Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Абдуллах, Д. (Абдуллах, Джантурк)   Роль высшего образования в современных условиях социально-экономического развития общества [Текст] / Д. Абдуллах // Економіка та держава. – 2014. – №7. – С. 96-99.
2. Азьмук, Н.А.    Сучасні аспекти використання нестандартних форм  зайнятості в сфері вищої освіти [Текст] / Н. А. Азьмук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 82-86.
3. Академик Дмитро Мельничук:"Вища освіта тільки тоді ефективна, коли має наукову складову" [Текст] // Віче. – 2014. – №7. – С. 54-57.
4. Актуальні проблеми забезпечення якості освіти: підсумки минулого року та плани на 2014 рік [Текст] // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 107-109.
5. Актуальні проблеми забезпечення якості освіти: підсумки минулого року та плани на 2014 рік [Текст] // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 107-109.
6. Андрієвський, Т.    Зміни в освіті - інвестиції в майбутнє [Текст] / Т. Андрієвський // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – №43. – С. 48-49.
7. Андрущенко, В.    Університетська автономія: нові виклики [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – №1. – С. 5-14.
8. Андрущенко, В.    Університетська автономія: нові виклики [Текст] /В.Андрущенко //Вища освіта України.– 2014.– №1. – С. 5-14.
9. Астахов, В.    Рівність правового статусу вищих навчальних закладів — основа реформування вищої школи України [Текст] / В. Астахов // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 59-65.
10. Астахова, К.    Приватна освіта в Україні: розмірковування "низького сезону" [Текст] / К. Астахова // Вища школа. – 2014. – №1. – С. 32-41. – [Розглядаються окремі аспекти розвитку приватної освіти в Україні. Увага приділяється історіографії питання, обґрунтуванню необхідності аналізу напрацювань позабюджетного сектору, а саме його можливості працювати відповід­но до сучасних вимог та виконувати суспільно значущі завдання та функції.].
11. Бабій, С.    Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи [Текст] /С.Бабій //Вища освіта України.– 2014.– №1.
– С. 28-33.
12. Бакіров, B.C.    Наука і освіта: моделі взаємодії [Текст] / B. C. Бакіров // Вісник НАН України. – 2014. – №5. – С. 37-40.
13. Біницька, О.П.    Форми та напрями забезпечення економного використання ресурсів вищого навчального закладу [Текст] / О. П. Біницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 100-103.
14. Бюджетні місця отримають не ВНЗ, а "найсильніші" абітурієнти [Текст] // Освіта України. – 2014. –  27 жовт.(№40). – С. 4.
15. Вальдшмідт, І.М.    Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації [Текст] / І. М. Вальдшмідт, М. О. Гайдей // Економіка та держава. – 2014. – №6. – С. 152-156.
16. Вахович, І.М.    Стан і проблеми вищої освіти в Україні [Текст] / І. М. Вахович, Л. І. Іщук, C. O. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 63-69.
17. Вища освіта: цивілізаційний стрибок [Текст] // Освіта України. – 2014. –  24 лист. (№44). – С. 1, 8.
18. Галата, С.    Децентралізація влади: як це вплине на вищу освіту? [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2014. –  9 черв. (№22). – С. 7.
19. Глущенко С. : "Вища освіта не гарантує затребованності" [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2014. –  8 січ. (№10). – С. 6.
20. Головенкін, В.    Кваліметрія державної атестації [Текст] / В. Головенкін // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 27-37. – [У статті розглядається застосування кваліметричних принципів для оцінювання якості дипломних проектів і магістерських дисертацій.].
21. Гребенникова, В.М.    О развитии профессионально-коммуникативной культуры руководителей образовательных учреждений: деонтологический аспект [Текст] / В. М. Гребенникова, Н. И. Никитина // Инновации в образовании. – 2014. – №5. – С. 5-16.
22. Гресь, Н.    Результати формальної перевірки документа про вищу освіту [Текст] / Н. Гресь // Вища школа. – 2013. – №10. – С. 25-38. – [У статті проаналізовано зміст документа про освіту, який видається випускникам ВНЗ IIІ-IV рівнів акредитації, а також додатків до диплома державного та європейського зразків. Окреслені проблеми, що виникають під час оформлення й видачі цих документів. ].
23. Грищенко, І.М.    Методичні підходи до оцінювання привабливості вищого навчального закладу [Текст] /І.М.Грищенко, Т.М.Власюк, Д.А.Макатьора //Актуальні проблеми економіки.– 2014.– №3.– С. 155-159.
24. Грищенко, І.М.    Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 232-334.
25. Грузинський, Д.    Університетам - автономію, МОН - партнерські функції [Текст] /Д.Грузинський //Освіта України.– 2014.–  28 квіт. (№16).– С. 4.
26. Гуров, В.Н.    Методологические ориентации и особенности формирования конкурентоспособного выпускника в современной науке и передовой педагогической практике [Текст] / В. Н. Гуров, Г. З. Дайнова // Инновации в образовании. – 2013. – №11. – С. 15-29.
27. Дебич, М.    Еволюція вищої освіти на зламі століть та перспективи її розвитку [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 107-113. – [Розглянуто явище кількісних і якісних змін світової вищої освіти у другій половині XX ст. Докладно досліджено структурні інновації та розширення завдань вищої освіти. Зазначено суперечливість використання комп 'ютерів у середніх і вищих школах. Для Європи засвід­чено прискорений розвиток точних наук у ВНЗ і дослідних інститутах, що може стати підґрунтям співпраці України і Європейського Союзу в цьому напрямі.].
28. Дідківська, О.Г.    Трансформації суспільного запиту на освіту в сучасних умовах в Україні [Текст] /О.Г.Дідківська //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2013.– №6,Т.1.– С. 232-238.
29. Дмитренко, Г.А.    Стратегія розвитку вищої освіти в Україні: людиноцентричний контекст [Текст] / Г. А. Дмитренко // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 114-118.
30. Дніпров, О.    Концептуальні засади розвитку освіти України [Текст] / О. Дніпров // Вища школа. – 2014. – №7. – С. 7-13. – [Автор пропонує концептуальні засади розвитку освіти України. По-перше, економіку освіти України слід наповнити ринковим змістом, впровадивши низку відповідних підходів. По-друге, необхідно оптимізувати ринок освітніх послуг ринковими інструментами за участю держави. По-третє, має бути відновлена довіра всіх суб'єктів фінансового ринку освітніх послуг шляхом відкритої, доступної кредитної політики до створення освітньо-фінансових консорціумів. По-четверте, слід розширити вплив роботодавця на підготовку випускників навчальних закладів. Реалізація цих заходів забезпечить підвищення якості вітчизняної освіти, її розвиток відповідно до світових стандартів. ].
31. Ермаченко, Н.И.    Рейтингование и конкурентоспособность вуза: методологический аспект [Текст] / Н. И. Ермаченко, С. Ш. Забуга // Инновации в образовании. – 2014. – №2. – С. 55-66.
32. Ефремов, В.    Оптимізація ВНЗ в Україні як необхідна умова підвищення їх конкурентоспроможності [Текст] / В. Ефремов // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 73-83. – [Розглядається необхідність підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України, що передбачає проведення структурних змін в освітянській галузі та перехід на нову філософію освіти, без чого неможливе підвищення якості підготовки спеціалістів для народного господарства.].
33. Єрфорт, О.Ю.    Вдосконалення програми кредитування на здобуття вищої освіти в Україні [Текст] / О. Ю. Єрфорт, Л. О. Збаразська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 414-417.
34. Жорнова, О.І.    Соціально-психологічні ефекти вищої освіти в загальній поліфонії благополуччя українців [Текст] / О. І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №2. – С. 49-53.
35. Журавель, Г.    Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки [Текст] / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – №1. – С. 214-221.
36. Закон України: Про вищу освіту [Текст] // Голос України. – 2014. –  6 серп. (№148). – С. 9-18.
37. Захарін, С.    Чи потрібна поголовна вища освіта? [Текст] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  26 квіт. (№15). – С. 12.
38. Захарін, С.    Чи потрібна поголовна вища освіта? [Текст] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  26 квіт. (№15). – С. 12.
39. Захарін, С.    Як позбутися "поганих" вишів? [Текст] : [під час розподілу державного замовлення на підготовку спеціалістів пріоритет надаватиметься кращим університетам України] / С. Захарін // Дзеркало тижня. – 2014. –  19 квіт. (№14). – С. 14.
40. Захарін, С.В.    Фінансування розвитку системи вищої освіти України: проблеми і перспективи [Текст] / С. В. Захарін, М. П. Денисенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 113-119.
41. Каланова, Ш.    Незалежна національна акредитація як чинник конкуренто­спроможності системи освіти [Текст] / Ш. Каланова // Вища школа. – 2014. – №2. – С. 44-49. – [У статті висвітлюється досвід Республіки Казахстан у побудові національної системи забезпечення якості вищої освіти. Простежуються та узагальнюються основні зміни у нормативно-правових актах, які стосуються освіти, спрямовані на практичне впровадження механізмів незалежної акредитації. Розглядаються способи стимулювання вишів до проходження добровільної незалежної акредитації у перехідний період.].
42. Каланова, Ш.    Незалежна національна акредитація як чинник конкуренто­спроможності системи освіти [Текст] / Ш. Каланова // Вища школа. – 2014. – №2. – С. 44-49. – [У статті висвітлюється досвід Республіки Казахстан у побудові національної системи забезпечення якості вищої освіти. Простежуються та узагальнюються основні зміни у нормативно-правових актах, які стосуються освіти, спрямовані на практичне впровадження механізмів незалежної акредитації. Розглядаються способи стимулювання вишів до проходження добровільної незалежної акредитації у перехідний період.].
43. Калашникова, С.    Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти [Текст] / С. Калашникова // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 12-24.
44. Квіт, С.    Освіта, у якої є майбутнє [Текст] /С.Квіт //Освіта України.– 2014.–  14 квіт. (№14).– С. 4.– [Пріоритети освіти України].
45. Кліменко, В.    Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2013. – №12. – С. 72-79. – [В автобіографічній книзі "Мої спогади" академік Олексій Крилов на підставі багаторічного досвіду лектора вищих навчальних закладів висловив свої думки стосовно питань підготовки спеціалістів, про навчальні плани, кафедри при­кладних наук. Ці думки не втратили актуальності і сьогодні.].
46. Клнпко, С.    Основні поняття закону України "Про вищу освіту" [Текст] / С. Клнпко // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 30-38.
47. Коваленко, О.    Джеркало життя акадкміка Вернадського [Текст] / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. –  15 верес. (№35). – С. 15. – [Історія Таврійського національного університету].
48. Коваленко, О.    Університет гірничого мистецтва [Текст] / О. Коваленко // Освіта України. – 2014. –  1 верес. (№33). – С. 15.
49. Колос, Т.    Атестація педагогічних працівників закладів та установ сфери культури: опановуємо новації [Текст] / Т. Колос // Головбух: Бюджет. – 2014. – №35. – С. 7-11.
50. Короденко, М.    Антикризовий менеджмент від "Молодої науки" [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2014. –  17 лист. (№43). – С. 6. –[Управління у вищій школі].
51. Короденко, М.    Початок шляху . Вища школа України отримала новий вектор розвитку [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2014. –  15 верес. (№35). – С. 8-9.
52. Кочарян, І.С.    Економічна ефективність регуляторної політики держави у сфері регіональної вищої освіти [Текст] / І. С. Кочарян // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 187-193.
53. Кравець, І.М.    Освітні аспекти формування ринку праці України [Текст] / І. М. Кравець, О. А. Гарват // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 128-133.
54. Красняков, Є.    Парламентські слухання з питань освіти як чинник удосконалення державної політики в галузі освіти України [Текст] / Є. Красняков, С. Кузнєцова // Віче. – 2013. – №23. – С. 40-42.
55. Кратт, О.А.    Маркетинг вищої освіти: обставини застосування асортиментної політики [Текст] /О.А.Кратт, Г.П.Доровських //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2013.– №6,Т.1.– С. 159-166.
56. Кудрейко, О.М.    Критерії та стратегії державного регулювання якості освіти [Текст] / О. М. Кудрейко // Економіка та держава. – 2014. – №10. – С. 138-140.
57. Куклін О. : "Реформу вищої школи треба розпочинати вже сьогодні" [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2014. –  31 жовт. (№202). – С. 9.
58. Кунгурцева, Л.    На які виплати можуть розраховувати студенти-сироти, які продовжують навчання на магістра [Текст] / Л. Кунгурцева // Головбух: Бюджет. – 2013. – №44. – С.38-39.
59. Курбатов, С.    Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах [Текст] / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 44-50.
60. Литвин, В.    Реалії сьогодення як виклики для освіти [Текст] / В. Литвин // Голос України. – 2014. –  2 верес.(№166). – С. 5-6.
61. Малишева, О.    Атестація педпрацівників: підбиваємо підсумки [Текст] /О.Малишева //Головбух: Бюджет.– 2014.– №14.– С. 19-23.
62. Матат, О.    Між освітою і ринком праці [Текст] / О. Матат // Освіта України. – 2014. –  23 черв. (№23). – С. 1, 8-9.
63. Матат, О.    Між освітою і ринком праці [Текст] / О. Матат // Освіта України. – 2014. –  23 черв. (№23). – С. 1, 8-9.
64. Матюх, С.А.    Вплив глобалізаційних процесів на формування освітніх послуг вищих навчальних закладів [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 259-263.
65. Матюх, С.А.    Засади оцінки ефективності функціонування вищих навчальних закладів [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 117-120.
66. Матюх, С.А.    Соціальна та економічна ефективності діяльності вищих навчальних закладів [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 39-42.
67. Матюх, С.А.    Суть та особливості формування сучасного світового ринку освітніх послуг вищої школи [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 227-231.
68. Міністр освіти і науки Сергій Квіт: "Реформи в освіті - запорука успішних реформ в Україні загалом" [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2014. –  29 квіт. (№78). – С. 6.
69. Мокін, О.    Чи замінять МООС традиційну вищу освіту? [Текст] / О. Мокін // Освіта України. – 2014. –  25 серп. (№32). – С. 7. – [Перспективи онлайн-освіти].
70. Морєва, О.    Нараховуємо зарплату педагогам за результатами атестації [Текст] /О.Морєва //Головбух: Бюджет.– 2014.– №14.– С. 24-28.
71. Москаль, Ю.    Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіоні [Текст] / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2013. – №3. – С. 116-126.
72. Нестерова, М.    Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 32-38.
73. Нестерова, М.    Когнітивні аспекти прийняття управлінських рішень: завдання вищої освіти [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 32-38.
74. Николаева, А.Д. Управление по задачам как особая форма стратегического управления образованием [Текст] / А. Д. Николаева // Инновации в образовании. – 2013. – №12. – С. 27-36.
75. Онищенко, О.    Сергій Квіт: на реформи наважуся...А що мені може завадити? [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  14-20 черв. (№21). – С. 1, 12.
76. Павленко, Т.    Располились [Текст] / Т. Павленко, Э. Золоторева // Бизнес. – 2014. – №24. – С. 14-15. – [В МОН придумывают, что делать с огромным количеством малоэффективных вузов].
77. Панченко, Л.    Значення демократії в університетській освіті [Текст] /Л.Панченко //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 21-27.
78. Петрушенко, М.    Чому університети приміряються до академічного капіталізму [Текст] / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2014. –  22 серп. (№153). – С. 10-11.
79. Пилипчук, В.П.    Фінансово-господарська діяльність вищого навчального закладу в забезпеченні його конкурентоспроможності [Текст] / В. П. Пилипчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 246-248.
80. Пігош, В.А.    Аналіз та прогнозування діяльності вищих навчальних закладів за допомогою методів інтерполяції та екстраполяції [Текст] / В. А. Пігош // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 529-538.
81. Пірус, В.О.    Формування інноваційного розвитку вищого навчального закладу: теоретичні аспекти [Текст] / В. О. Пірус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 107-110
82. Поліщук, В.    Соціальниі виклики у діяльності викладача вищої школи [Текст] / В. Поліщук // Освіта України. – 2014. –  11 серп. (№30). – С. 7.
83. Потай, И.    Оценка качества подготовки специалистов в ВУЗе [Текст] / И. Потай // Економіст. – 2014. – №5. – С. 23-27.
84. Похресник, А.    Синергстично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти [Текст] /А.Похресник //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 53-59.
85. Про введення в дію Дорожньої карти розвитку української освіти: Наказ МОН України [Текст] // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 64-70.
86. Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації: Наказ МОН України [Текст] // Вища школа. – 2014. – №5-6. – С. 70-86.
87. Рибніцька, І.    "Три кити" реформи вищої освіти [Текст] / І. Рибніцька // Фінансовий контроль. – 2014. – №9. – С. 26-29.
88. Рижа, Т.В.    Оцінка ефективності управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів [Текст] / Т. В. Рижа, О. С. Федорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 98-100.
89. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки за 2013 рік [Текст] // Освіта України. – 2014. –  14 берез. (№11). – С. 8-48.
90. Романенко, Ю.А.    Інтерпретація та аналіз результатів моніторингу у ВНЗ [Текст] / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2014. – №3. – С. 55-67.
91. Ромін, А.В.    Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект [Текст] / А. В. Ромін // Економіка та держава. – 2014. – №6. – С. 149-152.
92. Руденко, Н.О.    Автоматизація обліку доходів та видатків спеціального фонду як елемент управління вищим навчальним закладом [Текст] / Н. О. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 67-71.
93. Сайлаубеков, Н. Оцінювання якості освіти на основі динамічної нормативної моделі [Текст] / Н. Сайлаубеков, С. Багітова, О. Киричок // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 492-499.
94. Свіжевська, С.    Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації [Текст] / С. Свіжевська // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 80-88. – [Розкриваються окремі аспекти проблеми оптимізації проведення таких процедур, як ліцензування, акредитація та ранжування у вишах України. Як скоротити економічні, часові, фізичні та моральні витрати? Як зробити корисними результати акредитації не тільки для самого університету, але й для інших за­цікавлених сторін? Як уніфікувати показники, спільні для акредитації та рейтингу? На ці питання з урахуванням сучасних методичних підходів і європейських технологій відповідає стаття.].
95. Сейдаметова, З.    Педагогічний інструментарій CS-освіти: освітній стандарт CSCC 2013, закон Астрахана, залучення до викладання студентів та аспірантів [Текст] / З. Сейдаметова, В. Темненко // Вища школа. – 2013. – №11. – С. 50-59. – [Представлений педагогічний інструментарій, що забезпечує високу якість підготовки фахівців у сфері Computer Science (CS) в американських універси­тетах. Автори вважають за необхідне враховувати при складанні програм на­вчання, підготовки навчальних курсів рекомендації освітнього стандарту CSCC 2013, сучасні підходи до вивчення програмування, закон Астрахане (орієнтація на творчі завдання для студентів), а також можливість залучення студентів і аспірантів як помічників викладача.].
96. Семенюк, С.Б.    Розвиток інтернет-маркетингу на ринку освітніх послуг [Текст] / С. Б. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 160-163.
97. Смирнова, Т.    Освіта : грані відзеркалення нації [Текст] / Т. Смирнова // Віче. – 2014. – №5. – С. 54-56.
98. Смирнова, Т.    Освіта : грані відзеркалення нації [Текст] / Т. Смирнова // Віче. – 2014. – №5. – С. 54-56.
99. Совсун, І.    Розподіл державного замовлення: конкурсний підхід [Текст] : [проблема зменшення кількості державних  вишів] / І. Совсун // Дзеркало тижня. – 2014. –  26 квіт. (№15). – С. 12.
100. Соколова, Ж.В.    Образовательная политика как фактор обеспечения экономической безопасности страны [Текст] / Ж. В. Соколова, И. Г. Канталинский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.3. – С. 120-122.
101. Співаковський, О.    Будівля освіти: ремонт триває, або Що несе нам новий закон про вищу освіту [Текст] / О. Співаковський // Дзеркало тижня. – 2014. –  30 серп.-5 верес.(№30). – С. 12.
102. Стрелюк, О.    Абітурієнт-2015: доведеться вчити правила [Текст] / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2014. –  1-7 листоп. (№40). – С. 12. – [Відповідно до Умов прийому на 2015 р., які розроблялися на основі нового Закону України "Про вищу освіту", навчальні заклади отримали значно більше можливостей для відбору абітурієнтів з конкретними знаннями та вміннями. Вперше створено умови для відбору студентів із профільними знаннями, необхідними для навчання на конкретному напрямі підготовки.].
103. Суржик, Л.    Пів-професора на університет [Текст] : [нові "Типові штатні нормативи..." як зашморг для вищої освіти] / Л. Суржик // Дзеркало тижня. – 2014. –  31 трав. (№19). – С. 12.
104. Тарутина, З.    Значення природознавчої основи психолого-педагогічної складової сучасної вищої освіти [Текст] /З.Тарутина //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 79-84.
105. Тарутина, З.    Новітні досягнення у вивченні людини як засіб підвищення якості вищої освіти [Текст] / З. Тарутина // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 45-52. – [Указано на специфічність тих проблем, з якими стикається сучасна вища освіта в умовах інтернетизації і швидких технологічних змін: близька до межі можлива кількість студентів, труднощі в забезпеченні якісного навчання дуже неоднорідного за спроможностями контингенту студентів. ].
106. Хмелевська, О.М.    Сучасні тенденції фінансування системи освіти в Україні [Текст] /О.М.Хмелевська //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.– 2013.– №6,Т.1.– С. 126-131.
107. Хохленко, О.    Правове регулювання підготовки та працевлаштування моряків вищими навчальними закладами [Текст] / О. Хохленко, А. Хвостікова // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №1. – С. 42-43.
108. Шевченко, Л.    Форсайт вищої освіти: актуальність для України [Текст] / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 2014. – №3. – С. 21-27.
109. Шелюк, Л.    Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні [Текст] /Л.Шелюк //Вища освіта України.– 2014.– №1.– С. 72-77.
110. Шулкін, Д.    Ліцензування й акредитація: курс на реформування [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2014. –  19 трав. (№19). – С. 4.
111. Шулкін, Д.    Освітні реформи: закон про вищу освіту [Текст] /Д.Шулкін //Освіта України.– 2014.–  21 квіт. (№15).– С. 1, 8-9.
112. Шульга, Н.Д.    Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України [Текст] / Н. Д. Шульга // Економіка та держава. – 2014. – №6. – С. 145-149.
113. Шульгина, Л.    Аналіз фінансово-економічних умов отримання вищої освіти в Україн [Текст] / Л. Шульгина // Вища освіта України. – 2013. – №4. – С. 21-32.
114. Щербакова, О.    Риторикознавча компонента в новітніх дослідженнях вищої освіти [Текст] / О. Щербакова // Вища освіта України. – 2014. – №3. – С. 89-97. – [Гуманізація освіти і виховання].
115. Юлдашев, О.    Інноваційна освіта і наука в Україні [Текст] / О. Юлдашев // Персонал. – 2013. – №6. – С. 99-109.
116. Яковенко, М.    Проблеми управління освітніми системами вищої школи [Текст] / М. Яковенко // Вища школа. – 2014. – №3. – С. 51. – [Аналізуються пріоритетні напрями досліджень управлінської діяльності в системі освіти на мікро- та макрорівнях, розглядаються проблемні зони здій­снення ефективного освітнього менеджменту, акцентується увага на стратегіч­ні орієнтири її розвитку.].
117. Якубовський, Р.    Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №12. – С. 35-38.


Останні зміни 06.02.2015 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail