Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
1. Абу, Б.к.Н.А. (Абу, Ба кар Н.А.)   Взаємозалежність освіти та економічного росту в Малайзії: аналіз за методом коінтеграції та підходу Тода-Ямамото [Текст] / Б. к. Абу, М. Хасіб, М. Азам // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 131-141.
2. Алтинбасов, Б.    Болонський процес в Казахстані: економічні та правові аспекти [Текст] / Б. Алтинбасов, Ш. Саймова, А. Тасова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 99-109.
3. Базиль, Л.    Літературознавча компетенністьу професійному розвитку майбутніх учителів-філологів (на матеріалі освітнього досвіду Німеччини) [Текст] / Л. Базиль // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 154-162.
4. Байбакова, О.    Особливості міжкультурної взаємодії в освітньому просторі США [Текст] / О. Байбакова, Л. Сідун // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №2,Т.5. – С. 118-122.
5. Барановська, Л.    Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської конфедерації [Текст] / Л. Барановська, А. Заслужена // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 148-154.
6. Браніцька, Т.    Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Німеччині та Австрії [Текст] / Т. Браніцька // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 162-170.
7. Войтко, А.    "Це навіть не Фолкленди - це значно важче..." [Текст] / А. Войтко // Дзеркало тижня. – 2015. –  31 січ.-6 лют.(№3). – С. 15. – [Думаєте, йдеться про географію? Ні, цього разу про історію, а точніше — про її викладання у Великій Британії. Звичайна шкільна дисципліна здатна викликати не лише хвилю спогадів (що цілком закономірно), а й цілий шквал емоцій в академічному та освітньому середовищі.].
8. Гіжинська, Т.    Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини [Текст] / Т. Гіжинська // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 182-189.
9. Гоцуляк, Ю.    Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді [Текст] / Ю. Гоцуляк // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №6. – С. 9-14
10. Григорьев, С.П.    Подготовка профессиональных кадров для легкой промышленности (на примере Чувашской республики) [Текст] / С. П. Григорьев // Швейная промышленность. – 2014. – №5. – С. 14-16.
11. Григорьев, С.П.    Подготовка профессиональных кадров для легкой промышленности (на примере Чувашской республики) [Текст] / С. П. Григорьев // Швейная промышленность. – 2014. – №5. – С. 14-16.
12. Грицюк, Л.    Компетентнісний підхід до підготовки фахівців соціально-педагогічного спрямування у ВНЗ Польщі [Текст] / Л. Грицюк, А. Лякішева // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 63-70.
13. Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польщі: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю. В. Грищук // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 61-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/osdys_2015_1_8.pdf
14. Гук, С.    Міжпрофесійне навчання фахівців з фізичної реабілітації в умовах університетської освіти Великої Британії [Текст] / С. Гук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №4,Т.4. – С. 120-126.
15. Давидова, Н.    Цивільно-правові відносини між студентом та університетом у США [Текст] / Н. Давидова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №5. – С. 3-7.
16. Дебич, М.    Імплементація програм спільних подвійних ступенів: досвід вищої школи Ірландії [Текст] / М. Дебич // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 77-85.
17. Дебич, М.    Оптимізація суспільно-гуманітарної складової у підготовці студентів: міжнародний досвід [Текст] / М. Дебич // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 53-62.
18. Десятов, Т.    Професійна підготовка майбутніх учителів у зарубіжних країнах в умовах міжкультурної взаємодії об'єктів освітнього простору [Текст] / Т. Десятов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 128-134.
19. Єлєусов, А.    Стратегія забезпечення якості освіти в Республіці Казахстан [Текст] / А. Єлєусов, Н. Курманов, Б. Толисбаєв // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 142-150.
20. Жижко, О.    Післядипломна професійно-педагогічна освіта у Мексиці [Текст] / О. Жижко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №3,Т.5. – С. 82-90.
21. Зайцева, И.А.    К вопросу о выборе модели российского вуза [Текст] / И. А. Зайцева // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 41-57.
22. Зварич, І.    Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] / І. Зварич // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 59-68.
23. Использование последствий информатизации в образовании и бизнесе [Текст] / Н. А. Ребус, Т. В. Алексеева, С. В. Шайтура, В. В. Дик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 218-221.
24. Ільницький, Д.О.    Американська модель забезпечення якості в економіці знань: освітній вимір [Текст] / Д. О. Ільницький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 149-161.
25. Ільницький, Д.О.    Американська модель забезпечення якості в економіці знань: освітній вимір [Текст] / Д. О. Ільницький // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 149-161.
26. Кармазіна, Л.І.    Розвиток технології проектного управління в Республіці Казахстан: сучасний стан і проблеми [Текст] / Л. І. Кармазіна, Н. А. Некрасова, Т. Болатжанули // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 180-189.
27. Карпенко, О.В.    Тенденції надання освітніх послуг реформування вищої школи Республіки Білорусь поза Болонським процесом [Текст] / О. В. Карпенко, Л. І. Самчук, Е. Є. Бжеська // Педагогіка і психологія. – 2014. – №4. – С. 88-100.
28. Клонцак, О.    Розвиток академічно-громадського навчання в сучасній системі університетської освіти США [Текст] / О. Клонцак // ПедагогічнаВісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №29. – С. 173-181.
29. Кобрин, Н.    Спеціальність "медична інформатика" у розвинутих англомовних країнах:порівняльний аналіз термінології [Текст] / Н. Кобрин // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 176-182.
30. Ковальчук, В.    Виховання громадянської свідомості молоді у контексті освітніх реформ: досвід США [Текст] / В. Ковальчук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №2,Т.5. – С. 105-112.
31. Козлов, Д.    Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід [Текст] / Д. Козлов // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 50-59.
32. Колесниченко, Н.    Підготовки бакалаврів романо-гєрманської філології в системі університетської освіти Німеччини [Текст] / Н. Колесниченко // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 101-109.
33. Конограй В. В.  Особливості реформування вищої педагогічної освіти Латвії в контексті впровадження принципів Болонського процесу / В. В. Конограй // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 122. - С. 117-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2014_122_29.pdf
34. Костіна, Л.    Стратегії професійного розвитку вчителів у документах уряду та професійних асоціацій Австралії [Текст] / Л. Костіна // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. –  1,Т.5. – С. 196-203.
35. Красікова, Т.Ю.    Ендаумент у російських університетах: проблеми та перспективи [Текст] / Т. Ю. Красікова, Д. В. Огнев // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 199-204.
36. Кудренкова, О.П.    Принципы непрерывного образования: проблемы и опыт реализации в России [Текст] / О. П. Кудренкова // Инновации в образовании. – 2015. – №6. – С. 40-49.
37. Кулажанов, Т.К.    Интеграция вузовской науки и индустрии для инновационного развития легкой промышленности Казахстана [Текст] / Т. К. Кулажанов, М. Ж. Кизатова, А. Ж. Кутжанова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2015. – №3. – С. 5-8.
38. Курденкова, О.П.    Принципы непрерывного образования: проблемы и опыт реализации в России [Текст] / О. П. Курденкова // Инновации в образовании. – 2015. – №1. – С. 48-58.
39. Курденкова, О.П.    Принципы непрерывного образования: проблемы и опыт реализации в России [Текст] / О. П. Курденкова // Инновации в образовании. – 2015. – №1. – С. 48-58.
40. Литовченко, О.В.    Надання освітніх послуг вишами Китаю [Текст] / О. В. Литовченко, Н. Г. Несин // Педагогіка і психологія. – 2015. – №3. – С. 75-88.
41. Матюх, С.А.    Основні види національних систем вищої освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 55-58. 
42. Мацура, Р.    Бажання стати підприємцем серед студентських намірів: на прикладі Боснії та Герцеговини [Текст] / Р. Мацура, І. Конда, М. Кончар // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №6. – С. 293-304.
43. Михайлюк, М.    Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки в університетах Великої Британії [Текст] / М. Михайлюк // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №3,Т.4. – С. 182-189.
44. Міленіна, М.    Форми роботи з обдарованими дітьми в Австралії [Текст] / М. Міленіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №5. – С. 68-74.
45. Насилєнко, Л.    Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини [Текст] / Л. Насилєнко // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №3,Т.4. – С. 164-169.
46. Німеччина збільшує кількість іноземних студентів // Освіта.ua. – Режим  доступу:  http://osvita.ua/abroad/higher_school/germany/47997/
47. Петриченко П. Як безкоштовно вступити в Йель: досвід українця. Одесит Владислав Виходець, який цього року вступив у Йельський університет, розповів Освіта.ua про досвід підготовки та вступу в топовий американський виш Ліги Плюща // Освіта.ua. – Режим  доступу:  http://osvita.ua/abroad/higher_school/united-states/48045/
48. Петрук, Н.    Педагогічна думка України та Польщі у просторі ренесансної культури: з історії інтелектуального дискурсу xvi-xvii ст. [Текст] / Н. Петрук // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №4,Т.4. – С. 99-104.
49. Пєтрікова, Д.    Міжнародна міграція майбутніх випускників ВНЗ Словацької Республіки [Текст] / Д. Пєтрікова, Т. Сорокова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 282-289.
50. Процько, Е.    Вимоги до професійної компетентності вчителів англійської мови у Бельгії [Текст] / Е. Процько // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №3,Т.4. – С. 157-163.
51. Скабурскієне, Н.    Забезпечення якості у вищій освіті: досвід Литви [Текст] / Н. Скабурскієне, А. Серпатаускас // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 10-18.
52. Слісаренко, О.    Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти у світі [Текст] / О. Слісаренко // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 40-52.
53. Слісаренко, О.    Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти у світі [Текст] / О. Слісаренко // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 40-52.
54. Солодько, А.    Чому французьким університетам вигідно бути прозорими? [Текст] / А. Солодько // Дзеркало тижня. – 2015. –  23-29 трав. (№18). – С. 12.
55. Стрижалківська, В.    Досвід підтримки та розвитку обдарованих у Чеській республіці [Текст] / В. Стрижалківська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №8. – С. 60-67.
56. Судибор, И.В.    Формы взаимодействия организаций образования с работодателями (на примере реализации постановления Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП) [Текст] / И. В. Судибор // Швейная промышленность. – 2014. – №5. – С. 24-26.
57. Сушенцев, А.    Професійне вдосконалення виробничого персоналу: досвід США [Текст] / А. Сушенцев // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №3,Т.4. – С. 175-181.
58. Тен, Е.Н.    Опыт применения e-learning технологий в профессиональном образовании Южной Кореи [Текст] / Е. Н. Тен // Инновации в образовании. – 2015. – №4. – С. 136-144.
59. Третько, В.    Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії [Текст] / В. Третько // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – №4,Т.4. – С. 105-111.
60. Шеверун, Н.В.    Особливості оцінювання якості загальної середньої освіти в Нвмеччині [Текст] / Н. В. Шеверун // Педагогіка і психологія. – 2014. – №4. – С. 71-75.
61. Шелудько, І.    Досягнення підготовки майбутніх учителів технологій: досвід європейських країн [Текст] / І. Шелудько // Порівняльна професійна педагогіка. – 2015. – №2,Т.5. – С. 113-118.
62. Шелюк, Л.    Світовий досвід демократизації освітньої політики [Текст] / Л. Шелюк // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 71-77.
63. Шунько, О.    Роль Європейського Союзу в розвитку освітньої системи Угорщини [Текст] / О. Шунько // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – №7. – С. 58-65.
64. Эксперты назвали лучшие города для получения высшего образования: согласно докладу QS Best Student Cities 2015, самыми лучшими городами для студентов являются Мехико и Тайбей // Корреспондент.net. [Електронний ресурс].– Режим доступа: http://korrespondent.net/lifestyle/3581500-eksperty-nazvaly-luchshye-horoda-dlia-poluchenyia-vyssheho-obrazovanyia
65. Янушка, М.    Розвиток системи управління ризиками: за даними Університету Західної Богемії в Пільзені взаємодії суб'єктів регіону [Текст] : [управління ризиками університету] / М. Янушка, Р. Шпіцар // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 267-277.

Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail