Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
1. Абдуллаева, О.С.    Актуальность создания компилятора электронных учебников [Текст] / О. С. Абдуллаева // Инновации в образовании. – 2014. – №11. – С. 126-133.
2. Алсынбаева, Л.Г.    Аспекты моделирования 3d виртуального образовательного пространства на материале учебного комплекса "3D English:Вижу. Слышу. Говорю" [Текст] / Л. Г. Алсынбаева, Ф. К. Колпащикова, В. В. Савеленко // Инновации в образовании. – 2015. – №2. – С. 75-85.
3. Анохін, В.    Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів [Текст] / В. Анохін // Вища школа. – 2015. – №9-10. – С. 80-95.
4. Астістова, Т.І.    Особливості концепції та методики викладання курсу «Веб-технології та веб-дизайн» для студентів напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» [Текст] / Т. І. Астістова // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №3(86). – С. 67-73.
5. Вдовиченко, А.    Де новації в атестації? [Текст] : [сучасні інформаційні технології в оцінці наукового рівня фахівців] / А. Вдовиченко, П. Єрмаков, М. Єрмаков // Дзеркало тижня. – 2015. –  12-18 верес. (№33). – С. 11.
6. Винославська, О.    Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості [Текст] / О. Винославська // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 87-98. – [У статті описується методика дослідження особливостей впливу ІКТ на самоорганізацію і саморозвиток особистості. Наводиться опис розробленого авторкою опитувальника "Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для самоорганізації та саморозвитку особистості". Висвітлюються результати кількісного та якісного аналізу відповідей респондентів, які підтвердили існування як позитивного, так і негативного впливу ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості. Обґрунтовується актуальність дослідження проблем збереження психічного та фізичного здоров'я користувачів ІКТ. ].
7. Воронкин, О.    Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Текст] / О. Воронкин // Вища освіта України. – 2015. – №2. – С. 95-103.
8. Гатальська, Н.В.    Особливості створення електронних курсів дисциплін образотворчого блоку на базі платформи Мооdle [Текст] / Н. В. Гатальська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 49-57.
9. Гладкова Л.Використання сучасних інформаційних технологій навчання у ВНЗ III-IV рівня акредитації / Л. Гладкова, М. Наумова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2010. - Вип. 90. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_p_2010_90_20.pdf
10. Гуревич, Р.С.    Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку майбутніх фахівців [Текст] / Р. С. Гуревич // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 21-26.
11. Джавала, Л.Л.    Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі на прикладі веб-аплікації для дисципліни "Дискретна математика" [Текст] / Л. Л. Джавала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 63-69.
12. Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури [Текст] / А. М. Кричковська, Ж. П. Паращин, О. В. Швед [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 81-85.
13. Иванова, О.Е.    Дидактические аспекты электронного учебника [Текст] / О. Е. Иванова, И. М. Осмоловская // Инновации в образовании. – 2014. – №12. – С. 62-74.
14. Іларіонов, О.Є.    Лабораторний учбовий комплекс на основі стенду AVRLK-02 [Текст] / О. Є. Іларіонов, М. М. Іванчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №1. – С. 122-127.
15. Колос, К.    Типологія компонентного складу комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти [Текст] / К. Колос // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 35-44.
16. Концептуальні основи побудови моделі технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання [Текст] / А. М. Гужій, О. В. Волинська, О. С. Чорноус, О. С. Красовський // Педагогіка і психологія. – 2015. – №2. – С. 18-27
17. Кравець, Н.О.    Впровадження Google-сервісів в навчальний процес ж ефективна умова комунікації та співпраці учасників навчального процесу [Текст] / Н. О. Кравець, А. С. Сверстюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №2. – С. 132-134.
18. Кравчук, А.С.    Применение мультимедийных средств обучения при чтении лекций по информационным технологиям [Текст] / А. С. Кравчук // Инновации в образовании. – 2015. – №6. – С. 130-136.
19. Кривцов, В.С.    Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» [Текст] / В. С. Кривцов, А. В. Горбенко, В. С. Харченко // Наука та інновації. – 2015. – №3. – С. 81-84.
20. Кріба, І.    Поступ та виклики на шляху до вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції студентів-міжнародників [Текст] / І. Кріба // Міжнародні відносини. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №32. – С. 223-227.
21. Кудін, А.П.    Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова [Текст] / А. П. Кудін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 3-8.
22. Модель технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання [Текст] / А. М. Гужій, В. П. Волинський, О. С. Чорноус [та ін.] // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3. – С. 29-43.
23. Мурашко, М.І.    Віртуалізація ринку освітянських послуг [Текст] / М. І. Мурашко, C. O. Назарко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 289-293.
24. Олійник Т. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ВНЗ / Т. О. Олійник // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 42, вип. 4. - С. 85-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2014_42_4_10.pdf
25. Ольхович-Новосадюк, М.    Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Текст] / М. Ольхович-Новосадюк // Міжнародні відносини. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №32. – С. 240-245.
26. Погромська, Г.С.    Реалізація вільного програмного забезпечення засобами комплексного середовища розробки міжплатформових додатків Qt [Текст] / Г. С. Погромська, О. В. Христодоров // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №1. – С. 224-232.
27. Помиткіна, Л.В.    Розвиток готовності студентів до прийняття стратегічних життєвих рішень засобами відеолекторію [Текст] / Л. В. Помиткіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – №1. – С. 50-56.
28. Слюсарчук, Ю.М.    Використання студентами економічних напрямів підготовки мультимедійних технологій під час вивчення інформатики [Текст] / Ю. М. Слюсарчук, Л. Є. Угрин, Л. Л. Джавала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 43-48.
29. Стефанович, Т.О.    Використання програмних продуктів Аutodesк у навчальному процесі [Текст] / Т. О. Стефанович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №13(803). – С. 58-62.
30. Субіна, О.    Забезпечення якості освіти при підготовці викладачів гуманітарних спеціальностей [Текст] / О. Субіна // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 37-48.
31. Тарсенко, В.    Комп'ютерний сервіс для виявлення викладачами запозичень у студентських роботах [Текст] / В. Тарсенко, О. Тесленко // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 99-106. – [Розглядається проблема автоматизованого виявлення несанкціонованих запозичень у студентських роботах. Актуальність проблеми спонукає ВНЗ використовувати широкий спектр наявних сервісів, зокрема й орієнтованих на викладача. ].
32. Токтарова, В.И.    Дифференцированный подход в педагогическом проектировании компьютерных средств обучения [Текст] / В. И. Токтарова, Д. Р. Маматов // Инновации в образовании. – 2015. – №5. – С. 148-155.
33. Топилко, П.    Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" [Текст] / П. Топилко // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 28-37. – [У статті представлено концепцію освітнього проекту, спрямованого на модернізацію навчальних програм ІТ-спеціальностей. Запропоновано та обґрун­товано основні підходи до процесу модернізації. Висвітлено основні практичні моменти реалізації цього освітнього проекту. Наведено результати модернізації навчальних програм.].
34. Чернозубкін, І.    Спосіб розширення можливостей комп'ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації [Текст] / І. Чернозубкін // Вища школа. – 2015. – №4-5. – С. 65-75.
35. Шатовська, Т.    Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк — інноваційна структура — університет" [Текст] / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 19-27. – [У статті описується модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "науковий парк — інноваційна структура — університет". Вона допоможе визначити загальний опис моделей державної інноваційної діяльності стосовно здійснення узгоджених змін в усіх ланках національної інноваційної системи, спрямованих на кардинальне зростання її впливу на економічний і соціальний розвиток країни шляхом створення відповідних інноваційних структур.].
36. Шовш, К.    Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя [Текст] / К. Шовш // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 26-35.
37. Якименко, О.    Універсальна модель інноваційної підприємницької діяльності ІТ-студентів України [Текст] / О. Якименко, З. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 11-19.


Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail