23-29. – [Визначені основні складові політики нового державного управління у сфері вищої освіти Нідерландів. Проаналізовані реформи у галузі управління вищими навчальними закладами в Нідерландах. Розглянуті трансформації вертикалі влади у ВНЗ як одна з передумов упровадження ефективного стратегічного менеджменту вищої освіти.].
19. Гладченко, М. Збалансована система показників як методика впровадження і контролю процесу стратегічного менеджменту у вищій освіті Німеччини [Текст] / М. Гладченко // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 49-56.
20. Гончаров, В.Н.    Механизм государственного управления качеством услуг высшего образования: международный опыт [Текст] / В. Н. Гончаров, Т. Витковски, А. Е. Пожидаев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 282-285.
21. Дебич, М.    Труднощі створення випереджальної вищої освіти в умовах сучасних змін ринків праці (досвід країн ОЕСР) [Текст] /М.Дебич //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 85-90.
22. Десятов, Т.    Професійна підготовка майбутніх учителів з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм: зарубіжний досвід [Текст] /Т.Десятов //Порівняльна професійна педагогіка.– 2014.– №1,Т.4.– С. 82-89.
23. Дзевицька, Л.    Система освіти Австрії: реалії сьогодення [Текст] / Л. Дзевицька // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 65-79. – [Розглядаються окремі аспекти освіти Австрії в контексті сучасного розвитку суспільства. Особлива увага приділяється структурі системи освіти та різним формам навчальних закладів. На основі аналізу першоджерел висвітлюються перспективні ідеї австрійської системи освіти, її здобутки та прагнення.].
24. Иваненко, Н.А.    Педагогические условия конкурентоспособности колледжа в условиях диверсификации российской системы профессионального образования [Текст] / Н. А. Иваненко // Инновации в образовании. – 2014. – №6. – С. 27-36.
25. Каланова, Ш.    Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід Європи та Казахстану [Текст] / Ш. Каланова, М. Алписбаєва // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 102-107.
26. Карпенко, О.В.    Реформування системи надання освітніх послуг: досвід Фінляндії [Текст] /О.В.Карпенко, Є.Ф.Демида //Педагогіка і психологія.– 2014.– №1.– С. 88-97.
27. Касаткина, А.А.    Сколько мест в высших учебных заведениях требуется для перехода на инновационные рельсы развития России [Текст] / А. А. Касаткина, А. Б. Юсов // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 66-80.
28. Крутий, И.А.    Особенности моделей сотрудничества российских вузов и немецких бизнес организаций в рамках реализации инновационной деятельности [Текст] / И. А. Крутий, О. В. Красина, А. А. Лозова // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 12-29.
29. Луговий, В.    Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі [Текст] / В. Луговий, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 13-20. – [Проаналізовано характеристики топ-закладів вищої освіти, які впродовж одинадцятирічного періоду (2003-2013) за рейтингом "Шанхайський" посідали 1-30 рангові місця. Виявлено стратифікацію та стійкість замкнених груп з одного (Гарвардський університет), наступних 5, 5 та 15 закладів, що сукупно представляють п'ять країн: США, Сполучене Королівство, Швейцарію, Японію та Канаду. ].
30. Мажітова, С.    Про деякі аспекти державного регулювання системи вищої освіти Казахстану [Текст] /С.Мажітова //Актуальні проблеми економіки.– 2014.– №3.– С. 98-104.
31. Мальцева, Г.А.    Сучасний стан об'єктів університетської інноваційної інфраструктури в Російській Федерації [Текст] / Г. А. Мальцева, М. Л. Мішарін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 71-80.
32. Мешков, Н.А.    Методологические основы построения интеллектуальной системы управления инновационным развитием российского образовательного комплекса в условиях информационного общества [Текст] / Н. А. Мешков // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 163-167. – [Информационные технологии в образовании].
33. Михайленко, Л.А.    Становлення і розвиток медичної освіти з підготовки сімейних лікарів у США: історія та сучасність [Текст] /Л.А.Михайленко //Педагогіка і психологія.– 2014.– №1.– С. 72-79.
34. Мілосавлєвіч, М.    Освіта як рушійна сила підприємництва серед випускників ВНЗ Сербії [Текст] / М. Мілосавлєвіч, С. Бенькович // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 79-86.
35. Піднебесна, Т.    Новий закон про вищу освіту: крок до переходу на європейські стандарти [Текст] / Т. Піднебесна, С. Шарманська // Головбух: Бюджет. – 2014. – №36. – С. 6-13.
36. Пододіменко, І.    Роль фахових об'єднань у професійному становленні фахівців з комп'ютерних наук: досвід Японії [Текст] /І.Пододіменко //Порівняльна професійна педагогіка.– 2014.– №1,Т.4.– С. 119-124.
37. Пододіменко, І.    Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологій в Японії [Текст] / І. Пододіменко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 190-196.
383 Резникова, А.В.    Ключевая роль вузов в основе инновационного развития российских регионов (на примере Московской области) [Текст] / А. В. Резникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 108-111.
39. Руденко, Н.    Педагогічний аналіз освітнього стандарту вищої професійної освіти бакалавра за профілем "податки і оподаткування" в університетах Російської Федераці [Текст] / Н. Руденко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 157-164.
40. Рудовский, П.Н.    Развитие технологии прядильного производства в вузах Российской Федерации [Текст] / П. Н. Рудовский // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2013. – №5. – С. 117-121.
41. Садовець, О.    Формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих іммігрантів у США [Текст] /О.Садовець //Порівняльна професійна педагогіка.– 2014.– №1,Т.4.– С. 112-115.
42. Салій, І.    Що модно й актуально - розповіли "Барвами Поділля" [Текст] / І. Салій // Проскурів. – 2014. –  24. – С. 8. – [Професія дизайнера у наш час одна із найзатребуваніших. Її тонкощам навчають у ХНУ на кафедрі технології і конструювання швейних виробів].
43. Сікалюк, А.    Ситуативна методика як багатогранний педагогічний інструмент впливу на формування соціально-етичних цінностей майбутніх менеджерів-економтстів у ВНЗ України та Німеччини [Текст] / А. Сікалюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 204-209.
44. Суворова, Е.Г.    Становление творческой личности студента-иностранца в процессе обучения русскому языку [Текст] / Е. Г. Суворова, М. Р. Масюк // Инновации в образовании. – 2014. – №4. – С. 145-150.
45. Сушенцев, А.    Модель професійного вдосконалення виробничого персоналу машинобудівної галузі у США [Текст] / А. Сушенцев // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 197-203.
46. Тоцька, О.Л.    Структура університетських доходів і витрат у Канаді й Україні: порівняльний аналіз [Текст] / О. Л. Тоцька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 225-232.
47. Федоренко, С.    Грамотність як комплексним педагогічний феномен у вищій освіті США [Текст] / С. Федоренко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 97-103.
48. Федоров, О.    Синтез теології та медіаосвіти: російський стан справ [Текст] / О. Федоров // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 74-78.
49. Хандусь, А.К.    Интеграционные процессы в сфере духовной жизни Европы: положительные результаты и негативные последствия [Текст] / А. К. Хандусь // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №1,Вип.109. – С. 112-114.
50. Храбров, К.Г.    Зарубежный опыт прогнозирования спроса на трудовые ресурсы [Текст] / К. Г. Храбров // Инновации в образовании. – 2014. – №9. – С. 75-83.
51. Шульга, В.    Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів [Текст] / В. Шульга, І. Сікорська // Вища освіта України. – 2014. – №2. – С. 94-101. – [Подано результати емпіричного дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді Польщі й України. Проведено порівняння найбільш значущих термінальних цінностей студентів двох країн. Виявлено феномени "внутрішнього конфлікту" і "внутрішнього вакууму" особистості.].
52. Янкович, І.    Технології виховання у педагогічній теорії та практиці Польщі й України [Текст] / І. Янкович // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №2. – С. 210-215.
53. Ячимович, Д.    Реформи вищої освіти Чорногорії: на шляху до конкурентоздатної і продуктивної економіки в межах єдиного ринку ЄС [Текст] / Д. Ячимович, В. Караджич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 140-149.


Останні зміни 06.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail