Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Абилкасімова, Ж.А.    Вплив потреб ринку праці на систему державної освіти [Текст] / Ж. А. Абилкасімова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 218-223.
2. Андрущенко, В.    Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 5-10.
3. Бак, М.    Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти [Текст] / М. Бак // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 77-85.
4. Вуйчик, В.    Розробка комплексної технології аналізу даних щодо освіти [Текст] / В. Вуйчик, С. Смаїлова, І. Увалієва // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 361-370.
5. Галустян, О.В.    Принципы контроля в современном образовательном процессе высшей школы [Текст] / О. В. Галустян // Инновации в образовании. – 2014. – №12. – С. 28-35.
6. Корсак, К.    Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 10-16.
7. Красікова, Т.Ю.    Корупція як негативний фактор, що впливає на розвиток університету як ядра регіональної інноваційної системи [Текст] / Т. Ю. Красікова, Д. В. Огнєв // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №11. – С. 161-165.
8. Кремень, В.Г.    Проблеми української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін [Текст] / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2014. – №4. – С. 5-11.
9. Крисоватий, А.    Автономія університету: коди поступу [Текст] / А. Крисоватий // Психологія і суспільство. – 2014. – №3. – С. 6-11.
10. Кунгурцева, Л.    Право на повне державне забезпечення під час навчання в університеті особи з числа дітей-сиріт [Текст] / Л. Кунгурцева // Головбух: Бюджет. – 2014. – №47. – С. 42-43.
11. Лунев, А.Н.    Стратегии развития сферы профессиональных образовательных услуг в условиях усиления самостоятельности территорий федеративного государства [Текст] / А. Н. Лунев, Н. Б. Пугачева, Л. З. Стуколова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 215-220.
12. Онищенко, О.    Оптимізація мережі вишів: Армагедону не буде [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  6-12 груд. (№46). – С. 1, 13.
13. Онищенко, О.    Хто боїться вступної кампанії [Текст] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2014. –  20-26 груд. (№48-49). – С. 1, 12.
14. Похресник, А.    Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє [Текст] / А. Похресник // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 23-29.
15. Рычыхина, Э.Н.    Разнообразие современных функций преподавателя высшей школы [Текст] / Э. Н. Рычыхина, Л. И. Бершедова // Инновации в образовании. – 2014. – №12. – С. 74-82
16. Рябченко, В.    Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема:світоглядно-компетентнісний аспект [Текст] / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2014. – №4. – С. 16-23.
17. Хромов, М.І.    Визначення та оцінка профпридатності фахівців до роботи в різних сферах економічної та суспільної діяльності [Текст] / М. І. Хромов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 135-140.
18. Ананко, Т.    Теоретичні аспекти професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України [Текст] / Т. Ананко // Вища школа. – 2014. – №11-12. – С. 91-99.
19. Андрущенко, Н.    Національний гірничий університет — сучасний європейський ВНЗ [Текст] / Н. Андрущенко // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 7-11.
20. Базилевич, В.    70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст] / В. Базилевич // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 12-19.
21. Виткалов, С.    Сучасні проблеми вищої школи очима регіонального педагога [Текст] / С. Виткалов // Вища школа. – 2014. – №11-12. – С. 85-89.
22. Гаращук, О.    Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти [Текст] / О. Гаращук, В. Куценко // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 11-21. – [Розкривається значення стратегічного розвитку вищої освіти у забезпеченні соціально-економічного прогресу країни, а також його місце і роль у досягненні системи управління. Намічено парадигмальний підхід у формуванні зазначеної стратегії.].
23. Георгій Труханов: "Освіта - це основа розвитку країни" [Текст] // Освіта України. – 2015. –  9 лют. (№6). – С. 4-5.
24. Головенкін, В.    Університетська система забезпечення якості [Текст] / В. Головенкін // Вища школа. – 2014. – №11-12. – С. 15-24.
25. Жорнова, О.    Благополуччя здобувачів вищої освіти як об'єкт моніторингу її якості [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2014. – №11-12. – С. 36-43.
26. Квіт, С.    Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ [Текст] / С. Квіт // Освіта України. – 2015. –  2 лют. (№5). – С. 4-5.
27. Кремень, В.    Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін [Текст] / В. Кремень // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – №12. – С. 5-19.
28. Львівська політехніка готує і виховує нову генерацію української технічної еліти [Текст] // Вища школа. – 2014. – №11-12. – С. 10-15.
29. Смолінська, О.    Становлення концепції українського університету [Текст] / О. Смолінська // Вища школа. – 2014. – №9. – С. 22-31. – [Розкривається зміст концепції українського університету у процесі його розвитку на основі вивчення праць університетських учених різних періодів. Вивчаються спільні та відмінні риси його культурно-освітнього простору спів­відносно з британською, німецькою та французькою моделями.].
30. Сухарніков, Ю.    Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 20-39.
31. Бєлостєчнік, Г.    Університет у глобалізованому світі [Текст] / Г. Бєлостєчнік // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – С. 5-11.
32. Гальків, Л.І.    Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу [Текст] / Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 371-377.
33. Гуляева, Н.    Компетентностное измерение качества высшего образования [Текст] / Н. Гуляева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №6. – С. 104-114.
34. Когут, І.    Менше грошей - менше ВНЗ? [Текст] : [зміни до бюджету України стосовно освіти] / І. Когут, Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2015. –  21-27 лют. (№6). – С. 13.
35. Короденко, М.    Баланс повноважень [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2015. –  16 лют. (№7). – С. 8-9. – [Одним із наступних кроків із реформування галузі має стати створення Національного агенств із забезпечення якості вищої освіти].
36. Кремень, В.    Чому ми бідні, якщо такі освічені? [Текст] / В. Кремень // Дзеркало тижня. – 2015. –  21-27 лют. (№6). – С. 13.
37. Максим Стриха: "Нині у ВНЗ відбувається переорієнтація розробки, пов'язані з обороноздатністю нашої країни" [Текст] // Освіта України. – 2015. –  9 берез. (№10). – С. 5.
38. Онищенко, О.    Заручники "ставкоцентризму" [Текст] : [чому гальмується імплементація Закону про вищу освіту] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. –  24-30 січ. (№2). – С. 12.
39. Онищенко, О.    Наполегливість чи впертість? [Текст] : [депутати знову намагаються змінити правила вступної кампанії] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. –  14-20 берез. (№9). – С. 12.
40. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2014 рік [Текст] // Освіта України. – 2015. –  13 берез. (№11-12). – С. 5-49.
41. Точинська, Й.В.    Моделювання факторів якості освіти [Текст] / Й. В. Точинська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №18(778). – С. 334-341.
42. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України [Текст] // Вища школа. – 2015. – №1. – С. 79-101.
43. Шулкін, Д.    Новації атестації [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  9 берез. (№10). – С. 10
44. Шулкін, Д.    Пульс галузі: в умовах війни і фінансового "голоду" [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  2 берез. (№9). – С. 4-5.
45. Гожик, А.   Автономія - важка ноша [Текст] : [з 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених до європейських практик організації вищої освіти] / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня. – 2015. –  28 берез.-3 квіт. (№11). – С. 12.
46. Грищенко, І.М.    Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті забезпечення конкурентоспроможності [Текст] / І. М. Грищенко, І. О. Тарасенко, Т. М. Нефедова // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 16-21.
47. Гуров, В.Н.    Факторы эффективности открытого непрерывного образования в современном вузе [Текст] / В. Н. Гуров, П. В. Чурсина // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 15-30.
48. Ісаєнко, В.М.    Інтеграційні засади розвитку національної освітньої системи [Текст] / В. М. Ісаєнко // Екологічний вісник. – 2014. – №6. – С. 29-30.
49. Каленюк, І.С.    Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні [Текст] / І. С. Каленюк, О. В. Куклін, В. А. Ямковий // Економіка України. – 2015. – №2. – С. 70-83.
50. Корсак, Ю.    Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни [Текст] / Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 46-52.
51. Кульчинська, Ю.    Порушення законного права на отримання освіти [Текст] / Ю. Кульчинська // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №3. – С. 76-79.
52. Курбатов, С.    Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів [Текст] / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 34-40.
53. Лебеда, Т.Б.    Вплив освіти на економічну динаміку в Україні [Текст] / Т. Б. Лебеда // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С. 110-122.
54. Нестерова, М.    Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої освіти суспільства знань [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 40-46.
55. Руслан Гурак: "Система державного нагляду у сфері освіти потребує трансформації" [Текст] // Освіта України. – 2015. –  30 берез. (№13). – С. 5.
56. Рябченко, В.    Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу [Текст] / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2015. – №1. – С. 12-28.
57. Станкевич, І.В.    Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення [Текст] / І. В. Станкевич // Економіка розвитку. – 2015. – №1. – С. 26-34.
58. Хекало, Т.В.    Способы выхода из кризиса ограничения средств в искусстве и науке образования [Текст] / Т. В. Хекало // Инновации в образовании. – 2015. – №3. – С. 87-98.
59. Акредитаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ [Текст] // Освіта України. – 2015. –  20 квіт. (№16). – С . 6.
60. Деревінський, В.    Функціонери МОН пообіцяли, але не виконали [Текст] : [керівники МОН чомусь уперто демонструють нерозуміння важливості українознавчих студій для майбутнього української держави] / В. Деревінський, Ю. Терещенко // Український тиждень. – 2015. – №15. – С. 30-33.
61. Онищенко, О.    На користь Церкві і Батьківщині..." [Текст] : [як навчалися студенти в XVII-XVIII століттях] / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2015. –  11 квіт. (№13). – С. 15.
62. Степаненко, О.    Від написання до втілення [Текст] : [проблеми реформування освіти України, Закон "Про вищу освіту"] / О. Степаненко // Український тиждень. – 2015. – №14. – С. 30-32.
63. Хандій, О.О.    Дослідження особливостей ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів [Текст] / О. О. Хандій // Економіка @ держава. – 2015. – №4. – С. 44-48.
64. Бажші, Ю.М.    Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава - університети - промисловість" [Текст] / Ю. М. Бажші // Економіка і прогнозування. – 2015. – №1. – С. 76-89.
65. Войтко, О.    Запорука успішності [Текст] / О. Войтко // Освіта України. – 2015. –  1 черв. (№22). – С. 10. – [Якість освіти].
66. Гончаренко, І.М.    Реалізація потенціалу енергоефективності як напрям підвищення рівня енергобезпеки вищих навчальних закладів [Текст] / І. М. Гончаренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С.11-17.
67. Кульчинська, Ю.    Порушення законного права на отримання освіти [Текст] / Ю. Кульчинська // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №3. – С. 76-79.
68. Ларіонова, Н.I.    Теоретичні підходи до вдосконалення системи державного контролю розвитку освітніх кластерів [Текст] / Н. I. Ларіонова, Д. Л. Напольских, Т. В. Ялялієва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 285-288.
69. Лісун, Я.В.    Організація процесу енергозбереження у вищих навчальних закладах на основі використання сучасних форм взаємодії [Текст] / Я. В. Лісун, С. Архипюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 21-25.
70. Мельниченко, А.    Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом [Текст] / А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 19-27.
71. Мінакова, Т.П.    Удосконалення сутності освітніх послуг на сучасному етапі економічного розвитку [Текст] / Т. П. Мінакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 123-126.
72. Рижа, Т.В.    Проблеми впровадження енергетичного менеджменту у вищих навчальних закладах [Текст] / Т. В. Рижа, О. С. Федорчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 23-27.
73. Соснін, О.    Про інноваційні перетворення в освіті [Текст] / О. Соснін // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С. 28-42.
74. Сухарніков, Ю.    Нормативно-правові підстави для модернізації вищої освіти в Україні [Текст] / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2014. – №10. – С. 20-39.
75. Хлістунова, Н.В.    Особливості бенчмаркінгу енерго-ефективності у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. В. Хлістунова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – №5. – С. 25-29.
76. Хохленко, О.    Правове забезпечення вищої освіти [Текст] / О. Хохленко, В. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №5. – С. 36-38.
77. Баша, І.М.    Моделювання розвитку освітніх послуг національних ВНЗ [Текст] / І. М. Баша // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 175-179. – [В статті формульовані основні етапи побудови економетричної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ. Проведено декомпозицію загальної моделі розвитку освітніх послуг національних ВНЗ залежно від потреб сегментів споживачів послуг сфери вищої освіти. ].
78. Білокобильський, С.В.    Кадрове забезпечення менеджменту соціальної відповідальності [Текст] : [кадрова політика та служба освітньої установи] / С. В. Білокобильський, Л. О. Мамаєв, А. В. Нецель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 338-345.
79. Вальківський, В.    Діти учасників АТО та переселенців отримали пільги під час здобуття освіти [Текст] / В. Вальківський // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №74. – С. 24-25.
80. Гера, Т.    Психологічний супровід навчального курсу в освітньому процесі ВНЗ [Текст] / Т. Гера // Психологія і суспільство. – 2015. – №2. – С. 137-139.
81. Давидова, І.О.    Роль освіти в формуванні якісних характеристик робочої сили [Текст] / І. О. Давидова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 58-60.
82. Карбовська, Л.О.    Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України [Текст] / Л. О. Карбовська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 193-200.
83. Кінаш, І.П.    Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України [Текст] / І. П. Кінаш // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 259-262.
84. Коргуник, Ю.    Освіта і сьогодення: виклики часу [Текст] / Ю. Коргуник // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 7-8.
85. Кузнецова, Т.О.    Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів у контексті освітніх реформ [Текст] / Т. О. Кузнецова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 301-305.
86. Кунгурцева, Л.    Соціальні гарантії під час вступу до вишу для абітурієнтів-2015 [Текст] / Л. Кунгурцева // Головбух: Бюджет. – 2015. – №28. – С. 20-22.
87. Курбатов, С.    "І на цьому камені: дослідницький університет та проблеми його розбудови [Текст] / С. Курбатов // Дзеркало тижня. – 2015. –  18 лип. (№26). – С. 12.
88. Панасевич, Д.    Новий закон України "Про вищу освіту", або Навіщо п'яте колесо до воза? [Текст] / Д. Панасевич // Вища школа. – 2015. – №6. – С. 20-36. – [Аналізуються окремі положення нового Закону України "Про вищу освіту", які викликають найбільше питань. Відзначається його невідповідність Закону України "Про освіту", термінологічна та понятійна некоректність, відсутність єдиної методології щодо формування структури та змісту закону. Надаються певні пропозиції щодо розв 'язування обговорюваних проблем.].
89. Парсяк, В.    Заохочення персоналу вищих навчальних закладів до підвищення якості освітніх послуг [Текст] / В. Парсяк, К. Парсяк // Економіст. – 2015. – №6. – С. 4-7.
90. Почтовюк, А.Б.    Формування механізму раціональності управління вищою освітою [Текст] / А. Б. Почтовюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №7. – С. 291-297.
91. Стадний, Є.    Рейтинг прозорості національних університетів [Текст] / Є. Стадний // Дзеркало тижня. – 2015. –  27 черв. - 3 лип. (№23). – С. 1, 11.
92. Стрелюк, О.    Нові правила вступу потребують від абітурієнта відповідального підходу [Текст] / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2015. –  11 лип. (№25). – С. 11.
93. І Міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання" [Текст] // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 85-86.
94. Бреус, С.В.    Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів [Текст] / С. В. Бреус // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 144-149.
95. Заячук, Ю.    "Виклики" для професії університетського викладача в умовах сучасних реформ у галузі вищої освіти [Текст] / Ю. Заячук // Педагогічна. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №29. – С. 131-139.
96. Карзун, І.    Фінансове забезпечення інтеграційних процесів розвитку вищої освіти [Текст] / І. Карзун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №2. – С. 113-119.
97. Панченко Л. М.  Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб / Л. М. Панченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. - 2015. - Вип. 44. - С. 185-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2015_44_21.pdf
98. Сацик, В.    У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) [Текст] / В. Сацик // Вища освіта України. – 2015. – №3. – С. 40-53.
99. Шнирков, О.    Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка [Текст] / О. Шнирков // Міжнародні відносини. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – №32. – С. 200-205.
100. Давидова, Н.    Вищі навчальні заклади як суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США) [Текст] / Н. Давидова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №8. – C. 8-12.
101. Два українських виші включено до рейтингу Times: до рейтингу World University Rankings 2015/16 вперше за історію рейтингу увійшли два українські університети: Київський національний університет ім. Шевченко та Харківський національний університет ім. Каразіна (позиція 601-800) // Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/abroad/higher_school/university-raitings/47995/
102. Історія заснування Київського медичного інституту (1917-1922 pp.): сучасний концептуальний підхід [Текст] / О. П. Яворовський, Я. В. Цехмістер, І. М. Сахарчук, Г. М. Єзікян // Довкілля та здоров'я. – 2015. – №3. – С. 77-79.
103. Когут, І.    Рейтинги університетів: як правильно читати [Текст] / І. Когут // Дзеркало тижня. – 2015. –  10-16 жовт. (№38). – С. 10.
104. Кравченко, Л.    Платні послуги у виші: нюанси надання та розрахунку [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2015. – №40. – С. 29-33.
105. Мацегора, К.    Політична воля має здолати радянське минуле [Текст] : [Національна рада реформ визначила як модернізувати систему вищої освіти і не втратити напрацювання у середній] / К. Мацегора // Урядовий кур'єр. – 2015. –  7 жовт. (№186). – С. 2.
106. Могилянка - символ незламного духу та лідер змін [Текст] // Світ. – 2015. –  жовт. (№37-38). – С. 1.
107. Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури : постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 719 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2015. – № 76. – С. 236-244.
108. Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури: постанова КМУ від 2 верес. 2015р. №719 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2015. –  21 жовт. (№195). – С. 8-9.
109. Про державне замовлення на науково - технічну продукцію у 2015 році: постанова Кабінету Міністрів України; перелік від 05.08.2015р. No559 //
Офіційний вісник України. – К., 2015. – No64.–С. 309–312.
110. Про державне замовлення на науково-технічну продукцію у 2015
році : постанова Кабінету Міністрів України; перелік від 05.08.2015 р. N 559 // Офіційний вісник України. – К., 2015. – N 64. – С. 309–312.
111. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2015. – № 72. – С. 57-59.
112. Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг : постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 657 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2015. – № 72. – С. 53-57.
113. Рижа, Т.В.    Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід [Текст] / Т. В. Рижа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 39-42.
114. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця [Текст] // Вища школа. – 2015. – №9-10. – С. 3-7.
115. Хімічева, Г.І.    Застосування стандартів ДСТУ ІSО 9001:2016 для побудови систем управління якості ВНЗ [Текст] / Г. І. Хімічева, Ж. В. Сокотун // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №4(88). – С. 138-144.
116. Чурсін, М.    Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності [Текст] / М. Чурсін // Вища школа. – 2015. – №7-8. – С. 28-37. – [У контексті завдань системи освіти з підготовки молоді до діяльності у майбутньому розглядаються виміри інформаційного суспільства, які характеризуються як постсуспільства. Розкривається радикалізм цих суспільств, що створюють нові виклики людській природі, вимагають переосмислення методологічних засад освітньої діяльності.].
117. Яненкова, І.Г.    Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства [Текст] / І. Г. Яненкова // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 6-10.
118. Адамбекова, А.А.    Вплив державного регулювання на створення умов для забезпечення якості освіти у вищій школі [Текст] / А. А. Адамбекова, Н. А. Аманкелді // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 89-98.
119. Галата, С.    Бізнес і університети: від колізії до спільних дій [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2015. –  9 лист. (№44-45). – С. 10.
120. Геселева, Н.    Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки [Текст] / Н. Геселева, Н. Мельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5(91). – С. 40-46.
121. Каленюк, І.    Орієнтири реформ в освіті та науці [Текст] / І. Каленюк // Дзеркало тижня. – 2015. –  17-23 жовт. (№39). – С. 12.
122. Короденко М. Боротися з корупцією : під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України Сергій Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти / М. Короденко // Освіта України. – 2015. – № 40. – 5 жовт. – С. 5
123. Лойко, В.    Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу [Текст] / В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5(91). – С. 11-23.
124. Матат Д. Підручник-навігатор : ноу-хау в білоруській освіті – в Національному інституті освіти створили електронний підручник-навігатор / Д. Матат // Освіта України. – 2015. – № 43. – 26 жовт. – С. 7.
125. Моісеєва Т. Обов'язкове ЗНО з іноземної мови вирішили відкласти : яким буде ЗНО-2016 / Т. Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2015. – № 198. – 24 жовтня. – С. 3.
126. Несторенко, Т.П.    Ценность высшего образования для индивида [Текст] / Т. П. Несторенко, О. В. Бордоусов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.3. – С. 171-174.
127. Охредько, О.    Поле битви: освіта в анексованому Криму [Текст] / О. Охредько // Дзеркало тижня. – 2015. –  31 жовт.-6 листоп. (№41). – С. 13.
128. Сидоренко, Т.    Механізм інноваційного функціонування та розвитку вищої освіти України [Текст] / Т. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5(91). – С. 77-85
129. Уряд зменшує асигнування на освіту // Освіта. ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/news/48603/
130. Хоменко, О.    Особливості маркетингового ціноутворення на ринку освітніх послуг [Текст] / О. Хоменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5(91). – С. 34-40.
131. Цимбаленко, Н.    Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації [Текст] / Н. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №5(91). – С. 54-61.
132. Шулікін Д. Про подолання "рабства", престижність праці і соцпакет : на черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглядали законопроекти щодо скасування розподілу випускників ВНЗ, підвищення престижності педагогічної праці та відновлення соціальних гарантій / Д. Шулікін // Освіта України. – 2015. – № 46. – 16 листоп. – С. 4.
133. Шулкін, Д.    Вадим Карандій: "Ми робимо все, щоб тестування відбулося" [Текст] / Д. Шулкін // Освіта України. – 2015. –  9 лист. (№44-45). – С. 4-5.

Останні зміни 21.01.2016 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail